214/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

214
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 1. júna 2023,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky č. 542/2005 Z. z., vyhlášky č. 584/2008 Z. z., vyhlášky č. 334/2010 Z. z., vyhlášky č. 445/2013 Z. z., vyhlášky č. 28/2017 Z. z., vyhlášky č. 151/2018 Z. z., vyhlášky č. 295/2020 Z. z. a vyhlášky č. 303/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
praktickej sestry – asistenta,“.

2.
§ 4b vrátane nadpisu znie:
㤠4b
Rozsah praxe praktickej sestry – asistenta
(1)
Praktická sestra – asistent v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti podľa osobitého predpisu1a) na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
pozoruje zdravotný stav osoby, zmeny zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie a informuje o nich lekára, sestru alebo pôrodnú asistentku,
b)
pracuje s informačným systémom, zaznamenáva uskutočnené zdravotné výkony a vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a zdravotníckej štatistiky,
c)
pripravuje zdravotnú dokumentáciu na vizitu, vyšetrenie, konzílium a sprevádza osobu na vyšetrenia okrem patologického novorodenca,
d)
poskytuje informácie osobe o starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním bio-psycho-sociálnych a duchovných potrieb,
e)
informuje matku o využití dojčenskej váhy pri dojčení, ak o to matka požiada, a o používaní monitoru dychu dieťaťa,
f)
informuje osobu alebo podpornú osobu o dodržiavaní hygienických zásad,
g)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
h)
zabezpečuje a vykonáva hygienu prostredia v súlade s hygienicko-epidemiologickým režimom vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení, vykonáva kontrolu funkčnosti prístrojov, na prácu s ktorými je zaškolený,
i)
kontroluje a zaznamenáva teplotu v miestnosti, v ktorej sa uchovávajú lieky, a teplotu v chladničke, v ktorej sa uchovávajú lieky a mliečne formule,
j)
preberá, kontroluje a ukladá zdravotnícke pomôcky a zdravotnícky materiál, zaisťuje ich dostatočnú zásobu, podieľa sa na kontrole exspirácie liekov a zdravotníckych pomôcok,
k)
pripravuje obväzový materiál, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícky materiál na sterilizáciu,
l)
vykonáva starostlivosť o lôžko, o posteľnú bielizeň a osobnú bielizeň osoby,
m)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
n)
stará sa o bezpečné prostredie a ochranu intimity osoby,
o)
vykonáva nácvik sebaobslužných činností u osoby, nácvik sedu, stoja a chôdze a prevenciu vzniku dekubitov a komplikácií z imobility,
p)
vykonáva starostlivosť o ústnu dutinu osoby vrátane osobitnej starostlivosti okrem osoby so zaistenými dýchacími cestami,
q)
manipuluje s materským mliekom a umelými mliečnymi formulami v súlade s podmienkami uskladnenia,
r)
pripravuje operačné pole osoby,
s)
aplikuje kompresívne pomôcky na horné končatiny a dolné končatiny osoby,
t)
vykonáva polohovanie osoby okrem patologického novorodenca a osoby, ktorá vyžaduje špeciálnu starostlivosť pri polohovaní,
u)
vykonáva starostlivosť o kožu osoby okrem patologického novorodenca a okrem ošetrenia porúch celistvosti kože,
v)
sleduje a stará sa o vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra osoby okrem patologického novorodenca,
w)
meria a zaznamenáva vitálne funkcie u osoby okrem patologického novorodenca a informuje o zistených odchýlkach lekára, sestru alebo pôrodnú asistentku,
x)
podáva jedlo, tekutiny a kŕmi osobu s deficitom sebaobslužných činností okrem patologického novorodenca,
y)
sleduje bilanciu tekutín u osoby, robí záznam, informuje o zistených odchýlkach lekára, sestru alebo pôrodnú asistentku a zabezpečuje dodržiavanie pitného režimu okrem novorodenca,
z)
vykonáva komplexnú hygienickú starostlivosť osoby okrem patologického novorodenca a okrem prvého kúpeľa a ošetrenia novorodenca v pôrodnej sále,
aa)
uspokojuje bio-psycho-sociálne a duchovné potreby osoby súvisiace so zdravím, s chorobou alebo s umieraním okrem novorodenca,
ab)
upokojuje plačúce a nepokojné dieťa vrátane fyziologického a stabilizovaného novorodenca priamym kontaktom,
ac)
vykonáva ošetrenie zhojenej stómie u osoby a vymieňa a vyprázdňuje zberné vrecko okrem patologického novorodenca,
ad)
stará sa o zavedený permanentný močový katéter u osoby vrátane hygieny genitálií, dezinfekcie katétra, výmeny a vypúšťania močového vrecka okrem patologického novorodenca.
(2)
Praktická sestra – asistent v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností na základe indikácie lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky samostatne
a)
pripravuje mliečne formule, jednotlivé dávky materského mlieka z banky materského mlieka a príkrmy v mliečnej kuchynke,
b)
odoberá moč a stolicu na vyšetrenie osobe okrem patologického novorodenca a okrem vyšetrení potrebných na forenzné účely,
c)
odoberá a vyšetruje orientačne moč diagnostickými prúžkami osobe okrem patologického novorodenca a informuje lekára, sestru alebo pôrodnú asistentku o výsledku,
d)
aplikuje lieky s lokálnym účinkom na kožu, do oka, ucha, nosa a konečníka osobe okrem patologického novorodenca,
e)
preväzuje primárne sa hojace rany osobe okrem novorodenca,
f)
zhotovuje 12-zvodový EKG záznam osobe okrem novorodenca,
g)
odoberá spútum osobe okrem novorodenca,
h)
zavádza rektálne rúrky osobe okrem novorodenca,
i)
aplikuje klyzmy osobe okrem novorodenca,
j)
aplikuje kyslíkovú liečbu osobe okrem novorodenca pomocou kyslíkovej masky alebo okuliarov,
k)
odsáva sekréty z horných dýchacích ciest u osoby s nezaistenými dýchacími cestami okrem novorodenca,
l)
podáva lieky podkožne okrem opiátov osobe od šiestich rokov veku,
m)
aplikuje teplé a studené procedúry a liečivé kúpele osobe od šiestich rokov veku,
n)
vykonáva výtery z telových dutín osobe od šiestich rokov veku,
o)
podáva stravu nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou gastrostómiou osobe od šiestich rokov veku, ak je pri vedomí,
p)
odoberá venóznu krv na vyšetrenie z periférneho cievneho systému cez jednorazový vpich osobe od šiestich rokov veku okrem odberov krvi na hemokultúru a odberov súvisiacich s podávaním transfúznych liekov a vyšetrení potrebných na forenzné účely,
q)
odoberá kapilárnu krv osobe okrem patologického novorodenca,
r)
aplikuje zábaly a obklady u osoby okrem patologického novorodenca.
(3)
Praktická sestra – asistent v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností spolupracuje s lekárom, so sestrou alebo s pôrodnou asistentkou pri
a)
činnostiach súvisiacich s prijatím, prepustením a preložením osoby,
b)
edukácii matky zdravého novorodenca o vhodnej polohe pri dojčení,
c)
zabezpečovaní kvality zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti osoby,
d)
činnostiach súvisiacich s umieraním osoby,
e)
uspokojovaní bio-psycho-sociálnych a duchovných potrieb novorodenca,
f)
sledovaní bilancie tekutín s vykonaním záznamu u novorodenca,
g)
vykonávaní použitia obmedzovacích prostriedkov,
h)
príprave a podávaní intravenóznych liekov,
i)
starostlivosti o periférny venózny katéter,
j)
príprave inštrumentačného stolíka so sterilnými zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckym materiálom,
k)
starostlivosti o mŕtve telo, a to spolu so sanitárom,
l)
vykonávaní polohovania osoby, ktorá vyžaduje špeciálnu starostlivosť pri polohovaní,
m)
príprave a podávaní parenterálnej výživy,
n)
malých chirurgických výkonoch a invazívnych výkonoch,
o)
diagnostických výkonoch a liečebných výkonoch,
p)
ošetrovaní septických rán a dekubitov,
q)
výteroch z rán,
r)
príprave a podávaní liekov do ústnej dutiny,
s)
príprave a podávaní liekov intramuskulárne,
t)
cievkovaní močového mechúra a pri zavádzaní permanentného močového katétra,
u)
odsávaní sekrétov z horných dýchacích ciest u osoby so zaistenými dýchacími cestami,
v)
ošetrovaní drénov a drenážnych systémov,
w)
fixácii zlomenín horných končatín a dolných končatín,
x)
odbere a vyšetrení moču a stolice u patologického novorodenca,
y)
odbere spúta u novorodenca,
z)
odbere krvi a výteru u osoby do šiestich rokov veku.
(4)
Praktická sestra – asistent s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností vykonáva samostatne odborné pracovné činnosti podľa odsekov 1 a 2 a špecializované pracovné činnosti v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu.1a)
(5)
Praktická sestra – asistent s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností vykonáva samostatne odborné pracovné činnosti podľa odsekov 1 až 4 a certifikované pracovné činnosti podľa osobitného predpisu.1a)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Michal Palkovič v. r.