210/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

210
ZÁKON
z 23. mája 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 421/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 71/2023 Z. z., zákona č. 182/2023 Z. z. a zákona č. 203/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu,45a) ak neplynie obdobie uvedené v § 140 ods. 1 písm. b).“.
2.
V § 26 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu36) a v ktorom podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ak neplynie obdobie uvedené v § 140 ods. 2 písm. b),“.
3.
V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú skončené povinné nemocenské poistenia a trvajúce povinné nemocenské poistenia.“.
4.
V § 66b ods. 1 úvodnej vete sa za slovami „dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku“ sa vkladajú slová „a poberateľ invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku“.
5.
V § 67 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Držiteľ oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov56aa) sa nepovažuje za samostatne zárobkovo činnú osobu podľa odseku 4.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56aa znie:
56aa) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 67 ods. 6 sa slová „odsek 6“ nahrádzajú slovami „odsek 7“.
7.
V § 67 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „odseku 7“.
8.
V § 82 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento
a)
medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, alebo
b)
určené podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4a, ak sa dôchodková dávka v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zvýšila podľa odseku 2 alebo bola určená z tejto dôchodkovej dávky.
(2)
Ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov od posledného zvyšovania dôchodkových dávok presiahne päť percent, dôchodková dávka vyplácaná k prvému dňu príslušného kalendárneho mesiaca a dôchodková dávka priznaná od prvého dňa príslušného kalendárneho mesiaca do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento tohto rastu vykázané štatistickým úradom; posledným sledovaným mesiacom na účely vykázania kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov je jún príslušného kalendárneho roka.
(3)
Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva. Príslušný kalendárny mesiac je tretí kalendárny mesiac po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol štatistickým úradom vykázaný kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov podľa odseku 2. Ak sa dôchodková dávka zvyšuje podľa
a)
odseku 1, dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. januára príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od
1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jej priznania,
b)
odseku 2, dôchodková dávka vyplácaná k prvému dňu príslušného kalendárneho mesiaca sa zvyšuje od tohto dňa a dôchodková dávka priznaná od prvého dňa príslušného kalendárneho mesiaca do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jej priznania.“.
9.
V § 82 odsek 8 znie:
„(8)
Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú v rozsahu percentuálneho zvýšenia, v ktorom bol v príslušnom kalendárnom roku zvýšený starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, z ktorého bola suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku určená.“.
10.
V § 89 odsek 8 znie:
„(8)
Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a úrazová renta priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento
a)
medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázané štatistickým úradom za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, alebo
b)
určené podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4b, ak sa úrazová renta v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zvýšila podľa odseku 9.“.
11.
V § 89 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien od posledného zvyšovania úrazových rent presiahne päť percent, úrazová renta vyplácaná k prvému dňu príslušného kalendárneho mesiaca a úrazová renta priznaná od prvého dňa príslušného kalendárneho mesiaca do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento tohto rastu vykázané štatistickým úradom; posledným sledovaným mesiacom na účely vykázania kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien je jún príslušného kalendárneho roka.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
12.
V § 89 odsek 10 znie:
„(10)
Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie úrazových rent vykonáva. Príslušný kalendárny mesiac je tretí kalendárny mesiac po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol štatistickým úradom vykázaný kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien podľa odseku 9. Ak sa úrazová renta zvyšuje podľa
a)
odseku 8, úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. januára príslušného kalendárneho roka a úrazová renta priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jej priznania,
b)
odseku 9, úrazová renta vyplácaná k prvému dňu príslušného kalendárneho mesiaca sa zvyšuje od tohto dňa a úrazová renta priznaná od prvého dňa príslušného kalendárneho mesiaca do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jej priznania.“.
13.
V § 93 ods. 3 sa za slová „ods. 8“ vkladajú slová „až 10“.
14.
V § 94 odsek 4 znie:
„(4)
Sumy uvedené v odsekoch 2 a 3 platné ku dňu zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 8 a 9 sa odo dňa zvýšenia úrazovej renty zvyšujú o príslušné percento zvýšenia úrazovej renty.“.
15.
V § 131 odsek 2 znie:
„(2)
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a)
zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho základu,
b)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) v
1.
roku 2024 8,50 % z vymeriavacieho základu,
2.
rokoch 2025 a 2026 8,25 % z vymeriavacieho základu,
3.
roku 2027 a nasledujúcich rokoch 8 % z vymeriavacieho základu,
c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 2, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa im starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) a Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa im starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) v
1.
roku 2024 12,50 % z vymeriavacieho základu,
2.
rokoch 2025 a 2026 12,25 % z vymeriavacieho základu,
3.
roku 2027 a nasledujúcich rokoch 12 % z vymeriavacieho základu.“.
16.
V § 131 odsek 2 znie:
„(2)
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a)
zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho základu,
b)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a neuzatvoril zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1) v
1.
rokoch 2025 a 2026 8,25 % z vymeriavacieho základu,
2.
roku 2027 a nasledujúcich rokoch 8 % z vymeriavacieho základu,
c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a neuzatvorila zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a neuzatvorila zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 2, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a neuzatvorili zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1) a Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a neuzatvorili zmluvu o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,1) v
1.
rokoch 2025 a 2026 12,25 % z vymeriavacieho základu,
2.
roku 2027 a nasledujúcich rokoch 12 % z vymeriavacieho základu.“.
17.
V § 140 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
v období, v ktorom
1.
mu trvá nárok na výplatu materského,
2.
by mu trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo § 49 ods. 1,“.
18.
V § 140 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „od“.
19.
V § 140 ods. 2 písm. a) sa pred slovo „jej“ vkladá slovo „od“.
20.
V § 140 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
v období, v ktorom
1.
jej trvá nárok na výplatu materského,
2.
by jej trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo § 49 ods. 1,“.
21.
V § 140 ods. 2 písm. c) a d) sa pred slovo „prvého“ vkladá slovo „od“.
22.
§ 170 sa dopĺňa odsekom 28, ktorý znie:
„(28)
Sociálna poisťovňa poskytuje autentifikovanej tretej strane na základe jej žiadosti v strojovo-spracovateľnom formáte automatizovaným spôsobom prostredníctvom aplikačného programového rozhrania údaje o dôchodkovom poistení poistenca, ak poistenec udelil súhlas s poskytovaním týchto údajov. Sociálna poisťovňa je povinná komunikovať prostredníctvom aplikačného programového rozhrania bezpečným spôsobom a prijímateľ údajov podľa prvej vety je povinný získané údaje šifrovať ihneď, ako je to možné.“.
23.
V § 171 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Zverejnený zoznam obsahuje aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré si nesplnili povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 231 ods. 1 písm. f), ktorej nesplnenie sa považuje za evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie podľa § 170 ods. 21.“.
24.
V § 171 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
obdobie, za ktoré nie je splnená povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 231 ods. 1 písm. f).“.
25.
V § 226 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
viesť elektronický účet poistenca, ktorý obsahuje informácie o sociálnom poistení poistenca,“.
26.
V § 226 ods. 1 písm. r) štvrtý bod a piaty bod znejú:
„4.
percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa
4a.
§ 82 ods. 1 najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku,
4b.
§ 82 ods. 2 najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom štatistický úrad vykázal kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov podľa § 82 ods. 2, a
5.
percento zvýšenia úrazovej renty podľa
5a.
§ 89 ods. 8 najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku,
5b.
§ 89 ods. 9 najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom štatistický úrad vykázal kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien podľa § 89 ods. 9,“.
27.
V § 226 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Sociálna poisťovňa
a)
umožní poistencovi prostredníctvom svojho webového sídla bezplatný prístup k jeho elektronickému účtu,
b)
zašle raz ročne na žiadosť poistenca informáciu vedenú na elektronickom účte poistenca v rozsahu určenom Sociálnou poisťovňou, a to do 60 dní od doručenia žiadosti.
(3)
Všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno ustanoviť minimálny rozsah funkcionalít elektronického účtu poistenca.“.
28.
V § 226 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
29.
V § 226 ods. 4 sa slová „písm. a), n)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.
30.
V § 226 ods. 6 sa vypúšťajú slová „z dôvodu, že zamestnanec bol uznaný za dočasne práceneschopného,“ a za slová „§ 140 ods. 1“ sa vkladajú slová „písm. a) až e)“.
31.
Za § 226a sa vkladá § 226b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠226b
Dôchodková prognóza
(1)
Sociálna poisťovňa vyhotovuje dôchodkovú prognózu na účel informovania poistenca o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia.1)
(2)
Sociálna poisťovňa poistencovi sprístupní prostredníctvom pasívneho prístupu na elektronickom účte poistenca do 31. mája príslušného kalendárneho roka dôchodkovú prognózu k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku. Sociálna poisťovňa písomne zašle poistencovi dôchodkovú prognózu podľa prvej vety, ak poistenec neoznámil Sociálnej poisťovni, že dôchodkovú prognózu žiada sprístupniť výlučne prostredníctvom elektronického účtu poistenca.
(3)
Príslušný kalendárny rok podľa odseku 2 je
a)
kalendárny rok, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bol poistenec po dovŕšení 18 rokov veku prvýkrát dôchodkovo poistený,
b)
každý piaty kalendárny rok, ktorý nasleduje po kalendárnom roku určenom podľa písmena a) do dovŕšenia 50 rokov veku poistenca,
c)
každý kalendárny rok, ktorý nasleduje po kalendárnom roku určenom podľa písmena a) po dovŕšení 50 rokov veku poistenca, do
1.
priznania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, alebo
2.
dovŕšenia dôchodkového veku, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku.
(4)
Dôchodková prognóza obsahuje
a)
meno, priezvisko a rodné číslo poistenca,
b)
dátum, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené v dôchodkovej prognóze,
c)
dôchodkový vek poistenca alebo predpokladaný dôchodkový vek poistenca,
d)
získané obdobie dôchodkového poistenia,
e)
aktuálnu hodnotu priemerného osobného mzdového bodu,
f)
informáciu o základnej prognóze starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1) ktorá zahŕňa základný scenár, optimistický scenár a pesimistický scenár vychádzajúci z možných ekonomických scenárov a z možných scenárov vývoja parametrov, ktoré majú vplyv na výšku starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
g)
informáciu o alternatívnej prognóze starobného dôchodku a starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) alebo informáciu o alternatívnej prognóze starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) vychádzajúce z možnej
1.
účasti poistenca na starobnom dôchodkovom sporení,1)
2.
zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
h)
informáciu o vplyve inflácie na výšku prognózovaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
i)
informácie týkajúce sa poistenca, ktorému bola dôchodková prognóza poskytnutá, o stave plnenia podmienok nároku na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok,
j)
všeobecné informácie o starobnom dôchodku, predčasnom starobnom dôchodku, starobnom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasnom starobnom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
k)
všeobecné informácie o dôchodkovej prognóze.
(5)
Sociálna poisťovňa uchováva dôchodkovú prognózu desať rokov od jej sprístupnenia, najdlhšie do
a)
priznania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku poistenca, alebo
b)
dovŕšenia dôchodkového veku poistenca, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku.
(6)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
vzor dôchodkovej prognózy,
b)
podrobnosti o obsahu dôchodkovej prognózy,
c)
spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku poistenca,
d)
parametre, predpoklady a pravidlá na určenie
1.
základnej prognózy starobného dôchodku,
2.
alternatívnej prognózy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,1)
3.
vplyvu inflácie na výšku prognózovaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.1)“.
32.
V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že zamestnávateľ bol zverejnený v zozname podľa § 171 ods. 1 druhej vety, a to do 14 dní od zverejnenia.“.
33.
V § 233 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
Sociálnej poisťovni
1.
každoročne do
1a.
30. apríla sumu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,
1b.
31. októbra percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov podľa § 82 ods. 1 písm. a),
1c.
31. októbra percento medziročného rastu spotrebiteľských cien podľa § 89 ods. 8 písm. a),
1d.
10. decembra sumu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka,
2.
bezodkladne percento
2a.
kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov podľa § 82 ods. 2,
2b.
kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien podľa § 89 ods. 9.“.
34.
V § 233 ods. 11 sa za slová „Sociálnej poisťovni“ vkladá slovo „elektronicky“, slová „vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a“ sa nahrádzajú slovami „vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a“, slová „výplaty výsluhového dôchodku“ sa nahrádzajú slovami „výplaty tohto dôchodku“ a slová „výsluhový dôchodok“ sa nahrádzajú slovami „tento dôchodok“.
35.
§ 233 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Dôchodková správcovská spoločnosť je na účely zostavenia dôchodkovej prognózy povinná Sociálnej poisťovni elektronicky a v lehotách ňou určených bezplatne poskytovať údaje o sporiteľovi podľa osobitného predpisu,1) a to jeho rodné číslo, prognózu jeho starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) a prognózu jeho predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.1) Dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí prognózu predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia1) poistenca, ktorý je sporiteľom podľa osobitného predpisu,1) podľa parametrov, predpokladov a pravidiel ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 226b ods. 6.“.
36.
Nad § 293fza sa vkladá nadpis „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023“.
37.
Nadpis pod § 293fza sa vypúšťa.
38.
Za § 293fza sa vkladajú § 293fzb až § 293fzf, ktoré znejú:
㤠293fzb
(1)
Poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku vzniká nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu aj za obdobie pred 1. júlom 2023, najskôr od 1. januára 2023, v ktorom splnil podmienky nároku na rodičovský dôchodok a na jeho výplatu podľa § 66b v znení účinnom od 1. júla 2023.
(2)
Na účely vzniku nároku poberateľa invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na rodičovský dôchodok v roku 2023
a)
možno vyhlásenie podľa § 66b ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu urobiť do 31. augusta 2023,
b)
splnenie podmienky podľa § 66b ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu sa posudzuje k 31. augustu 2023.
(3)
O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku vznikol do 31. augusta 2023, a nároku na jeho výplatu rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do 31. decembra 2023.
(4)
Nárok poberateľa invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na rodičovský dôchodok za rok 2023 a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra 2023, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 31. auguste 2023.
§ 293fzc
(1)
Ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, dôchodková dávka vyplácaná k 1. júlu 2023 sa zvyšuje od 1. júla 2023 o percento tohto rastu vykázané štatistickým úradom a dôchodková dávka priznaná od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 sa zvyšuje odo dňa jej priznania o percento tohto rastu vykázané štatistickým úradom.
(2)
Na zvýšenie dôchodkovej dávky podľa odseku 1 platí § 82 ods. 3 až 9 rovnako.
§ 293fzd
(1)
Ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, úrazová renta vyplácaná k 1. júlu 2023 sa zvyšuje od 1. júla 2023 o percento tohto rastu vykázané štatistickým úradom a úrazová renta priznaná od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 sa zvyšuje odo dňa jej priznania o percento tohto rastu vykázané štatistickým úradom.
(2)
Na zvyšovanie pozostalostnej úrazovej renty platí odsek 1 rovnako.
(3)
Sumy jednorazového odškodnenia podľa § 94 ods. 2 a 3, náhrady nákladov spojených s liečením podľa § 100 ods. 2, náhrady nákladov spojených s pohrebom podľa § 101 ods. 3, náhrady výdavkov podľa § 101 ods. 5 a náhrady výdavkov za ubytovanie podľa § 205 ods. 1 platné ku dňu zvýšenia úrazovej renty podľa odseku 1 sa odo dňa tohto zvýšenia zvyšujú o percento zvýšenia úrazovej renty podľa odseku 1.
§ 293fze
(1)
Štatistický úrad oznámi Sociálnej poisťovni do 3. júla 2023
a)
percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov podľa § 293fzc ods. 1,
b)
percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien podľa § 293fzd ods. 1.
(2)
Sociálna poisťovňa zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní odo dňa oznámenia podľa
a)
odseku 1 písm. a) percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 293fzc ods. 1,
b)
odseku 1 písm. b) percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 293fzd ods. 1.
§ 293fzf
(1)
Štatistický úrad oznámi Sociálnej poisťovni do
a)
30. septembra 2023
1.
percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok roka 2023,
2.
percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvý polrok roka 2023,
b)
31. októbra 2023
1.
percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť kalendárnych mesiacov roka 2023,
2.
percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za prvých deväť kalendárnych mesiacov roka 2023.
(2)
Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní do 30. novembra 2023
a)
percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 1 pre rok 2024,
b)
percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 8 pre rok 2024.
(3)
V roku 2023 sa § 226 ods. 1 písm. r) štvrtý bod a piaty bod a § 233 ods. 5 písm. b) druhý bod a tretí bod neuplatňujú.“.
39.
Za § 293ga sa vkladajú § 293gb až 293gd, ktoré vrátane nadpisu nad § 293gb znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
§ 293gb
(1)
Ak je percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvý polrok roka 2023 vyššie ako percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvých deväť kalendárnych mesiacov roka 2023, na určenie percenta zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2024 podľa § 82 ods. 1 sa použije percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvý polrok roka 2023; vzorec na určenie percenta zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 1 písm. b) v roku 2024 sa upraví primerane.
(2)
Ak je percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázané štatistickým úradom za prvý polrok roka 2023 vyššie ako percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázané štatistickým úradom za prvých deväť kalendárnych mesiacov roka 2023, na určenie percenta zvýšenia úrazovej renty v roku 2024 podľa § 89 ods. 8 sa použije percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázané štatistickým úradom za prvý polrok roka 2023; vzorec na určenie percenta zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 8 písm. b) v roku 2024 sa upraví primerane.
§ 293gc
(1)
Na účely zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 1 sa zvýšenie dôchodkovej dávky podľa § 293fzc ods. 1 považuje za zvýšenie dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2.
(2)
Na účely zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 8 a pozostalostnej úrazovej renty podľa § 93 ods. 3 a na účely zvýšenia súm jednorazového odškodnenia podľa § 94 ods. 2 a 3, sumy náhrady nákladov spojených s liečením podľa § 100 ods. 2, sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom podľa § 101 ods. 3, sumy náhrady výdavkov podľa § 101 ods. 5 a sumy náhrady výdavkov za ubytovanie podľa § 205 ods. 1 sa zvýšenie úrazovej renty podľa § 293fzd ods. 1 považuje za zvýšenie úrazovej renty podľa § 89 ods. 9.
§ 293gd
Sociálna poisťovňa zašle prvýkrát dôchodkovú prognózu v roku 2026.“.
40.
Za § 294aa sa vkladá § 294ab, ktorý znie:
㤠294ab
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2005 Z. z.“.
41.
Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 4a a č. 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 4a
k zákonu č. 461/2003 Z. z.
VZOREC NA URČENIE PERCENTA ZVÝŠENIA DÔCHODKOVEJ DÁVKY
PODĽA § 82 ods. 1 písm. b)

Percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 1 písm. b) sa určí podľa tohto vzorca:
kde:
p
j
a
n
u
á
r
je percento zvýšenia dôchodkovej dávky v príslušnom kalendárnom roku podľa § 82 ods. 1 písm. b);
p
z
je percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému kalendárnemu roku;
p
i
je percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému kalendárnemu roku;
n
je počet zvýšení dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2 v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Percento zvýšenia dôchodkovej dávky pjanuár sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto nahor.Príloha č. 4b
k zákonu č. 461/2003 Z. z.
VZOREC NA URČENIE PERCENTA ZVÝŠENIA ÚRAZOVEJ RENTY
PODĽA § 89 ods. 8 písm. b)

Percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 8 písm. b) sa určí podľa tohto vzorca:
kde:
p
j
a
n
u
á
r
je percento zvýšenia úrazovej renty v príslušnom kalendárnom roku podľa § 89 ods. 8 písm. b);
p
z
je percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázané štatistickým úradom za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému kalendárnemu roku;
p
i
je percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 9 v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému kalendárnemu roku;
n
je počet zvýšení úrazovej renty podľa § 89 ods. 9 v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Percento zvýšenia úrazovej renty pjanuár sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto nahor.“.
Čl. II
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z. a zákona č. 193/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Tento zákon upravuje podmienky vzniku nároku na rodičovský dôchodok a podmienky vzniku nároku na jeho výplatu, ak ide o rodiča, ktorého dieťa je zúčastnené na výsluhovom zabezpečení.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2.
Za piatu časť sa vkladá nová šiesta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTA ČASŤ
RODIČOVSKÝ DÔCHODOK
§ 78b
(1)
Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu má poberateľ starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3f) poberateľ invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu3f) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu,3f) poberateľ výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu3f) a poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu3f) (ďalej len „poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku“), ak je rodičom policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý je jeho vlastným dieťaťom alebo osvojeným dieťaťom alebo je fyzickou osobou, ktorá vychovala policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý mu bol ako dieťa zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a tento policajt alebo profesionálny vojak mal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a bol povinný platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a písomne vyhlásil, že poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.
(2)
Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu vzniká poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné vyhlásenie o vzniku nároku na rodičovský dôchodok doručené podľa odseku 9 a súčasne sú splnené podmienky podľa odseku 1.
(3)
Ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 počas trvania služobného pomeru alebo do dvoch rokov po skončení služobného pomeru písomne vyhlási, že priznaný nárok na rodičovský dôchodok poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má zaniknúť, tento nárok poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku zanikne uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo toto písomné vyhlásenie doručené podľa odseku 9; toto vyhlásenie môže policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 urobiť len raz v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.
(4)
Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku zaniká aj uplynutím druhého kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa skončil služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka podľa odseku 1 alebo smrťou poberateľa dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.
(5)
Ak nárok na rodičovský dôchodok zanikol podľa odseku 3 a policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 písomne vyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok má vzniknúť opätovne, tento nárok vznikne
a)
prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom je toto vyhlásenie doručené podľa odseku 9, ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 toto vyhlásenie doručí v období po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom doručil vyhlásenie podľa odseku 3,
b)
prvým dňom kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom zanikol nárok na rodičovský dôchodok podľa odseku 3, ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 doručí podľa odseku 9 toto vyhlásenie v tom istom kalendárnom roku, v ktorom doručil vyhlásenie podľa odseku 3.
(6)
Ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1, od ktorého vymeriavacieho základu na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a povinnosti platiť poistné na výsluhové zabezpečenie je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, nemal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie alebo povinnosť platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, nárok na rodičovský dôchodok nezaniká, zaniká len nárok na výplatu rodičovského dôchodku, a to od
1. januára príslušného kalendárneho roka.
(7)
Na účely vzniku nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu sa za príslušný kalendárny rok považuje kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje splnenie podmienok na vznik nároku na rodičovský dôchodok a jeho výplatu.
(8)
Vyhlásenie podľa odsekov 1, 3 a 5 nevyvoláva právne účinky voči rodičovskému dôchodku poberateľa dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého nárok na rodičovský dôchodok nie je odvodený od policajta alebo profesionálneho vojaka podľa odseku 1, ktorý vyhlásenie urobil.
(9)
Vyhlásenie podľa odsekov 1, 3 a 5 doručuje
a)
policajt podľa odseku 1 príslušnému útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva,
b)
profesionálny vojak podľa odseku 1 Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia.
§ 78c
Určenie sumy rodičovského dôchodku
(1)
Suma rodičovského dôchodku v príslušnom kalendárnom roku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie, najviac ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu3f) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku; na zmeny vymeriavacích základov po
31. októbri kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku sa neprihliada.
(2)
Úhrn súm rodičovských dôchodkov viacerých poberateľov dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku v príslušnom kalendárnom roku určených z úhrnu vymeriavacích základov jedného policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, je najviac 3 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov tohto policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1 za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie, a najviac 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu3f) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku; na zmeny vymeriavacích základov po
31. októbri kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku sa neprihliada.
(3)
Suma rodičovského dôchodku sa určí podľa odsekov 1 a 2, aj ak sú podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
§ 78d
Rodičovský dôchodok nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.“.
Doterajšia šiesta časť až ôsma časť sa označujú ako siedma časť až deviata časť.
3.
Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý znie:
㤠84a
(1)
Policajt a profesionálny vojak predkladá vyhlásenie podľa § 78b ods. 1 na predpísanom tlačive vydanom útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia.
(2)
O priznaní rodičovského dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje.
(3)
Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia posúdi splnenie podmienok vzniku nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu do 90 dní odo dňa doručenia písomného vyhlásenia podľa § 78b ods. 1. Túto lehotu môže primerane predĺžiť vedúci útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia; dôvody predĺženia lehoty sa oznámia policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi podľa § 78b ods. 1, ktorý predkladá vyhlásenie.
(4)
Na rodičovský dôchodok sa primerane vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 5, § 100 ods. 2, § 105, § 106, § 113 až § 117 a 120.“.
4.
V § 94 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:
„14.
rodičovský dôchodok a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,“.
5.
V § 94 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Finančné prostriedky na úhradu nákladov na rodičovský dôchodok a úhradu nákladov spojených s jeho výplatou podľa odseku 1 písm. b) štrnásteho bodu sa poukazujú podľa odseku 2 na osobitný účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ktoré vyplácajú rodičovský dôchodok prostredníctvom rozpočtových výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstva financií Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
6.
§ 95 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
úhradu nákladov na rodičovský dôchodok a úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.
7.
Za § 143an sa vkladá § 143ao, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143ao
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1)
Poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vzniká nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu aj za obdobie pred 1. júlom 2023, najskôr od 1. januára 2023, ak splnil podmienky podľa § 78b ods. 1.
(2)
Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu vznikne poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sú splnené podmienky podľa § 78b ods. 1, najskôr od 1. januára 2023, ak policajt a profesionálny vojak doručí písomné vyhlásenie o vzniku nároku podľa § 78b ods. 9 najneskôr do 31. augusta 2023.
(3)
Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vznikne aj poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ak policajt a profesionálny vojak, ktorého služobný pomer skončil, doručí do 31. augusta 2023 vyhlásenie podľa § 78b ods. 9 a sú splnené podmienky uvedené v § 78b ods. 1.
(4)
O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý vznikol do 31. augusta 2023, a nároku na jeho výplatu, rozhodne útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia najneskôr do 31. decembra 2023.
(5)
Nárok na rodičovský dôchodok za rok 2023 a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra 2023, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 31. auguste 2023.
(6)
Za rok 2023 sa rodičovský dôchodok vyplatí v jednej úhrnnej splátke, a to do 31. marca 2024.“.
Čl. III
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z. a zákona č. 399/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 108 ods. 1 prvej vete sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.
Čl. IV
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona 156/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z. a zákona č. 410/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 66a ods. 1 prvej vete sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“.
Čl. V
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 86/2017 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 312/2019 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 338/2022 Z. z. a zákona č. 181/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „270 eur“ nahrádzajú slovami „345,20 eura“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „370 eur“ nahrádzajú slovami „473,30 eura“.
3.
Za § 12e sa vkladá § 12f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12f
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2023
Postup podľa § 4 ods. 6 sa v roku 2023 neuplatňuje.“.Čl. VI
Zákon č. 399/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
1.
V čl. I bode 125 § 123bj celom texte vrátane nadpisu sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“ a slovo „2023“ sa nahrádza slovom „2024“.
2.
V čl. II bode 10 § 293ga celom texte vrátane nadpisu sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“ a slovo „2023“ sa nahrádza slovom „2024“.
3.
V čl. IV sa slová „1. januára 2024“ nahrádzajú slovami „1. januára 2025“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čl. I bodov 1, 2, 8 až 15, 17 až 21, 25 až 31, 33, 35, 39 až 41, čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čl. I bodu 22, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2024, a čl. I bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Ľudovít Ódor v. r.