218/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

218
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. novembra 2019 bol v Paríži prijatý Globálny dohovor UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 1363 z 23. marca 2022 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala dohovor 3. júna 2022. Ratifikačná listina bola 29. júna 2022 uložená u depozitára, ktorým je generálny riaditeľ UNESCO.

Dohovor nadobudol platnosť 5. marca 2023 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.