216/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

216
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. júla 1978 bol v Londýne uzatvorený Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov. Slovenská republika sukcedovala do dohovoru k 1. januáru 1993 na základe notifikácie generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej námornej organizácie ako depozitárovi dohovoru (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).

Do textu konsolidovaného znenia dohovoru možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.