209/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

209
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. júna 2023
o podrobnostiach a postupe zabezpečenia a zaistenia listiny pri domovej prehliadke a prehliadke iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 106a ods. 3 Trestného poriadku ustanovuje:
§ 1
(1)
Ak pri domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov (ďalej len „prehliadka“), v ktorých advokát vykonáva advokáciu, odmietne zástupca Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „zástupca komory“) udeliť súhlas orgánu činnému v trestnom konaní vykonávajúcemu prehliadku na oboznámenie sa s listinou, ktorá obsahuje skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta, alebo na jej zaistenie, a sudca pre prípravné konanie nerozhodne o nahradení tohto súhlasu priamo na mieste, zástupca komory listinu vloží do nepriehľadnej obálky, ktorú zalepí a sudca pre prípravné konanie ju označí spisovou značkou, očísluje a opatrí odtlačkom úradnej pečiatky súdu. K nej sa pripojí podpis sudcu pre prípravné konanie, prokurátora, orgánu činného v trestnom konaní vykonávajúceho prehliadku, zástupcu komory, advokáta, ak je prítomný, alebo inej osoby prítomnej podľa § 105 ods. 1 Trestného poriadku. Ak advokát alebo iná osoba prítomná podľa § 105 ods. 1 Trestného poriadku odmietne obálku podpísať, uvedie sa to v zápisnici.
(2)
Ak sudca pre prípravné konanie nie je na prehliadke prítomný, zástupca komory listinu vloží do nepriehľadnej obálky, ktorú zalepí, označí spisovou značkou a očísluje. Orgán činný v trestnom konaní obálku opatrí odtlačkom úradnej pečiatky, ku ktorej sa pripoja podpisy podľa odseku 1.
(3)
Do jednej obálky sa môže vložiť aj viac listín alebo sa môže použiť iný vhodný nepriehľadný obal, ktorý je možné zabezpečiť pred neoprávneným otvorením tak, aby bolo poznateľné jeho otvorenie; v zápisnici sa uvedie počet obálok alebo obalov.
(4)
Ak je z dôvodu uvedeného v odseku 1 potrebné zaistiť počítač alebo iný dátový nosič informácií (ďalej len „počítač“), v zápisnici sa uvedie jeho výrobné číslo alebo iný identifikačný údaj alebo popis tak, aby nemohol byť zamenený s inou druhovo obdobnou vecou. Počítač vloží zástupca komory do vhodného obalu, ktorý je možné zabezpečiť pred neoprávneným otvorením tak, aby bolo poznateľné jeho otvorenie.
(5)
K postupu podľa odsekov 1 až 4 pristúpi zástupca komory až po vyhlásení orgánu činného v trestnom konaní, že na listine nie je potrebné zistiť a zaistiť stopy alebo ak bolo potrebné na listine stopy zistiť a zaistiť, po ich zistení a zaistení.
§ 2
(1)
Listinu zabezpečenú podľa § 1 odovzdá zástupca komory súdu, ktorého sudca pre prípravné konanie je príslušný na nahradenie súhlasu. Prevoz listiny z miesta prehliadky do budovy súdu vykoná za prítomnosti zástupcu komory orgán činný v trestnom konaní, ktorý vykonal prehliadku. Ak sa zástupca komory odmietne prevozu listiny zúčastniť, uvedie sa to v zápisnici a prevoz listiny sa vykoná bez jeho prítomnosti.
(2)
Sudca pre prípravné konanie na súde prevezme listinu a zabezpečí jej uloženie v zabezpečenej miestnosti. Ak sudca pre prípravné konanie nemôže listinu na súde prevziať, prevezme ju iný poverený zamestnanec súdu. O prevzatí listiny sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie, či počet preberaných obálok alebo obalov súhlasí s počtom uvedeným v zápisnici o vykonaní prehliadky, ktorej kópia sa odovzdá sudcovi pre prípravné konanie alebo poverenému zamestnancovi súdu. V zápisnici o prevzatí listiny sa poznačí tiež neporušenie alebo porušenie zabezpečenia obálok alebo obalov. Zápisnicu o prevzatí listiny podpíše sudca pre prípravné konanie alebo poverený zamestnanec súdu, orgán činný v trestnom konaní vykonávajúci prehliadku a zástupca komory, ak sa zúčastní na prevoze listiny.
(3)
Obálku alebo obal so zabezpečenou listinou môže otvoriť len sudca pre prípravné konanie, ktorý rozhoduje o nahradení súhlasu podľa § 106a ods. 2 Trestného poriadku. Vybratie listiny sa vyznačí na obálke alebo obale, v ktorom je uložená, a to odtlačkom úradnej pečiatky súdu, dátumom, keď sa tak stalo, a podpisom sudcu pre prípravné konanie. Na obálke alebo obale sa uvedie počet listín a spracuje sa obsah obálky alebo obalu s popisom alebo označením listiny tak, aby sa zamedzilo jej strate alebo zámene.
(4)
Postup podľa odsekov 1 až 3 sa použije aj vtedy, ak sa zaistil počítač.
(5)
Ak je to potrebné, počítač môže sudca pre prípravné konanie odovzdať na nevyhnutný čas pribratému odbornému konzultantovi, špecializovanému odbornému pracovisku alebo znaleckému ústavu. O odovzdaní a vrátení počítača sa spíše úradný záznam.
§ 3
Listina alebo počítač sa po rozhodnutí sudcu pre prípravné konanie odovzdá advokátovi alebo orgánu činnému v trestnom konaní vždy osobne; o odovzdaní sa spíše zápisnica.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jana Dubovcová v. r.