217/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

217
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. marca 2023 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Holandskou jazykovou úniou TAALUNIE.

Dohoda nadobudla platnosť 8. marca 2023 v súlade s jej článkom 8.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.