219/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

219
ROZHODNUTIE
prezidentky Slovenskej republiky
z 15. júna 2023
Podľa čl. 102 ods. 1 písm. u) a čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky
p o v e r u j e m
vládu Slovenskej republiky, ktorej návrh na vyslovenie dôvery Národná rada Slovenskej republiky hlasovaním č. 7 z 15. júna 2023 zamietla a ktorú som na základe uvedeného hlasovania podľa čl. 115 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 103-2023-OP z 15. júna 2023 odvolala,
vykonávaním jej pôsobnosti v rozsahu podľa čl. 119 písm. a), b), e), f), m), n), o), p) a r) Ústavy Slovenskej republiky, až do vymenovania novej vlády.
Toto rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.