222/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

222
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na 6. zasadnutí Výboru Organizácie pre spoluprácu železníc (OSŽD), ktoré sa uskutočnilo dňa 14. novembra 2022 vo Varšave a na 7. zasadnutí Výboru OSŽD, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. decembra 2022 vo Varšave, boli prijaté zmeny a doplnenia Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) (oznámenie č. 1/2015 Z. z., oznámenie č. 153/2015 Z. z., oznámenie č. 214/2016 Z. z., oznámenie č. 187/2017 Z. z., oznámenie č. 237/2019 Z. z., oznámenie č. 197/2020 Z. z., oznámenie č. 45/2022 Z. z. a oznámenie č. 240/2022 Z. z.). Zmeny a doplnenia dohody nadobudnú platnosť 1. júla 2023 a týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien a doplnení dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.