212/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

212
ZÁKON
z 23. mája 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 140/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 175/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 11 sa slová „§ 13 ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 6 až 8“.
2.
V § 10 ods. 6 poslednej vete sa slová „odseku 5 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. d)“.
3.
V § 10 ods. 7 sa slovo „príslušný“ nahrádza slovom „predchádzajúci“.
4.
V § 11 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Rada fondu môže určiť aj skorší termín na doručenie žiadostí o pôžičku v prípade pôžičiek podľa § 10 ods. 5 písm. a), ak študent podľa § 10 ods. 5 písm. a) žiada o pôžičku na úhradu školného, ktoré je podmienkou zápisu na štúdium alebo do ďalšej časti štúdia.“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem žiadostí o pôžičku podľa § 10 ods. 5 písm. a), ak študent podľa § 10 ods. 5 písm. a) žiada o pôžičku na úhradu školného, ktoré je podmienkou zápisu na štúdium alebo do ďalšej časti štúdia.“.
5.
V § 12 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
6.
V § 13 ods. 6 sa za slová „podľa § 10 ods. 5 písm. a)“ vkladajú slová „alebo pôžička pre študentov podľa § 10 ods. 2 písm. d)“.
7.
V § 13 ods. 8 sa slová „§ 10 ods. 5 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 2 písm. d)“.
8.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Dlžník fondu podľa § 12 ods. 5 môže splatiť pôžičku a úroky alebo ich časť predčasne bez úhrady poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky alebo jej časti, ak tak urobí najskôr po začatí plynutia lehoty splatnosti podľa § 17 ods. 7 a uplynutí odkladov splátok podľa odseku 3.“.
9.
§ 13d sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Dlžník fondu podľa § 13c ods. 4 môže splatiť stabilizačnú pôžičku a úroky alebo ich časť predčasne bez úhrady poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením stabilizačnej pôžičky alebo jej časti, ak tak urobí najskôr po začatí plynutia lehoty splatnosti podľa § 17 ods. 7 a uplynutí odkladov splátok podľa odseku 3.“.
10.
V § 14 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „do dňa na doručenie žiadosti dosiahne vek najviac 35 rokov a“.
11.
V § 15 ods. 3 sa za slová „súčet splátok všetkých“ vkladá slovo „nesplatených“.
12.
V § 17 ods. 2 písm. b) štvrtom bode sa za slová „podľa § 10 ods. 5 písm. b)“ vkladajú slová „a c)“.
13.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
(1)
Fond je na účely zabezpečenia funkcionalít používateľského rozhrania na podávanie žiadosti o pôžičku, na účely spracúvania, vyhodnocovania a ďalších úkonov spojených so žiadosťou o pôžičku, na účely poskytnutia pôžičky, na účely uzavretia zmluvy o pôžičke a na účely správy zmluvného vzťahu zo zmluvy o pôžičke oprávnený získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a ďalších informačných systémoch, v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom, ako orgán verejnej moci podľa všeobecného predpisu proti byrokracii.28a)
(2)
Ak správca alebo prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy poskytuje údaje z tohto systému v rámci elektronickej komunikácie prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov,28b) fond má na účely zabezpečenia činností podľa odseku 1 právo na prístup k týmto údajom aj bez žiadosti, automatizovaným spôsobom s nepretržitým prístupom prostredníctvom tohto modulu.
(3)
Pri preukazovaní totožnosti osoby na účely vyplnenia a podania žiadosti o pôžičku môže fond zabezpečiť jej identifikáciu a preukázanie totožnosti s použitím úradného autentifikátora28c) alebo iného autentifikátora, ktorý zodpovedá najmenej úrovni zabezpečenia „pokročilá“,28d) a postupovať spôsobom ustanoveným pre identifikáciu a autentifikáciu podľa všeobecného predpisu o výkone verejnej moci elektronicky.28e) Na účel podľa prvej vety sú správcovia častí autentifikačného modulu28f) povinní poskytnúť fondu súčinnosť potrebnú na zabezpečenie takejto identifikácie a autentifikácie.
(4)
Fond je na účely podľa odseku 1 oprávnený spracúvať osobné údaje žiadateľa o pôžičku, dlžníka z pôžičky a ak sa vyžaduje ručenie aj ručiteľa, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sa podľa tohto zákona uvádzajú v žiadosti o pôžičku a v zmluve o pôžičke, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a po dobu podľa § 18 ods. 6.
(5)
Ak sa tak fond a ministerstvo školstva dohodnú, fond môže na činnosti spojené s poskytovaním údajov na účely podľa odseku 1 používať informačné technológie verejnej správy, ktoré zabezpečí ministerstvo školstva, a ministerstvo školstva môže v mene fondu vykonávať právne úkony spojené s týmto poskytovaním vrátane uzatvárania dohôd so správcami a prevádzkovateľmi podľa odsekov 1 a 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a až 28f znejú:
28a) § 1 ods. 1, 3 a 4 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
28b) § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
28c) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28d) § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28e) § 19 až 21 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28f) § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
Za § 23d sa vkladá § 23e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1)
Ustanovenia § 13 ods. 12 a § 13d ods. 10 sa vzťahujú aj na všetky zmluvy o pôžičkách pre študentov a na všetky zmluvy o stabilizačných pôžičkách uzatvorené a nesplatené pred 1. júlom 2023.
(2)
Ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d) a § 15 ods. 3 v znení účinnom od 1. júla 2023 sa prvýkrát použijú na žiadosti o pôžičku pre pedagógov doručené v kalendárnom roku 2024.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Ľudovít Ódor v. r.