208/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023 do 29.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

208
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 17. apríla 2023,
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 4 písm. a), c), d) až g), k) až q), u), y), z), aa), ab), ah), aj) a an) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) a podľa § 95 ods. 2 písm. k) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) ustanovuje:
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, a to pre
a)
prístup do siete a k akumulácii plynu,
b)
pripojenie do siete,
c)
prepravu plynu,
d)
distribúciu plynu,
e)
uskladňovanie plynu a ponuku nevyužitej uskladňovacej kapacity,
f)
dodávku plynu,
g)
zodpovednosť za odchýlky účastníkov trhu s plynom a postupy prenášania zodpovednosti za odchýlku medzi účastníkmi trhu s plynom,
h)
vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok jednotlivých účastníkov trhu a odchýlok siete,
i)
zverejňovanie informácií prevádzkovateľom siete a poskytovania údajov účastníkmi trhu s plynom prevádzkovateľovi siete,
j)
predchádzanie vzniku preťaženia národnej siete na vymedzenom území a riešenie preťaženia národnej siete na vymedzenom území,
k)
použitie typových diagramov odberu plynu,
l)
činnosť plynárenského dispečingu,
m)
vyúčtovanie za dodávku plynu a informácií o vyúčtovaní za dodávku plynu odberateľom plynu,
n)
postup pri registrácii účastníkov trhu, subjektu zúčtovania alebo bilančnej skupiny a ich zmien,
o)
postup pri zmene dodávateľa plynu alebo koncového odberateľa plynu v odbernom mieste a podmienky dodávok plynu viacerými dodávateľmi plynu v jednom odbernom mieste,
p)
začatia a ukončenia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie, výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie, dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie a postup účastníkov trhu s plynom pri začatí dodávky poslednej inštancie,
q)
náležitosti zmlúv uzatváraných na trhu s plynom,
r)
vedenie evidencie závislých odberateľov plynu podľa § 64 ods. 7 písm. k) zákona o energetike,
s)
poskytovania údajov a opravných údajov na účely zúčtovania odchýlok, vyúčtovania dodávok plynu,
t)
zabezpečenie množstva plynu pre dodávku plynu koncovým odberateľom plynu, termíny a rozsah predkladania údajov o zabezpečenom množstve plynu a spôsobe tohto zabezpečenia.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
distribučnou kapacitou najväčšie množstvo plynu, ktoré sa prevádzkovateľ distribučnej siete zaviaže distribuovať za časovú jednotku do odberného miesta na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu v m3 alebo v kWh,
b)
dňom jeden kalendárny deň,
c)
dostupnou prepravnou kapacitou časť technickej prepravnej kapacity, ktorá nie je pridelená a je v danom čase dostupná v prepravnej sieti,
d)
dostupnou uskladňovacou kapacitou tá časť technickej kapacity, ktorá nie je pridelená a je v danom čase dostupná v zásobníku,
e)
pevnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú nemôže prevádzkovateľ prepravnej siete prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu okrem prípadov podľa § 49 ods. 2 zákona o energetike,
f)
pevnou uskladňovacou kapacitou uskladňovacia kapacita, ktorú nemôže prevádzkovateľ zásobníka prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní okrem prípadov podľa § 67 ods. 2 zákona o energetike,
g)
nadradenou distribučnou sieťou distribučná sieť, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest,
h)
nadväzujúcou distribučnou sieťou distribučná sieť, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných miest,
i)
nomináciou prepravy plynu predchádzajúce hlásenie účastníka trhu s plynom prevádzkovateľovi prepravnej siete o množstve plynu, ktorý chce dodať do prepravnej siete vo vstupnom bode alebo odobrať z prepravnej siete vo výstupnom bode,
j)
nomináciou distribúcie plynu predchádzajúce hlásenie účastníka trhu s plynom prevádzkovateľovi distribučnej siete o množstve plynu, ktorý chce dodať do distribučnej siete vo vstupnom bode a odobrať vo výstupnom bode,
k)
plynárenským dňom časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 6:00 hod. stredoeurópskeho času; v deň prechodu na stredoeurópsky letný čas je plynárenským dňom časové obdobie 23 hod. a v deň prechodu na stredoeurópsky čas je plynárenským dňom časové obdobie 25 hod.; dĺžka plynárenského dňa pri prechode na stredoeurópsky čas sa zohľadní pri vyhodnocovaní prekročenia pridelenej prepravnej alebo distribučnej kapacity,
l)
pracovným objemom je objem plynu v zásobníku, ktorý môže užívateľ zásobníka využívať na uskladňovanie plynu,
m)
prepojovacím bodom distribučnej siete bod, ktorý spája alebo oddeľuje nadradenú a nadväzujúcu distribučnú sieť,
n)
prepravnou kapacitou najväčšie množstvo plynu, ktoré možno prepraviť za časovú jednotku; prepravná kapacita sa prideľuje ako pevná prepravná kapacita alebo prerušiteľná prepravná kapacita v kWh alebo ich násobkoch,
o)
prerušiteľnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej siete čiastočne alebo úplne prerušiť na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu,
p)
prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou uskladňovacia kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ zásobníka prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní,
q)
renomináciou následné oznámenie opravenej nominácie prepravy plynu alebo nominácie distribúcie plynu,
r)
skladovacím rokom časové obdobie začínajúce spravidla 1. apríla príslušného kalendárneho roka a končiace 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
s)
súhrnným virtuálnym bodom súbor všetkých bodov pripojenia medzi prepravnou sieťou a distribučnou sieťou a zásobníkmi na vymedzenom území,
t)
súhrnným vstupným bodom distribučnej siete všetky vstupné body distribučnej siete, cez ktoré sa uskutočňuje distribúcia plynu pre účastníka trhu s plynom,
u)
systémovou odchýlkou distribučnej siete súčet denných odchýlok všetkých užívateľov distribučnej siete,
v)
technickou kapacitou zásobníka maximálna pevná uskladňovacia kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ zásobníka ponúknuť účastníkom trhu s plynom pri zohľadnení integrity zásobníka a prevádzkových požiadaviek zásobníka,
w)
technickou prepravnou kapacitou maximálna pevná prepravná kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej siete ponúknuť užívateľom prepravnej siete pri zohľadnení integrity prepravnej siete a prevádzkových požiadaviek prepravnej siete,
x)
ťažobným výkonom množstvo plynu, ktoré môže byť vyťažené zo zásobníkov za časovú jednotku; ťažobný výkon sa mení najmä v závislosti od pracovného objemu plynu uskladňovaného v zásobníkoch, v závislosti od tlaku v zásobníkoch a od technických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník,
y)
uskladňovacou kapacitou je kombinácia pracovného objemu, vtlačného výkonu a ťažobného výkonu,
z)
virtuálnym obchodným bodom bod lokalizovaný v prepravnej sieti medzi vstupnými bodmi a výstupnými bodmi prevádzkovaný prevádzkovateľom prepravnej siete, v ktorom je možná zmena vlastníctva plynu bez potreby pridelenia prepravnej kapacity k vstupným a výstupným bodom prepravnej siete,
aa)
virtuálnym zásobníkom súbor všetkých zásobníkov plynu jedného prevádzkovateľa zásobníka charakterizovaný jednou uskladňovacou kapacitou,
ab)
vstupným bodom miesto siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na dopravu a z ktorého sa začína doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,
ac)
vtlačným výkonom množstvo plynu, ktoré môže byť vtlačené do zásobníkov za časovú jednotku; vtlačný výkon sa mení najmä v závislosti od množstva plynu uskladňovaného v zásobníkoch, v závislosti od tlaku v zásobníkoch a od technických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník,
ad)
výstupným bodom miesto siete, v ktorom sa končí doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,
ae)
základnou náplňou zásobníka minimálne množstvo plynu, ktoré je potrebné ako zásoba plynu v zásobníku na udržanie uskladňovacej kapacity,
af)
zmluvnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú prevádzkovateľ prepravnej siete pridelí užívateľovi prepravnej siete na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu,
ag)
cezhraničným zásobníkom zásobník mimo vymedzeného územia, ktorý je priamo pripojený na prepravnú sieť na vymedzenom území a slúži na uskladňovanie plynu, zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu a prevádzkových činností sietí,
ah)
meraním typu A priebehové meranie s možnosťou diaľkového odpočtu,
ai)
meraním typu B priebehové meranie bez možnosti diaľkového odpočtu,
aj)
meraním typu C meranie bez priebehového merania a bez možnosti diaľkového odpočtu,
ak)
uverejňovaním na webovom sídle umiestenie odkazu vo verejne prístupnej časti webového sídla účastníka trhu s plynom, ktorý údaje alebo informácie uverejňuje, slúžiacej na uverejňovanie noviniek alebo oznamov a v časti, v ktorej sú obvykle takéto informácie uverejňované.
§ 3
Prístup do prepravnej siete
(1)
Prístup do prepravnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu podľa § 47 ods. 4 zákona o energetike.
(2)
Žiadosť o prístup do prepravnej siete obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
dátum začiatku a konca trvania zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu,
c)
vstupné body alebo výstupné body prepravnej siete,
d)
požadovanú dennú kapacitu na príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom bode v MWh,
e)
doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(3)
Vzor žiadosti o prístup do prepravnej siete sa uverejňuje na webovom sídle prevádzkovateľa prepravnej siete.
(4)
Spôsob a formu predkladania žiadosti o prístup do prepravnej siete, podmienky pridelenia prístupu do prepravnej siete pre jednotlivé vstupné body a výstupné body prepravnej siete určí prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prepravnej siete.
(5)
Žiadosť o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu sa doručí prevádzkovateľovi prepravnej siete najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom požadovanej prepravy. Pri krátkodobej zmluve môže byť po dohode s prevádzkovateľom prepravnej siete táto lehota skrátená tak, že žiadosť o prístup do prepravnej siete sa doručí prevádzkovateľovi prepravnej siete najneskôr desať pracovných dní pred začiatkom požadovanej prepravy. Po dohode s prevádzkovateľom prepravnej siete je v prípadoch uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete možné žiadosť o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu doručiť aj v kratšej lehote.
(6)
Po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 sa účastníkovi trhu s plynom pridelí prepravná kapacita pre požadované vstupné body alebo výstupné body v lehotách uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(7)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže odmietnuť prístup do prepravnej siete z dôvodov podľa § 49 ods. 1 písm. c) a d) zákona o energetike.
(8)
Prevádzkovateľ prepravnej siete uzatvorí s účastníkom trhu s plynom, ktorému je pridelená prepravná kapacita, zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, ak nie je uzavretá rámcová zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu.
(9)
Ak do troch dní pred plánovaným začiatkom prepravy, najneskôr do 30 dní od pridelenia prepravnej kapacity sa neuzavrie zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, pridelenie prepravnej kapacity sa zruší, ak sa nedohodne inak. Ak je uzavretá rámcová zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete, podľa prvej vety sa nepostupuje.
(10)
Prerušiteľná prepravná kapacita sa pridelí, ak o to účastník trhu s plynom prevádzkovateľa prepravnej siete požiada a nie je voľná pevná prepravná kapacita. Prevádzkovateľ prepravnej siete môže prideliť nezoskupenú prerušiteľnú prepravnú kapacitu, ak o to účastník trhu s plynom prevádzkovateľa prepravnej siete požiada a nie je voľná pevná nezoskupená prepravná kapacita, aj keď je dostupná pevná zoskupená prepravná kapacita.1)
§ 4
Prístup k akumulácii plynu v prepravnej sieti
(1)
Akumuláciou plynu v prepravnej sieti zabezpečuje prevádzkovateľ prepravnej siete plynulú a bezporuchovú prevádzku a vyvažovanie prepravnej siete.
(2)
Pri poskytovaní akumulácie plynu v prepravnej sieti sa plyn
a)
uskladňuje v prepravnej sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku siete,
b)
ťaží z prepravnej siete najviac do dosiahnutia minimálneho prevádzkového tlaku siete.
§ 5
Prístup do distribučnej siete
(1)
Prístup do distribučnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu podľa § 47 ods. 5 zákona o energetike.
(2)
Žiadosť o prístup do distribučnej siete obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
požadovaný dátum začatia distribúcie plynu a požadovaný dátum jej skončenia,
c)
vstupné body do distribučnej siete,
d)
výstupné body z distribučnej siete,
e)
požadovanú dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode v m3 alebo kWh,
f)
požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode v m3 alebo kWh,
g)
požadované množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu v kWh,
h)
doklady preukazujúce vydanie povolenia na dodávku plynu podľa podmienok prevádzkovateľa distribučnej siete uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, ak je žiadateľ dodávateľom plynu,
i)
doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky podľa podmienok prevádzkovateľa distribučnej siete uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(3)
Vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete sa uverejní na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete.
(4)
K žiadosti o prístup do distribučnej siete sa dodávateľom plynu prikladajú doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity podľa podmienok prevádzkovateľa distribučnej siete uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Súčasťou týchto dokladov o koncových odberateľoch plynu poskytovaných dodávateľom plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete je aj identifikácia koncových odberateľov plynu vrátane názvu a sídla alebo mena a miesta spotreby koncového odberateľa plynu.
(5)
Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do distribučnej siete
a)
do 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
b)
do 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.
(6)
Lehoty uvedené v odseku 5 sa môžu po dohode s prevádzkovateľom distribučnej siete skrátiť až na dobu nevyhnutnú na spracovanie príslušných žiadostí o prístup do distribučnej siete prevádzkovateľom distribučnej siete. Vtedy sa postupuje nediskriminačne voči všetkým účastníkom trhu s plynom.
(7)
Po vyhodnotení údajov podľa odsekov 2 a 4 sa pridelí účastníkovi trhu s plynom distribučná kapacita
a)
do desiatich dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
b)
do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.
(8)
Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne.
(9)
Prístup do distribučnej siete sa môže odmietnuť z dôvodov uvedených v § 64 ods. 1 písm. c) a d) zákona o energetike.
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu, môže uskutočňovať priebežné kreditné hodnotenie užívateľov distribučnej siete, ktorým na základe uzatvorenej zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu zabezpečuje prístup do distribučnej siete. Kreditné hodnotenie vychádza okrem iného z parametra platobnej disciplíny užívateľa distribučnej siete pri plnení si finančných záväzkov voči prevádzkovateľovi distribučnej siete v období posledných 12 mesiacov, a aj z ďalších ekonomických a finančných parametrov, ktoré sú dostupné v registri účtovných závierok2) a vo verejne dostupných databázach dlžníkov verejnej správy, zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Výsledkom kreditného hodnotenia je zaradenie hodnoteného užívateľa distribučnej siete do skupiny, pričom pre každú skupinu sa prevádzkovateľom distribučnej siete určí suma finančného zabezpečenia a ďalšie podrobnosti, vrátane spôsobu zabezpečenia a lehôt splatnosti, požadovaného finančného zabezpečenia. Prevádzkovateľ distribučnej siete definuje štyri skupiny pre zaraďovanie užívateľov distribučnej siete na základe vykonaného kreditného hodnotenia. Okrem zloženej finančnej zábezpeky môže prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu požadovať od užívateľa distribučnej siete úhradu zálohových platieb a priebežné navýšenie zábezpeky, ak sa cena za distribúciu a cena za dennú a kumulovanú odchýlku zvýšia. Podrobnosti kreditného hodnotenia, zaraďovania užívateľov distribučnej siete do skupín, určenia sumy a ďalších náležitostí požadovaného finančného zabezpečenia ako aj spôsobu určenia sumy a ďalších náležitostí zálohových platieb určuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu.
(11)
Výsledok kreditného hodnotenia podľa odseku 10, vykonaného prevádzkovateľom distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu, sa oznámi hodnotenému subjektu elektronicky do jedného pracovného dňa od vykonania hodnotenia alebo do piatich pracovných dní od doručenej kompletnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu. Ak je hodnotený subjekt počas priebežného kreditného hodnotenia preradený do inej skupiny, táto skutočnosť sa mu oznámi elektronicky spoločne s informáciou o úprave požadovaného finančného zabezpečenia do jedného pracovného dňa od ukončenia vyhodnotenia. Účinky upraveného kreditného hodnotenia sa voči hodnotenému subjektu uplatnia s účinnosťou od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia o výsledku hodnotenia.
(12)
Hodnotený subjekt môže podať úradu námietku proti postupu prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu, pri hodnotení podľa odseku 10 do troch pracovných dní odo dňa oznámenia hodnotenia hodnotenému subjektu. Námietka musí obsahovať zdôvodnenie, pre ktoré hodnotený subjekt považuje výsledok hodnotenia za nesprávny. Podanie námietky nemá odkladný účinok. Oprávnenosť námietky podanej podľa tohto odseku sa úradom preverí a vysporiada do 5 pracovných dní od doručenia námietky. Ak námietka neobsahuje zdôvodnenie, pre ktoré hodnotený subjekt považuje výsledok hodnotenia za nesprávny, nie je považovaná za oprávnenú. Pri oprávnenosti námietky sa upraví hodnotenie pôvodne vykonané prevádzkovateľom distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu, a suma finančnej zábezpeky hodnoteného subjektu sa upraví primerane, a to do troch pracovných dní od vysporiadania námietky úradom.
§ 6
Prístup k akumulácii plynu v distribučnej sieti
(1)
Akumuláciou plynu v distribučnej sieti sa zabezpečuje plynulá a bezporuchová prevádzka distribučnej siete a vyvažovanie distribučnej siete.
(2)
Pri poskytovaní akumulácie plynu v distribučnej sieti sa
a)
uskladňuje plyn v sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je väčšie ako nameraná skutočnosť na výstupnom bode z distribučnej siete,
b)
ťaží plyn z distribučnej siete najviac do dosiahnutia minimálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je menšie ako skutočnosť na výstupnom bode z distribučnej siete.
(3)
Využívanie akumulácie plynu v distribučnej sieti účastníkom trhu s plynom je zahrnuté v povolenej dennej odchýlke podľa § 22 ods. 4 a v kumulovanej odchýlke podľa § 24 ods. 3.
§ 7
Prístup do zásobníka
(1)
Prístup do zásobníka sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu podľa § 47 ods. 6 zákona o energetike.
(2)
Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu obsahuje informácie potrebné na uzatvorenie zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
dátum začatia uskladňovania plynu a jeho skončenia,
c)
požadovanú uskladňovaciu kapacitu.
(3)
Vzor žiadosti o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu sa uverejní na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka, ak sa vyžaduje zaslanie žiadosti vo vopred určenej podobe. Ak sa nezverejní vzor žiadosti o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka podľa predchádzajúcej vety, žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu možno zaslať aj elektronickou poštou na emailovú adresu uverejnenú na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka.
(4)
Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu bude doručená v súlade s lehotami uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka alebo lehotami uverejnenými vo zverejnenej ponuke na predkladanie žiadostí na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka, inak spravidla najneskôr do 40 dní pred začiatkom požadovaného uskladňovania. Ak ide o iné zmluvy ako krátkodobé, môže byť táto lehota aj inak určená v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka. Ak ide o krátkodobé zmluvy, môže byť po dohode táto lehota skrátená tak, že sa žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu doručí najneskôr bezprostredne pred začiatkom požadovaného uskladňovania.
(5)
Po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 a podľa podmienok prevádzkovateľa zásobníka uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka sa pridelí účastníkovi trhu s plynom uskladňovacia kapacita bez zbytočného odkladu po vyhodnotení žiadosti o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu podľa podmienok prevádzkovateľa zásobníka uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka a podmienkami vo zverejnenej ponuke na predkladanie žiadostí na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka.
(6)
Pri prideľovaní uskladňovacej kapacity sa prihliada na uskladňovaciu kapacitu potrebnú na
a)
vyvažovanie siete a bezpečnosť dodávok plynu,
b)
zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti zásobníka.
(7)
Prístup do zásobníka možno odmietnuť z dôvodov ustanovených v § 67 ods. 1 písm. c) a d) zákona o energetike.
(8)
Uskladňovacia kapacita sa prideľuje ako pevná uskladňovacia kapacita alebo prerušiteľná uskladňovacia kapacita.
(9)
Prevádzkovateľ zásobníka ponúkne prerušiteľnú uskladňovaciu kapacitu, ak nie je dostupná pevná uskladňovacia kapacita alebo ak po vyhodnotení technicko-prevádzkových možností prevádzkovateľa zásobníka sa rozhodne, že je možné takúto prerušiteľnú kapacitu prideliť. Pri zmluvnom preťažení, ak sa celá uskladňovacia kapacita účastníka trhu s plynom, ktorý má pridelenú pevnú uskladňovaciu kapacitu ponúkne na využitie inému účastníkovi trhu s plynom odo dňa jej pridelenia alebo sa ním pevná uskladňovacia kapacita nevyužíva, ponúkne sa uskladňovacia kapacita ako prerušiteľná uskladňovacia kapacita v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa zásobníka.
(10)
S účastníkom trhu s plynom uzatvorí prevádzkovateľ zásobníka po pridelení uskladňovacej kapacity bez zbytočného odkladu zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu podľa podmienok prevádzkovateľa zásobníka uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka.
§ 8
Pripojenie do prepravnej siete
(1)
Pripojenie plynárenského zariadenia do prepravnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do prepravnej siete podľa § 47 ods. 2 zákona o energetike po splnení technických podmienok podľa § 19 zákona o energetike, obchodných podmienok a podmienok pripojenia do prepravnej siete podľa § 49 ods. 12 zákona o energetike.
(2)
Podmienky pripojenia plynárenského zariadenia do prepravnej siete sa uverejňujú na webovom sídle prevádzkovateľa prepravnej siete, a to najmä postup pri
a)
predkladaní žiadosti o pripojenie do prepravnej siete,
b)
uzatváraní zmluvy o pripojení do prepravnej siete.
(3)
Žiadosť o pripojenie do prepravnej siete obsahuje účel využívania pripájaného zariadenia, najmä ak ide o distribučnú sieť, zásobník, ťažobnú sieť alebo odberné miesto. K žiadosti o pripojenie do prepravnej siete sa vydá písomné stanovisko do 60 dní od doručenia žiadosti. V písomnom stanovisku je žiadateľ o pripojenie do prepravnej siete oboznámený s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia do prepravnej siete, ktoré sa vzťahujú výhradne na využívanie pripájaného zariadenia uvedeného v žiadosti o pripojenie do prepravnej siete.
(4)
Pri pripojení distribučnej siete do prepravnej siete sa preukáže pred uzatvorením zmluvy o pripojení do prepravnej siete, že sa uzatvorila s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dohoda o zabezpečení prepojenia distribučných sietí a odovzdávaní údajov potrebných na vyvažovanie siete a dohoda o poskytovaní podporných služieb, najmä na zabezpečenie bezpečnosti dodávok a vyvažovania siete.
(5)
Technické zariadenie, ktoré umožňuje prechod plynu medzi prepravnou sieťou a pripojeným plynárenským zariadením, slúži najmä na reguláciu a sledovanie prietoku, tlaku a kvality plynu a predstavuje neoddeliteľnú súčasť prepravnej siete. Typ, štruktúra a parametre technického zariadenia sa určia v technických podmienkach a obchodných podmienkach pripojenia do prepravnej siete podľa konkrétnych podmienok pripojenia. Technické zariadenie sa uvedie do prevádzky až po splnení technických podmienok.
(6)
Lehoty na pripojenie do prepravnej siete sú určované individuálne v závislosti od požadovaných technických podmienok odberu plynu.
§ 9
Pripojenie do distribučnej siete
(1)
Pripojenie do distribučnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do distribučnej siete podľa § 47 ods. 3 zákona o energetike.
(2)
Podmienky pripojenia do distribučnej siete sa uverejňujú na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete, a to najmä
a)
všeobecné obchodné podmienky pripojenia do distribučnej siete,
b)
všeobecné technické podmienky pripojenia do distribučnej siete,
c)
vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete,
d)
vzor žiadosti o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž určeného meradla,
e)
vzor zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
f)
postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
g)
spôsob určenia nákladov na pripojenie do distribučnej siete podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o regulácii a cena za pripojenie do distribučnej siete,
h)
lehoty na pripojenie do distribučnej siete, ak nie sú prevádzkovateľom distribučnej siete určované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu.
(3)
Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete sa predkladá prevádzkovateľovi distribučnej siete.
(4)
Po prijatí žiadosti o pripojenie podľa odseku 3 sa určia technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a žiadateľovi o pripojenie sa do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie zašle písomné stanovisko a zároveň návrh zmluvy o pripojení do distribučnej siete. Ak žiadateľ o pripojenie súhlasí s návrhom zmluvy o pripojení do distribučnej siete, sa tento návrh do 30 dní odo dňa jeho doručenia podpíše a doručí sa prevádzkovateľovi distribučnej siete.
(5)
Na základe zmluvy o pripojení do distribučnej siete a po ukončení výstavby odberného plynového zariadenia sa predkladá žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž určeného meradla prevádzkovateľovi distribučnej siete.
§ 10
Preprava plynu
(1)
Preprava plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu.
(2)
Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu okrem rámcovej zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára po pridelení prepravnej kapacity účastníkovi trhu s plynom; po splnení podmienok prevádzkovateľa prepravnej siete uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete a zložení finančnej zábezpeky je možné zmluvu uzatvoriť aj elektronicky.
(3)
Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto vstupné body:
a)
hraničný bod, ktorým je vstupný bod z prepravnej siete na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo na území tretích štátov do prepravnej siete na vymedzenom území Slovenskej republiky,
b)
domáci bod, ktorým je vstupný súhrnný virtuálny bod z distribučnej siete a zo zásobníkov na území Slovenskej republiky.
(4)
Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto výstupné body:
a)
hraničný bod, ktorým je výstupný bod z prepravnej siete na vymedzenom území Slovenskej republiky do prepravnej siete na území členského štátu alebo na území tretích štátov,
b)
domáci bod, ktorým je výstupný súhrnný virtuálny bod do distribučnej siete a do zásobníkov na území Slovenskej republiky.
(5)
Prechod plynu z prepravnej siete do prepojených sietí, zásobníkov alebo cezhraničného zásobníka alebo prechod plynu do prepravnej siete z prepojených sietí, zásobníkov alebo cezhraničného zásobníka sa uskutočňuje cez fyzické miesta vstupu a výstupu, ktoré sú určené v technických podmienkach prevádzkovateľa prepravnej siete.
(6)
Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára s pevnou prepravnou kapacitou alebo prerušiteľnou prepravnou kapacitou ako
a)
dlhodobá zmluva,
b)
ročná zmluva,
c)
krátkodobá zmluva,
d)
rámcová zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, a to bez špecifikovania hodnoty prepravnej kapacity, príslušného vstupného bodu alebo výstupného bodu a doby vykonávania prepravy plynu.
(7)
Dlhodobá zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára na obdobie trvajúce viac ako 12 mesiacov, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
(8)
Ročná zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému plynárenskému dňu kalendárneho mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna prepravná kapacita na príslušný vstupný bod alebo výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.
(9)
Krátkodobá zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, a to k prvému plynárenskému dňu kalendárneho mesiaca. Krátkodobá zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa môže uzatvoriť aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac podľa podmienok prevádzkovateľa prepravnej siete uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete a vtedy je možné uzatvoriť ju aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
(10)
Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s pevnou prepravnou kapacitou prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečí prepravu plynu zo vstupného bodu alebo prepravu plynu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej prepravnej kapacity.
(11)
Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečí prepravu plynu zo vstupného bodu alebo prepravu plynu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej prepravnej kapacity s právom prerušenia prevádzkovateľom prepravnej siete.
(12)
Ak nie je žiadna alebo dostatočná pevná prepravná kapacita, účastník trhu s plynom je informovaný o nedostatku požadovanej pevnej prepravnej kapacity a ponúkne sa mu možnosť uzavretia zmluvy s prerušiteľnou prepravnou kapacitou alebo s pevnou prepravnou kapacitou v maximálnej možnej hodnote a časťou prerušiteľnej prepravnej kapacity, za predpokladu, ak je účastníkovi trhu s plynom pridelená prerušiteľná prepravná kapacita.
(13)
Prevádzkovateľ prepravnej siete preruší prepravu plynu, ktorú uskutočňuje na základe zmluvy s prerušiteľnou kapacitou tak, že zohľadní chronologické poradie uzatvorenia jednotlivých zmlúv s prerušiteľnou kapacitou, pričom preruší prepravu plynu ako prvú pri tých zmluvách, ktoré sú uzatvorené ako posledné.
(14)
Nevyužitá zmluvná prepravná kapacita sa môže účastníkom trhu, ktorý má uzavretú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete poskytnúť inému účastníkovi trhu s plynom za podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(15)
Ak prevádzkovateľ prepravnej siete preruší účastníkovi trhu s plynom prepravu vykonávanú na základe zmluvy s prerušiteľnou kapacitou, platba za prepravu plynu sa vypočíta na základe cenového rozhodnutia vydaného úradom pre prevádzkovateľa prepravnej siete.
(16)
Technické zabezpečenie pre výkon zmeny vlastníctva plynu vo virtuálnom obchodnom bode sa poskytuje podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
§ 11
Prekročenie dennej prepravnej kapacity
(1)
Ak dôjde k prekročeniu dohodnutej dennej prepravnej kapacity na príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom bode, platba za prekročenie dennej prepravnej kapacity sa vypočíta podľa prílohy č. 1.
(2)
Ak užívateľ prepravnej siete prekročí dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom bode v danom mesiaci opakovane, platba za prekročenie sa účtuje len jedenkrát, a to za najvyššie prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v danom mesiaci.
(3)
Ak je pridelená prepravná kapacita pre odberné miesto pripojené do prepravnej siete, ktoré je miestom spotreby plynu výrobcu elektriny, ktorý je súčasne poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa po preukázaní skutočného poskytnutia podporných služieb a dodávky regulačnej elektriny a po preukázaní množstva plynu potrebného na výrobu regulačnej elektriny neuplatňuje platba za prekročenie dennej prepravnej kapacity na príslušnom výstupnom bode.
§ 12
Nominácia prepravy plynu
(1)
Preprava plynu sa nominuje užívateľom prepravnej siete na každý deň na vstupnom bode alebo výstupnom bode podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(2)
Denná nominácia prepravy plynu nesmie prekročiť dohodnutú dennú prepravnú kapacitu.
(3)
Nominácia prepravy plynu obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje účastníka trhu s plynom,
b)
obdobie, počas ktorého sa má plyn prepravovať,
c)
množstvo plynu, ktoré sa má prepravovať,
d)
vstupný bod alebo výstupný bod,
e)
smer toku plynu.
§ 13
Distribúcia plynu
(1)
Distribúcia plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
(2)
Vstupným bodom distribučnej siete na vymedzenom území je miesto distribučnej siete, do ktorého sa účastníkom trhu s plynom dodáva plyn určený na distribúciu a z ktorého sa začína distribúcia plynu sieťou prevádzkovateľa distribučnej siete a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou. Distribučná sieť na vymedzenom území má najmä tieto vstupné body:
a)
domáci bod, ktorým je súhrnný virtuálny bod z prepravnej siete vrátane odovzdávacej stanice Ruská,
b)
zásobník,
c)
odovzdávacie miesto z ťažobnej siete na vymedzenom území,
d)
odovzdávacie miesto zariadenia na výrobu biometánu na vymedzenom území.
(3)
Výstupným bodom z distribučnej siete na vymedzenom území je miesto distribučnej siete, v ktorom sa končí distribúcia plynu sieťou prevádzkovateľa distribučnej siete a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou. Výstupný bod distribučnej siete je charakterizovaný aj výstupným tlakom plynu.
(4)
Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára ako
a)
dlhodobá zmluva,
b)
ročná zmluva,
c)
krátkodobá zmluva.
(5)
Dlhodobá zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov alebo na dobu neurčitú, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna hodnota distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod.
(6)
Ročná zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna distribučná kapacita na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy. Prevádzkovateľ distribučnej siete môže zmeniť dennú distribučnú kapacitu na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete podľa § 64 ods. 12 zákona o energetike.
(7)
Krátkodobá zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov. Krátkodobá zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa môže uzatvoriť aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac podľa podmienok prevádzkovateľa distribučnej siete a vtedy je možné ju uzatvoriť aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
(8)
Ak je odberateľ plynu vybavený určeným meradlom, ktoré neumožňuje automatické zaznamenávanie denného odberu, zmluvná hodnota distribučnej kapacity sa určí prevádzkovateľom distribučnej siete na základe ročného množstva distribuovaného plynu do tohto výstupného bodu pomocou typového diagramu dodávky plynu (ďalej len „diagram“). Ak pre odberné miesto s meraním typu A alebo B požiada účastník trhu s plynom o zvýšenie dennej distribučnej kapacity prevádzkovateľ distribučnej siete preverí možnosti zvýšenia dennej distribučnej kapacity a pri dostatku distribučnej kapacity je možné zvýšiť dennú distribučnú kapacitu na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov, ak nedôjde na odbernom mieste k zníženiu dennej distribučnej kapacity v predchádzajúcich 12 mesiacoch. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo na zvýšenie denného maximálneho množstva po skúšobnej prevádzke.
(9)
Nevyužitá distribučná kapacita sa môže účastníkom trhu s plynom, ktorý má uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete poskytnúť inému účastníkovi trhu s plynom za podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(10)
Na žiadosť dodávateľa plynu sa vykoná prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu do odberného miesta odberateľa plynu, pre ktorého tento dodávateľ plynu uzatvoril zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete pri odbernom mieste s
a)
meraním typu A a meraním typu B do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak prevádzkovateľ distribučnej siete je informovaný o zámere dodávateľa plynu prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu najmenej tri pracovné dni pred doručením žiadosti o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu,
b)
meraním typu C do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu.
(11)
Voči dodávateľovi plynu je distribúcia plynu považovaná za prerušenú alebo obmedzenú vykonaním prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu podľa odseku 10, najneskôr uplynutím desiateho dňa po doručení žiadosti dodávateľa plynu o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu. K dátumu prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu prevádzkovateľ distribučnej siete určí stav určeného meradla na príslušnom odbernom mieste a tento stav odovzdá príslušnému dodávateľovi plynu, a to do siedmich dní od prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu.
(12)
Ak pominú dôvody prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu podľa odseku 10 alebo ak dodávateľ plynu požiada o obnovenie distribúcie plynu do odberného miesta odberateľa plynu po predchádzajúcom prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu podľa odseku 10, distribúcia plynu sa obnoví do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti dodávateľa plynu na obnovenie distribúcie plynu po prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu odberateľovi plynu; ak prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu je vykonané fyzickým odpojením odberného plynového zariadenia od distribučnej siete, do piatich pracovných dní.
§ 14
Prekročenie dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste
(1)
Prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity sa nespoplatňuje platbou za jej prekročenie do
a)
5 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch január, február, marec, október, november a december,
b)
10 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august a september.
(2)
Ak sa dohodnutá denná distribučná kapacita prekročí o hodnotu vyššiu, ako je uvedené v odseku 1, uhradí sa užívateľom distribučnej siete platba za prekročenie tejto kapacity prevádzkovateľovi distribučnej siete.
(3)
Evidencia a vyhodnocovanie distribuovaného množstva energie v plyne sa vykonáva v kilowatthodinách alebo iných násobkoch; evidencia a vyhodnocovanie prekročenia dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste sa vykonáva v m3. Priemerná denná hodnota spaľovacieho tepla objemového sa zverejňuje na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 15
Skúšobná prevádzka
(1)
Skúšobnou prevádzkou je overenie technických parametrov, prevádzkových hodnôt a preukázania prevádzkyschopnosti nového alebo rekonštruovaného plynového zariadenia.
(2)
Odberné miesto užívateľa distribučnej siete je zaradené do skúšobnej prevádzky, ak je preukázaná inštalácia nového odberného plynového zariadenia alebo rekonštrukcia podstatnej časti odberného plynového zariadenia alebo pri zmene odberateľa plynu na odbernom mieste s preukázanou zmenou využívania odberného plynového zariadenia. Skúšobnú prevádzku na jednom odbernom mieste je možné uskutočniť najviac jedenkrát za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Skúšobnú prevádzku je možné prerušiť len jedenkrát, a to najviac na obdobie troch mesiacov a len zo závažných, žiadateľom preukázaných technických dôvodov, ktoré sa týkajú odberného plynového zariadenia.
(3)
Skúšobná prevádzka sa začína k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje zľava z platby za prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, ak
a)
sa užívateľom distribučnej siete preukáže ukončená inštalácia a prevádzkyschopnosť odberného plynového zariadenia,
b)
pre dané odberné miesto je zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita,
c)
distribúcia plynu do daného odberného miesta je zabezpečená na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
(4)
Zľava z platby za prekročenie zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje najviac na obdobie troch mesiacov podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. O skúšobnú prevádzku sa žiada v lehote podľa § 5 ods. 5 písm. a).
(5)
Denná distribučná kapacita a množstvo distribuovaného plynu sa na žiadosť užívateľa distribučnej siete predloženej v lehote podľa § 5 ods. 5 upraví v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu do dvoch mesiacov po ukončení skúšobnej prevádzky.
§ 16
Nominácia distribúcie plynu
(1)
Distribúcia plynu sa nominuje na každý plynárenský deň na vstupné body podľa podmienok prevádzkovateľa distribučnej siete a s pravidlami vyvažovania. Nominácia distribúcie plynu na vstupnom bode sa považuje za rovnú nominácii distribúcie plynu na výstupnom bode.
(2)
Nominácia distribúcie plynu sa uskutočňuje v rámci dohodnutej distribučnej kapacity podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(3)
Užívateľ distribučnej siete, ak je súčasne užívateľom prepravnej siete v rámci zmluvného vzťahu so zodpovedajúcou kapacitou a dobou trvania, nominuje distribúciu plynu aj prepravu plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete. Prevádzkovateľ distribučnej siete odovzdá nomináciu prepravy plynu užívateľa distribučnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete.
(4)
Nominácia sa uskutočňuje podľa podmienok prevádzkovateľa distribučnej siete a obsahuje najmä
a)
množstvo plynu, ktoré sa má distribuovať,
b)
obdobie, počas ktorého sa má toto množstvo plynu distribuovať,
c)
vstupný bod do distribučnej siete,
d)
vstupný bod do prepravnej siete, ak ide o nomináciu podľa odseku 3,
e)
identifikačné údaje užívateľa distribučnej siete.
(5)
Typy nominácie distribúcie plynu sú:
a)
predbežná mesačná, ktorá sa nominuje najneskôr tri pracovné dni pred začiatkom mesiaca, na ktorý sa nominuje; ak nie je predložená denná, týždenná ani mesačná nominácia, považuje sa nominácia distribúcie plynu za rovnú nule,
b)
predbežná týždenná, ktorá sa nominuje do 12.00 hod. posledného pracovného dňa predchádzajúceho týždňa pred začiatkom týždňa, na ktorý sa nominuje; ak nie je predložená týždenná ani denná nominácia, platia údaje z poslednej predloženej mesačnej nominácie,
c)
denná, ktorá sa nominuje do 20.00 hod. predchádzajúceho dňa, na ktorý sa nominuje; ak táto nominácia nie je predložená, platia údaje z poslednej predloženej týždennej nominácie.
(6)
Ak sú podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete splnené, nominácia sa potvrdí.
(7)
Užívateľovi distribučnej siete sa potvrdí
a)
predbežná mesačná nominácia na distribúciu plynu na príslušné obdobie podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete,
b)
predbežná týždenná nominácia na nasledujúci týždeň v posledný pracovný deň predchádzajúceho týždňa, spravidla do 16.00 hod. alebo v dohodnutom čase,
c)
denná nominácia na nasledujúci deň v predchádzajúci deň do dvoch hodín po prijatí poslednej nominácie po potvrdení nominácií prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka, prevádzkovateľom ťažobnej siete a výrobcom biometánu.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa použijú primerane aj pri nominácii distribúcie plynu do odberného miesta koncového odberateľa plynu cez viac distribučných sietí. Lehoty pre nominácie užívateľa nadväzujúcej distribučnej siete sa určia v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa nadväzujúcej distribučnej siete.
§ 17
Renominácia distribúcie plynu
(1)
Distribúcia plynu sa môže užívateľom distribučnej siete renominovať kedykoľvek počas dňa, ktorý predchádza dňu, na ktorý sa nominovalo. Užívateľovi distribučnej siete sa potvrdí renominácia do dvoch hodín po prijatí renominácie po potvrdení renominácie prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka, prevádzkovateľom ťažobnej siete alebo výrobcom biometánu.
(2)
Distribúcia plynu sa môže renominovať aj počas daného dňa. Renominácia zohľadňuje množstvo plynu z poslednej potvrdenej nominácie alebo renominácie pre daný vstupný bod od začiatku plynárenského dňa do začiatku časového úseku, pre ktorý sa renominácia užívateľom distribučnej siete predkladá. Renominovať sa môže do 24.00 hod. času daného plynárenského dňa. Renominácia sa potvrdí do dvoch hodín po prijatí renominácie po potvrdení renominácie prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka, prevádzkovateľom ťažobnej siete alebo výrobcom biometánu.
(3)
Renominácia distribúcie plynu sa potvrdí prevádzkovateľom distribučnej siete do 2 hod. po jej prijatí.
(4)
Renominácia distribúcie plynu sa odmietne, ak renominácia nespĺňa podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(5)
Renominácia množstva plynu nominovaného užívateľom distribučnej siete sa môže vykonať počas dňa, o čom je informovanýe užívateľ distribučnej siete podľa podmienok prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú primerane aj pri renominácii distribúcie plynu do odberného miesta koncového odberateľa plynu cez viac distribučných sietí. Lehoty pre renominácie užívateľa nadväzujúcej distribučnej siete sa určia v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa nadväzujúcej distribučnej siete.
§ 18
Uskladňovanie plynu
(1)
Uskladňovanie plynu sa zabezpečuje na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu podľa § 47 ods. 6 zákona o energetike.
(2)
Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu sa uzatvára po pridelení uskladňovacej kapacity.
(3)
Všetky zásobníky jedného prevádzkovateľa zásobníka sa považujú pre účastníka trhu s plynom za jeden virtuálny zásobník.
(4)
Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu sa uzatvára spravidla na skladovací rok, a to s pevnou uskladňovacou kapacitou alebo s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou.
(5)
Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s pevnou uskladňovacou kapacitou sa zabezpečí uskladňovanie plynu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej uskladňovacej kapacity.
(6)
Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou sa zabezpečí uskladňovanie plynu počas zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej uskladňovacej kapacity s právom prerušenia; súčasťou zmluvy sú podmienky prerušenia a spôsob oznámenia prerušenia prevádzkovateľom zásobníka účastníkovi trhu s plynom.
(7)
Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou sa môže uzatvoriť, ak sú splnené podmienky podľa § 7 ods. 9.
(8)
Ku dňu skončenia platnosti zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu sa vyťaží celý objem plynu, ak sa nedohodne s prevádzkovateľom zásobníka inak.
(9)
Nevyužitá uskladňovacia kapacita sa môže účastníkom trhu s plynom, ktorý má uzavretú zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s prevádzkovateľom zásobníka poskytnúť inému účastníkovi trhu s plynom za podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka.
(10)
Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje účastníkom trhu s plynom, v súlade s jeho podmienkami, služby zahŕňajúce pracovný objem, vtlačný výkon a ťažobný výkon, a to aj každú službu jednotlivo, s vopred určenými technickými podmienkami.
(11)
Účastníkom trhu s plynom sa poskytujú, ak to umožňujú technické podmienky, aj iné služby súvisiace s uskladňovaním podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka.
§ 19
Dodávka plynu
(1)
Dodávka plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke plynu podľa § 47 ods. 1 zákona o energetike alebo na základe zmluvy o združenej dodávke plynu podľa § 47 ods. 8 zákona o energetike, ktorých náležitosti sú ustanovené v § 40 ods. 1, 2, 11 a 12 alebo pri dodávke plynu dodávateľom poslednej inštancie podľa § 39.
(2)
Množstvo odobratého plynu sa určí na základe údajov určeného meradla alebo diagramu podľa § 33 oznámených prevádzkovateľom distribučnej siete, do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené.
(3)
Vyúčtovanie odberu plynu sa vykonáva dodávateľom plynu najmenej jedenkrát ročne formou zúčtovacej faktúry. Podkladom na vyúčtovanie odberu plynu je zistenie stavu určeného meradla, ktoré savykoná prevádzkovateľom distribučnej siete.
(4)
Zistenie stavu určeného meradla pri odberných miestach s meraním typu C sa vykoná
a)
prevádzkovateľom distribučnej siete alebo ním poverenou osobou fyzickým odpočtom alebo
b)
samoodpočtom koncového odberateľa plynu, ktorý oznámi stav určeného meradla priamo alebo prostredníctvom dodávateľa plynu najneskôr v druhý pracovný deň nasledujúci po dátume odpočtu alebo najneskôr v druhý pracovný deň nasledujúci po uskutočnenej zmene dodávateľa plynu, začatí dodávky plynu poslednej inštancie alebo po výmene dodávateľa plynu a ukončení dodávky plynu poslednej inštancie,
c)
ak nie je preukázateľne možné vykonať odpočet spôsobom podľa písmena a) z dôvodu nedostupnosti meradla a odberateľ plynu neoznámi stav meradla podľa písmena b), odhadom stavu určeného meradla k dátumu odpočtu na základe priradeného prepočítaného diagramu a poslednej aktuálnej predpokladanej ročnej spotreby plynu. Podrobnosti o spôsobe určenia stavu určeného meradla sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(5)
Údaje podľa odseku 4 sa prevádzkovateľom distribučnej siete odovzdajú dodávateľovi plynu aj spolu s informáciu o tom, ktorým z uvedených spôsobov sú údaje získané.
(6)
Ak sa postupuje podľa odseku 4 písm. c), rozdiely sa zúčtujú v ďalšom zúčtovacom období.
(7)
Vyúčtovanie združenej dodávky plynu odberateľovi plynu obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou plynu, a to identifikáciu odberného miesta tak, ako je odberné miesto evidované u príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete, a samostatne vyčíslený údaj o cene za
a)
dodávku plynu, ktorá zahŕňa nákup plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa plynu,
b)
prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, ktorá zodpovedá príslušnému podielu odberateľa plynu na nákladoch dodávateľa plynu spojených s poskytnutou službou prepravy plynu,
c)
prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, podľa zaradenia odberného miesta odberateľa plynu do tarify prevádzkovateľa distribučnej siete,
d)
prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, ktorá zodpovedá príslušnému podielu odberateľa plynu na nákladoch dodávateľa spojených so službou uskladnenia plynu v zásobníkoch.
(8)
Vyúčtovanie dodávky plynu obsahuje aj informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality.
(9)
Ak je cena v zmluve o dodávke plynu medzi odberateľom plynu mimo domácnosti a dodávateľom plynu dohodnutá v štruktúre odlišnej od štruktúry podľa odseku 7, vyúčtovanie dodávky plynu odberateľovi plynu obsahuje štruktúru údajov podľa odseku 7 v primeranej forme podľa dohodnutej ceny v zmluve o dodávke plynu.
(10)
Po vykonaní odpočtu podľa odseku 4 písm. a) alebo písm. b) na odberných miestach s meraním typu C prevádzkovateľ distribučnej siete vypočíta rozdiel medzi množstvom plynu distribuovaným do jednotlivých odberných miest a množstvom plynu, ktoré je priradené prostredníctvom diagramu do týchto odberných miest na základe predpokladaného množstva plynu, ktoré je od posledného odpočtu používané na určenie odobraného množstva plynu pomocou diagramu. Ak sa zistí, že množstvo plynu, ktoré je priradené pomocou diagramu, je nižšie ako množstvo distribuovaného plynu určené odpočtom vykonaným podľa odseku 4 písm. a) alebo písm. b), užívateľ distribučnej siete odkúpi od prevádzkovateľa distribučnej siete množstvo plynu v objeme vypočítaného rozdielu za cenu plynu, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 4 . Ak sa zistí, že množstvo plynu, ktoré je priradené pomocou diagramu, je vyššie ako množstvo distribuovaného plynu určené odpočtom vykonaným podľa odseku 4 písm. a) alebo písm. b), prevádzkovateľ distribučnej siete odkúpi množstvo plynu v objeme vypočítaného rozdielu za cenu plynu, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 4 . Rovnako sa postupuje, ak sa dodatočne zistí, že odpočet na odbernom mieste s meraním typu C nie je správny a je potrebné vysporiadať rozdiel v množstve plynu medzi nesprávnym odpočtom a jeho opravou.
(11)
Ak sa dodatočne zistí, že odpočet na odbernom mieste s meraním typu A alebo typu B nie je správny, rozdiel v množstve plynu medzi nesprávnym odpočtom a jeho opravou sa medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a užívateľom distribučnej siete vysporiada za cenu plynu podľa prílohy č. 4.
(12)
Ak si koncový odberateľ plynu mimo domácnosti uplatní právo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa § 17b zákona o energetike, poskytne dodávateľovi plynu údaje o histórii spotreby plynu v odberných miestach za predchádzajúci rok, ktorá je nižšia ako 100 000 kWh. Preukázanie týchto skutočností dodávateľovi plynu zo strany koncového odberateľa plynu okrem domácnosti je podmienkou dodávky plynu zraniteľnému odberateľovi za cenu regulovanú úradom, pričom do doby ich preukázania sa koncový odberateľ plynu okrem domácnosti nepovažuje za zraniteľného odberateľa.
(13)
Dodávateľ plynu na účely dodávky plynu koncovým odberateľom plynu zabezpečuje množstvo plynu pre dodávku plynu koncovým odberateľom podľa § 69 ods. 7 zákona o energetike a súčasne predkladá úradu údaje o zabezpečenom množstve plynu v štruktúre podľa prílohy č. 5, a to plánované údaje na nasledujúce obdobie a skutočné údaje za predchádzajúce obdobie. Údaje podľa predchádzajúcej vety sa dodávateľom plynu predkladajú pravidelne, najneskôr do konca desiateho dňa každého kalendárneho mesiaca. Údaje sa úradu predkladajú v editovateľnej elektronickej podobe formulára, ktorý úrad zverejňuje na svojom webovom sídle, a ktorý je vytvorený v štruktúre podľa prílohy č. 5.
§ 20
Dodávka plynu odberateľom plynu v domácnosti a podmienky ochrany odberateľov plynu v domácnosti
(1)
Dodávateľ plynu dodáva odberateľovi plynu v domácnosti plyn na základe zmluvy o združenej dodávke plynu. Zmluva o združenej dodávke plynu, ktorá zahŕňa súčasne zabezpečenie distribúcie plynu, dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre odberateľa plynu v domácnosti, obsahuje najmä náležitosti podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o energetike.
(2)
Preddavková platba odberateľa plynu v domácnosti je pri mesačnej periodicite preddavkových platieb v sume 1/11 platby za plyn určená podľa spotreby plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Preddavková platba odberateľa plynu v domácnosti, ktorý si dohodne inú periodicitu preddavkových platieb, môže byť vyššia ako 1/11 spotreby plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, ak počet preddavkových platieb je nižší ako 11 za zúčtovacie obdobie a ak súčet všetkých preddavkových platieb na nasledujúce zúčtovacie obdobie nepresiahne celkovú predpokladanú ročnú platbu za plyn určenú podľa spotreby plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Dodávateľ plynu alebo odberateľ plynu v domácnosti môže navrhnúť zmenu preddavkových platieb len pri zmene spotreby plynu odberateľa plynu v domácnosti oproti predchádzajúcemu porovnateľnému zúčtovaciemu obdobiu a pri zmene ceny za služby poskytované na základe zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu. Zmena rozpisu preddavkových platieb sa vopred písomne oznámi odberateľovi plynu v domácnosti.
(3)
Ak po úprave preddavkových platieb odberateľ plynu v domácnosti riadne neuhrádza predpísané preddavkové platby, môže dodávateľ plynu požiadať prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie distribúcie plynu do daného odberného miesta len, ak sa výzva na splatenie pohľadávok vrátane informácie o možnosti prerušenia distribúcie plynu do odberného miesta odberateľa plynu odošle odberateľovi plynu najmenej 15 dní pred požadovaným termínom prerušenia distribúcie plynu, pokiaľ sa neuplatňuje lehota podľa § 17f ods. 4 zákona o energetike.
(4)
Pri novom odbere plynu odberateľom plynu v domácnosti sa dodávateľom plynu určia mesačné preddavkové platby podľa predpokladaného odberu plynu potvrdeného odberateľom plynu v domácnosti a cenníkovej ceny druhu tarify, ku ktorej sa viaže uzatvorená zmluva o združenej dodávke plynu, platnej v čase vystavenia rozpisu preddavkových platieb, ak sa nedohodne inak.
(5)
Pripojenie nového odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti zabezpečí prevádzkovateľ distribučnej siete do 30 dní odo dňa splnenia technických podmienok pripojenia a zmluvných podmienok pripojenia.
(6)
Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu najmenej jedenkrát ročne formou zúčtovacej faktúry. Podkladom na vyúčtovanie odberu plynu je zistenie stavu určeného meradla vykonané prevádzkovateľom distribučnej siete podľa § 19 ods. 4.
(7)
Údaje podľa § 19 ods. 4 sa odovzdajú dodávateľovi plynu aj s informáciou o tom, ktorým z uvedených spôsobov sa údaje získali.
(8)
Ak sa postupuje podľa § 19 ods. 4 písm. c), rozdiely sa zúčtujú v ďalšom zúčtovacom období.
Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom
§ 21
Vyvažovací režim distribučnej siete
(1)
Vyvažovací režim je denný. Vyvažovanie sa uskutočňuje a vyhodnocuje za plynárenský deň.
(2)
Pre každého užívateľa distribučnej siete sa vypočíta jedna denná odchýlka za všetky výstupné body.
(3)
Užívateľovi distribučnej siete, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku, sa denná odchýlka nepriradí.
(4)
Ak je denná odchýlka prenesená užívateľom distribučnej siete na jeho dodávateľa plynu, priradí sa denná odchýlka dodávateľovi plynu. Ak je denná odchýlka prenesená výrobcom plynu na svojho odberateľa plynu, ktorý je užívateľom distribučnej siete, priradí sa denná odchýlka odberateľovi plynu.
§ 22
Denná odchýlka užívateľa distribučnej siete
(1)
Ak množstvo plynu dodané užívateľom distribučnej siete do siete prevyšuje množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete z distribučnej siete, denná odchýlka je kladná. Ak množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete z distribučnej siete prevyšuje množstvo plynu dodané užívateľom distribučnej siete do siete, denná odchýlka je záporná.
(2)
Denná odchýlka žívateľa distribučnej siete sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete.
(3)
Ak absolútna hodnota dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete prevyšuje povolenú dennú odchýlku podľa odseku 4 alebo odseku 5 a táto odchýlka má rovnaké znamienko ako systémová odchýlka siete, užívateľ distribučnej siete zaplatí platbu za prekročenie povolenej dennej odchýlky 0,003 eura/kWh, o ktorý je prekročená povolená denná odchýlka.
(4)
Povolená denná odchýlka pre užívateľa distribučnej siete je určená v hodnote 5 % zo zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity užívateľa distribučnej siete. Toleranciu povolenej dennej odchýlky alebo jej časť je možné previesť zmluvou na iného užívateľa distribučnej siete.
(5)
Povolená denná odchýlka pre užívateľa distribučnej siete môže byť dohodou prevádzkovateľa distribučnej siete a užívateľa distribučnej siete určená na príslušný deň prevyšujúca povolenú dennú odchýlku podľa odseku 4, ak sa týmto spôsobom zníži absolútna hodnota kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete. Podrobnosti o prekročení povolenej dennej odchýlky nad hodnotu podľa odseku 4 sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 23
Výpočet dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete
(1)
Denná odchýlka sa vypočíta jedenkrát denne po skončení plynárenského dňa každému užívateľovi distribučnej siete ako rozdiel medzi množstvom plynu priradeným užívateľovi distribučnej siete na vstupnom bode a množstvom plynu odobratým užívateľom na výstupnom bode distribučnej siete.
(2)
Ak odberné miesto užívateľa distribučnej siete nie je vybavené určeným meradlom, ktoré umožňuje zaznamenať denný objem odberu plynu, použije prevádzkovateľ distribučnej siete pri určení denných odchýlok ako náhradu za skutočný odber plynu hodnotu vypočítanú pomocou diagramu.
(3)
Na základe nameraných alebo určených hodnôt sa prevádzkovateľom distribučnej siete určia denné odchýlky a priradia sa ich jednotlivým užívateľom distribučnej siete. Množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete sa určí ako súčet skutočne nameranej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu A, a skutočne nameranej alebo určenej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu B, a určenej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu C. Takto vypočítaná denná odchýlka za predchádzajúci plynárenský deň sa oznámi užívateľom distribučnej siete do 14.00 hod. daného dňa. Takto určená denná odchýlka je predbežná pre určenie prekročenia povolenej dennej odchýlky podľa § 22 ods. 3. Prevádzkovateľ distribučnej siete zároveň oznámi znamienko systémovej odchýlky siete za predchádzajúci plynárenský deň, systémovú odchýlku siete za predchádzajúci deň a parametre vstupujúce do výpočtu systémovej odchýlky, pričom systémová odchýlka siete za predchádzajúci deň je záväzná a nemenná.
(4)
Vypočítaná skutočná denná odchýlka sa predloží užívateľovi distribučnej siete za všetky plynárenské dni uplynulého mesiaca do pätnásteho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete sa určí ako súčet skutočne nameranej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu A alebo B, a určenej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu C. Vypočítaná skutočná denná odchýlka je záväzná pre užívateľa distribučnej siete aj pre prevádzkovateľa distribučnej siete. Vývoj dennej odchýlky sa predloží užívateľovi distribučnej siete aj v podobe grafu alebo tabuľky.
(5)
Námietky proti vypočítanej dennej odchýlke sa môžu podať do piatich dní po prijatí vyúčtovania. Vtedy prevádzkovateľ distribučnej siete preverí správnosť vyúčtovania a vykoná kontrolný výpočet.
(6)
Denná odchýlka sa vypočíta podľa prílohy č. 2.
(7)
Platby za vyvažovanie distribučnej siete zahŕňajú platby za prekročenie povolenej dennej odchýlky a kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej siete vedie o platbách za vyvažovanie distribučnej siete oddelenú evidenciu.
§ 24
Vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete vedie vyvažovací účet každému užívateľovi distribučnej siete, ktorý zodpovedá za odchýlku.
(2)
Na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete sa zaznamenáva denná odchýlka užívateľa distribučnej siete a kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete.
(3)
Kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete predstavuje súčet všetkých denných odchýlok užívateľa distribučnej siete a úprav podľa odseku 4 za časové obdobie od začiatku trvania zmluvy o distribúcii plynu do dňa, ktorý predchádza dňu, keď sa kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete určuje.
(4)
Ak absolútna hodnota kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte presiahne hodnotu maximálnej kumulovanej odchýlky podľa odseku 6, množstvo plynu ako rozdiel maximálnej kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete a absolútnej hodnoty aktuálnej kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete je vyúčtované a odkúpené
a)
prevádzkovateľom distribučnej siete od užívateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. a) alebo odseku 9 písm. a) pri kladnej hodnote aktuálnej kumulovanej odchýlky; táto skutočnosť sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete tak, že sa aktuálna kumulovaná odchýlka rovná maximálnej kladnej kumulovanej odchýlke,
b)
užívateľom distribučnej siete od prevádzkovateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. b) alebo odseku 9 písm. b) pri zápornej hodnote aktuálnej kumulovanej odchýlky; táto skutočnosť sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete tak, že sa aktuálna kumulovaná odchýlka rovná maximálnej zápornej kumulovanej odchýlke.
(5)
Na konci zmluvného obdobia sa vyvažovací účet uzatvorí a množstvo plynu v objeme absolútnej hodnoty kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete sa vyúčtuje a odkúpi
a)
prevádzkovateľom distribučnej siete od užívateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. a) pri kladnej hodnote kumulovanej odchýlky,
b)
užívateľom distribučnej siete od prevádzkovateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. b), pri zápornej hodnote kumulovanej odchýlky.
(6)
Maximálna kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete je určená na päťnásobok povolenej dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete.
(7)
Ak prevádzkovateľ distribučnej siete a užívateľ distribučnej siete uzatvoria zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, ktorá bezprostredne nadväzuje na ich predchádzajúcu zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, môžu sa dohodnúť na prenose stavu vyvažovacieho účtu do ďalšieho zmluvného obdobia a vyvažovací účet sa neuzatvára podľa odseku 5.
(8)
Cena za odkúpenie plynu na obchodné vyvažovania je
a)
75 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri odkupovaní plynu prevádzkovateľom distribučnej siete,
b)
125 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri predaji plynu prevádzkovateľom distribučnej siete.
(9)
Cena za odkúpenie plynu na obchodné vyvažovanie pri vyhlásení krízovej situácie v plynárenstve podľa § 21 zákona o energetike je
a)
50 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri odkupovaní plynu prevádzkovateľom distribučnej siete,
b)
200 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri predaji plynu prevádzkovateľom distribučnej siete.
(10)
Referenčná cena plynu je cena plynu na účely obchodného vyvažovania, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 3.
§ 25
Zverejňovanie informácií o prepravných kapacitách a súvisiacich službách
(1)
Voľná prepravná kapacita pre príslušný vstupný bod alebo výstupný bod je rozdiel medzi technickou prepravnou kapacitou prepravnej siete v danom vstupnom bode alebo výstupnom bode prepravnej siete a súčtom nasledujúcich kapacít v danom vstupnom bode alebo výstupnom bode
a)
zmluvnej prepravnej kapacity v príslušnom časovom období pri dodržaní zmluvne dohodnutého tlaku,
b)
kapacity nevyhnutnej na plnenie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete podľa podľa § 24 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. d) zákona o energetike,
c)
kapacity potrebnej na vyvažovanie prepravnej siete pre prevádzkovateľa prepravnej siete na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prepravnej siete.
(2)
Na webovom sídle prevádzkovateľa prepravnej siete sa uverejňujú informácie podľa osobitných predpisov.3)
(3)
Na webovom sídle prevádzkovateľa prepravnej siete sa uverejňuje nástroj na výpočet taríf za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v aktuálnom časovom období v súlade s § 29 ods. 1 písm. g) zákona o regulácii.
§ 26
Zverejňovanie informácií prevádzkovateľom distribučnej siete o stave distribučnej siete
Na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorého počet odberných miest pripojených do distribučnej siete je viac ako 100 000 sa do konca kalendárneho roka uverejňujú ročné plány na nasledujúci rok, a to
a)
ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete,
b)
ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete,
c)
ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete,
d)
ročný plán rozvoja distribučnej siete.
§ 27
Zverejňovanie informácií prevádzkovateľom zásobníka o stave zásobníka
(1)
Na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka sa uverejňujú informácie
a)
o dostupnej uskladňovacej kapacite virtuálneho zásobníka,
b)
o ročnom pláne odstávok zásobníkov a pláne údržby zásobníkov, ktorý môže mať vplyv na veľkosť uskladňovacích kapacít a na kvalitu poskytovaných služieb,
c)
o pláne úpravy hodnôt uskladňovacích kapacít.
(2)
Na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka sa uverejňujú údaje o dostupnej uskladňovacej kapacite virtuálneho zásobníka v členení na
a)
maximálny vtlačný výkon v m3/deň alebo kWh/deň v závislosti od vtlačnej krivky,
b)
maximálny ťažobný výkon v m3/deň alebo kWh/deň v závislosti od ťažobnej krivky,
c)
pracovný objem zásobníka v m3 alebo v kWh.
(3)
Na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka sa uverejňuje nevyužitá kapacita, ktorú má účastník trhu s plynom pridelenú a nevyužíva ju viac ako 12 mesiacov odo dňa jej pridelenia ako dostupnú prerušiteľnú uskladňovaciu kapacitu.
(4)
Na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka sa uverejňujú
a)
podmienky obchodovania s právami na kapacitu,
b)
ponuky a dopyt na obchodovanie s právami na kapacitu.
§ 28
Predchádzanie vzniku a riešenie preťaženia prepravnej siete
(1)
Ak súčet požadovaných prepravných kapacít je vyšší ako technická kapacita pre príslušný vstupný bod alebo výstupný bod prepravnej siete, dochádza k preťaženiu prepravnej siete.
(2)
Preťaženiu prepravnej siete sa predchádza
a)
vyhodnocovaním žiadostí o prístup do prepravnej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania prepravnej kapacity v prepravnej sieti podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete,
b)
možnosťou účastníka trhu s plynom poskytnúť svoju nevyužitú voľnú prepravnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom,
c)
aukčným predajom prepravnej kapacity,4)
d)
uplatňovaním mechanizmov pre riadenie preťaženia.5)
(3)
Nedostatok voľnej prepravnej kapacity v prepravnej sieti pri zmluvnom preťažení sa rieši podľa postupov riadenia preťaženia pri čo najväčšom zohľadnení obchodovania s prepravnou kapacitou na sekundárnom trhu a využívaní prerušiteľnej kapacity. Pri fyzickom preťažení sa uplatňujú mechanizmy nediskriminačného a transparentného prideľovania prepravnej kapacity pri zohľadnení integrity siete a bezpečnosti dodávok6) podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
§ 29
Predchádzanie vzniku a riešenie preťaženia distribučnej siete
(1)
Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, dochádza k preťaženiu distribučnej siete.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete predchádza vzniku preťaženia distribučnej siete vyhodnocovaním žiadostí o prístup do distribučnej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania distribučnej kapacity v distribučnej sieti podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, požiadavkami na predlžovanie existujúcich zmlúv o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu bez zvýšenia dohodnutej distribučnej kapacity a požiadavkami odberateľov plynu v domácnosti.
(3)
Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, účastníci trhu s plynom sú prevádzkovateľom distribučnej siete vyzvaní na úpravu nimi požadovanej kapacity v žiadosti o prístup do distribučnej siete.
(4)
Ak súčet požadovaných distribučných kapacít v žiadostiach o prístup do distribučnej siete bude stále vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, zostávajúca voľná distribučná kapacita sa rozdelí nediskriminačne v pomere veľkosti jednotlivých požiadaviek s tým, že ak požiadavka žiadateľa presahuje zostávajúcu voľnú kapacitu, je táto požiadavka pred rozdelením znížená na zostávajúcu voľnú kapacitu.
§ 30
Vyvažovanie siete
(1)
Vyvažovaním siete je
a)
fyzické vyvažovanie, ktoré predstavuje súbor činností, ktorými sa riadi prevádzka siete na vymedzenom území v reálnom čase tak, aby sa v každom okamihu zabezpečila doprava plynu zo vstupných bodov siete na vymedzenom území do výstupných bodov siete a aby sa sieť na vymedzenom území prevádzkovala správne, bezpečne a nediskriminačne pre všetkých účastníkov trhu s plynom a náklady prevádzkovateľa siete na vyvažovanie siete sa spravodlivo priraďovali jednotlivým účastníkom trhu s plynom,
b)
obchodné vyvažovanie, ktoré predstavuje dodržiavanie rovnováhy medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete pre účastníka trhu s plynom a množstvom plynu odoberaným zo siete účastníkom trhu s plynom, pričom nedodržanie rovnováhy a odchýlka sa spoplatňuje; obchodným vyvažovaním sa zabezpečuje podpora prevádzkovateľa siete pri fyzickom vyvažovaní siete.
(2)
Za fyzické vyvažovanie siete zodpovedá prevádzkovateľ siete. Obchodné vyvažovanie siete a zúčtovanie odchýlok sa vykonáva prevádzkovateľom siete. Obchodné vyvažovanie a zúčtovania odchýlok užívateľovi distribučnej siete sa vykonáva prevádzkovateľom distribučnej siete. Vyrovnávanie odchýlok, ktoré vzniknú v distribučnej sieti, sa umožní fyzickou dodávkou plynu alebo finančným vyrovnaním na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete prevádzkovateľom distribučnej siete.
(3)
Užívateľ distribučnej siete, ktorý má uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej siete, zodpovedá za odchýlku.
(4)
Zodpovednosť užívateľa distribučnej siete za odchýlku vrátane všetkých s tým spojených finančných záväzkov sa môže zmluvne preniesť na iného užívateľa distribučnej siete podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa siete. Postúpenie zodpovednosti za odchýlku sa oznámi prevádzkovateľovi distribučnej siete do troch dní pred začiatkom plynárenského dňa, v ktorom je odchýlka postúpená.
(5)
Zodpovednosť výrobcu plynu za odchýlku vrátane všetkých s tým spojených finančných záväzkov sa môže zmluvne preniesť na jeho odberateľa plynu podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Prenesenie zodpovednosti sa oznámi prevádzkovateľovi distribučnej siete do desiatich dní pred začiatkom plynárenského dňa, v ktorom je odchýlka prenesená.
§ 31
Vyvažovacia zóna
(1)
Vyvažovacia zóna je oblasť daná vymedzeným územím prevádzkovateľa siete. Slovenská republika je vyvažovacou zónou prepravnej siete a vyvažovacou zónou distribučnej siete z hľadiska fyzického a obchodného vyvažovania.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečia prepojiteľnosť distribučnej siete a prepravnej siete a odovzdávanie údajov potrebných na vyvažovanie siete.
(3)
Podmienky obchodného vyvažovania prepravnej siete a spôsob vyrovnania odchýlok užívateľa prepravnej siete sú podľa osobitného predpisu7) upravené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(4)
Podmienky obchodného vyvažovania siete pre účastníka trhu s plynom, ktorý prevádzkuje distribučnú sieť a je pripojený k prepravnej sieti sa dohodnú s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území.
§ 32
Zodpovednosť prevádzkovateľa distribučnej siete pri vyvažovaní siete
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete zodpovedá za fyzické vyvažovanie siete a zúčtovanie odchýlok na vymedzenom území. Ak je na vymedzenom území viac prevádzkovateľov distribučnej siete, za vyvažovanie siete je zodpovedný prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území podľa § 66 ods. 2 zákona o energetike. Prepojiteľnosť distribučných sietí a odovzdávanie údajov potrebných na vyvažovanie siete sa zabezpečí na základe uzatvorenej dohody ostatných prevádzkovateľov distribučnej siete s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete má vyhradenú časť kapacity zásobníkov najmä na krytie denných odchýlok účastníkov trhu s plynom; náklady na túto kapacitu sa zahŕňajú do ceny za distribúciu plynu.
(3)
Ak vyhradená kapacita zásobníkov nie je dostatočná na fyzické vyvažovanie distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete požiada účastníkov trhu s plynom, aby upravili množstvo vtláčaného alebo ťaženého plynu zo zásobníka až do dohodnutej uskladňovacej kapacity. Ak toto opatrenie nepostačuje, prevádzkovateľ zásobníka je vyzvaný, aby jeho voľná kapacita zásobníkov potrebná na vyvažovanie distribučnej siete bola poskytnutá prevádzkovateľovi distribučnej siete za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom zásobníka. Ak to umožňujú technické podmienky, požiadavke sa vyhovie.
(4)
Náklady a výnosy spojené s vyvažovaním siete a za podporné služby sú evidované prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu podľa ich štruktúry a podľa užívateľov siete, ktorým tieto podporné služby poskytuje, oddelene od ostatných prevádzkových nákladov a zverejňuje ich na webovom sídle podľa podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 33
Použitie diagramu
(1)
Diagram je náhradná metóda na určenie denných odberov plynu a zúčtovanie odchýlok koncového odberateľa plynu, ktorý je vybavený určeným meradlom s meraním typu C.
(2)
Diagram tvoria pomerné čísla charakterizujúce priebeh odberu plynu skupiny koncových odberateľov plynu. Tieto priebehy sú určené pre jednotlivé skupiny odberateľov na každý deň v roku pomocou modelu pre tvorbu diagramov. Vynásobením konkrétnej hodnoty diagramu pre daný časový interval hodnotou ročnej spotreby odberateľa plynu sa získa náhradný údaj spotreby za daný časový interval. Odbery plynu určené pomocou diagramov sa použijú spoločne s odbermi plynu, ktoré sú k dispozícii na dennej báze, pri konečnom vyúčtovaní za zúčtovacie obdobie a pri výpočte dennej odchýlky. Aktuálne denné hodnoty diagramov korigované na skutočnú dennú teplotu a príslušný deň (pracovný deň, sviatok, deň pracovného pokoja) sú zverejňované prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa distribučnej siete a taktiež sa na ňom uverejnia diagramy na nasledujúci kalendárny rok vždy do 30. septembra kalendárneho roka. Pravidlá použitia a spôsob korigovania diagramov na skutočnú teplotu sú určené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(3)
Hodnotu ročnej spotreby odberateľa plynu pre potrebu výpočtu náhradného údaja spotreby za daný časový interval podľa odseku 2 sa určuje prevádzkovateľom distribučnej siete postupom uvedeným v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a oznámi sa účastníkovi trhu s plynom, ktorý má zodpovednosť za odchýlku za príslušné odberné miesto. Štruktúra modelu pre tvorbu diagramu v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete sa schvaľuje úradom. Parametre modelu pre tvorbu diagramu podľa potreby sú aktualizované prevádzkovateľom distribučnej siete.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený využiť diagram pre určenie náhradnej hodnoty množstva distribuovaného plynu v odôvodnených prípadoch, ktoré sú špecifikované v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(5)
Reklamácie týkajúce sa množstva distribuovaného plynu, ktoré je určené náhradnou metódou pomocou diagramu, podliehajú osobitnému postupu uvedenému v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu, poskytuje užívateľovi siete spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete hodnoty použité na určenie spotreby plynu v odbernom mieste prostredníctvom diagramu, najmä prepočítanú hodnotu typového diagramu, korekciu na skutočnú dennú priemernú teplotu, korekciu na typ dňa, korekciu na modifikovaný zostatkový diagram, participačný faktor a použitú teplotu za predchádzajúci deň a ich zmeny.
(7)
Spolu so zúčtovaním rozdielu medzi odhadovanou spotrebou a skutočnou spotrebou plynu získanou na základe odpočtu prevádzkovateľ distribučnej siete sprístupní užívateľovi siete informácie, na základe akých hodnôt k rozdielu došlo.
(8)
Ak prevádzkovateľ distribučnej siete upraví hodnotu odhadovanej spotreby plynu na odbernom mieste, bezodkladne poskytne užívateľovi siete pôvodnú hodnotu a aktualizovanú hodnotu odhadovanej spotreby plynu v odbernom mieste.
§ 34
Činnosť a úlohy plynárenského dispečingu
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, plní najmä tieto úlohy:
a)
riadi vlastnú distribučnú sieť a distribúciu plynu do prepojovacích bodov nadväzujúcich distribučných sietí,
b)
riadi prepojené prepravné siete a distribučné siete na vymedzenom území pri krízovej situácii v plynárenstve a pri činnostiach, ktoré bezprostredne zamedzujú jej vzniku,
c)
technicky riadi rozdeľovanie zdrojov plynu vo vstupných bodoch do prepojených distribučných sietí,
d)
vyhlasuje a odvoláva krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň podľa osobitného predpisu,8)
e)
vyhlasuje a odvoláva obmedzujúce opatrenia v plynárenstve podľa § 21 zákona o energetike,
f)
určuje opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie v plynárenstve,
g)
vykonáva vyvažovanie distribučnej siete na vymedzenom území.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu, môže zabezpečiť plnenie úloh dispečerského riadenia prostredníctvom už zriadeného plynárenského dispečingu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu. Ak technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete toto neumožňujú, prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu, zriadi vlastný dispečing. Takto zriadený dispečing plní na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej siete rovnaké úlohy ako plynárenský dispečing.
§ 35
Zmena dodávateľa plynu
(1)
Zmena dodávateľa plynu je bezplatná a proces zmeny dodávateľa plynu zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej siete.
(2)
Zmenou dodávateľa plynu je zmena
a)
dodávateľa plynu za iného dodávateľa plynu v odbernom mieste,
b)
počtu dodávateľov plynu do odberného miesta.
(3)
Zmena dodávateľa plynu sa skladá z technickej zmeny dodávateľa plynu a procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa plynu. Pri technickej zmene dodávateľa plynu a procesoch predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa plynu sa postupuje podľa § 17d a § 17e zákona o energetike a podľa § 36.
(4)
Nový dodávateľ plynu si s prevádzkovateľom distribučnej siete pre odberné miesto, na ktorom sa mení dodávateľ plynu, dohodne zaradenie odberného miesta do tarifnej skupiny a dennú distribučnú kapacitu uplatňovanú pre odberné miesto odo dňa účinnosti zmeny dodávateľa plynu na budúce obdobie podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu a cenníka prevádzkovateľa distribučnej siete. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo na zníženie denného maximálneho množstva po skúšobnej prevádzke.
(5)
Pri zmene dodávateľa plynu na základe zmluvy dodávke plynu a zmluvy o združenej dodávke plynu sa postupuje rovnako.
§ 36
Procesy predchádzajúce technickej zmene dodávateľa plynu a technická zmena dodávateľa plynu
(1)
Proces zmeny dodávateľa je zabezpečovaný prevádzkovateľom distribučnej siete. Proces zmeny dodávateľa plynu sa skladá z technickej zmeny dodávateľa plynu a procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa plynu. Podmienkou dokončenia procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa plynu je ukončenie zmluvy uzatvorenej s pôvodným dodávateľom plynu najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa a neexistencia pohľadávok pôvodného dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu po lehote splatnosti viac ako päť pracovných dní a súčasne v sume presahujúcej 100 eur. Ak sa výpoveď zmluvy o združenej dodávke plynu alebo zmluvy o dodávke plynu zasiela na účel realizácie procesu zmeny dodávateľa v mene viacerých odberateľov plynu pôvodnému dodávateľovi plynu novým dodávateľom plynu, k výpovedi zmlúv sa prikladá elektronickou podobou aj zoznam príslušných odberateľov plynu a identifikačné čísla odberných miest (POD) týchto odberateľov plynu, ako aj dôvody výpovedí zmlúv, a originály splnomocnení na výpoveď zmluvy. Formát dátovej zostavy a podrobnosti elektronickej podoby zaslania informácie podľa predošlej vety upravuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete.
(2)
Po uzatvorení zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu s novým dodávateľom plynu je odberateľ plynu oprávnený písomne požiadať o zmenu dodávateľa plynu sám, ak má záujem uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu vo svojom mene a na svoj účet, alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa plynu na základe splnomocnenia koncovým odberateľom plynu, ak sa zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzatvára s novým dodávateľom plynu, a to príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete najskôr dvadsiatyšiesty deň a najneskôr dvadsiatyprvý deň vrátane pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa. Požiadavka na zmenu dodávateľa plynu sa zamietne, ak je požiadavka na zmenu dodávateľa doručená skôr ako dvadsiatyšiesty deň alebo neskôr ako dvadsiatyprvý deň pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa.
(3)
Doručenie požiadavky na zmenu dodávateľa od nového dodávateľa plynu alebo koncového odberateľa plynu týkajúcej sa daného odberného miesta a smerujúcej k zmene dodávateľa na danom odbernom mieste je z pohľadu prevádzkovateľa distribučnej siete na účely procesu zmeny dodávateľa potvrdením o uzavretí príslušnej zmluvy o združenej dodávke plynu alebo zmluvy o dodávke plynu medzi novým dodávateľom plynu a odberateľom plynu na odbernom mieste.
(4)
Úplnosť a správnosť údajov oznámených dodávateľom plynu sa preverí a začatie procesu zmeny dodávateľa sa oznámi pôvodnému aj novému dodávateľovi plynu. Pri odbernom mieste, ktoré je pripojené do distribučnej siete, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 koncových odberateľov plynu, je požiadavka na zmenu dodávateľa plynu zaslaná elektronicky prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa distribučnej siete. Ak sa zistia nedostatky, požiadavka na zmenu dodávateľa sa neakceptuje a prevádzkovateľ distribučnej siete o tom informuje nového dodávateľa plynu spolu s uvedením dôvodov neakceptovania.
(5)
Po prijatí požiadavky na zmenu dodávateľa zašle prevádzkovateľ distribučnej siete prostredníctvom informačného systému požiadavku na zmenu dodávateľa na verifikáciu pôvodnému dodávateľovi. Pôvodný dodávateľ plynu prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa distribučnej siete najneskôr do desiateho dňa pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa plynu, avšak nie skôr ako pätnásty deň pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa plynu verifikuje alebo zastaví verifikáciu požiadavky nového dodávateľa plynu na identifikačné číslo odberného miesta (POD), na ktorom môže byť zmena vykonaná. Pri požiadavke na zmenu dodávateľa doručenej v mesiaci december sa lehota podľa predchádzajúcej vety posúva najneskôr do dvanásteho dňa, avšak nie skôr ako sedemnásty deň pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa plynu. Zastaviť verifikáciu možno výlučne z dôvodov neukončenia zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dňu technickej zmeny dodávateľa plynu alebo existencie pohľadávok pôvodného dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu po lehote splatnosti viac ako päť pracovných dní a súčasne presahujúcej 100 eur, pričom sa vo vyjadrení pôvodného dodávateľa uvedie dôvod zastavenia verifikácie. Po doručení vyjadrenia od pôvodného dodávateľa o tom bezodkladne informuje prevádzkovateľ distribučnej siete žiadateľa o zmenu dodávateľa plynu, pričom informácia obsahuje názov dodávateľa plynu, ktorý verifikáciu vykonal, a dôvod zastavenia verifikácie. Súčasne sa ďalej postupuje podľa odseku 7. Ak nie je zaslaná žiadna odpoveď zo strany pôvodného dodávateľa podľa druhej vety, technická zmena dodávateľa plynu sa vykoná podľa odseku 9. Prevádzkovateľ distribučnej siete vtedy potvrdí prostredníctvom informačného systému novému dodávateľovi plynu, že jeho požiadavka na zmenu dodávateľa je sprocesovaná podľa odseku 9 v rozsahu, v akom je doručená podľa odseku 6.
(6)
Doručenie verifikovanej požiadavky na zmenu dodávateľa zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete novému dodávateľovi plynu zároveň znamená potvrdenie, že vo vzťahu k tejto požiadavke bude vykonaná technická zmena dodávateľa podľa odseku 9.
(7)
Technická zmena dodávateľa plynu podľa odseku 9 sa vykoná aj ak pôvodný dodávateľ plynu počas procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa plynu stratí spôsobilosť dodávať plyn na vymedzenom území podľa osobitného predpisu a verifikáciu nezastavil.
(8)
Ak sa zastaví verifikácia zmeny dodávateľa plynu neoprávnene, zodpovednosť za škodu znáša podľa všeobecne záväzných právnych predpisov dodávateľ, ktorý verifikáciu zastavil. Ak je zastavenie verifikácie doručené prevádzkovateľovi distribučnej siete skôr ako na pätnásty deň alebo neskôr ako na desiaty deň; pri procesnej požiadavke v mesiaci december skôr ako sedemnásty deň alebo neskôr ako dvanásty deň pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa, na zastavenie verifikácie sa neprihliada.
(9)
Technickou zmenou dodávateľa plynu sa rozumie registrácia odberného miesta odberateľa plynu na dodávateľa plynu k dátumu požadovanej účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Technickou zmenou dodávateľa plynu sa dokončuje proces zmeny dodávateľa plynu. Technická zmena dodávateľa plynu sa vykoná najneskôr do piatich dní pred požadovaným termínom vykonania po splnení podmienok pre dokončenie procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa.
(11)
Ku dňu účinnosti zmeny dodávateľa plynu sa určí stav určeného meradla pre účely vyúčtovania dodávky plynu podľa § 19. Pri určovaní stavu určeného meradla pre dané odberné miesto prevádzkovateľ distribučnej siete postupuje podľa § 37.
(12)
Podrobnosti procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa plynu a podrobnosti procesov technickej zmeny dodávateľa plynu obsahuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete.
(13)
Postupy pri zmene dodávateľa plynu platia rovnako pri zmene dodávateľa plynu na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke plynu alebo uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke plynu.
§ 37
Požiadavky na meranie pri zmene dodávateľa plynu
(1)
K dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu sa prevádzkovateľom distribučnej siete vykoná odpočet stavu meradla, pri odbernom mieste s meraním typu C sa určí stav určeného meradla postupom podľa § 19 ods. 4 a zistené údaje sa bezodkladne odovzdajú predchádzajúcemu dodávateľovi plynu na doúčtovanie a vyrovnanie záväzkov. Odpočet stavu určeného meradla vykonaný z dôvodu zmeny dodávateľa plynu k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu sa vykoná voči koncovému odberateľovi plynu bezodplatne.
(2)
Zistenie stavu určeného meradla pri odbernom mieste s meraním typu C sa vykonáva k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Podrobnosti o spôsobe určenia stavu určeného meradla sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(3)
Spolu s údajmi podľa odseku 1 sa odovzdá pôvodnému a novému dodávateľovi plynu aj informácia o tom, akým spôsobom sa získa stav určeného meradla.
§ 38
Dodávka plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta a do nadväzujúcich sietí
(1)
Koncový odberateľ plynu s odberným miestom vybaveným meraním typu A alebo meraním typu B môže mať jedného alebo viacerých zmluvných dodávateľov plynu. Distribúcia plynu pre viacerých dodávateľov plynu do jedného odberného miesta pri súbehu dlhodobej alebo ročnej a krátkodobej zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uskutočňuje na základe pravidiel priradenia množstiev plynu dotknutým účastníkom trhu s plynom, ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete.
(2)
Pri zmene počtu dodávateľov plynu do odberného miesta sa postupuje podľa § 35 až 37.
(3)
Začatie dodávky plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta nie je dôvodom na zníženie distribučnej kapacity dohodnutej pre toto odberné miesto pred začatím dodávky viacerými dodávateľmi plynu do tohto odberného miesta.
(4)
Pri viacerých zmluvných dodávateľoch plynu uzatvára prevádzkovateľ distribučnej siete s účastníkom trhu s plynom, ktorý je zodpovedný za odchýlku, jednu zmluvu o distribúcii plynu do odberného miesta pre všetkých zmluvných dodávateľov plynu na základe dohody účastníka trhu s plynom, ktorý je zodpovedný za odchýlku, so zmluvnými dodávateľmi plynu s výnimkou krátkodobej zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
(5)
Distribúcia plynu pre viacerých dodávateľov plynu do nadväzujúcej distribučnej siete sa uskutočňuje za podmienok a na základe pravidiel priradenia množstiev plynu dotknutým účastníkom trhu s plynom, ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete. Pravidlá priradenia množstiev plynu zohľadňujú typ merania, ktorými sú vybavené odberné miesta v nadväzujúcej distribučnej sieti. Ak odberné miesta v nadväzujúcej distribučnej sieti nie sú vybavené meraním typu A alebo meraním typu B, zistenie stavu určeného meradla sa vykonáva podľa § 19 ods. 4.
§ 39
Dodávka poslednej inštancie v plynárenstve
(1)
Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn podľa odseku 4 a bola dodávateľovi poslednej inštancie oznámená táto skutočnosť. Ak dodávateľ poslednej inštancie zistí u odberateľa plynu neoprávnený odber plynu podľa § 82 ods. 1 zákona o energetike, môže odmietnuť dodávku plynu podľa prvej vety. Prevádzkovateľ z dôvodov uvedených v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzavretej medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a užívateľom distribučnej siete alebo z dôvodov uvedených v zákone o energetike alebo v osobitných predpisoch 9) môže ukončiť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený ukončiť zmluvu podľa odseku 1 na základe riadne doručenej výpovede, pričom výpovedná lehota uplynie posledným dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená. Zmluva podľa odseku 1 je platne ukončená vtedy, ak žiaden z účastníkov trhu s plynom, ktorí zmluvu uzatvorili, si neuplatnil právo podľa podľa § 37 a 38 zákona o regulácii. Počas plynutia výpovednej lehoty podľa tohto odseku prevádzkovateľ siete má právo odmietnuť žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, ak zo žiadosti koncového odberateľa vyplýva, že po dni, v ktorom uplynie výpovedná lehota, preberá zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom do odberného miesta koncového odberateľa plynu ten dodávateľ plynu, s ktorým prevádzkovateľ distribučnej siete ukončil zmluvu podľa odseku 1.
(3)
Ak dodávateľovi plynu je zrušené povolenie na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať plyn na vymedzenom území podľa § 10 zákona o energetike, úrad o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informuje všetkých prevádzkovateľov sietí.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je pripojený koncový odberateľ plynu, oznámi informácie podľa odseku 5 dotknutým odberateľom plynu, dodávateľovi poslednej inštancie a úradu najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa odseku 1 alebo bezprostredne potom, ako sa dozvie skutočnosť, že dodávateľ plynu už nemá spôsobilosť dodávať plyn z dôvodu
a)
nezabezpečenia pre odberné miesta odberateľov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pri dodávke plynu,
b)
zrušenia povolenia na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať plyn na vymedzenom územie alebo
c)
ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa plynu podľa § 18 zákona o energetike.
(5)
Rozsah informácií, ktoré sa poskytnú zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete dotknutým odberateľom plynu, úradu a dodávateľovi poslednej inštancie:
a)
deň, od ktorého začína dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
b)
dôvod začatia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
c)
zánik zmluvy o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu, ak pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávky plynu podľa odseku 4 písm. a) až c),
d)
dobu trvania dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
e)
poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie podľa rozhodnutia úradu a za obchodných podmienok dodávky plynu v režime poslednej inštancie.
(6)
Dodávateľovi plynu poslednej inštancie a úradu sa okrem informácií podľa odseku 5 poskytne aj zoznam a identifikácia dotknutých odberných miest, informácie o tarifnej skupine, zmluvnom ročnom množstve distribuovaného plynu a dennej distribučnej kapacity dohodnutej pre odberné miesto a tiež údaje o odberateľovi plynu, ktorému príslušné odberné miesto patrí alebo má k nemu užívacie právo. Dodávateľovi plynu poslednej inštancie sa poskytne aj informácia o spotrebe plynu v odberných miestach dotknutých odberateľov plynu za posledných 12 mesiacov v členení po jednotlivých mesiacoch, ktorú má prevádzkovateľ distribučnej siete k dispozícií. Odberateľovi plynu sa okrem informácií podľa odseku 5 poskytne aj informácia o možnostiach skončenia dodávky poslednej inštancie.
(7)
Ku dňu začatia dodávky poslednej inštancie sa určí stav určeného meradla na odberných miestach, ktorým dodáva plyn doterajší dodávateľ plynu, na základe odpočtu určených meradiel, samoodpočtu koncového odberateľa plynu alebo za pomoci použitia diagramov. Takto určený stav určeného meradla je základom na vyhotovenie konečnej faktúry za dodávku plynu a súvisiace služby pre pôvodného dodávateľa plynu. Odpočet plynu a stav určeného meradla sa oznámi aj dodávateľovi poslednej inštancie. Súčasne sa umožní pre odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti zaradeného do tarifnej skupiny 2 až 8, ktoré je zaradené do odpočtového cyklu v mesiacoch január až máj, do ktorého začala dodávka plynu poslednej inštancie, zaradenie do nového 12-mesačného fakturačného cyklu, ktorý začína v kalendárnom mesiaci, v ktorom začala dodávka plynu poslednej inštancie, ak o toto zaradenie na výzvu dodávateľa plynu tento odberateľ požiada. Dodávateľ plynu vyúčtuje dodávku plynu odbrateľa, ktorý o zaradenie do fakturačného cyklu požiadal podľa nového fakturačného cyklu. Odberateľ podľa predchádzajúcej vety sa môže s dodávateľom dohodnúť aj na iných podmienkach úhrady za dodávku plynu a súvisiace služby namiesto zaradenia do nového fakturačného cyklu. Fakturačný cyklus podľa predošlej vety sa vytvára na účely 12-mesačného pravidelného vyúčtovania daných dotknutých odberných miest a posúva dovtedajší 12-mesačný fakturačný cyklus; v rámci daného fakturačného cyklu možno pre určenie stavu určeného meradla použiť údaje získané na základe odpočtu určených meradiel, samoodpočtu koncového odberateľa plynu alebo za pomoci použitia diagramov.
(8)
Preddavkové platby za dodávku poslednej inštancie sa určujú dodávateľom poslednej inštancie na trvanie dodávky poslednej inštancie zraniteľným odberateľom podľa obchodných podmienok dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby, pričom ich suma sa určuje na základe predpokladanej spotreby odberateľa počas trvania dodávky poslednej inštancie. Na určenie preddavkových platieb sa primerane použije § 20 ods. 2.
(9)
Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Cena za dodávku plynu poslednej inštancie podľa cenového rozhodnutia vydaného úradom pre dodávateľa poslednej inštancie sa uhradí dodávateľovi poslednej inštancie. Dodávka poslednej inštancie sa môže skončiť skôr, ak odberateľ plynu uzatvorí zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu s novým dodávateľom plynu, ktorým môže byť aj dodávateľ poslednej inštancie. Ku dňu skončenia dodávky poslednej inštancie sa vyhotoví faktúra za dodávku poslednej inštancie na základe fyzického odpočtu alebo použitím diagramu, o ktoré je požiadaný príslušný prevádzkovateľ distribučnej siete; ak sa uzatvorí zmluva o združenej dodávke plynu medzi odberateľom plynu a dodávateľom poslednej inštancie, môže sa faktúra za dodávku poslednej inštancie zahrnúť do riadnej fakturácie podľa obchodných podmienok dodávateľa poslednej inštancie.
(10)
Ak sa neuzavrie počas trvania dodávky poslednej inštancie zmluva o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu medzi odberateľom plynu v domácnosti a dodávateľom poslednej inštancie alebo iným dodávateľom plynu a po uplynutí troch mesiacov sa odberateľom plynu v domácnosti naďalej odoberá plyn z distribučnej siete a za ten riadne uhrádza dodávateľovi poslednej inštancie ním predpísané platby podľa obchodných podmienok pre dodávku plynu pri poskytovaní univerzálnej služby, považuje sa jeho odber plynu za odber plynu na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke plynu na dobu neurčitú v sadzbe produkte a cene určenej dodávateľom poslednej inštancie zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa plynu a spôsobu využitia plynu na základe údajov od prevádzkovateľa distribučnej siete.
(11)
Dodávateľ poslednej inštancie má právo ukončiť dodávku plynu v režime dodávky poslednej inštancie, aj ak u odberateľa plynu vznikne počas dodávky v tomto režime neoprávnený odber plynu.
(12)
Ak sa počas trvania dodávky poslednej inštancie alebo po uplynutí dodávky poslednej inštancie podľa odseku 7 riadne neuhrádzajú platby za dodávku plynu poslednej inštancie alebo za dodávku plynu podľa odseku 7, je dodávateľ poslednej inštancie alebo dodávateľ plynu oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie distribúcie plynu do odberného miesta daného odberateľa plynu.
(13)
Podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie, pred uplynutím trojmesačnej lehoty jej trvania, je uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu s dodávateľom plynu. Ak nie je zabezpečená distribúcia plynu do odberného miesta odberateľa plynu, podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie je aj uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s účinnosťou ku dňu začatia dodávky plynu dodávateľom plynu.
(14)
Po uzatvorení zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu nový dodávateľ požiada o výmenu dodávateľa plynu najneskôr desať dní pred plánovaným začiatkom dodávky plynu. Výmena dodávateľa plynu pri dodávke poslednej inštancie sa vykoná prevádzkovateľom siete do desiatich dní od doručenia žiadosti dodávateľa plynu alebo odberateľa plynu.
(15)
Ku dňu začatia dodávky plynu dodávateľom plynu sa určí prevádzkovateľom distribučnej siete stav určeného meradla plynu na odberných miestach, do ktorých bol dodávaný plyn dodávateľom poslednej inštancie, na základe odpočtu určených meradiel alebo za pomoci použitia diagramov odberu plynu. Určenie stavu určeného meradla plynu oznámi prevádzkovateľ distribučnej siete dodávateľovi poslednej inštancie a dodávateľovi plynu.
§ 40
Náležitosti zmlúv na trhu s plynom
(1)
Zmluva o dodávke plynu alebo zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľa plynu v domácnosti obsahuje
a)
identifikačné údaje dodávateľa plynu a odberateľa plynu v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby,
b)
rozsah a kvalitu dodávky plynu a služieb súvisiacich s dodávkou plynu a služby údržby odberných plynových zariadení, ak dodávateľ ponúka poskytovanie takých služieb údržby spoločne s dodávkou plynu,
c)
predpokladaný termín začatia dodávky plynu a podmienky dodávky plynu a služieb súvisiacich s dodávkou; ak je podľa zmluvy o združenej dodávke plynu alebo inej zmluvy, ktorej uzatvorenie je podmienené uzatvorením zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu okrem dodávky elektriny alebo plynu poskytované iné plnenie, podmienky poskytovania tohto ďalšieho plnenia,
d)
identifikáciu odberného miesta vrátane čísla odberného miesta, pod ktorým odberné miesto eviduje prevádzkovateľ distribučnej siete,
e)
predpokladaný ročný odber plynu v kWh,
f)
cenu za dodávku plynu a jej štruktúru,
g)
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene za dodávku plynu plynu vrátane jej štruktúry alebo za iné plnenie poskytované spoločne s dodávkou plynu,
h)
platobné a fakturačné podmienky,
i)
dobu trvania zmluvy a informáciu, či je možné zmluvu vypovedať alebo obnoviť a za akých podmienok, vrátane informácie o zmluvnej pokute pri porušení povinnosti koncového odberateľa plynu počas dohodnutej doby alebo počas trvania zmluvného vzťahu odoberať plyn a informácie, či zmluvu je možné vypovedať bez poplatku; to platí aj pre iné plnenie poskytované spoločne s dodávkou plynu,
j)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
k)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
l)
spôsob oznámenia a lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie,
m)
poučenie o povinnosti dodávateľa plynu súvisiacu so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania a informáciu o kompenzáciách za nedodržanie dohodnutej kvality dodaného plynu a služieb súvisiacich s dodávkou vrátane kompenzácií za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku plynu a postupoch pre ich uplatnenie,
n)
informáciu o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodaného plynu pri poruche určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
o)
poučenie o neoprávnenom odbere plynu,
p)
poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie plynu alebo dodávky plynu,
q)
poučenie o spôsobe doručovania písomností,
r)
informácie o právach a povinnostiach koncového odberateľa plynu minimálne v rozsahu odkazu na také informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa dodávateľa plynu,
s)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
t)
identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dohodol, meno, priezvisko a osobné číslo, ak sa zmluva uzatvára mimo prevádzkových priestorov dodávateľa plynu; súčasťou zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa plynu je aj doklad preukazujúci oprávnenie predajcu na zastupovanie dodávateľa plynu pri uzatváraní zmluvy.
(2)
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľa plynu mimo domácnosti obsahuje
a)
identifikačné údaje dodávateľa plynu a odberateľa plynu,
b)
predpokladaný termín začatia dodávky plynu,
c)
identifikáciu odberného miesta vrátane čísla odberného miesta, pod ktorým odberné miesto eviduje prevádzkovateľ distribučnej siete,
d)
predpokladaný ročný odber plynu v kWh,
e)
denné maximálne množstvo dodávaného plynu, ak sa objednáva,
f)
cenu za dodávku plynu,
g)
platobné a fakturačné podmienky,
h)
dĺžku trvania zmluvy,
i)
spôsob merania množstiev dodaného plynu a kvality plynu,
j)
informáciu o práve odberateľa odstúpiť od zmluvy pri neplnení zmluvných povinností dodávateľa plynu,
k)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
l)
spôsob oznámenia a lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie,
m)
poučenie o povinnosti dodávateľa plynu súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n)
informáciu o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodaného plynu pri poruche určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
o)
poučenie o neoprávnenom odbere plynu,
p)
poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie plynu alebo dodávky plynu,
q)
poučenie o spôsobe doručovania písomností,
r)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
(3)
Zmluva o pripojení do prepravnej siete obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
miesto pripojenia do prepravnej siete a technickú charakteristiku pripojenia,
c)
podmienky realizácie a dátum pripojenia do prepravnej siete,
d)
typ merania a jeho umiestnenie,
e)
spôsob určenia ceny za pripojenie do prepravnej siete a spôsob jej úhrady,
f)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
(4)
Zmluva o pripojení do distribučnej siete obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
miesto pripojenia do distribučnej siete a jeho technická charakteristika,
c)
podmienky realizácie a dátum pripojenia do distribučnej siete,
d)
typ merania a jeho umiestnenie,
e)
cena za pripojenie do distribučnej siete a spôsob jej úhrady,
f)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
(5)
Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum začatia a konca pridelenej prepravnej kapacity,
c)
vstupné body do prepravnej siete,
d)
výstupné body z prepravnej siete,
e)
zmluvnú dennú kapacitu na príslušnom bode a jej smer,
f)
informáciu o kvalitatívnych parametroch plynu uvedených v Technických podmienkach prístupu a pripojenia do prepravnej siete a prevádzkovania prepravnej siete,
g)
spôsob fakturácie a úhrady ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
h)
čas trvania zmluvy,
i)
oprávnenie užívateľa prepravnej siete odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných povinností prevádzkovateľa prepravnej siete,
j)
spôsob oznámenia návrhu na zmenu zmluvných podmienok,
k)
podmienku záväznosti platného prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete pre zmluvné strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
l)
podmienky prerušenia a spôsob oznámenia prerušenia prevádzkovateľom prepravnej siete účastníkovi trhu s plynom, ak je predmetom zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu preprava plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou,
m)
informáciu o povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete súvisiacej so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
(6)
Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum začatia distribúcie,
c)
vstupné body do distribučnej siete,
d)
výstupné body z distribučnej siete,
e)
zmluvnú dennú distribučnú kapacitu na súhrnom vstupnom bode,
f)
zmluvnú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode, pre výstupné body, pre ktoré sa dojednáva,
g)
množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
h)
spôsob fakturácie a úhrady ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
i)
dĺžku trvania zmluvy,
j)
oprávnenie užívateľa distribučnej siete odstúpiť od zmluvy pri neplnení zmluvných povinností prevádzkovateľa distribučnej siete,
k)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
l)
podmienku záväznosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
m)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
o)
právo dodávateľa plynu na zaradenie odberného miesta do distribučnej sadzby, ak sa nedohodne inak.
(7)
Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu podľa odseku 6, ktorú uzatvorí prevádzkovateľ distribučnej siete a užívateľ distribučnej siete, ktorý je súčasne dodávateľom plynu, koncovým odberateľom plynu, môže obsahovať aj pravidlá inkasovania a vymáhania pohľadávok, ktoré vzniknú pri fakturácii cien a taríf určených prevádzkovateľom distribučnej siete pre odberné miesta, do ktorých dodávateľ dodáva plyn v rámci poskytovania univerzálnej služby, a prijímateľom je prevádzkovateľ distribučnej siete.
(8)
Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa môže uzatvárať v elektronickej podobe; vtedy údaje podľa odseku 6 písm. h), j) až o) sú uvedené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete.
(9)
Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum začatia uskladňovania plynu a dátum jeho skončenia,
c)
pracovný objem, vtlačný a ťažobný výkon alebo ostatné dohodnuté služby spojené s uskladňovaním,
d)
cenu za uskladňovanie plynu,
e)
fakturačné a platobné podmienky,
f)
dĺžku trvania zmluvy,
g)
oprávnenie užívateľa zásobníka odstúpiť od zmluvy v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa zásobníka pri neplnení podstatných zmluvných povinností prevádzkovateľa zásobníka,
h)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
i)
zodpovednosť za vznik škody na uskladňovanom zemnom plyne,
j)
podmienku záväznosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa zásobníka pre zmluvné strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
k)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa zásobníka súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
l)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
(10)
Zmluva o prenesení zodpovednosti za odchýlku obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum účinnosti prenesenia zodpovednosti za odchýlku,
c)
lehotu a spôsob oznámenia vzniknutej odchýlky,
d)
lehotu a spôsob finančného vysporiadania vzniknutej odchýlky,
e)
lehotu a spôsob podania reklamácie.
(11)
Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľa plynu v domácnosti okrem náležitostí podľa odseku 1 obsahuje
a)
záväzok dodávateľa plynu zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti vrátane súvisiacich služieb,
b)
záväzok prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa plynu v domácnosti,
c)
informácie o práve dodávateľa plynu požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie alebo obmedzenie prepravy alebo distribúcie plynu, ak odberateľ plynu podstatne porušuje zmluvu aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia vrátane príslušných lehôt,
d)
obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby, cenník za dodávku plynu a cenník služieb súvisiacich s dodávkou plynu vrátane odkazu, kde je zverejnený cenník služieb súvisiacich s dodávkou plynu.
(12)
Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľa plynu mimo domácnosť okrem náležitostí podľa odseku 2 obsahuje
a)
záväzok dodávateľa plynu zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta odberateľa plynu mimo domácnosť vrátane súvisiacich služieb,
b)
záväzok prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa plynu mimo domácnosť,
c)
informácie o práve dodávateľa plynu požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie alebo obmedzenie prepravy alebo distribúcie plynu, ak odberateľ plynu podstatne porušuje zmluvu aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia vrátane príslušných lehôt.
§ 41
Postup evidencie závislých odberateľov plynu v domácnosti
(1)
Závislý odberateľ plynu v domácnosti podľa § 3 písm. c) šestnásty bod zákona o energetike pri uzatváraní zmluvy o združenej dodávke plynu oznámi a preukáže svojmu dodávateľovi plynu, že je ťažko zdravotne postihnutý a bude plyn využívať na kúrenie. Informáciu podľa prvej vety môže závislý odberateľ plynu v domácnosti oznámiť aj priamo prevádzkovateľovi distribučnej siete na adresu uverejnenú pre tieto účely na jeho webovom sídle. Ak závislý odberateľ plynu v domácnosti poskytol akúkoľvek informáciu súvisiacu s jeho postavením ako závislého odberateľa plynu v domácnosti dodávateľovi plynu alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete ten, ktorý takúto informáciu dostal do piatich dní poskytne túto informáciu tomu druhému tak, aby dodávateľ plynu, ako aj prevádzkovateľ distribučnej siete bol o tejto skutočnosti informovaný.
(2)
Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 sa preukazuje preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu10) a zaradením odberateľa plynu do tarifnej skupiny na účely prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu, ktorá je určená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním.
(3)
Závislý odberateľ plynu v domácnosti na účely evidencie závislých odberateľov poskytuje svojmu dodávateľovi alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej siete údaje podľa § 64 ods. 7 písm. k) zákona o energetike.
(4)
Prevádzkovateľovi distribučnej siete sa dodávateľom plynu oznámia údaje o závislom odberateľovi plynu v domácnosti bezodkladne po pridelení distribučnej kapacity pre odberné miesto, v ktorom bude odoberať plyn závislý odberateľ plynu v domácnosti. Vzor oznámenia sa uverejňuje na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete.
(5)
Závislý odberateľ plynu v domácnosti môže svojmu dodávateľovi plynu alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej siete oznámiť a preukázať, že je ťažko zdravotne postihnutý a využíva plyn na kúrenie, aj v priebehu trvania už uzavretej zmluvy o združenej dodávke plynu spôsobom podľa odseku 2. Vtedy sa tieto skutočnosti bezodkladne oznámia prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je odberné miesto závislého odberateľa plynu v domácnosti pripojené.
(6)
Závislý odberateľ plynu v domácnosti do 31. marca každoročne preukáže prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie závislých odberateľov. Ak sa v tejto lehote nepreukáže, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých je závislý odberateľ zaradený do evidencie závislých odberateľov, prevádzkovateľ distribučnej siete preukázateľne vyzve odberateľa plynu, aby preukázal, že u neho trvajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie závislých odberateľov. Ak sa požadované podklady v lehote 30 dní nepredložia, alebo z predložených dokladov nevyplýva že sú podmienky zaradenia do evidencie naďalej naplnené, odberateľ sa z evidencie vyradí najskôr 30. deň po doručení výzvy, o čom prevádzkovateľ distribučnej siete do piatich dní informuje odberateľa plynu a jeho dodávateľa plynu.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete písomne oznámi závislému odberateľovi plynu v domácnosti zoznam kontaktných osôb a telefónne čísla na účely vzájomnej komunikácie.
(8)
Prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie plynu odberateľ plynu potvrdí prevádzkovateľovi distribučnej siete telefonicky na telefónnom čísle na to určenom v informácii podľa odseku 7 najneskôr do siedmich dní od prijatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie plynu. Za prijatie informácie sa považuje aj písomné potvrdenie prevzatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie plynu pri doručení poštou alebo kuriérom. Prijatie informácie prevádzkovateľovi distribučnej siete odberateľ plynu môže potvrdiť aj prostredníctvom svojho dodávateľa plynu. Plánované prerušenie distribúcie plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete až po tom, čo závislý odberateľ plynu potvrdil prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie plynu.
(9)
Pri poruche na distribučnej sieti prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorá má za následok prerušenie distribúcie plynu závislému odberateľovi plynu v domácnosti prevádzkovateľ distribučnej siete o tom bezodkladne telefonicky informuje závislého odberateľa v domácnosti vrátane poskytnutia informácie kedy predpokladá, že bude porucha odstránená.
(10)
Závislý odberateľ plynu v domácnosti bezodkladne priamo alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu informuje príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete o zmene trvalého pobytu alebo korešpondenčnej adresy, ako aj o zmene telefónneho čísla, ak je určené na komunikáciu medzi závislým odberateľom plynu v domácnosti a prevádzkovateľom distribučnej siete.
Obsahové náležitosti prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sietí a prevádzkovateľov zásobníkov
§ 42
Obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkoveho poriadku
Základnými obsahovými náležitosťami prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete sú:
a)
základné údaje o
1.
identifikácii prevádzkovateľa prepravnej siete,
2.
prevádzkovanej prepravnej sieti,
3.
webovom sídle, ktoré umožňuje diaľkový prístup pre účastníkov trhu s plynom k informáciám zverejňovaných prevádzkovateľom prepravnej siete vrátane zoznamu dôležitých adries a komunikačných spojení s prevádzkovateľom prepravnej siete,
4.
definíciách pojmov pre účely prevádzkového poriadku.
b)
obchodné podmienky poskytovania prístupu do prepravnej siete
1.
údaje o vstupných, výstupných bodoch prepravnej siete a virtuálnom obchodnom bode,
2.
zverejňovanie voľných prepravných kapacít,
3.
prideľovanie prepravnej kapacity,
4.
systém prideľovania prepravných kapacít,
5.
riadenie preťaženia siete,
6.
odmietnutie prístupu do prepravnej siete,
c)
obchodné podmienky poskytovania prepravných služieb
1.
postup pri uzatváraní zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave s uvedením časových lehôt jednotlivých procesov pri uzatvorení zmluvy,
2.
náležitosti a podmienky uzatvárania rámcovej zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s uvedením časových lehôt jednotlivých procesov pri uzatvorení zmluvy,
3.
informácie o pevnej prepravnej kapacite,
4.
informácie o prerušiteľnej prepravnej kapacite a podmienky uzatvorenia zmluvy zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou,
d)
obchodné podmienky poskytovania doplnkových služieb poskytovaných prevádzkovateľom prepravnej siete
1.
informácie o doplnkových službách poskytovaných prevádzkovateľom prepravnej siete,
2.
podmienky využívania doplnkových služieb,
e)
princípy vykonávania prepravy plynu, ktorými sú:
1.
podmienky obmedzenia a prerušenia prepravy plynu,
2.
podmienky merania kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov pri preprave plynu,
3.
spôsoby riešenie sporov,
f)
vymedzenie práv a povinností užívateľov prepravnej siete a prevádzkovateľa prepravnej siete
1.
spôsob komunikácie zmluvných strán,
2.
zásady podávania reklamácie a reklamačné konanie,
g)
podmienky uplatnenia cien za služby poskytované prevádzkovateľom prepravnej siete
1.
fakturačné a platobné podmienky,
2.
suma finančnej zábezpeky, podmienky uplatnenia finančnej zábezpeky pre užívateľov prepravnej siete, využitie finančnej zábezpeky,
3.
daňové náležitosti,
4.
spôsoby riešenia sporov pri vydaní záporného stanoviska,
h)
dispečerské riadenie prepravnej siete
1.
podmienky nominácie prepravy plynu a doplnkových služieb poskytovaných prevádzkovateľom prepravnej siete,
2.
potvrdzovanie nominácií, renominácií prepravy plynu,
3.
alokácia množstiev plynu,
4.
ostatné údaje v súlade s pravidlami trhu.
i)
vyvažovanie prepravnej siete
1.
princípy vyvažovania prepravnej siete,
2.
vyvažovacia platforma a neutralizačný účet, ohrozenie integrity prepravnej siete,
j)
obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete
1.
určenie miesta pripojenia do prepravnej siete,
2.
náležitosti žiadosti o pripojenie do prepravnej siete, obsah žiadosti o pripojenie k prepravnej sieti, príslušné lehoty pri posudzovaní žiadosti o pripojenie do prepravnej siete a realizácii pripojenia do prepravnej siete,
3.
podmienky odpojenia od prepravnej siete.
k)
záverečné ustanovenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete
1.
trvanie a ukončenie zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu,
2.
práva zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu,
3.
okolnosti vyššej moci,
4.
prevod práv a povinnosti pre zmluvné strany zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu,
5.
dôvernosť informácii,
6.
náležitosti formy a jazyku pri zmluve o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu.
§ 43
Obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkoveho poriadku
Základnými obsahovými náležitosťami prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete sú:
a)
úvodné ustanovenia prevádzkového poriadku,
b)
obchodné podmienky k zmluve o pripojení do distribučnej siete
1.
všeobecné ustanovenia k pripojeniu do distribučnej siete,
2.
náležitosti žiadosti o pripojenie do distribučnej siete, obsah žiadosti o pripojenie do distribučnej siete, príslušné lehoty pri posudzovaní žiadosti o pripojenie do distribučnej siete,
3.
vyhodnotenie žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a uzavretie zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
4.
cena a platobné podmienky pripojenia do distribučnej siete,
5.
podmienky realizácie pripojenia do distribučnej siete a montáž určeného meradla,
6.
technická zmena na existujúcom odbernom mieste,
7.
postup pri pripojení vyrobcu biometánu do distribučnej siete,
c)
obchodné podmienky prístupu do distribučnej siete
1.
všeobecné ustanovenia,
2.
náležitosti žiadosti o prístup do distribučnej siete, obsah žiadosti o prístup do distribučnej siete, príslušné lehoty pri posudzovaní žiadosti o pristup do distribučnej siete,
3.
vyhodnotenie žiadosti o prístup do distribučnej siete a uzavretie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,
4.
pravidlá na pridelenie distribučnej kapacity,
5.
odmietnutie prístupu do distribučnej siete,
d)
obchodné podmienky distribúcie plynu
1.
všeobecné podmienky distribúcie plynu,
2.
náležitosti zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,
3.
prekročenie dennej distribučnej kapacity,
4.
podmienky skúšobnej prevádzky,
5.
kvalita plynu,
6.
tlakové úrovne vo vstupných bodoch a výstupných bodoch distribučnej siete,
e)
podmienky obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu,
f)
neoprávnený odber plynu,
g)
podmienky pri meraní distribúcie plynu
1.
základné pravidlá merania distribuovaného množstva plynu,
2.
obchodné jednotky distribuovaného množstva plynu,
3.
osobitné ustanovenia o meraní distribúcie biometánu,
h)
cena a platobné podmienky za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
i)
dodávka plynu vo vzťahu k prevádzkovateľovi distribučnej siete
1.
meranie dodávky plynu vo vzťahu k prevádzkovateľovi distribučnej siete,
2.
proces zmeny dodávateľa plynu,
j)
podmienky dodávky plynu viacerých dodávateľov plynu do jedného odberného miesta a do nadväzujúcich sietí,
k)
podmienky pre poskytovanie údajov príslušným účastníkom trhu prevádzkovateľom distribučnej siete,
l)
podmienky ukončenia zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,
m)
reklamačný poriadok,
n)
záverečné ustanovenia
1.
vyššia moc,
2.
mlčanlivosť,
o)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiace so štandardami kvality,
p)
účinnosť prevádzkového poriadku.
§ 44
Obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkoveho poriadku
Základnými obsahovými náležitosťami prevádzkového poriadku prevádzkovateľa zásobníka sú najmä
a)
definície pojmov používaných v prevádzkovom poriadku,
b)
prehľad poskytovaných služieb prevádzkovateľom zásobníka,
c)
prideľovanie uskladňovacích služieb,
d)
práva a povinnosti zmluvných strán,
e)
reklamačný poriadok,
f)
odovzdávacie body a preberacie body,
g)
fakturačné podmienky a platobné podmienky,
h)
účinnosť a zmeny prevádzkového poriadku.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 45
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2023
(1)
Zmluvné strany uvedú uzatvorené zmluvy do súladu s touto vyhláškou do 31. decembra 2023.
(2)
Podľa § 11 a podľa prílohy č. 1 sa postupuje do 31. decembra 2023.
§ 46
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023, okrem § 36 ods. 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Andrej Juris v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 208/2023 Z. z.
VÝPOČET POPLATKU ZA PREKROČENIE DENNEJ PREPRAVNEJ KAPACITY

Poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity sa vypočíta podľa vzorca
PCE = CE × 5 × k(m) × P0,
kde
PCE – poplatok za prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v eurách za deň, keď dôjde k prekročeniu dohodnutej dennej kapacity,
CE – najväčšie prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v mesiaci, v ktorom k tomuto prekročeniu dôjde, v MWh,
k(m) – faktor kalendárneho mesiaca, v ktorom dôjde k prekročeniu dennej prepravnej kapacity, pričom hodnota k(m) je rovná 0,4 pre mesiace január, február a december a 0,2 pre mesiace marec a november a 0,1 pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august, september a október,
P0 – ročná sadzba na danom vstupnom bode alebo výstupnom bode za zmluvne dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na vstupnom bode alebo výstupnom bode do prepravnej siete v MWh/deň určenú úradom pre prevádzkovateľa prepravnej siete za prepravu plynu na príslušný kalendárny rok v eurách za MWh/deň.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 208/2023 Z. z.
VÝPOČET DENNEJ ODCHÝLKY PODĽA VYVAŽOVACEJ ROVNICE

Denná odchýlka sa vypočíta podľa vyvažovacej rovnice
D + S = O + Z + VS + BO,
kde
D – množstvo plynu vstupujúce do siete v m3 alebo kWh,
S – množstvo plynu predstavujúce rozdiel medzi ťažbou a vtláčaním do zásobníkov v m3 alebo kWh,
O – odber plynu z výstupných miest distribučnej siete v m3 alebo kWh,
Z – straty plynu v distribučnej sieti v m3 alebo kWh,
VS – vlastná spotreba plynu v distribučnej sieti v m3 alebo kWh,
BO – rozdiel medzi množstvom plynu v distribučnej sieti na začiatku plynárenského dňa a na konci plynárenského dňa určený na základe merania množstva a tlaku (denná odchýlka) v m3 alebo kWh.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 208/2023 Z. z.
VÝPOČET REFERENČNEJ CENY PLYNU NA OBCHODNÉ VYVAŽOVANIE DISTRIBUČNEJ SIETE

Referenčná cena plynu sa vypočíta podľa vzorca
R = P + Kp,
kde
R – referenčná cena plynu v eurách za MWh,
P – cena plynu produktu THE uverejnená v súbore dostupnom na webovom sídle https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/indices v časti EEX Day European Gas Spot Index (EEX Day EGSI); cena je platná pre deň označený ako deň dodania (delivery day) pre burzu THE pre deň finančného vyrovnania na obchodné vyvažovanie podľa § 24 ods. 4,
Kp – koeficient prepravy plynu, ktorý je určený 1,50 eura/MWh.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 208/2023 Z. z.
ZÚČTOVANIE ROZDIELOV V ODBERE PLYNU NA ODBERNÝCH MIESTACH

Cena plynu na vysporiadanie rozdielov na odberných miestach sa vypočíta podľa vzorca
R = P × M,
kde
R – cena určená v eurách za MWh,
P – aritmetický priemer denných referenčných cien na účely obchodného vyvažovania distribučnej siete podľa prílohy č. 3 platných pre jednotlivé dni v období od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní predchádzajúceho odpočtu do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bol na odberných miestach vykonaný odpočet,
M – množstvo plynu určené v MWh.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 208/2023 Z. z.
ŠTRUKTÚRA INFORMÁCIE O ZABEZPEČENOM MNOŽSTVE PLYNU PRE DODÁVKU PLYNU KONCOVÝM ODBERATEĽOM

(1)
Z časového hľadiska sa úradu zasielajú informácie v tejto štruktúre:
a)
celková hodnota množstva plynu za predchádzajúci kalendárny mesiac m-1,
b)
celková hodnota množstva plynu za príslušný kalendárny mesiac m,
c)
celková hodnota množstva plynu za bezprostredne nadchádzajúci kalendárny mesiac m+1,
d)
celková zostávajúca hodnota množstva plynu do konca príslušného kalendárneho štvrťroka Q, do ktorého sa zaraďuje mesiac m,
e)
celková hodnota množstva plynu za bezprostredne nadchádzajúci kalendárny štvrťrok Q+1,
f)
celková zostávajúca hodnota množstva plynu do konca aktuálneho kalendárneho roka t, do ktorého sa zaraďuje mesiac m,
g)
celková hodnota množstva plynu za predchádzajúce ukončené kalendárne mesiace v roku t,
h)
celková hodnota množstva plynu za bezprostredne nadchádzajúci kalendárny rok t+1.
(2)
Úradu sa zasielajú informácie v nasledovnej štruktúre objemu dodávky plynu na základe uzatvorených zmlúv o dodávke plynu alebo zmlúv o združenej dodávke plynu:
a)
objem dodávky plynu odberateľom v domácnosti,
b)
objem dodávky plynu odberateľom mimo domácnosti s regulovanou cenou,
c)
objem dodávky plynu odberateľom mimo domácnosti s neregulovanou pevnou cenou,
d)
objem dodávky plynu odberateľom mimo domácnosti s neregulovanou inou ako pevnou cenou,
e)
ak je dodávateľ súčasne aj prevádzkovateľom distribučnej siete, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov plynu, objem dodávky plynu do vlastných odberných miest v ním prevádzkovanej distribučnej sieti.
(3)
Úradu sa zasielajú informácie v tejto štruktúre objemu a spôsobu obstarania plynu na veľkoobchodnom trhu:
a)
disponibilný objem plynu obstaraný na veľkoobchodnom organizovanom obchodnom mieste vo forme produktu ročného forwardu s fyzickou dodávkou v príslušnom kalendárnom roku,
b)
disponibilný objem plynu obstaraný na veľkoobchodnom organizovanom obchodnom mieste vo forme produktu, ktorý je iným ako ročným forwardovým produktom, s fyzickou dodávkou v časovom období podľa odseku 1,
c)
disponibilný objem plynu nakúpeného od iného dodávateľa plynu,
d)
disponibilný objem plynu obstaraný iným spôsobom ako podľa písmen a) až c).
(4)
Úradu sa zasielajú informácie v tejto štruktúre nákladov na zabezpečenie disponibilného objemu plynu: suma celkových nákladov na obstaranie plynu na veľkoobchodnom trhu.
(5)
Informácie sa úradu zasielajú v štruktúre matice kombinácií charakteristík podľa odsekov 1 až 4. Na zasielanie informácií sa použije štruktúra a podoba, ktorý úrad zverejňuje a priebežne aktualizuje na svojom webovom sídle. Úrad určí spôsob pre elektronické zasielanie údajov dodávateľmi plynu a sprístupní dodávateľom plynu technickú špecifikáciu pre automatizovanú komunikáciu s informačným systémom úradu.
1)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013, (Ú. v. EÚ L 72, 17. 3. 2017).
2)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009) a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 (Ú. v. EÚ L 72, 17. 3. 2017).
4)
Nariadenie (EÚ) č. 2017/459.
5)
Rozhodnutie Komisie č. 2012/490/EÚ z 24. augusta 2012 o zmene a doplnení prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (Ú. v. EÚ L 231, 28. 8. 2012).
6)
Príloha II čl. 2 nariadenia (ES) č. 715/2009.
7)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Ú. v. EÚ, L 91, 27. 3. 2014).
8)
Čl. 10 ods. 3 a čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 z 25. októbra 2017 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (Ú. v. EÚ L 280, 28. 10. 2017) v platnom znení a § 21 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
10)
§ 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.