221/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

221
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s článkom 14 ods. 3 Dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) (ďalej len „dohoda ADR“) nadobudli dňa 1. januára 2023 platnosť zmeny a doplnenia príloh A a B dohody ADR (oznámenie č. 243/1996 Z. z., oznámenie č. 444/2005 Z. z., oznámenie č. 60/2007 Z. z., oznámenie č. 205/2009 Z. z., oznámenie č. 16/2011 Z. z., oznámenie č. 62/2013 Z. z., oznámenie č. 151/2015 Z. z. a oznámenie č. 53/2017 Z. z., oznámenie č. 191/2019 Z. z., oznámenie č. 165/2021 Z. z., oznámenie č. 166/2021 Z. z.). Zmeny a doplnenia príloh A a B nadobudli dňa 1. januára 2023 platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien a doplnení príloh A a B je možné nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.