211/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

211
ZÁKON
z 23. mája 2023,
ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z.
o obmedzení platieb v hotovosti a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti sa mení takto:
§ 4 znie:
㤠4
Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur.“.
Čl. II
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Peňažnú čiastku možno zložiť v hotovosti najviac vo výške podľa osobitného predpisu.11aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
11aa) Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Ľudovít Ódor v. r.