213/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

213
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
z 5. júna 2023,
ktorou sa vykonáva zákon č. 183/2023 Z. z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 16 zákona č. 183/2023 Z. z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
rozsah údajov a dokladov evidovaných v evidencii vystavených protokolov o skúške dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku používaného na prepravu skaziteľných potravín1) (ďalej len „dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok“) podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona,
b)
rozsah údajov a dokladov evidovaných v evidencii vydaných dokladov podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona,
c)
podrobnosti o žiadosti o osvedčovanie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku (ďalej len „osvedčovanie“) podľa § 6 ods. 2 zákona,
d)
podrobnosti o preukaze povereného zamestnanca Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na výkon štátneho odborného dozoru (ďalej len „kontrolór“) a vzor preukazu kontrolóra podľa § 9 ods. 5 zákona.
§ 2
V evidencii vystavených protokolov o skúške dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku (ďalej len „protokol“) podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona sa evidujú tieto údaje a doklady:
a)
identifikačné údaje podľa § 15 ods. 3 zákona žiadateľa o vykonanie skúšky dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku,
b)
kópia žiadosti o vykonanie skúšky dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku,
c)
identifikačné údaje dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku v rozsahu
1.
značka,
2.
obchodný názov,
3.
typ,
4.
identifikačné číslo,
d)
fotografie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku,
e)
fotografia výrobného štítku dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku,
f)
fotografia štítku podľa § 6 ods. 5 písm. b) zákona,
g)
kópia vydaného protokolu,
h)
dátum vydania protokolu.
§ 3
V evidencii dokladov vydaných podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona sa evidujú tieto údaje a doklady:
a)
identifikačné údaje podľa § 15 ods. 3 zákona žiadateľa o osvedčovanie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku,
b)
kópia žiadosti o osvedčovanie,
c)
identifikačné údaje dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku v rozsahu
1.
značka,
2.
obchodný názov,
3.
typ,
4.
identifikačné číslo,
d)
fotografie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku,
e)
fotografia výrobného štítku dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku,
f)
fotografia štítku podľa § 6 ods. 5 písm. b) zákona a rozlišovacej značky podľa § 6 ods. 5 písm. c) zákona,
g)
protokol vypracovaný technickou službou overovania,
h)
kópia vyhlásenia výrobcu o tom, že dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok je vyrobený v zhode s protokolom podľa písmena g), ak bol vydaný,
i)
kópia osvedčenia podľa § 6 ods. 5 písm. a) zákona,
j)
dátum vydania dokladov podľa § 6 ods. 5 zákona,
k)
fotografie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku, na ktorých je umiestnený vydaný štítok a vydaná rozlišovacia značka.
§ 4
(1)
Žiadosť o osvedčovanie obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku v rozsahu
1.
značka,
2.
obchodný názov,
3.
typ,
4.
identifikačné číslo,
5.
evidenčné číslo, ak bolo pridelené,
c)
fotografiu výrobného štítku dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku,
d)
protokol vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok spĺňa požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2)
e)
kópiu osvedčenia o evidencii, ak ide o cestný dopravný prostriedok, alebo kópiu povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh, ak ide o železničný dopravný prostriedok,
f)
kópiu predchádzajúceho osvedčenia, ak bolo vydané,
g)
údaje o tepelnom zariadení v rozsahu
1.
názov tepelného zariadenia,
2.
typ tepelného zariadenia,
3.
druh chladiva,
4.
výrobné číslo,
5.
rok výroby,
6.
použité typy výparníkov,
7.
druh pohonu výparníkov,
h)
kópiu protokolu o skúške tepelného zariadenia.
(2)
Žiadosť o osvedčovanie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku sériovo vyrábaného v zhode s dopravným prostriedkom alebo prepravným prostriedkom, ku ktorému je technickou službou overovania vydaný protokol považovaný za schválenie typu, okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 písm. a) až c) obsahuje
a)
fotografie dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku,
b)
kópiu protokolu považovaného za schválenie typu vypracovaného technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že dopravný prostriedok alebo prepravný prostriedok spĺňa požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
c)
vyhlásenie výrobcu podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona.
§ 5
(1)
Preukaz kontrolóra je doklad bledozelenej farby s rozmermi 101 mm × 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom bledozelenej farby, zaliaty do plastovej fólie. Tmavozelený nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA“ tvorí pozadie oboch strán preukazu kontrolóra.
(2)
Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Pavol Lančarič v. r.
Príloha
k vyhláške č. 213/2023 Z. z.
1)
Čl. 3 a prílohy 1 až 3 Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.).
2)
Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb., oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.).