207/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

207
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 17. apríla 2023,
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 4 písm. a) až e), g) až i), k) až o), q), r), t) až z), aa) až an) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) a podľa § 95 ods. 2 písm. k) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) ustanovuje:
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška ustanovuje podmienky pre
a)
prístup do sústavy,
b)
prístup na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou,
c)
cezhraničnú výmenu elektriny,
d)
pripojenie do sústavy,
e)
prenos elektriny,
f)
distribúciu elektriny,
g)
dodávku elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny,
h)
poskytovanie a obstarávanie podporných služieb a flexibility v elektroenergetike,
i)
poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike,
j)
zodpovednosť za odchýlku účastníkov trhu s elektrinou a postupy prenášania zodpovednosti za odchýlku medzi účastníkmi trhu s elektrinou,
k)
vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok a regulačnej elektriny jednotlivých účastníkov trhu a odchýlok sústavy,
l)
zverejňovanie informácií prevádzkovateľom sústavy a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a poskytovanie údajov účastníkmi trhu s elektrinou prevádzkovateľovi sústavy a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na zverejňovanie informácií,
m)
predchádzanie vzniku preťaženia národnej sústavy a riešenia preťaženia národnej sústavy,
n)
použitie typových diagramov odberu elektriny,
o)
vyúčtovanie za dodávku elektriny a informácie o vyúčtovaní za dodávku elektriny odberateľom elektriny a vyúčtovanie za poskytnutie flexibility poskytovateľom flexibility, ich náležitosti a členenie, termíny ich poskytovania a zúčtovacie obdobie,
p)
vyúčtovanie za poskytnuté podporné služby a systémové služby,
q)
postup pri registrácii účastníkov trhu, subjektu zúčtovania alebo bilančnej skupiny a ich zmien,
r)
postup pri zmene dodávateľa elektriny, agregátora a koncového odberateľa elektriny v odbernom mieste a podmienky dodávok elektriny viacerými dodávateľmi elektriny v jednom odbernom mieste,
s)
rozsah poskytovania informácií účastníkmi trhu s elektrinou prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na vedenie centrálnej evidencie údajov o prevádzke a meraniach elektriny v elektrizačnej sústave,
t)
organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou,
u)
centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania,
v)
správu, zber a sprístupňovanie nameraných údajov a údajov po vyhodnotení aktivovanej flexibility, uskladňovaní elektriny a zdieľaní elektriny,
w)
spôsob určenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania,
x)
začatie a ukončenie dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie, výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie, dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie a postup účastníkov trhu s elektrinou pri začatí dodávky poslednej inštancie,
y)
poskytovanie údajov a informácií organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom rozsahu, kvalite a čase,
z)
prístup k údajom koncového odberateľa elektriny poverenými osobami.
(2)
Táto vyhláška ďalej ustanovuje podmienky pre
a)
vyhodnocovanie odchýlky subjektu zúčtovania pri aktivovanej flexibilite,
b)
vyhodnocovanie aktivovanej flexibility, uskladňovania elektriny, zdieľania elektriny,
c)
prístup k dátovému a funkčnému rozhraniu elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, pravidlá prevádzky a používania elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah činností vykonávaných prostredníctvom elektronického systému prevádzkovaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
d)
vedenie evidencie závislých odberateľov elektriny,
e)
súčinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
f)
poskytovanie údajov a opravných údajov na zúčtovanie odchýlok, vyúčtovania dodávok elektriny a vyúčtovania za poskytnutie flexibility,
g)
obmedzovanie aktivácie flexibility prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
h)
obmedzovanie výroby elektriny pri riadení výroby elektriny,
i)
zistenie hodnôt odberu alebo dodávky elektriny náhradnými spôsobmi,
j)
zabezpečenie množstva elektriny pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny a termíny a rozsah predkladania údajov o rozsahu zabezpečeného množstva elektriny, a
k)
náležitostí zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou.
(3)
Táto vyhláška ďalej upravuje
a)
obsahové náležitosti prevádzkového poriadku, a to pre
1.
prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
2.
prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
3.
organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
b)
rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
bilančnou skupinou skupina odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku za odber alebo dodávku elektriny alebo za odchýlku, ktorá vznikla v odberných miestach alebo odovzdávacích miestach aktiváciou agregovanej flexibility, jeden spoločný subjekt zúčtovania, ktorá sa označuje identifikačným číslom bilančnej skupiny,
b)
celkovou výrobou elektriny na vymedzenom území výroba elektriny meraná na svorkách zariadení na výrobu elektriny,
c)
centrálnou fakturáciou vyhotovenie dokladov pre fakturáciu obsahujúcich množstvo elektriny podliehajúce tarife za systémové služby, tarife za prevádzkovanie systému a fakturácia platby za systémové služby, platby za prevádzkovanie systému, subjektom zúčtovania zo strany organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa tejto vyhlášky,
d)
cezhraničným profilom súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy,
e)
cezhraničným tokom elektriny tok elektriny do vymedzeného územia alebo z vymedzeného územia,
f)
denným diagramom postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa v štvrťhodinovom rozlíšení,
g)
diaľkovým odpočtom odpočet stavov registrov určeného meradla1) s využitím telemetrických alebo iných systémov s cieľom zabezpečiť opakovaný odpočet s periódou odpočtu najmenej jeden kalendárny mesiac,
h)
dňom jeden kalendárny deň,
i)
dosiahnuteľným výkonom zariadenia na výrobu elektriny činný elektrický výkon meraný na svorkách zariadenia na výrobu elektriny technicky dosiahnuteľný v danom období znížený o vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny v danom období,
j)
dosiahnuteľným výkonom zariadenia na uskladnenie elektriny činný elektrický výkon meraný na svorkách zariadenia na uskladnenie elektriny technicky dosiahnuteľný v danom období, znížený o vlastnú spotrebou elektriny pri uskladňovaní elektriny v danom období,
k)
explicitnou aukciou spôsob pridelenia cezhraničnej prenosovej kapacity formou aukcie,
l)
fyzickou dodávkou elektriny množstvo dodanej elektriny namerané na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste,
m)
fyzickým odberom elektriny množstvo odobratej elektriny namerané na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste,
n)
identifikačným číslom, označeným skratkou EIC, šestnásťmiestny kód prideľovaný podľa štandardu združenia prevádzkovateľov, vydávaný lokálnym vydavateľom identifikačných čísiel alebo ním splnomocnenou osobou,
o)
implicitnou aukciou spôsob obchodovania s elektrinou formou aukcie, pri ktorom sa úspešnému účastníkovi obchodovania s elektrinou zároveň pridelí cezhraničná prenosová kapacita,
p)
koncovou spotrebou elektriny na vymedzenom území elektrina dodaná koncovým odberateľom elektriny vrátane elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny, ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľov sústav, ostatná vlastná spotreba výrobcov elektriny a ostatná vlastná spotreba prevádzkovateľov zariadení na uskladňovanie elektriny, pričom do koncovej spotreby elektriny sa nezapočítava elektrina odobratá zo sústavy zariadením na uskladňovanie na jej uskladnenie,
q)
meraním typu A priebehové meranie s možnosťou diaľkového odpočtu,
r)
meraním typu B priebehové meranie bez možnosti diaľkového odpočtu,
s)
meraním typu C meranie bez priebehového merania a bez možnosti diaľkového odpočtu,
t)
maximálnou rezervovanou kapacitou v odbernom mieste distribučnej sústavy, maximálna hodnota výkonu, ktorý prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečuje užívateľovi sústavy na pripojenie a ktorá sa nesmie prekročiť, pričom na napäťovej úrovni
1.
veľmi vysokého napätia a vysokého napätia je maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota štvrťhodinového výkonu dohodnutá v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy,
2.
nízkeho napätia je maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota hlavného ističa v ampéroch alebo v kW,
u)
maximálnou rezervovanou kapacitou v odovzdávacom mieste, kapacita, ktorú prevádzkovateľ sústavy zabezpečuje užívateľovi sústavy v odovzdávacom mieste a ktorú užívateľ sústavy nesmie prekročiť, pričom jej hodnota, ak sa neurčuje podľa § 27 ods. 5 zákona o energetike, sa dohodne v zmluve o pripojení do sústavy
1.
v objeme požadovanej užívateľom sústavy, ak sa predložením technickej dokumentácie o zariadení alebo o sústave zariadení, ktoré môžu dodávať elektrinu do sústavy preukáže, že sa táto hodnota neprekročí a súčasne sú dodržané stanovené technické podmienky prevádzkovateľa sústavy, alebo
2.
v objeme zodpovedajúcej technicky dosiahnuteľnému výkonu, ktorý je možné dodať do sústavy; technicky dosiahnuteľný výkon je celkový maximálny činný výkon, ktorý je možný dodať na svorkách zariadenia alebo sústavy zariadení, ktoré môžu dodávať elektrinu do sústavy, znížený o výkon potrebný pre spotrebu elektriny v stavebnej časti, technologickej časti a v pomocných prevádzkach v mieste umiestnenia zariadenia alebo sústavy zariadení, ktoré môžu dodávať elektrinu do sústavy,
v)
maximálna rezervovaná kapacita v odbernom mieste a súčasne odovzdávacom mieste, sa určuje podľa písmen t) a u) samostatne pre odbernú časť a samostatne pre odovzdávaciu časť,
w)
obchodnou hodinou základný časový úsek, pre ktorý sa dohodne dodávka elektriny alebo odber elektriny; prvá obchodná hodina obchodného dňa sa začína o 00:00:00 hod. a končí sa o 01:00:00 hod. a označuje sa číslicou jeden,
x)
obchodnou oblasťou územie, na ktorom je organizovaný a vyhodnocovaný organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou pre účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
y)
obchodným dňom 24 obchodných hodín okrem prechodu obchodného dňa zo stredoeurópskeho času na stredoeurópsky letný čas a späť; obchodný deň sa začína prvou obchodnou hodinou o 00:00:00 hod. a končí sa o 24:00:00 hod., pri prechode na stredoeurópsky letný čas je obchodným dňom 23 obchodných hodín a pri prechode na stredoeurópsky čas je obchodným dňom 25 obchodných hodín,
z)
ostatnou vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy a strát elektriny v sústave,
aa)
ostatnou vlastnou spotrebou elektriny výrobcu elektriny spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny,
ab)
ostatnou vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny spotreba elektriny prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie okrem vlastnej spotreby elektriny pri uskladňovaní elektriny,
ac)
prenosovou kapacitou integrovaných trhov denná prenosová kapacita určená pre implicitnú aukciu realizovanú v dvoch alebo vo viacerých integrovaných obchodných oblastiach; na zaistenie prenosu elektriny medzi integrovanými trhmi nie je potrebné získať právo na využitie prenosovej kapacity účastníkmi trhu s elektrinou,
ad)
protiobchodom medzioblastná výmena, ktorú iniciujú prevádzkovatelia sústav medzi dvoma ponukovými oblasťami s cieľom zmierniť fyzické preťaženie sústavy,
ae)
protiodchýlkou odchýlka subjektu zúčtovania, ktorá má opačné znamienko ako odchýlka sústavy,
af)
rámcovou distribučnou zmluvou zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzatvorená medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny alebo medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a subjektom zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za iných užívateľov sústavy prevádzkujúcich odberné alebo odovzdávacie miesta, alebo medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a iným účastníkom trhu, na základe ktorej prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberné miesta alebo prístup do distribučnej sústavy pre odovzdávacie miesta druhej zmluvnej strane vrátane odberných miest nachádzajúcich sa v distribučnej skupine odberných miest dodávateľa elektriny, alebo ďalšie regulované služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane ostatných regulovaných služieb,
ag)
redispečingom opatrenie vrátane obmedzenia distribúcie elektriny, ktoré aktivuje jeden alebo viacerí prevádzkovatelia prenosových sústav alebo jeden alebo viacerí prevádzkovatelia distribučných sústav prostredníctvom zmeny modelu výroby alebo zaťaženia s cieľom zmeniť fyzické toky v sústave a zmierniť fyzické preťaženie alebo inak zabezpečiť bezpečnosť sústavy,
ah)
rezervovanou kapacitou podiel na maximálnej rezervovanej kapacite odberného miesta, ktorý je dohodnutý v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo v rámcovej distribučnej zmluve,
ai)
skupinou zdieľania skupina odberných miest a odovzdávacích miest spoločne konajúcich aktívnych odberateľov alebo aktívneho odberateľa a energetického spoločenstva alebo energetického spoločenstva a jeho členov, medzi ktorými je zdieľaná elektrina; odberné miesto alebo odovzdávacie miesto môže byť súčasne priradené len do jednej skupiny zdieľania,
aj)
spotrebou elektriny na vymedzenom území množstvo elektriny určené ako súčet celkovej výroby elektriny na vymedzenom území a dovezenej elektriny, od ktorého sa odpočíta vyvezená elektrina,
ak)
správou a zberom nameraných údajov príjem nameraných údajov od účastníkov trhu s elektrinou, ich spracovanie, evidencia a ochrana dôverných údajov pred zneužitím v rozsahu podľa tejto vyhlášky,
al)
stavebnými časťami zariadení sústavy stavebné časti technologických zariadení sústavy potrebné na prevádzku sústavy,
am)
stavebnými časťami zariadení na výrobu elektriny stavebné časti technologických zariadení na výrobu elektriny potrebné na prevádzku zariadení na výrobu elektriny a stavebnými časťami zariadení na uskladňovanie elektriny stavebné časti technologických zariadení na uskladňovanie elektriny potrebné na prevádzku zariadení na uskladňovanie elektriny,
an)
stratami elektriny v sústave rozdiel medzi množstvom elektriny, ktoré vstupuje do sústavy, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ sústavy, a množstvom elektriny, ktoré vystupuje zo sústavy, znížený o vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy,
ao)
systémom IGCC (International Grid Control Cooperation) systém spolupráce prevádzkovateľov synchrónne prepojených prenosových sústav s cieľom eliminácie vzájomnej sekundárnej regulácie činného výkonu a frekvencie v opačných smeroch,
ap)
štvrťhodinovým rozlíšením obchodnej hodiny postupnosť štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút,
aq)
technologickou časťou zariadenia na výrobu elektriny súbor jednotlivých technologických častí zariadenia na výrobu elektriny nevyhnutných na výrobu elektriny tvoriaci jeden technologický celok pozostávajúci najmä zo zariadenia na skladovanie primárneho zdroja energie, zariadenia na úpravu primárneho zdroja energie, zariadenia, v ktorom sa vykonáva premena formy primárnej energie na elektrinu, zariadenia vykonávajúceho kvalitatívnu úpravu elektriny, meracieho zariadenia, riadiaceho zariadenia, kontrolného zariadenia a zariadenia na ochranu životného prostredia,
ar)
vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy spotreba elektriny potrebná na prevádzkovanie stavebných častí zariadení sústavy a technologických zariadení sústavy súvisiacich s prevádzkovaním sústavy okrem strát elektriny v sústave,
as)
vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny technologická vlastná spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny, ktorá nepresahuje výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny v štvrťhodinovom rozlíšení,
at)
vlastnou spotrebou elektriny pri uskladňovaní elektriny technologická vlastná spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na uskladňovanie elektriny, technologickej časti zariadenia na uskladňovanie elektriny a v pomocných prevádzkach prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny slúžiacich na uskladňovanie elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorá nepresahuje dodávku elektriny v zariadení prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny v štvrťhodinovom rozlíšení,
au)
lokálnym vydavateľom identifikačných čísel prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je na vymedzenom území splnomocnený združením prevádzkovateľov prideľovať a evidovať identifikačné čísla podľa štandardu združenia prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľom prenosovej sústavy poverený organizátor krátkodobého trhu s elektrinou; lokálny vydavateľ identifikačných čísel určuje postup pri určovaní identifikačných čísel odberných miest a odovzdávacích miest podľa štandardu združenia prevádzkovateľov, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav,
av)
východiskovým diagramom dodávok a odberov elektriny diagram používaný na vyhodnocovanie flexibility, ktorý definuje priebeh odberu elektriny alebo dodávky elektriny bez zohľadnenia poskytovania flexibility v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste, v ktorom sa flexibilita poskytuje,
aw)
združením prevádzkovateľov Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav,
ax)
agregačným blokom súbor jedného alebo viac zariadení združených z jedného alebo viacerých odberných miest a odovzdávacích miest agregátorom pre aktiváciu flexibility predanej na organizovaných trhoch s elektrinou alebo na trhu s podpornými službami alebo na minimalizáciu odchýlky riadených agregátorom ako jedného celku prostredníctvom riadiaceho terminálu,
ay)
distribučnou skupinou odberných miest dodávateľa elektriny skupina odberných miest, do ktorých zabezpečuje dodávku elektriny dodávateľ elektriny a pre ktoré zabezpečuje dodávateľ služby prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny na vymedzenom území na základe rámcovej distribučnej zmluvy.
§ 3
Na účely tejto vyhlášky sa ďalej rozumie
a)
aktívnym odberateľom elektriny koncový odberateľ elektriny, ktorý je súčasne výrobcom elektriny podľa § 35 ods. 4 písm. a) zákona o energetike alebo ktorý je súčasne prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 35 ods. 4 písm. b) zákona o energetike,
b)
energetickým spoločenstvom skupina aktívnych odberateľov elektriny, ktorá vyrába elektrinu podľa § 35a ods. 1 písm. b) zákona o energetike alebo ktorá uskladňuje elektrinu podľa § 35a ods. 1 písm. c) zákona o energetike alebo ktorá vykonáva činnosť agregácie podľa § 35a ods. 1 písm. f) zákona o energetike,
c)
prevádzkovateľom sústavy prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy.
Využívanie sústavy a dodávka elektriny
§ 4
Prístup do sústavy
(1)
Prístup do sústavy sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny podľa § 26 ods. 4 a § 28 ods. 2 písm. m) zákona o energetike alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny podľa § 26 ods. 5 a § 31 ods. 2 písm. i) zákona o energetike.
(2)
Účastník trhu s elektrinou má právo na prístup do sústavy pre každé odberné miesto alebo odovzdávacie miesto a po uzatvorení zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny mu vzniká právo využívať sústavu v rozsahu uzatvorenej zmluvy.
§ 5
Pripojenie do sústavy
(1)
Nové pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, alebo zmena technických parametrov existujúceho pripojenia odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do sústavy podľa § 26 ods. 2 a 3, § 28 ods. 2 písm. l) a § 31 ods. 2 písm. h) zákona o energetike uzatvorenej s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia po splnení technických podmienok podľa § 19 zákona o energetike a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy.
(2)
Elektroenergetické zariadenie slúžiace na pripojenie do sústavy sa vybuduje po vzájomnej dohode príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo inej oprávnenej osoby s užívateľom sústavy na základe požiadaviek užívateľa sústavy a v súlade s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami prevádzkovateľa sústavy.
(3)
Odberné elektrické zariadenie alebo elektroenergetické zariadenie možno pripojiť do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy tak, že je zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy a po úhrade ceny za pripojenie alebo nákladov za pripojenie do sústavy. Inštalované a dosiahnuteľné výkony jednotlivých elektroenergetických zariadení, vlastná spotreba pri výrobe elektriny a pri uskladňovaní elektriny, ako aj súdobosť využitia inštalovaného a dosiahnuteľného výkonu elektroenergetických zariadení pripojených v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste sústavy sa zohľadnia v zmluvách o pripojení pri stanovovaní alebo dohadovaní hodnôt maximálnych rezervovaných kapacít, kapacít pripojenia alebo iných zmluvných hodnôt výkonu.
(4)
Ak sa preukáže, že počas pripojenia zanikla alebo zanikne opodstatnenosť pripojenia výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, koncového odberateľa elektriny pripojeného do sústavy, energetického spoločenstva alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy v niektorom mieste jeho pripojenia do sústavy a toto pripojenie sa pre prevádzkovateľa sústavy stane technicky a ekonomicky neopodstatneným, môže prevádzkovateľ sústavy na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh prevádzkovateľa sústavy toto pripojenie zrušiť. Súčasťou podania prevádzkovateľa sústavy úradu je aj stanovisko pripojeného výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, prevádzkovateľa distribučnej sústavy, energetického spoločenstva alebo koncového odberateľa elektriny. Rozhodnutie prevádzkovateľa sústavy o zániku opodstatnenosti pripojenia v konkrétnom mieste pripojenia sa oznámi a odôvodní príslušnému výrobcovi elektriny, prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny, koncovému odberateľovi elektriny pripojenému do sústavy, energetickému spoločenstvu, alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy najmenej 36 mesiacov pred plánovaným fyzickým zrušením pripojenia do sústavy.
(5)
Nesúhlas výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, koncového odberateľa elektriny pripojeného do sústavy, energetického spoločenstva alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy so zrušením pripojenia podľa odseku 4 sa aj s odôvodnením písomne oznámi prevádzkovateľovi sústavy a úradu najneskôr 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení pripojenia podľa odseku 4 a prevádzkovateľ sústavy je vyzvaný na prerokovanie tejto veci. Ak nedôjde do 120 dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení pripojenia k dohode medzi prevádzkovateľom sústavy na jednej strane a výrobcom elektriny, prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny, koncovým odberateľom elektriny pripojeným do sústavy, energetickým spoločenstvom alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy na druhej strane, informuje sa o tom úrad. Odpojenie a odstránenie elektroenergetických zariadení prevádzkovateľa sústavy sa oprávňuje vykonať na základe rozhodnutia úradu.
(6)
Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do prenosovej sústavy s užívateľmi prenosovej sústavy sa technické dimenzovanie pripojenia a kapacita pripojenia do prenosovej sústavy určuje podľa metodiky určenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Bezodkladne do troch pracovných dní po uzatvorení zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy sa hodnota technického dimenzovania pripojenia a kapacity pripojenia do prenosovej sústavy oznámi prevádzkovateľom sústavy ako aj užívateľom prenosovej sústavy úradu.
(7)
Ak je do sústavy pripájané odberné miesto pre odber elektriny a na rovnakom elektroenergetickom zariadení je aj fyzická dodávka elektriny zo zariadenia na výrobu elektriny alebo zo zariadenia na uskladňovanie elektriny, sú pre toto miesto pripojenia uzavreté osobitne zmluvy o pripojení do sústavy osobitne pre odberné miesto za fyzický odber elektriny a osobitne pre odovzdávacie miesto za fyzickú dodávku elektriny pričom v oboch zmluvách o pripojení do sústavy, uzatvorených s prevádzkovateľom sústavy, je druhá zmluvná strana zhodná. Rovnako sú prevádzkovateľom sústavy pridelené osobitné identifikačné čísla osobitne pre odberné miesto za fyzický odber elektriny a osobitne pre odovzdávacie miesto za fyzickú dodávku elektriny. Ak v danom mieste pripojenia je zistený neoprávnený odber elektriny, prevádzkovateľ sústavy je oprávnený odpojiť toto miesto pripojenia od sústavy a ukončiť uzatvorené zmluvy týkajúce sa ako odberného miesta, tak aj odovzdávacieho miesta podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v rozsahu a za podmienok podľa § 28 ods. 1 písm. g) alebo § 31 ods. 1 písm. e) zákona o energetike. Rovnako pri zistení neoprávneného dodávania elektriny do sústavy v mieste pripojenia je prevádzkovateľ sústavy oprávnený ukončiť uzatvorené zmluvy týkajúce sa odberného miesta aj odovzdávacieho miesta v rozsahu a za podmienok podľa § 28 ods. 1 písm. g) alebo § 31 ods. 1 písm. e) zákona o energetike.
(8)
Ak uzavretie zmluvy o pripojení nového odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia alebo zmena technických parametrov existujúceho pripojenia odberného elektrického zariadenia, alebo elektroenergetického zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do miestnej distribučnej sústavy preukázateľne vyvolá zmenu technických parametrov existujúceho pripojenia miestnej distribučnej sústavy k distribučnej sústave, ku ktorej je miestna distribučná sústava pripojená, môže prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy podmieniť pripojenie nového odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia alebo zmenu technických parametrov existujúceho pripojenia odberného elektrického zariadenia elektroenergetického zariadenia k miestnej distribučnej sústave úpravou zmluvy o pripojení miestnej distribučnej sústavy k distribučnej sústave, ku ktorej je miestna distribučná sústava pripojená.
(9)
Odberné elektrické zariadenie alebo elektroenergetické zariadenie sa pripojí do sústavy do piatich pracovných dní po splnení technických podmienok a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy. Splnenie technických podmienok prevádzkovateľa sústavy sa pri odbernom elektrickom zariadení posúdi do desiatich pracovných dní od predloženia kompletnej dokumentácie. Ak je potrebná zmena technických parametrov pripojenia existujúceho odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, táto skutočnosť sa bezodkladne oznámi užívateľovi sústavy. Ak ide o existujúceho užívateľa sústavy, zmena technických parametrov odberného miesta sa dojednáva s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je toto odberné miesto pripojené.
(10)
Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy pri zmene existujúceho užívateľa prenosovej sústavy bez zvýšenia technického dimenzovania pripojenia sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú. Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy pri zmene existujúceho užívateľa prenosovej sústavy so zvýšením technického dimenzovania pripojenia sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie uhrádzajú len za rozdiel medzi pôvodnou a požadovanou hodnotou technického dimenzovania pripojenia.
(11)
Doba, na ktorú sa zmluva o pripojení uzatvára, je dohodnutá ako doba neurčitá, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
(12)
Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nn pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej sústavy bez zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie neúčtuje, ak nový užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie, vrátane EIC kódu predchádzajúceho odberného miesta, do 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorenej s predchádzajúcim užívateľom distribučnej sústavy, ak zmluva o pripojení zanikne z podnetu predchádzajúceho užívateľa distribučnej sústavy. Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nn pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej sústavy so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie uhrádza len za kapacitu, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a požadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou, ak nový užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie, vrátane EIC kódu predchádzajúceho odberného miesta, do 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorenej s predchádzajúcim užívateľom. Ak nový užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie, vrátane EIC kódu predchádzajúceho odberného miesta, po uplynutí 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorenej s predchádzajúcim užívateľom distribučnej sústavy, alebo ak zmluva o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorená s predchádzajúcim užívateľom distribučnej sústavy zanikne z podnetu prevádzkovateľa distribučnej sústavy z dôvodu neoprávneného odberu elektriny, neoprávneného dodávania elektriny do sústavy, porušenia technických podmienok pripojenia do distribučnej sústavy alebo z dôvodov podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona o energetike cena za pripojenie sa uhrádza za celú kapacitu požadovanú novým užívateľom distribučnej sústavy.
(13)
Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni vysokého napätia a veľmi vysokého napätia pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej sústavy bez zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú. Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni vysokého napätia a veľmi vysokého napätia pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej sústavy so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie uhrádzajú len za rozdiel medzi pôvodnou a požadovanou hodnotou maximálnej rezervovanej kapacity.
§ 6
Prenos elektriny
(1)
Prenos elektriny sa zabezpečuje na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny podľa § 26 ods. 4 a § 28 ods. 2 písm. m) zákona o energetike uzatvorenej medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a užívateľom sústavy.
(2)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa doručí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy najmenej 21 dní pred začatím prenosu elektriny do odberného miesta užívateľa sústavy, inak prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže odmietnuť prenos elektriny.
(3)
Pri uzatváraní zmlúv o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s užívateľmi prenosovej sústavy sa kapacita pripojenia do prenosovej sústavy určuje podľa metodiky uverejnenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(4)
V rámci procesu prípravy prevádzky prenosovej sústavy v jednotlivých etapách sa dodržiavajú určené hodnoty kapacity pripojenia určené prevádzkovateľom prenosovej sústavy.
(5)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy využíva v rámci možností všetky zariadenia vo svojom vlastníctve, ktoré slúžia na pripojenie užívateľov do sústavy tak, že je zachovaná bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrizačnej sústavy.
§ 7
Distribúcia elektriny
(1)
Distribúcia elektriny sa zabezpečuje na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny podľa § 26 ods. 5 a § 31 ods. 2 písm. i) zákona o energetike uzatvorenej s užívateľom sústavy alebo na základe rámcovej distribučnej zmluvy uzatvorenej s dodávateľom elektriny. Na každé odberné miesto sa uzatvára len jedna zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, okrem pohyblivých odberných miest, ktorými sú elektrické hnacie dráhové vozidlá. Pri prenesenej zodpovednosti za odchýlku odberateľa elektriny na dodávateľa elektriny sa zabezpečuje distribúcia elektriny na základe rámcovej distribučnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny za odberné miesta, do ktorých dodávateľ elektriny dodáva elektrinu a za ktoré má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku odberateľa elektriny podľa § 16 ods. 7. Obchodné podmienky rámcovej distribučnej zmluvy sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ak má odberateľ elektriny uzatvorenú samostatnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, použijú sa obchodné podmienky rámcovej distribučnej zmluvy podľa prílohy č. 1 primerane.
(3)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa doručí príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy najmenej 21 pracovných dní pred začatím distribúcie elektriny do odberného miesta užívateľa sústavy, inak prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže odmietnuť distribúciu elektriny k požadovanému termínu. Táto skutočnosť sa oznámi žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy aj s termínom, ku ktorému prevádzkovateľ distribučnej sústavy súhlasí so začatím distribúcie elektriny. Povinnou súčasťou žiadosti o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny je preukázanie žiadateľa o uzatvorenie zmluvy, že má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku pre odberné miesto podľa § 16 ods. 7. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o uzatvorenie rámcovej distribučnej zmluvy je potvrdenie od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, že žiadateľ o uzatvorenie zmluvy má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7.
(4)
Pre užívateľa sústavy, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, sú platby súvisiace s prístupom do prenosovej sústavy a s prenosom elektriny súčasťou ceny za distribúciu elektriny.
(5)
Začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a doba trvania obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny do odberných miest a z odovzdávacích miest pripojených na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia a vysokého napätia sa oznamuje užívateľovi sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľovi elektriny, ktorý dodáva elektrinu do dotknutých odberných miest pripojených do jeho distribučnej sústavy. Toto obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny sa oznamuje elektronicky najneskôr 15 dní pred začiatkom plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny. Ustanovenia tohto odseku sa primerane použijú aj pre všetkých dotknutých užívateľov distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy disponuje e-mailovou adresou dotknutých užívateľov distribučnej sústavy, ktorým sa informácia zasiela.
(6)
Rámcová distribučná zmluva môže upravovať práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny, ktoré súvisia s inkasovaním a vymáhaním pohľadávok, ktoré predstavujú fakturované ceny podľa taríf účtovaných prevádzkovateľom distribučnej sústavy pre odberné miesta, do ktorých dodávateľ dodáva elektrinu v rámci poskytovania univerzálnej služby a ktorých prijímateľom je prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
(7)
Prevádzkovatelia regionálnych distribučnej sústav spoločne vypracujú jednotnú technickú špecifikáciu pre výmenu údajov upravujúcu spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania informácií účastníkov trhu s elektrinou a potrebných údajov v súvislosti s trhovými procesmi, vrátane procesov súvisiacich s poskytovaním údajov, ktorých priebeh zabezpečujú prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav. Zásady jednotnej technickej špecifikácie pre výmenu údajov (ďalej len „technická špecifikácia prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy“) sú uvedené v prílohe č. 2. Technická špecifikácia prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy ďalej upravuje procesy, výmenu údajov a fakturáciu súvisiacu s dodávkou poslednej inštancie.
(8)
Technická špecifikácia prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy je záväzná pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a účastníka trhu s elektrinou do nej pripojeného. Technická špecifikácia prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy sa uverejní na jeho webovom sídle.
(9)
Zmena technickej špecifikácie prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy je možná len na základe súhlasu všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, pričom každá zmena je jednotná a záväzná pre všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a účastníkov trhu s elektrinou na ich vymedzených územiach. Postup pri zmene alebo úprave technickej špecifikácie prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy je upravený v odseku 11.
(10)
Technická špecifikácia prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy je záväzná pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a užívateľov sústavy na jeho vymedzenom území ako výlučná forma komunikácie medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a užívateľmi sústavy na jeho vymedzenom území v rozsahu určenom technickou špecifikáciou prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, ak zákon neustanovuje inak. Predpokladom komunikácie podľa technickej špecifikácie prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy medzi ním a užívateľom sústavy a predpokladom iniciovania akýchkoľvek procesov na jeho vymedzenom území je uzavretie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo rámcovej distribučnej zmluvy.
(11)
Navrhované zmeny v technickej špecifikácii prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy sa uverejňujú na jeho webovom sídle a o tom sa informujú užívatelia regionálnej distribučnej sústavy, s ktorými je uzavretá rámcová distribučná zmluva. Užívateľ sústavy podľa prvej vety má v lehote desiatich dní po uverejnení návrhu právo doručiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy svoje pripomienky k uverejnenému návrhu. Pripomienky sa vyhodnotia a výsledok vyhodnotenia sa spolu s odôvodnením uverejní do 20 dní po uplynutí lehoty na uplatňovanie pripomienok. Výsledný návrh po zohľadnení pripomienok účastníkov trhu s elektrinou sa uverejní 60 dní pred účinnosťou jej zmeny. V lehote najneskôr päť pracovných dní pred účinnosťou zmeny technickej špecifikácie prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy alebo účinnosťou rámcovej distribučnej zmluvy sa vykoná kontrola funkčnosti nových komunikačných protokolov podľa novej technickej špecifikácie prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. Pri kontrole sa poskytne užívateľovi regionálnej distribučnej sústavy potrebná súčinnosť zo strany prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.
(12)
Postup podľa odseku 11 sa neuplatňuje pri zmene alebo doplnení v súvislosti s vydaním cenového rozhodnutia pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy alebo z dôvodu zmeny a doplnenia technickej špecifikácie prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v súvislosti so zmenou osobitných predpisov; vtedy sa zmena technickej špecifikácie prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy uverejní 30 dní pred účinnosťou jej zmeny.
(13)
Za splnenie povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 40 ods. 8 zákona o energetike sa považuje aj zaslanie dokladu o stave odobratého množstva elektriny a stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene elektronicky na adresu elektronickej pošty preukázateľne určenú na tieto účely zo strany odberateľa elektriny priamo alebo určenú prostredníctvom jeho dodávateľa elektriny.
(14)
Vyúčtovanie distribúcie elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorenej zmluvy súvisiacej s distribúciou elektriny spolu s prenosom elektriny. Vyúčtovanie distribúcie elektriny obsahuje informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality.
(15)
Prekročenie kapacity, dodávky alebo odberu jalovej elektriny alebo nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste zraniteľného odberateľa podľa § 3 písm. a) desiateho bodu zákona o energetike nie je obsahom vyúčtovania distribúcie elektriny na napäťovej úrovni nn.
(16)
Ak dodávateľ elektriny stratí spôsobilosť dodávať elektrinu odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny, je prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy oprávnený obmedziť elektronickú výmenu údajov podľa technickej špecifikácie prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy s dodávateľom elektriny, s ktorým má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu, na nevyhnutné procesy súvisiace s reklamáciou a opravou fakturačných podkladov, a to k prvému dňu, ktorý nasleduje po dni, keď dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu odberateľom. Dodávateľ elektriny aj naďalej rieši elektronickú výmenu údajov v zmysle technickej špecifikácie prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, procesy súvisiace s reklamáciou, opravou fakturačných podkladov a ich úhradou, ak sa týkajú obdobia, v ktorom vykonával činnosti dodávateľa elektriny.
(17)
Ustanovenia tohto paragrafu sa primerane použijú aj na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý je užívateľom distribučnej sústavy a ktorý uzatvorí s prevádzkovateľom distribučnej sústavy rámcovú distribučnú zmluvu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny.
§ 8
Dodávka elektriny koncovým odberateľom elektriny a doplňujúce podmienky ochrany koncových odberateľov elektriny v domácnosti pri dodávke elektriny
(1)
Dodávka elektriny odberateľovi elektriny sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke elektriny podľa § 26 ods. 1 zákona o energetike alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny podľa § 26 ods. 9 zákona o energetike.
(2)
Dodávateľ elektriny pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny zabezpečuje množstvo elektriny pre dodávku elektriny koncovým odberateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o energetike a súčasne predkladá úradu údaje o zabezpečenom množstve elektriny v štruktúre podľa prílohy č. 3, a to plánované údaje na nasledujúce obdobie a skutočné údaje za predchádzajúce obdobie. Údaje podľa predchádzajúcej vety sa dodávateľom predkladajú pravidelne, najneskôr do konca desiateho dňa každého kalendárneho mesiaca. Údaje sa úradu predkladajú v editovateľnej elektronickej verzii formulára, ktorý úrad zverejňuje na svojom webovom sídle a ktorý je vytvorený v štruktúre podľa prílohy č. 3.
(3)
Preddavková platba odberateľa elektriny v domácnosti je pri mesačnej periodicite preddavkových platieb v sume 1/11 platby za elektrinu určená podľa spotreby elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Preddavková platba odberateľa elektriny v domácnosti, ktorý si dohodne inú periodicitu preddavkových platieb, môže byť vyššia ako 1/11 spotreby elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, ak počet preddavkových platieb je nižší ako 11 za zúčtovacie obdobie a ak súčet všetkých preddavkových platieb na nasledujúce zúčtovacie obdobie nepresiahne celkovú sumu predpokladanej ročnej platby za elektrinu určenú podľa spotreby elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie.
(4)
Dodávateľ elektriny alebo odberateľ elektriny v domácnosti môže navrhnúť zmenu sumy preddavkových platieb len pri zmene spotreby elektriny odberateľa elektriny v domácnosti oproti predchádzajúcemu porovnateľnému zúčtovaciemu obdobiu alebo pri zmene ceny za služby poskytované na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny. Dodávateľ elektriny alebo odberateľ elektriny v domácnosti môže navrhnúť zachovanie hodnoty preddavkových platieb na nasledujúce zúčtovacie obdobie, v ktorom predpokladá porovnateľnú spotrebu elektriny ako v predchádzajúcom zúčtovacom období, až do návrhu zmeny preddavkových platieb. Zachovanie rozpisu preddavkových platieb alebo zmena rozpisu preddavkových platieb sa vopred písomne oznámi odberateľovi elektriny v domácnosti.
(5)
Ak po úprave preddavkových platieb odberateľ elektriny v domácnosti riadne neuhrádza predpísané preddavkové platby, môže dodávateľ elektriny požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do daného odberného miesta, len ak výzvu na splatenie pohľadávok vrátane informácie o možnosti prerušenia distribúcie elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny odošle odberateľovi elektriny najmenej 15 dní pred požadovaným termínom prerušenia distribúcie elektriny, ak sa neuplatňuje lehota podľa § 17f ods. 4 zákona o energetike.
(6)
Pri novom odbere elektriny odberateľom elektriny v domácnosti sa určí suma mesačných preddavkových platieb podľa predpokladaného odberu elektriny potvrdeného odberateľom elektriny v domácnosti a ceny vyplývajúcej zo zmluvy o združenej dodávke elektriny platnej v čase vyhotovenia rozpisu preddavkových platieb, najviac však v sume 1/11 predpokladanej ročnej platby za odobratú elektrinu, ak sa nedohodne inak.
(7)
Ak si koncový odberateľ elektriny uplatní právo na dodávku elektriny za cenu regulovanú úradom podľa § 17b zákona o energetike alebo ak je to nevyhnutné na posúdenie, či odberateľom uplatnené právo naďalej trvá, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí históriu kumulovanej spotreby v odberných miestach odberateľa elektriny za predchádzajúci kalendárny rok a prostredníctvom svojho informačného systému sprístupní dodávateľovi elektriny údaj, či odberateľ elektriny spĺňa alebo nespĺňa definičné kritériá zraniteľného odberateľa elektriny podľa § 3 písm. a) bodu 10.3 zákona o energetike, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti od dodávateľa elektriny. Sprístupnenie informácie dodávateľovi elektriny podľa predchádzajúcej vety je predpokladom dodávky elektriny zraniteľnému odberateľovi za cenu regulovanú úradom, pričom do doby sprístupnenia údajov sa koncový odberateľ elektriny mimo domácnosti nepovažuje za zraniteľného odberateľa. Rovnako sa koncový odberateľ elektriny mimo domácnosti nepovažuje za zraniteľného odberateľa, ak z poskytnutej informácie vyplýva, že koncový odberateľ nespĺňa definičné kritériá zraniteľného odberateľa elektriny podľa § 3 písm. a) bodu 10.3 zákona o energetike. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou prostredníctvom svojho informačného systému sprístupní na žiadosť subjektu zúčtovania alebo na žiadosť dodávateľa elektriny, ktorý je súčasne aj subjektom zúčtovania, aj informáciu o celkovom objeme odberu elektriny odberateľa za predchádzajúci kalendárny rok, ak sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny nachádza aspoň jedno odberné miesto priradené k danému odberateľovi.
(8)
Pri dodávke elektriny uskutočňovanej na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny môže mať koncový odberateľ elektriny jedného alebo viacerých dodávateľov elektriny na dodávku elektriny do odberného miesta. Registrácia odberného miesta u viac ako jedného dodávateľa elektriny je podmienená prevzatím zodpovednosti za odchýlku na odbernom mieste jedným vybraným dodávateľom, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku odberateľa elektriny podľa § 16 ods. 7, za celé množstvo elektriny dodanej všetkými dodávateľmi elektriny do tohto odberného miesta.
§ 9
Vyúčtovanie za dodávku elektriny
(1)
Vyúčtovanie za dodávku elektriny sa vykoná najmenej jedenkrát ročne formou vyúčtovacej faktúry. Podkladom na vyúčtovanie za dodávku elektriny je zistenie množstva odobratej elektriny postupom podľa odsekov 2 až 4. Vyúčtovanie za poskytnutie flexibility sa vyhotoví koncovému odberateľovi elektriny, ktorý je poskytovateľom flexibility na požiadanie, najmenej však jedenkrát ročne.
(2)
Množstvo odobratej elektriny sa meria, určuje a účtuje na základe údajov určeného meradla2) alebo na základe samoodpočtu vykonaného odberateľom alebo na základe diagramu podľa § 22 oznámeného prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené. V štvrťhodine obchodnej hodiny, v ktorej je aktivovaná agregovaná flexibilita, sa nepoužije nameraná alebo odberateľom, formou samoodpočtu nahlásená hodnota podľa prvej vety, ale hodnota pre danú štvrťhodinu stanovená s využitím východiskového diagramu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. V štvrťhodine obchodnej hodiny, v ktorej je elektrina zdieľaná, sa nepoužije nameraná alebo odberateľom, formou samoodpočtu nahlásená hodnota podľa prvej vety, ale pre danú štvrťhodinu sa použije nameraná alebo odsúhlasená hodnota po odčítaní zdieľanej elektriny evidovanej u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Údaje potrebné na vyúčtovanie sa dodávateľom elektriny poskytnú z informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou šiesty pracovný deň po skončení kalendárneho mesiaca alebo po vykonaní fyzického odpočtu pri odberných miestach s meraním typu C.
(3)
Ak je odberné miesto koncového odberateľa elektriny vybavené určeným meradlom s meraním typu A alebo B a odberateľ požaduje vyúčtovanie dodávky elektriny mesačne na základe skutočnej spotreby elektriny zistenej prevádzkovateľom distribučnej sústavy so zohľadnením aktivovanej agregovanej flexibility, zdieľanej elektriny a elektriny odobratej zo sústavy, uskladnenej a dodanej späť do sústavy, vtedy vykoná dodávateľ elektriny vyúčtovanie dodávky elektriny na mesačnej báze; uvedené sa nevzťahuje na fakturáciu zo strany prevádzkovateľa sústavy voči dodávateľovi elektriny. Koncový odberateľ má vtedy prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny zabezpečený prístup k údajom o svojej spotrebe elektriny, a to prostredníctvom súhrnných údajov aspoň za tri predchádzajúce roky alebo za obdobie od nadobudnutia platnosti zmluvy o dodávke alebo združenej dodávke elektriny, a podrobným údajom podľa času spotreby za ktorýkoľvek deň, týždeň, mesiac a rok, za obdobie najmenej 24 predchádzajúcich mesiacov alebo za obdobie od nadobudnutia platnosti zmluvy o dodávke alebo združenej dodávke elektriny. Podrobné nevalidované údaje o spotrebe sú koncovému odberateľovi dodávateľom elektriny sprístupnené dohodnutou elektronickou podobou alebo prostredníctvom rozhrania inteligentného meracieho systému.
(4)
Ak odberné miesto koncového odberateľa elektriny nie je vybavené inteligentným meracím systémom podľa § 2 písm. a) bodu 15 zákona o energetike, vyúčtovanie dodávky elektriny je možné vykonať aj samoodpočtom koncového odberateľa elektriny. Prevádzkovateľ sústavy môže zistiť hodnoty odberu elektriny alebo dodávky elektriny na vyúčtovanie náhradným spôsobom podľa hodnoty odberu alebo dodávky elektriny v predchádzajúcom porovnateľnom období pri porovnateľnom charaktere odberu alebo dodávky elektriny, ak sa nevykoná samoodpočet podľa prvej vety alebo v pochybnostiach o správnosti alebo pri zistení nesprávnosti samoodpočtu vykonaného koncovým odberateľom podľa § 40 ods. 3 zákona o energetike.
(5)
Vyúčtovanie dodávky elektriny alebo združenej dodávky elektriny odberateľovi elektriny alebo informácie o vyúčtovaní za dodávku elektriny obsahujú údaje v členení a hodnotách podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou elektriny, a to identifikáciu odberného miesta tak, ako je odberné miesto evidované u prevádzkovateľa distribučnej sústavy, najmä
a)
samostatne vyčíslený údaj o fakturovanej hodnote množstva elektriny a cene za dodávku elektriny, distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a straty pri prenose elektriny, straty pri distribúcii elektriny, systémové služby, prevádzkovanie systému,
b)
informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality dodávateľa elektriny,
c)
dátum splatnosti faktúry,
d)
spotrebu elektriny za fakturačné obdobie; ak je vyúčtovanie založené na skutočnej spotrebe elektriny alebo meraní inteligentným meracím systémom podľa § 2 písm. a) pätnásteho bodu zákona o energetike aj grafické porovnanie aktuálnej spotreby elektriny koncového odberateľa elektriny s jeho spotrebou za to isté obdobie minulého roka a porovnanie s priemerným koncovým odberateľom elektriny v danej užívateľskej kategórii,
e)
názov tarify dodávateľa elektriny, použitej pre odberné miesto koncového odberateľa elektriny,
f)
názov a kontaktné údaje dodávateľa vrátane linky zákazníckej podpory a emailovej adresy,
g)
informácie o právach koncových odberateľov elektriny, ak ide o reklamácie a možnosti mimosúdneho urovnania sporov vrátane kontaktných údajov príslušného subjektu, na ktorého sa môže koncový odberateľ obrátiť,
h)
informácie o možnosti zmeny dodávateľa a stručný opis procesu zmeny dodávateľa aspoň formou odkazu na takéto informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny, dostupné cez priamy odkaz umiestnený na úvodnej stránke webového sídla dodávateľa elektriny,
i)
podiel každého zo zdrojov elektriny, ktorú odberateľ nakúpil v rámci zmluvy o dodávke alebo združenej dodávke elektriny, na celkovom energetickom mixe dodávateľa a informácie o vplyvoch na životné prostredie, minimálne v rozsahu údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade, ktorý vznikol pri výrobe elektriny z celkového energetického mixu dodávateľa za predchádzajúci rok aspoň formou odkazu na takéto informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny,
j)
odkaz na portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny a
k)
kontaktné informácie spotrebiteľských organizácií, energetických agentúr, vrátane odkazov na ich webové sídla, kde je možnosť získať informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti.
(6)
Pri zmene dodávateľa sa odberateľovi elektriny v domácnosti doručuje konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny do štyroch týždňov po vykonaní zmeny dodávateľa. Pri zmene agregátora sa odberateľovi elektriny doručuje konečné vyúčtovanie platieb za poskytnutie flexibility do štyroch týždňov po vykonaní zmeny agregátora. Konečné vyúčtovanie za dodávku elektriny a poskytnutie flexibility musí obsahovať dátum ukončenia zmluvy, na základe ktorej je odberateľovi elektriny dodávaná elektrina alebo poskytovaná flexibilita. Konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny sa uskutoční na základe určenia spotreby na odbernom mieste prevádzkovateľom sústavy na základe fyzického odpočtu alebo odpočtu určeného meradla vykonanom na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom elektriny splnomocneným dodávateľom elektriny.
(7)
Účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý je registrovaným užívateľom odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, sa podľa odsekov 3 a 4 poskytujú všetky merané a vyhodnocované údaje za dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto, ktoré má dodávateľ elektriny alebo prevádzkovateľ distribučnej siete k dispozícii.
§ 10
Inštalácia priebehového merania s diaľkovým odpočtom dát
(1)
Na napäťovej úrovni vvn a vn sa v odbernom mieste namontuje určené meradlo s meraním typu A podľa § 95 ods. 1 písm. h) zákona o energetike. Meraný priebeh odberu elektriny sa zašle alebo sprístupní ostatným účastníkom trhu pôsobiacim v dotknutom odbernom mieste denne za predchádzajúci deň a merané údaje na fakturáciu mesačne do piateho pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(2)
Na napäťovej úrovni nn sa pri každej výmene určeného meradla alebo pri montáži nového určeného meradla v odbernom mieste bezodplatne namontuje určené meradlo s meraním typu A podľa § 95 ods. 1 písm. h) zákona o energetike. Určené meradlo s meraním typu A sa v odbernom mieste namontuje alebo vymení aj ak o výmenu alebo montáž požiada prevádzkovateľa distribučnej sústavy koncový odberateľ elektriny vo svojom mene alebo v zastúpení dodávateľom dodávajúcim elektrinu do daného odberného miesta, na náklady žiadateľa, pričom sa postupuje podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy a obchodnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Náklady na montáž určeného meradla s meraním typu A podľa predchádzajúcej vety sa voči žiadateľovi, ktorý o montáž určeného meradla s meraním typu A požiada vo svojom mene alebo v zastúpení dodávateľom dodávajúcim elektrinu do daného odberného miesta, neuplatnia, ak sa dané určené meradlo namontuje v odbernom mieste žiadateľa, v ktorom veľkosť odberu elektriny z distribučnej sústavy v dvoch ucelených po sebe nasledujúcich 12-mesačných odpočtových cykloch, ktoré bezprostredne predchádzajú prebiehajúcemu odpočtovému cyklu, v ktorom sa žiadosť o montáž určeného meradla s meraním typu A podáva, presiahla hodnotu 4 000 kWh. Meraný priebeh odberu elektriny takýchto odberných miest sa zašle ostatným účastníkom trhu pôsobiacim v dotknutom odbernom mieste denne za predchádzajúci deň a merané údaje na fakturáciu mesačne, do piateho pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(3)
Na odbernom mieste s pripojeným zariadením na výrobu elektriny bez rozdielu napäťových úrovní sa pri každej výmene určeného meradla alebo pri montáži nového určeného meradla namontuje určené meradlo s meraním typu A, okrem odberných miest odberateľov nepodnikajúcich v energetike s pripojeným zariadením na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom rovným alebo menším ako 0,8 kW alebo s pripojeným zariadením na uskladňovanie elektriny prevádzkovaným spoločne so zdrojom podľa predošlej časti vety. Meraný priebeh dodávky elektriny takýchto odberných miest sa zašle ostatným účastníkom trhu pôsobiacim v dotknutom odovzdávacom mieste denne za predchádzajúci deň a merané údaje na fakturáciu mesačne, do piateho pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(4)
Požiadavky na vykonanie úprav pre montáž určených meradiel s meraním typu A sa pre výrobcov elektriny, prevádzkovateľov zariadení na uskladňovanie elektriny a odberateľov elektriny určia v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
§ 11
Postup evidencie závislých odberateľov elektriny v domácnosti
(1)
Evidenciu závislých odberateľov vedie prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto závislého odberateľa. Pri uzatváraní zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny pre závislého odberateľa elektriny v domácnosti podľa § 3 písm. b) bodu 16 zákona o energetike sa dodávateľovi elektriny oznámi a preukáže, že životné funkcie závislého odberateľa elektriny v domácnosti sú závislé od odberu elektriny alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a elektrinu využíva na vykurovanie. Informáciu podľa prvej vety môže závislý odberateľ elektriny v domácnosti oznámiť aj priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na adresu uverejnenú na tieto účely na jeho webovom sídle. Ak závislý odberateľ elektriny poskytne informáciu súvisiacu s jeho postavením ako závislého odberateľa elektriny dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, poskytnú si daní dvaja účastníci trhu s elektrinou túto informáciu do piatich dní medzi sebou tak, že sú dodávateľ elektriny, ako aj prevádzkovateľ distribučnej sústavy o tejto skutočnosti informovaní.
(2)
Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 sa preukazuje
a)
preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu3) a zaradením odberateľa elektriny do tarifnej skupiny na prístup do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny, ktorá je určená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním, alebo
b)
potvrdením od ošetrujúceho lekára, ktorý preukazuje, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny.
(3)
Na evidenciu závislých odberateľov sa poskytujú dodávateľovi alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy údaje podľa § 31 ods. 3 písm. p) zákona o energetike.
(4)
Údaje o závislom odberateľovi elektriny v domácnosti sa oznámia prevádzkovateľovi distribučnej sústavy bezodkladne po uzatvorení zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberné miesto, v ktorom odoberá elektrinu závislý odberateľ elektriny, ktorý je súčasne odberateľom elektriny v domácnosti. Vzor oznámenia sa uverejní na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(5)
Závislý odberateľ elektriny v domácnosti môže svojmu dodávateľovi elektriny alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámiť a preukázať, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a elektrinu využíva na vykurovanie, aj počas trvania už uzavretej zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny spôsobom podľa odseku 2. Ak sa tieto skutočnosti oznámia len dodávateľovi elektriny, táto informácia sa do piatich dní poskytne prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto závislého odberateľa elektriny, ktorý je súčasne odberateľom v domácnosti, pripojené. Ak odberateľ elektriny v domácnosti prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 1, oznámi sa táto skutočnosť dodávateľovi elektriny alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď tieto podmienky nespĺňa.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže jedenkrát za rok vyzvať závislého odberateľa elektriny v domácnosti na preukázanie, že u neho trvajú podmienky, na základe ktorých je zaradený do evidencie závislých odberateľov. Ak nie sú požadované podklady predložené do 30 dní od doručenia výzvy podľa prvej vety alebo z predložených dokladov nevyplýva, že závislý odberateľ elektriny v domácnosti naďalej spĺňa podmienky zaradenia do evidencie, závislý odberateľ elektriny v domácnosti sa vyradí najskôr 31. deň po doručení výzvy z evidencie závislých odberateľov, o čom sú odberateľ elektriny a jeho dodávateľ elektriny do piatich dní informovaní.
(7)
Závislému odberateľovi elektriny v domácnosti sa písomne oznámi zoznam kontaktných osôb a telefónne čísla na komunikáciu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
(8)
Prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny sa potvrdzuje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy telefonicky, na telefónnom čísle na to určenom v informácii podľa odseku 7 do siedmich dní od prijatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny. Za prijatie informácie sa považuje aj písomné potvrdenie prevzatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny pri doručení poštou, kuriérom alebo pri osobnom doručení. Prijatie informácie prevádzkovateľovi distribučnej sústavy môže odberateľ elektriny potvrdiť aj prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Plánované prerušenie distribúcie elektriny sa vykoná až po potvrdení prijatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny závislým odberateľom elektriny.
(9)
Pri poruche na distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorá má za následok prerušenie distribúcie elektriny závislému odberateľovi, je o tom závislý odberateľ bezodkladne telefonicky informovaný vrátane poskytnutia informácie, kedy sa predpokladá odstránenie poruchy.
(10)
O zmene trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy alebo zmene telefónneho čísla závislého odberateľa sa bezodkladne informuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom dodávateľa závislého odberateľa elektriny, ak je to určené na komunikáciu medzi odberateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa tohto paragrafu.
Regulačná elektrina, poskytovanie podporných a systémových služieb a zaistenie bezpečnosti dodávok a cezhraničnej výmeny elektriny
§ 12
Dodávka regulačnej elektriny
(1)
Obstaranie regulačnej elektriny sa zabezpečuje na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a poskytovateľom podporných služieb, alebo dodávateľom regulačnej elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže byť dodávateľom regulačnej elektriny výlučne formou automatickej aktivácie regulačnej elektriny4) s parametrami sekundárnej regulácie činného výkonu a frekvencie prostredníctvom riadiaceho informačného systému elektroenergetického dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ďalej len „dispečing“) v spolupráci so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav v rámci systému IGCC alebo prostredníctvom havarijnej výpomoci od susedných prevádzkovateľov prenosových sústav.
(2)
Predbežné údaje o množstve žiadanej regulačnej elektriny s presnosťou na tri desatinné miesta v MWh a nákladoch na obstaranú regulačnú elektrinu dodanú jednotlivými dodávateľmi regulačnej elektriny sa vyhodnotia a odovzdajú sa denne do 9:00 hod. organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, a to pre každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení. Údaje o množstve žiadanej regulačnej elektriny sa odovzdajú za jednotlivých poskytovateľov regulačnej energie a ich agregačné bloky vrátane informácie o priradení bilančnej skupiny k agregačnému bloku. Súčasťou odovzdávaných dát a informácií je aj hodnota diagramového bodu agregačného bloku v štvrťhodinovom rozlíšení. Finálne údaje sa zasielajú v pracovných dňoch za predchádzajúci deň do 13:00 hod., v pracovných dňoch, ktorým predchádza najmenej jeden nepracovný deň, do 16:00 hod. Žiadaná regulačná elektrina sa vyhodnotí v súlade s technickými podmienkami a prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(3)
Množstvo regulačnej elektriny dodanej z prenosových sústav členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a tretích štátov sa určí ako súčin zmeny salda elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky v MW a doby jej trvania na základe záznamu dispečingu. Elektrina z dovezenej havarijnej výpomoci je účtovaná ako regulačná elektrina obstaraná prevádzkovateľom prenosovej sústavy a náklady za dovoz regulačnej elektriny v rámci havarijnej výpomoci sú súčasťou nákladov na obstaranie regulačnej elektriny.
(4)
Regulačná elektrina obstaraná prevádzkovateľom prenosovej sústavy v systéme IGCC je v rámci vyhodnotenia, zúčtovania a vysporiadania odchýlky účtovaná ako regulačná elektrina.
(5)
Množstvo regulačnej elektriny vyvezenej v rámci havarijnej výpomoci je súčasťou odchýlky prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Vzniknuté náklady na odchýlku z vyvezenej regulačnej elektriny v rámci havarijnej výpomoci sa uhradia susedným prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ktorému je havarijná výpomoc poskytnutá. Záporný náklad na odchýlku podľa prvej vety je výnosom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(6)
Objem elektriny určený na vývoz mimo vymedzeného územia nesmie ohroziť bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území podľa § 2 písm. a) druhého bodu zákona o energetike.
(7)
Prevádzkovateľ sústavy, ktorý nakupuje elektrinu na pokrytie strát v sústave, môže v rámci krátkodobých alebo vnútrodenných obchodov predať prebytok elektriny alebo nakúpiť chýbajúcu elektrinu na pokrytie strát a vlastnej spotreby, čo sa nepovažuje za obchodovanie s elektrinou. Za obchodovanie s elektrinou sa nepovažuje ani obstaranie regulačnej elektriny v systéme IGCC prevádzkovateľom prenosovej sústavy.
§ 13
Podmienky poskytovania podporných služieb a systémových služieb
(1)
Podporné služby potrebné na zabezpečenie systémových služieb sú nakupované výhradne od poskytovateľov podporných služieb, ktorí spĺňajú technické požiadavky schválené úradom a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy, a to na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny alebo zmluvy o poskytovaní podporných služieb.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy využíva nakúpené podporné služby prostredníctvom riadiaceho informačného systému a pokynov dispečingu po zohľadnení ponukových cien za regulačnú elektrinu poskytovateľov podporných služieb vrátane obstarania regulačnej elektriny v systéme IGCC na základe ekonomicky efektívneho princípu a v súlade s technickými požiadavkami.
(3)
Ak sa podporné služby nakupujú prostredníctvom výberového konania, uverejnia sa podmienky výberového konania, rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, formulár vyhlásenia ponúkajúceho, ktorý obsahuje prihlásenie do výberového konania a záväzok platnosti ponuky a zodpovednosti za škody spôsobené odstúpením z výberového konania. Požiadavka na podanie ponuky pre poskytovateľov podporných služieb sa uverejní na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prostredníctvom Informačného systému prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(4)
Ponuka na poskytovanie podporných služieb sa doručí v súlade s požiadavkami výberového konania, ktoré je vyhlásené na základe podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Podporné služby sa zabezpečia prostredníctvom elektrického odberného zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia alebo pri poskytovateľovi podporných služieb, ktorý je agregátorom, prostredníctvom riadiaceho systému certifikovaného na tento účel.
(5)
Objem a kvalita obstaraných podporných služieb sa vyhodnocujú podľa technických požiadaviek a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(6)
Na obstarávanie nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility prevádzkovateľom distribučnej sústavy prostredníctvom výberového konania sa odseky 3 až 5 použijú primerane.
(7)
V každej obchodnej hodine v štvrťhodinovom rozlíšení sa osobitne vyhodnocuje kladná regulačná elektrina a osobitne záporná regulačná elektrina, kde kladná regulačná elektrina sa použije na vyrovnanie zápornej odchýlky sústavy a záporná regulačná elektrina sa použije na vyrovnanie kladnej odchýlky sústavy.
(8)
Poskytovanie systémových služieb sa zabezpečuje podľa technických podmienok a pokynov dispečingu využitím nakúpených podporných služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(9)
Elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektroenergetické zariadenie, ktoré chce začať poskytovať podporné služby a je pripojené do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viac miestnych distribučných sústav môže poskytovať podporné služby len na základe vopred vydaného súhlasu zo strany prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Podmienky vydania tohto súhlasu sú upravené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.
§ 14
Predchádzanie vzniku preťaženia elektrizačnej sústavy a riešenie preťaženia sústavy
(1)
Ak počas prevádzky sústavy dôjde v sústave k takým zmenám, ktoré vyvolajú akútne nebezpečenstvo vzniku preťaženia alebo jej náhle preťaženie, s cieľom odstrániť vzniknutý stav sa
a)
aktivujú nakúpené podporné služby,
b)
využijú zmluvne dohodnuté havarijné rezervy,
c)
zmení zapojenie elektroenergetických zariadení prenosovej sústavy a distribučnej sústavy,
d)
aktivuje redispečing alebo protiobchod.
(2)
Zmena zapojenia elektroenergetických zariadení sa riadi prostredníctvom dispečingu.
(3)
Ak dôjde k preťaženiu sústavy, na odstránení preťaženia sa spolupracuje s prevádzkovateľom sústavy členského štátu alebo tretieho štátu alebo v rámci regiónu Core v procese zaistenia koordinácie prevádzkovej bezpečnosti, redispečingu a protiobchodu. Výsledkom koordinovaného postupu je identifikácia elektrického odberného zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, na ktorom sa má vykonať zmena nasadenia z dôvodu aktivácie opatrení uvedených v odseku 1.
(4)
Zmena výkonu realizovaná v rámci aktivácie redispečingu je ocenená ponukovými cenami zadanými poskytovateľmi redispečingu a akceptovanými zo strany prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa osobitného predpisu.5) Počas požadovanej zmeny výkonu má poskytovateľ redispečingu uhrádzanú dohodnutú podpornú službu, ktorá je v čase vyhlásenia disponibilná na základe zmluvného rámca medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a poskytovateľom.
§ 15
Cezhraničná výmena elektriny
(1)
Cezhraničná výmena elektriny na vymedzenom území sa zabezpečuje so zreteľom na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území.
(2)
Voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu je účastníkom trhu prideľovaná ako
a)
dlhodobá na obdobie dlhšie ako jeden deň, a to spravidla na rok alebo mesiac,
b)
denná na obdobie jedného dňa,
c)
vnútrodenná na obdobie kratšie ako jeden deň.
(3)
Prideľovanie voľnej obchodovateľnej medzioblastnej kapacity môže prebiehať
a)
formou explicitnej aukcie alebo alokácie,
b)
formou implicitnej aukcie alebo alokácie,
c)
podľa časového poradia prijatých žiadostí bez určenia ceny za pridelenú prenosovú kapacitu a bez úhrady ceny za pridelenú prenosovú kapacitu.
(4)
Pri explicitnej aukcii sa voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu prideľuje účastníkom trhu s elektrinou transparentným a nediskriminačným spôsobom na základe ich požiadaviek a cenových ponúk v termínoch a podľa pravidiel aukcií platných na príslušnom cezhraničnom profile.
(5)
Ak zlyhá proces implicitnej aukcie, môže byť na pridelenie cezhraničných kapacít v danom časovom rámci použitá explicitná aukcia.
(6)
Explicitné aukcie sa organizujú prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území v súčinnosti s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy susediacich členských štátov a tretích štátov alebo aukčnou kanceláriou, ktorá je organizovaním explicitných aukcií prevádzkovateľom prenosovej sústavy poverená.
(7)
Kapacita pridelená v explicitnej aukcii je rezervovaná momentom splnenia podmienok určených pravidlami aukcie.
(8)
Ak účastník trhu s elektrinou neuhradí cenu za pridelenú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu v termínoch a spôsobom určeným pravidlami príslušnej aukcie, voľná obchodovateľná prenosová kapacita pridelená účastníkovi trhu môže byť tomuto účastníkovi trhu odobraná a pridelená inému účastníkovi trhu.
(9)
Náklady na zakúpenie rezervovanej kapacity na cezhraničnom profile na dovoz podporných služieb sú súčasťou celkových nákladov na nákup podporných služieb podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona o regulácii.
(10)
Vnútrodenné prenosové kapacity sa prideľujú účastníkom trhu prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území v súčinnosti s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy susediacich členských štátov a tretích štátov alebo aukčnou kanceláriou, ktorá je prideľovaním vnútrodenných prenosových kapacít prevádzkovateľom prenosovej sústavy poverená.
(11)
Ak sú vnútrodenné prenosové kapacity prideľované podľa poradia prijatých žiadostí, požiadavky na pridelenie prenosovej kapacity sa vyhodnocujú v poradí, v akom sú predložené do informačného systému subjektu, ktorý vnútrodenné kapacity prideľuje. Nominácie cezhraničného prenosu elektriny využívajúce celú pridelenú kapacitu účastníka trhu s elektrinou, ktorý získal vnútrodenné kapacity, sa zašlú príslušnému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podľa platných pravidiel vnútrodenných alokácií a nominácií uverejnených na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(12)
Žiadosť o uzavretie zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia sa doručí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy najmenej desať pracovných dní pred začatím prenosu elektriny, inak prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže odmietnuť prenos elektriny.
(13)
Požiadavky na cezhraničný prenos elektriny, ktoré sú výsledkom prideľovania v rámci explicitnej aukcie, sa zasielajú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy v súlade so zmluvou o prenose elektriny cez spojovacie vedenia. Hodnoty požadovaných cezhraničných prenosov elektriny sú po prijatí informačným systémom prevádzkovateľa prenosovej sústavy zaslané do systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a skontrolované oproti disponibilnej finančnej zábezpeke. Ak je suma disponibilnej finančnej zábezpeky nedostatočná, prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený požadovaný cezhraničný prenos elektriny odmietnuť.
(14)
Hodnoty požadovaných cezhraničných prenosov ktoré sú výsledkom prideľovania v rámci explicitnej aukcie, zaslané do informačného systému prevádzkovateľa prenosovej sústavy subjektom zúčtovania sú v procese zosúhlasenia cezhraničnej výmeny porovnané s hodnotami zaslanými susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav. Ak sú tieto hodnoty nezosúhlasené, hodnoty požadovaných cezhraničných prenosov sa skrátia podľa pravidiel určených v zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia.
(15)
Plánované hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch na nasledujúci deň sa poskytujú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do 16:00 hod. v členení podľa aplikovaného obchodného intervalu a jednotlivých subjektoch zúčtovania, ak cezhraničný prenos je výsledkom prideľovania v rámci explicitnej aukcie.
Zodpovednosť za odchýlku, vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky
§ 16
Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou
(1)
Účastník trhu s elektrinou si pre každé odberné miesto alebo odovzdávacie miesto zvolí režim zodpovednosti za odchýlku, pričom sa môže rozhodnúť pre režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku alebo pre režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku.
(2)
Ak má účastník trhu s elektrinou režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku, stáva sa subjektom zúčtovania a zodpovedá za finančné vyrovnanie odchýlky.
(3)
Účastník trhu, ktorý uskutočňuje prenos elektriny cez spojovacie vedenia, má režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku.
(4)
Podmienkou režimu vlastnej zodpovednosti za odchýlku je uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorou si zmluvné strany definujú práva a povinnosti súvisiace so zabezpečovaním vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlky subjektu zúčtovania a jeho bilančnej skupiny. Zmluva o zúčtovaní odchýlky môže upravovať práva a povinnosti medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a subjektom zúčtovania, ktoré súvisia aj s inkasovaním a vymáhaním pohľadávok, ktoré predstavujú fakturované ceny podľa taríf účtované organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou pre odberné miesta a odovzdávacie miesta patriace do bilančnej skupiny subjektu zúčtovania a ktoré zúčtováva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Ak si účastník trhu s elektrinou zvolí režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa odseku 7, za finančné vyrovnanie odchýlky na odberných miestach alebo odovzdávacích miestach tohto účastníka trhu s elektrinou zodpovedá subjekt zúčtovania, ktorý prevzal túto zodpovednosť. Ak účastník trhu s elektrinou, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste iného účastníka trhu s elektrinou, prenesie svoju zodpovednosť za odchýlku na odbernom alebo odovzdávacom mieste na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa odseku 7, informuje o tom účastníka trhu s elektrinou, za ktorého prevzal zodpovednosť za odchýlku.
(6)
V odberných miestach alebo odovzdávacích miestach zodpovedá za odchýlku aktivovanej flexibility počas aktivácie agregovanej flexibility agregátor, ktorý si môže zvoliť režim vlastnej alebo prenesenej zodpovednosti za odchýlku.
(7)
Podmienkou režimu prenesenej zodpovednosti za odchýlku pri odbernom mieste je uzatvorenie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku spolu so zmluvou o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s dodávateľom elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, alebo s dodávateľom elektriny, ktorý preniesol zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania, alebo na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa odseku 7. Podmienkou režimu prenesenej zodpovednosti za odchýlku pri odovzdávacom mieste je uzatvorenie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku podľa § 26 ods. 17 zákona o energetike. Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku môže byť uzatvorená so subjektom zúčtovania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, alebo so subjektom, ktorý preniesol zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa odseku 7. Zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku môže byť uzatvorená len so subjektom zúčtovania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(8)
Ak ktorýkoľvek účastník trhu s elektrinou, okrem účastníka trhu s elektrinou, ktorý je súčasne koncovým odberateľom elektriny alebo odberateľom elektriny v odovzdávacom mieste, prenesie podľa odseku 7 zodpovednosť za odchýlku pri odbernom mieste alebo pri odovzdávacom mieste na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa odseku 7, informuje o režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa prevádzkového poriadku organizátora trhu s elektrinou, pričom súčasťou tejto informácie je aj EIC číslo účastníka trhu s elektrinou, na ktorého preniesol zodpovednosť za odchýlku.
(9)
Zodpovednosť za odchýlku odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta účastníka trhu s elektrinou sa môže preniesť len na jedného účastníka trhu s elektrinou, ak sa nejedná o odberné miesto alebo odovzdávacie miesto účastníka trhu s elektrinou, ktoré je registrované na agregátora. Účastník trhu s elektrinou, ktorý má viacero odberných miest alebo odovzdávacích miest, môže preniesť zodpovednosť za odchýlku za každé odberné miesto alebo odovzdávacie miesto na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa odseku 7.
(10)
Účastník trhu s elektrinou môže dodávať elektrinu do odberného miesta alebo odoberať elektrinu z odovzdávacieho miesta len so súhlasom subjektu, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za toto odberné miesto alebo odovzdávacie miesto. Ak ide o poskytovanie flexibility v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste prostredníctvom agregátora, agregátor môže v čase trvania poskytovania flexibility dodávať elektrinu do odberného miesta alebo odoberať elektrinu z odovzdávacieho miesta aj bez súhlasu subjektu, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku odberu alebo dodávky elektriny v tomto odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste.
(11)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže byť vyhodnocovaný vo viacerých bilančných skupinách, a to osobitne za cezhraničné výmeny elektriny v rámci prevádzkovania prepojených sústav, vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy, ostatnú vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy, straty elektriny v sústave a cezhraničnú prepravu elektriny v rámci organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.
§ 17
Registrácia účastníkov trhu s elektrinou a odberných miest alebo odovzdávacích miest
(1)
Jednotný register EIC kódov je vedený v informačnom systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. V jednotnom registri EIC kódov sa evidujú tieto typy identifikačných čísiel EIC kódov typu:
a)
X na označenie účastníkov trhu s elektrinou,
b)
Y na označenie bilančnej skupiny subjektu zúčtovania, skupiny zdieľania, sústavy, priameho vedenia, bilančnej oblasti, distribučnej skupiny odberných miest dodávateľa elektriny,
c)
W na označenie zariadenia na výrobu elektriny, generátora zariadenia na výrobu elektriny, zariadenia na uskladňovanie elektriny, rozhrania sústav, rozhrania zariadenia na výrobu elektriny a sústavy, rozhrania zariadenia na uskladňovanie elektriny a sústavy, rozhrania zariadenia na výrobu elektriny a priameho vedenia, virtuálneho prepojenia odberných miest a odovzdávacích miest,
d)
Z na označenie meracích bodov alebo virtuálnych meracích bodov vrátane odberných miest a odovzdávacích miest, strát elektriny v sústave a entít priradených generátoru alebo zariadeniu na výrobu elektriny.
(2)
Identifikačné číslo EIC sa pridelí každému účastníkovi trhu s elektrinou vrátane všetkých koncových odberateľov elektriny, aj koncových odberateľov v domácnosti, ktorý nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvný vzťah, podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Ku každému identifikačnému číslu EIC účastníka trhu s elektrinou sa evidujú všetky identifikačné čísla EIC jeho odberných miest a odovzdávacích miest.
(4)
O pridelenie identifikačného čísla, ak účastník trhu s elektrinou nemá pridelené identifikačné číslo, sa požiada lokálny vydavateľ identifikačných čísel na vymedzenom území.
(5)
Identifikačné čísla odberných miest alebo odovzdávacích miest účastníka trhu sa prideľujú príslušnými prevádzkovateľmi sústav a vedie sa ich evidencia. Identifikačné čísla bilančných skupín sa prideľujú a evidujú lokálnym vydavateľom identifikačných čísiel. Lokálny vydavateľ identifikačných čísel môže poveriť činnosťou prideľovania identifikačných čísel organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(6)
Subjekt zúčtovania je zaregistrovaný v systéme zúčtovania odchýlok na základe zmluvy o zúčtovaní odchýlky po zložení finančnej zábezpeky a po splnení ďalších obchodných podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 18
Registrácia denných diagramov odberu a dodávky elektriny
(1)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa na každý obchodný deň odovzdajú denné diagramy za bilančnú skupinu subjektu zúčtovania. Denné diagramy obsahujú interné realizácie dodávky elektriny a odberu elektriny na vymedzenom území.
(2)
Denné diagramy odovzdané podľa odseku 1 sa zaregistrujú a zahrnú sa do systému zúčtovania odchýlok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Denný diagram vo formáte podľa štandardu združenia prevádzkovateľov sa odovzdá v platnom stredoeurópskom čase alebo letnom stredoeurópskom čase do 13:30 hod. predchádzajúceho dňa.
(4)
Po prijatí denných diagramov predložených subjektmi zúčtovania sa uskutoční ich vzájomné párovanie v štvrťhodinovom rozlíšení. Ak sa zistí pri párovaní denných diagramov rozdiel, do 14:30 hod. sa informujú príslušné subjekty zúčtovania o rozdiele a vyzvú sa na odstránenie rozdielu.
(5)
Subjekty zúčtovania, ktorých hodnoty v denných diagramoch vyhodnotí organizátor krátkodobého trhu s elektrinou ako nespárované, môžu do uzávierky dennej registrácie diagramov zaslať opravu len tých časových radov, v ktorých organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zistí rozdiel. Uzávierka dennej registrácie diagramov je predchádzajúci deň do 16:00 hod.
(6)
Subjekt zúčtovania môže svoje denné diagramy aktualizovať v rámci vnútrodennej registrácie denných diagramov u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Vnútrodenná registrácia denných diagramov subjektu zúčtovania sa uskutočňuje počas obchodného dňa, pre ktorý sú denné diagramy registrované. Vnútrodenná registrácia prebieha v časových intervaloch, a to samostatne pre každú jednu obchodnú hodinu.
(7)
Denný diagram sa nezaregistruje, ak
a)
je doručený po lehote určenej v odseku 3 alebo po lehote určenej pravidlami vnútrodennej registrácie denných diagramov podľa odseku 6 alebo je doručený v nesprávnom formáte,
b)
subjekt zúčtovania nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú platnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo nie je zaregistrovaný v systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
finančná zábezpeka subjektu zúčtovania určená podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou nie je dostatočná,
d)
pri dennej registrácii denných diagramov je doručený v čase, v ktorom pre daný obchodný deň nie je otvorený príjem diagramov alebo pri vnútrodennej registrácii denných diagramov je doručený v čase, v ktorom pre dané časové okno nie je otvorený príjem diagramov,
e)
pri vnútrodennej registrácii denných diagramov je doručený počas prebiehajúcej uzávierky dennej registrácie diagramov alebo v ňom sú modifikované hodnoty už uzavretých časových okien.
(8)
Denný diagram sa nevyhodnotí ako súčasť dohodnutých hodnôt, ak
a)
nie je zaregistrovaný podľa odseku 7,
b)
príslušné subjekty zúčtovania neodovzdajú podľa odseku 5 a ani podľa pravidiel vnútrodennej registrácie denných diagramov podľa odseku 6 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou opravené hodnoty alebo odovzdajú hodnoty, v ktorých neodstránili rozdiel.
(9)
Hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch akceptované systémom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny zobchodované prostredníctvom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sú pri uzávierke dennej a vnútrodennej registrácie diagramov zaradené do systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 19
Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky
(1)
Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a odchýlky sústavy sú zabezpečované organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Na základe registrácie denných diagramov sa zistí bilancia dodávok elektriny a odberov elektriny súhrnne za sústavu na vymedzenom území pre každú obchodnú hodinu nasledujúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení a uverejní sa na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou do 17:00 hod. po ukončení registrácie denných diagramov. Tieto údaje sa denne aktualizujú po ukončení vnútrodennej registrácie denných diagramov do 10:30 hod. za predchádzajúci deň.
(3)
Údaje o množstve odobratej elektriny a odovzdanej elektriny za odberné a odovzdávacie miesta pripojené do sústavy prevádzkovateľa sústavy sú odovzdané organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do 9:00 hod. za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení na základe meraných hodnôt v MW s presnosťou na tri desatinné miesta.
(4)
Údaje podľa odseku 3 sa odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou jednotlivo za každé odberné miesto a odovzdávacie miesto s priebehovým meraním, a to osobitne za dodávku elektriny a osobitne za odber elektriny a osobitne za straty v sústave.
(5)
Preverí sa úplnosť údajov poskytnutých podľa odsekov 3 a 4. Ak sa zistia nedostatky v poskytnutých údajoch, prevádzkovatelia sústav sú vyzvaní na ich odstránenie.
(6)
Odchýlka sústavy a odchýlka subjektu zúčtovania sa zistí pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení. Odchýlka subjektu zúčtovania je rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny a skutočným množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh, zaokrúhlený na tri desatinné miesta, po odčítaní aktivovanej agregovanej flexibility vo všetkých odberných miestach alebo odovzdávacích miestach jeho bilančnej skupiny, v ktorých má počas aktivácie agregovanej flexibility zodpovednosť za odchýlku agregovanej flexibility ktorýkoľvek zo subjektov zúčtovania, pre ktoré organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnocuje odchýlky, a po pripočítaní aktivovanej agregovanej flexibility, za ktorú počas jej aktivácie zodpovedá subjekt zúčtovania, a ďalej po zohľadnení množstva požadovanej regulačnej elektriny.
(7)
V odberných miestach alebo odovzdávacích miestach, v ktorých je zdieľaná elektrina, sa na zistenie odchýlky subjektu zúčtovania použijú na určenie skutočného množstva elektriny jeho bilančnej skupiny údaje o množstvách odobratej elektriny a odovzdanej elektriny odovzdané organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkovateľom sústavy podľa odseku 3 a údaje o množstvách zdieľanej elektriny po tom, čo sa množstvá zdieľanej elektriny od množstiev odobratej elektriny a odovzdanej elektriny odpočítajú.
(8)
Pre výpočet aktivovanej agregovanej flexibility využíva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou východiskové diagramy dodávky alebo odberu priradené podľa § 29 ods. 1.
(9)
Nominačné hodnoty pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu C sa vypočítajú na základe typových diagramov odberu, predpokladaných ročných hodnôt odberov a dodávok elektriny poskytnutých prevádzkovateľmi sústav a priradenia odberných miest a odovzdávacích miest do bilančných skupín jednotlivých subjektov zúčtovania ako objem odberov elektriny zo sústavy
a)
do všetkých odberných miest s meraním typu C subjektu zúčtovania pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta,
b)
zo všetkých odovzdávacích miest s meraním typu C subjektu zúčtovania pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta.
(10)
Platba subjektu zúčtovania sa skladá z platby za
a)
odchýlku subjektu zúčtovania podľa odseku 11,
b)
vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky podľa odseku 12,
c)
podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pri odbere elektriny do odberných miest nevybavených meraním typu A alebo meraním typu B a pri dodávke elektriny z odovzdávacích miest nevybavených meraním typu A alebo meraním typu B podľa odseku 14.
(11)
Platba za odchýlku subjektu zúčtovania sa vypočíta ako súčin odchýlky subjektu zúčtovania v MWh a zúčtovacej ceny odchýlky vypočítanej pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení (ďalej len „zúčtovacia cena odchýlky“) spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(12)
Platba za vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky sa vypočíta podľa cenových rozhodnutí úradu a spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(13)
Cena za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pri odbere elektriny do odberných miest nevybavených priebehovým meraním a pri dodávke elektriny z odovzdávacích miest nevybavených priebehovým meraním (ďalej len „cena za regulačnú elektrinu“) sa vypočíta pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(14)
Platba za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu sa vypočíta ako súčin súčtu hodnôt podľa odseku 9 a ceny za regulačnú elektrinu.
(15)
Zúčtovanie odchýlok sa vykonáva ako
a)
predbežné denné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva denne do 10:30 hod. za predchádzajúci deň na báze denných diagramov, vyhodnotenia regulačnej elektriny, skutočných údajov z meraní typu A, náhradných hodnôt z meraní typu B, nominačných hodnôt za merania typu C, vyhodnotenia zdieľania elektriny a vyhodnotenia aktivovanej flexibility a hodnôt strát v sústave; výsledky denného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia do 10:30 hod.,
b)
denné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná do 10:30 hod. druhého pracovného dňa po ukončení obchodného dňa na báze hodnôt predbežného denného zúčtovania odchýlok korigovaných na základe vysporiadania reklamácií a opráv údajov od prevádzkovateľov sústav; výsledky denného vyhodnotenia odchýlok sa oznamujú subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia do 10:30 hod.,
c)
mesačné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná do 12. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac na báze denných diagramov, vyhodnotenia regulačnej elektriny, skutočných údajov z meraní typu A, skutočných hodnôt z meraní typu B, nominačných hodnôt za merania typu C, vyhodnotenia zdieľania elektriny a vyhodnotenia aktivovanej flexibility a hodnôt strát elektriny v sústave korigovaných na základe vysporiadania reklamácií a opráv údajov od prevádzkovateľov sústav; výsledky mesačného vyhodnotenia odchýlok sa oznamujú subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia,
d)
konečné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykonáva do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho mesiaca na báze hodnôt pre mesačné zúčtovanie odchýlok, ktoré môžu byť korigované na základe vysporiadania reklamácií a opráv údajov od prevádzkovateľov sústav; výsledky konečného mesačného vyhodnotenia odchýlok sa oznamujú subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia.
(16)
Spôsob zúčtovania a vysporiadania odchýlok v obchodnej hodine v štvrťhodinovom rozlíšení je určený v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Na určenie zúčtovacej ceny sa použije odchýlka sústavy v príslušnej perióde zúčtovania.
(17)
Platba za odchýlku podľa odseku 11 a platba za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu podľa odseku 14 sa vypočítajú spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(18)
Ak platba vypočítaná podľa odseku 11 alebo odseku 14 je kladné číslo, platba sa uhradí organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou subjektu zúčtovania. Ak platba vypočítaná podľa odseku 11 alebo odseku 14 je záporné číslo, platba sa uhradí subjektom zúčtovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(19)
Údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok a opravné zúčtovanie odchýlok sa poskytujú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a na požiadanie aj dotknutým účastníkom trhu s elektrinou.
(20)
Spôsob určenia náhradných hodnôt odberov elektriny a dodávok elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu je uvedený v prílohe č. 4.
(21)
Spôsob používania typových diagramov odberu pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu C je uvedený v prílohe č. 5.
(22)
Spôsob určenia hodnôt dodávky alebo odberu elektriny za obchodný deň a spôsob vysporiadania zúčtovacieho obdobia sú uvedené v prílohe č. 6.
(23)
Spôsob vyhodnotenia a zúčtovania rozdielov v odbere elektriny a dodávke elektriny pri odberných miestach a odovzdávacích miestach nevybavených meraním typu A alebo meraním typu B je uvedený v prílohe č. 7.
(24)
Odchýlka od salda dohodnutých cezhraničných výmen sa pri zúčtovaní odchýlky vyhodnotí ako odchýlka prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(25)
V obchodných hodinách, v ktorých sa uplatňujú obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike vyhlásené dispečingom, sa pri vyhodnotení odchýlky a pri zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny sa postupuje podľa § 21.
(26)
Agregácia, vyhodnotenie a zúčtovanie skutočných hodnôt dodávok elektriny a skutočných hodnôt odberov elektriny sa vykonáva pre jednotlivé subjekty zúčtovania. Finančné nároky účastníka trhu s elektrinou, ktorý nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky sa uplatňujú u subjektu zúčtovania, ktorý za jeho odberné miesto alebo odovzdávacie miesto prebral zodpovednosť za odchýlku.
§ 20
Poskytovanie a sprístupňovanie údajov o vyhodnocovaní, zúčtovaní a vysporiadaní odchýlky
(1)
Vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlky pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení, ktoré sa oznámi subjektu zúčtovania obsahuje
a)
veľkosť odchýlky subjektu zúčtovania v MWh,
b)
zúčtovaciu cenu odchýlky EUR/MWh,
c)
percentuálny podiel súčtu odberov elektriny a dodávok elektriny pre odberné miesta s meraním typu C k celkovému súčtu všetkých odberov elektriny a dodávok elektriny na celom vymedzenom území,
d)
cenu za regulačnú elektrinu pri meraní typu C v EUR/MWh,
e)
hodnoty odberov elektriny a dodávok elektriny bilančnej skupiny subjektu zúčtovania podľa typu merania v MWh, a to namerané a so zohľadnením aktivovanej agregovanej flexibility a zdieľania elektriny,
f)
platbu subjektu zúčtovania za odchýlku v eurách,
g)
platbu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou subjektu zúčtovania za odchýlku v eurách,
h)
platbu subjektu zúčtovania za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pri odbere elektriny a dodávke elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach s meraním typu C v eurách,
i)
veľkosť odchýlky sústavy v MWh.
(2)
Na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa denne do 10:30 hod. za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení uverejňuje
a)
veľkosť odchýlky sústavy v MWh,
b)
súčet kladných odchýlok v MWh,
c)
súčet záporných odchýlok v MWh,
d)
objem kladnej regulačnej elektriny obstaranej prevádzkovateľom prenosovej sústavy v MWh,
e)
objem zápornej regulačnej elektriny obstaranej prevádzkovateľom prenosovej sústavy v MWh,
f)
celkové náklady na obstaranie kladnej regulačnej elektriny v eurách,
g)
celkové náklady na obstaranie zápornej regulačnej elektriny v eurách,
h)
celkový odber elektriny v odberných miestach v členení uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v MWh,
i)
celková dodávka elektriny v odovzdávacích miestach v členení uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v MWh,
j)
zúčtovacia cena odchýlky v EUR/MWh,
k)
cena za regulačnú elektrinu pri meraní typu C v EUR/MWh,
l)
koeficient použitý na výpočet platieb za protiodchýlku,
m)
údaj o salde medzi tržbami zo zúčtovania odchýlok a nákladmi na zabezpečenie regulačnej elektriny v eurách.
(3)
Údaje podľa odseku 1 sú v termínoch denného, mesačného a konečného zúčtovania odchýlok podľa § 19 odseku 15 zverejnené na každý deň príslušného zúčtovania odchýlok na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 21
Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky a regulačnej elektriny pri stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúške stavu núdze v elektroenergetike
(1)
Vyhlásenie a ukončenie stavu núdze v elektroenergetike a aktivovanie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike je prevádzkovateľom prenosovej sústavy oznamované organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa bezodkladne oznámi začiatok a koniec obdobia, ktoré vyžaduje zúčtovanie odchýlok v zvláštnom režime.
(2)
Obmedzujúce opatrenia pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike alebo pri stave núdze v elektroenergetike podľa § 20 ods. 4 zákona o energetike zahŕňajú aj pozastavenie trhových činností.6)
(3)
Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime sa na obdobie oznámené prevádzkovateľom prenosovej sústavy uplatňuje pre celé vymedzené územie a všetky subjekty zúčtovania.
(4)
Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime sa nevykonáva vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky podľa § 19. Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime sa vykoná na základe skutočných hodnôt dodávok elektriny a odberov elektriny prijatých od prevádzkovateľov sústav.
(5)
Skutočná dodávka elektriny subjektu zúčtovania sa zúčtováva za zúčtovaciu cenu regulačnej elektriny ustanovenú podľa odseku 8. Subjektu zúčtovania vzniká pohľadávka voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(6)
Skutočný odber elektriny subjektu zúčtovania sa v zvláštnom režime zúčtováva za zúčtovaciu cenu odchýlky elektriny podľa odseku 8. Subjektu zúčtovania vzniká záväzok voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(7)
Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok v zvláštnom režime a regulačnej elektriny v zvláštnom režime sa zúčtovacia cena regulačnej elektriny v každej zúčtovacej perióde rovná aritmetickému priemeru cenových indexov základného pásma na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou určenému podľa § 41 ods. 4 písm. i) za mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom sú aktivované opatrenia vyžadujúce vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime.
(8)
Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime sa zúčtovacia cena odchýlky v príslušnej zúčtovacej perióde rovná podielu nákladov na obstaranie regulačnej elektriny a sumy odberov elektriny vo všetkých odberných miestach. Náklady na obstaranie regulačnej elektriny sa vypočítajú ako súčin zúčtovacej ceny regulačnej elektriny ustanovenej podľa odseku 7 a sumy dodávok elektriny v odovzdávacích miestach navýšený o náklady na dovoz havarijnej výpomoci zo zahraničia.
(9)
Na vysporiadanie cezhraničných prenosov elektriny pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime sa skutočné hodnoty množstva elektriny prenesenej do zahraničia alebo zo zahraničia odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou do 11:00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorého sa poskytované informácie týkajú, a to pre každú obchodnú periódu, za ktorú je vykonávané vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime. Vyhodnotenie a vysporiadanie cezhraničných prenosov elektriny je vykonávané na základe hodnôt množstva elektriny prenesenej do zahraničia alebo zo zahraničia získaných od prevádzkovateľa prenosovej sústavy a je súčasťou vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime.
(10)
Ak opatrenia pri predchádzaní stavu núdze nevyžadujú vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime, zmeny odberu alebo dodávky elektriny na základe pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri aktivácii obmedzujúcich opatrení sú posudzované ako dodávka regulačnej elektriny.
(11)
Počas skúšok stavu núdze sú hodnoty odberov a dodávok v ostrovnej prevádzke považované za nulové. Od momentu pripojenia územia dotknutého skúškami stavu núdze do elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky sa na potreby zúčtovania odchýlok používajú namerané hodnoty odberov elektriny a dodávok elektriny. Objem a cena regulačnej elektriny dodanej počas skúšok stavu núdze sa oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v členení podľa subjektov zúčtovania.
§ 22
Podmienky použitia typových diagramov odberu elektriny
(1)
Typový diagram odberu je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov elektriny za rok, na ktorého základe sa určuje množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny s meraním typu C a využíva sa najmä na zúčtovanie odchýlky subjektu zúčtovania. Odbernému miestu odberateľa elektriny sa priradí typový diagram odberu podľa spôsobu merania, času, charakteru a priebehu spotreby elektriny.
(2)
Ak sa zistí, že odbernému miestu odberateľa elektriny je priradený nesprávny typový diagram odberu, bezodkladne sa mu priradí typový diagram odberu zodpovedajúci charakteru a priebehu spotreby elektriny. Na odbernom mieste odberateľa elektriny je účtovaná spotreba elektriny podľa nového typového diagramu odberu od dátumu jeho pridelenia.
(3)
Podmienky na priradenie typových diagramov odberu sa uverejňujú na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(4)
Triedy typových diagramov odberu, spôsob ich priraďovania a zásady ich používania sú uvedené v prílohe č. 5.
(5)
Evidencia typových diagramov odberu sa vedie u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(6)
Ak sa používajú určené meradlá s meraním typu C, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa oznámia prevádzkovateľmi sústav používané triedy typových diagramov odberu a normalizované hodnoty typových diagramov odberu do 30. septembra predchádzajúceho roka. Súčasne sa informácie podľa predchádzajúcej vety uverejnia na webovom sídle prevádzkovateľov sústav.
(7)
Prepočítané hodnoty typových diagramov odberu prevádzkovateľa sústavy, ktorý prepočítava typové diagramy odberu podľa prílohy č. 5, sa oznámia organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou do 9:00 hod. za predchádzajúci deň.
(8)
Ak sa používajú určené meradlá bez priebehového záznamu hodnôt, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľovi sa oznámi do piatich pracovných dní po odpočte určeného meradla bez priebehového záznamu hodnôt
a)
množstvo odberu elektriny v kWh v členení na tri desatinné miesta za obdobie od predchádzajúceho odpočtu,
b)
dátum odpočtu,
c)
druh odpočtu,
d)
pri prvom oznámení za dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto dátum predchádzajúceho odpočtu,
e)
odhad ročného odberu elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste v kWh s presnosťou na šesť desatinných miest na nasledujúcich 12 mesiacov.
(9)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou využíva typové diagramy odberov na určenie náhradných hodnôt odberov elektriny a dodávok elektriny do odberných miest a odovzdávacích miest vybavených určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt na
a)
potreby zúčtovania odchýlok,
b)
tvorbu technických podkladov pre centrálnu fakturáciu,
c)
tvorbu bilancií.
(10)
Pri použití určených meradiel bez priebehového záznamu hodnôt podľa § 10 ods. 3 na odbernom mieste s pripojeným zariadením na výrobu elektriny, odovzdávaciemu miestu výrobcu elektriny sa priradí typový diagram dodávky podľa spôsobu merania, času, charakteru a priebehu dodávky elektriny do distribučnej sústavy. Vo veci tvorby, používania a prepočtu typového diagramu dodávky sa primerane použijú ustanovenia platné pre typové diagramy odberu elektriny.
(11)
Prevádzkovateľ sústavy poskytuje dodávateľovi elektriny spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa sústavy hodnoty použité na určenie spotreby elektriny v odbernom mieste prostredníctvom typového diagramu odberu, najmä prepočítanú hodnotu typového diagramu, korekciu na skutočnú dennú priemernú teplotu, korekciu na typ dňa, korekciu na modifikovaný zostatkový diagram, použitú teplotu za predchádzajúci deň a ich zmeny.
(12)
Spolu so zúčtovaním rozdielu medzi odhadovanou spotrebou a skutočnou spotrebou elektriny získanou na základe odpočtu prevádzkovateľ sústavy sprístupní dodávateľovi elektriny informácie, na základe akých hodnôt k rozdielu došlo.
(13)
Ak prevádzkovateľ sústavy upraví hodnotu odhadovanej spotreby elektriny, bezodkladne poskytne dodávateľovi elektriny pôvodnú hodnotu a aktualizovanú hodnotu odhadovanej spotreby elektriny v odbernom mieste.
Zmena dodávateľa elektriny, bilančnej skupiny a subjektu zúčtovania, registrácia, zmena alebo ukončenie registrácie agregátora a skupiny zdieľania, vyhodnocovanie uskladňovania elektriny
§ 23
(1)
Zmenu dodávateľa elektriny, bilančnej skupiny a subjektu zúčtovania a registráciu, zmenu alebo ukončenie registrácie agregátora je možné vykonať pri
a)
zmene režimu zodpovednosti za odchýlku na odbernom mieste, keď odberateľ elektriny, ktorý má vlastnú zodpovednosť za odchýlku a sám tvorí bilančnú skupinu, prenáša svoju zodpovednosť za odchýlku na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7,
b)
zmene režimu zodpovednosti za odchýlku na odbernom mieste, keď odberateľ elektriny, ktorý prenesie svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7, ukončí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenú s doterajším účastníkom trhu s elektrinou, na ktorého má prenesenú zodpovednosť za odchýlku a vytvára vlastnú bilančnú skupinu, alebo keď odberateľ elektriny, ktorý prenesie svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7, ukončí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s doterajším účastníkom trhu s elektrinou, na ktorého má prenesenú zodpovednosť za odchýlku a prenáša svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7,
c)
zmene dodávateľa elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste, keď odberateľ elektriny, ktorý uzavrie zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke elektriny, uzatvorí zmluvu s novým dodávateľom elektriny, čím mení dodávateľa elektriny na odbernom mieste; pri zmene dodávateľa môže dôjsť k zmene bilančnej skupiny a každá zmena dodávateľa elektriny na odbernom mieste je bezodplatná,
d)
zmene režimu zodpovednosti za odchýlku na odovzdávacom mieste, keď účastník trhu s elektrinou, ktorý má vlastnú zodpovednosť za odchýlku a sám tvorí bilančnú skupinu, prenesie na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7,
e)
zmene režimu zodpovednosti za odchýlku na odovzdávacom mieste, keď účastník trhu s elektrinou, ktorý prenesie svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7, ukončí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenú s doterajším účastníkom trhu s elektrinou, ktorý za neho prevezme zodpovednosť za odchýlku, a vytvára vlastnú bilančnú skupinu, alebo keď účastník trhu s elektrinou, ktorý prenesie svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7, ukončí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s doterajším účastníkom trhu s elektrinou, na ktorého má prenesenú zodpovednosť za odchýlku a prenesie svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7,
f)
zmene režimu zodpovednosti za odchýlku, keď účastník trhu s elektrinou, ktorý má vlastnú zodpovednosť za odchýlku a sám tvorí bilančnú skupinu, prenesie na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7, alebo keď účastník trhu s elektrinou, ktorý prenesie svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7, ukončí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s doterajším účastníkom trhu s elektrinou, na ktorého má prenesenú zodpovednosť za odchýlku a prenesie svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7,
g)
registrácii agregátora na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste, keď poskytovateľ flexibility uzavrie novú zmluvu o agregácii, alebo pri zmene agregátora alebo ukončení registrácie agregátora, ak túto zmluvu s pôvodným priradeným agregátorom ukončí alebo ak uzatvorí zmluvu s novým agregátorom, čím mení agregátora na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste; pri zmene agregátora môže dôjsť k zmene subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku agregovanej flexibility a každá zmena agregátora na odbernom mieste je bezodplatná.
(2)
Na spôsoby podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a f) sa vzťahujú § 24 a 25. Na spôsoby podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahujú § 26 a 27. Na spôsob podľa odseku 1 písm. g) sa vzťahujú § 28 až 31.
(3)
Do odberného miesta účastníka trhu s elektrinou v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku môžu dodávať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou. Z odovzdávacieho miesta účastníka trhu s elektrinou v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku môžu vykupovať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou. Pre odberné miesto v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku sa uzatvára samostatná zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo samostatná zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Do odberného miesta účastníka trhu s elektrinou v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku môžu dodávať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou len podľa § 16 ods. 10. Z odovzdávacieho miesta účastníka trhu s elektrinou v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku môžu vykupovať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou len podľa § 16 ods. 10. Odberné miesto alebo odovzdávacie miesto účastníka trhu s elektrinou môže byť registrované iba na jedného agregátora a v jednej skupine zdieľania elektriny.
Zmena subjektu zúčtovania a bilančnej skupiny
§ 24
Procesy predchádzajúce technickej zmene subjektu zúčtovania a bilančnej skupiny
(1)
Proces zmeny subjektu zúčtovania a bilančnej skupiny (ďalej len „zmena bilančnej skupiny“) je zabezpečovaný prostredníctvom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Proces zmeny bilančnej skupiny sa skladá z technickej zmeny bilančnej skupiny a procesov predchádzajúcich technickej zmene bilančnej skupiny. Podmienkou dokončenia procesov predchádzajúcich technickej zmene bilančnej skupiny podľa § 23 ods. 1 písm. a) je ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky uzatvorenej s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a prenesenie zodpovednosti za odchýlku za odberné miesto účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7 s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny. Podmienkou dokončenia procesov predchádzajúcich technickej zmene bilančnej skupiny podľa § 23 ods. 1 písm. b) je ukončenie zmluvy s doterajším účastníkom trhu s elektrinou, na ktorého je prenesená zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto účastníka trhu s elektrinou najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny, alebo uzatvorenie zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku za odovzdávacie miesto účastníka trhu s elektrinou s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7 s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny. Podmienkou dokončenia procesov predchádzajúcich technickej zmene bilančnej skupiny podľa § 23 ods. 1 písm. d) je ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky uzatvorenej s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a prenesenie zodpovednosti za odchýlku za odovzdávacie miesto účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7, s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny. Podmienkou dokončenia procesov predchádzajúcich technickej zmene bilančnej skupiny podľa § 23 ods. 1 písm. e) je ukončenie zmluvy s doterajším účastníkom trhu s elektrinou, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za odovzdávacie miesto účastníka trhu s elektrinou, najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny, alebo uzatvorenie zmluvy o prenesenie zodpovednosti za odchýlku za odovzdávacie miesto účastníka trhu s elektrinou s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7 s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny. Podmienkou dokončenia procesov predchádzajúcich technickej zmene bilančnej skupiny podľa § 23 ods. 1 písm. f) je ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky uzatvorenej s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a prenesenie svojej zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7 s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny, alebo ukončenie zmluvy s doterajším účastníkom trhu s elektrinou, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny, alebo uzatvorenie zmluvy o prenesenie svojej zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7 s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny.
(2)
Proces zmeny bilančnej skupiny trvá najviac deväť dní. Žiadosť na zmenu bilančnej skupiny doručenú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou neskôr ako deväť dní pred požadovaným dňom zmeny je možné podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou neakceptovať.
(3)
Pred začatím procesu zmeny bilančnej skupiny sa preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených v žiadosti na zmenu bilančnej skupiny a oznámi sa začatie procesu zmeny bilančnej skupiny doterajšiemu a novému subjektu zúčtovania a ak ide o zmenu bilančnej skupiny, keď účastník trhu s elektrinou ukončuje zmluvu o prenesení zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7, alebo o zmenu bilančnej skupiny, keď účastník trhu s elektrinou prenáša zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7, na základe zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku, tak aj účastníkom trhu s elektrinou dotknutým ukončovanou zmluvou o prenesení zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou alebo uzatváranou zmluvou o prenesení zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, a to podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Požiadavka na zmenu bilančnej skupiny sa zasiela elektronicky, podľa technickej špecifikácie organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Ak sa zistia nedostatky, procesná požiadavka sa neakceptuje a neakceptovanie požiadavky sa žiadateľovi o zmenu bilančnej skupiny oznámi spolu s uvedením dôvodu neakceptovania.
(4)
Ak nie je k dátumu účinnosti zmeny bilančnej skupiny požadovanej v žiadosti na zmenu bilančnej skupiny ukončená zmluva o prenesení zodpovednosti za odchýlku podľa odseku 1, je možné podanie námietky proti zmene bilančnej skupiny dotknutou zmluvnou stranou zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku postupom podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Súčasťou procesov predchádzajúcich technickej zmene bilančnej skupiny je verifikácia zmeny bilančnej skupiny novým subjektom zúčtovania postupom podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Súčasťou procesov predchádzajúcich technickej zmene bilančnej skupiny je aj verifikácia zmeny bilančnej skupiny iným účastníkom trhu, na ktorého je zodpovednosť za odchýlku prenášaná na základe zmluvy s týmto iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7, postupom podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Ak sa námietka nedoručí postupom podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, námietka sa neakceptuje. Ak nie je vznesená námietka podľa prvej vety, vykoná sa technická zmena bilančnej skupiny podľa § 25. Ak nie je vykonaná verifikácia podľa tretej vety postupom podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, technická zmena bilančnej skupiny podľa § 25 sa nevykoná.
(5)
Ak žiadateľ o zmenu bilančnej skupiny postupom podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou zaistí pominutie dôvodov pre ktoré je vznesená námietka podľa prvej vety odseku 5, vykoná sa technická zmena bilančnej skupiny podľa § 25.
§ 25
Technická zmena bilančnej skupiny
Technickou zmenou bilančnej skupiny je priradenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta účastníka trhu s elektrinou do bilančnej skupiny subjektu zúčtovania k dátumu požadovanej účinnosti zmeny bilančnej skupiny. Technickou zmenou bilančnej skupiny sa dokončuje proces zmeny bilančnej skupiny.
Zmena dodávateľa elektriny
§ 26
Procesy predchádzajúce technickej zmene dodávateľa elektriny
(1)
Proces zmeny dodávateľa elektriny je zabezpečovaný prevádzkovateľom sústavy. Proces zmeny dodávateľa elektriny sa skladá z technickej zmeny dodávateľa elektriny a procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny. Dokončeniu procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny predchádza ukončenie zmluvy podľa § 23 ods. 1 písm. c) uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa a neexistencia pohľadávok pôvodného dodávateľa elektriny voči odberateľovi elektriny po lehote splatnosti viac ako päť pracovných dní a súčasne v sume presahujúcej 100 eur. Ak sa výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny zasiela v mene viacerých odberateľov elektriny pôvodnému dodávateľovi elektriny novým dodávateľom elektriny, k výpovedi zmluvy sa prikladá elektronickou podobou aj zoznam príslušných odberateľov elektriny a identifikačné čísla EIC odberných miest alebo odovzdávacích miest týchto odberateľov elektriny podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy. Formát dátovej zostavy a podrobnosti elektronickej formy zaslania informácie podľa predošlej vety upravuje aj vzorový prevádzkový poriadok vydaný úradom alebo technická špecifikácia prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.
(2)
Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ elektriny oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa sústavy o zmenu dodávateľa elektriny sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny najneskôr 21 dní pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa. Súčasťou požiadavky na zmenu dodávateľa elektriny je aj identifikačné číslo EIC účastníka trhu s elektrinou, s ktorým má nový dodávateľ elektriny zmluvne zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku za dodávku elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny. Ak je požiadavka na zmenu dodávateľa elektriny zaslaná podľa odseku 4 podľa technickej špecifikácie prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, požiada sa o zmenu dodávateľa elektriny prostredníctvom nového dodávateľa elektriny. Žiadosť na zmenu dodávateľa elektriny sa zamietne, ak je žiadosť doručená neskôr ako 21 dní pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa.
(3)
Doručenie žiadosti od nového dodávateľa elektriny týkajúcej sa daného odberného miesta a smerujúcej k zmene dodávateľa na danom odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste je z pohľadu prevádzkovateľa sústavy na proces zmeny dodávateľa potvrdením o uzavretí príslušnej zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny medzi novým dodávateľom elektriny a odberateľom elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste. Komunikácia v rámci procesu zmeny dodávateľa elektriny sa uskutočňuje podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.
(4)
Úplnosť a správnosť údajov oznámených dodávateľom elektriny sa preverí prevádzkovateľom sústavy a začatie procesu zmeny dodávateľa elektriny sa oznámi pôvodnému aj novému dodávateľovi elektriny. Súčasťou preverenia správnosti údajov oznámených dodávateľom elektriny je aj overenie zmluvného zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku za dodávku elektriny do odberného alebo odovzdávacieho miesta odberateľa elektriny prostredníctvom informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Pri odberných miestach alebo odovzdávacích miestach pripojených do regionálnej distribučnej sústavy je požiadavka na zmenu dodávateľa elektriny zaslaná podľa technickej špecifikácie prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. Ak sa zistia nedostatky, žiadosť o zmenu dodávateľa elektriny sa neakceptuje a prevádzkovateľ sústavy o tom informuje nového dodávateľa elektriny spolu s uvedením dôvodov.
(5)
Po prijatí žiadosti o zmenu dodávateľa elektriny zašle prevádzkovateľ sústavy prostredníctvom technickej špecifikácie pre výmenu dát procesnú požiadavku na verifikáciu pôvodnému dodávateľovi. Pôvodný dodávateľ elektriny prostredníctvom technickej špecifikácie pre výmenu dát prevádzkovateľovi sústavy najneskôr desať dní pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa elektriny, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa elektriny, verifikuje alebo odmietne verifikáciu v procesnej požiadavke nového dodávateľa EIC číslo odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, na ktorom môže byť zmena vykonaná. Odmietnuť verifikáciu možno výlučne z dôvodov neukončenia zmluvy o dodávke elektriny najneskôr ku dňu technickej zmeny dodávateľa elektriny alebo existencie pohľadávok pôvodného dodávateľa elektriny voči odberateľovi elektriny po lehote splatnosti viac ako päť pracovných dní a súčasne v sume presahujúcej 100 eur, pričom sa uvedie dôvod odmietnutie verifikácie. Po doručení verifikácie od pôvodného dodávateľa túto prevádzkovateľ sústavy bezodkladne zašle žiadateľovi o zmenu dodávateľa elektriny, pričom informácia obsahuje názov dodávateľa elektriny, ktorý verifikáciu vykonal, a pri odmietnutí verifikácie aj dôvod odmietnutia. Pri verifikácii a ak nie je zaslaná žiadna odpoveď zo strany pôvodného dodávateľa vo veci verifikácie, technická zmena dodávateľa elektriny sa vykoná podľa § 27. Prevádzkovateľ sústavy vtedy potvrdí prostredníctvom technickej špecifikácie pre výmenu dát novému dodávateľovi elektriny, že jeho žiadosť o zmenu dodávateľa je spracovaná podľa § 27 v rozsahu, v akom je doručená podľa odseku 2.
(6)
Doručenie verifikácie žiadosti zo strany prevádzkovateľa sústavy novému dodávateľovi zároveň znamená potvrdenie, že vo vzťahu k tejto požiadavke je vykonaná technická zmena dodávateľa podľa § 27. Ak nový dodávateľ opätovne zašle procesnú požiadavku, ktorá obsahuje odberné miesta alebo odovzdávacie miesta s odmietnutou verifikáciou pôvodným dodávateľom elektriny s požadovanou zmenou dodávateľa k tomu istému termínu, prevádzkovateľ sústavy informuje nového dodávateľa, že zmena dodávateľa sa nevykoná.
(7)
Technická zmena dodávateľa elektriny podľa § 27 ods. 1 sa vykoná aj ak pôvodný dodávateľ elektriny počas procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny stratí spôsobilosť dodávať elektrinu na vymedzenom území podľa § 18 ods. 6 zákona o energetike a súčasne nevyjadrí svoje stanovisko pri verifikácii podľa odseku 5.
(8)
Ak sa odmietne verifikácia žiadosti o zmenu dodávateľa elektriny bezdôvodne, zodpovednosť za škodu znáša podľa všeobecne záväzných právnych predpisov dodávateľ elektriny, ktorý odmietol verifikáciu. Ak je odmietnutie verifikácie doručené prevádzkovateľovi sústavy skôr ako 15 dní alebo neskôr ako desať dní pred požadovaným termínom vykonania technickej zmeny dodávateľa, odmietnutie verifikácie sa neakceptuje.
(9)
Postupy pri zmene dodávateľa elektriny platia rovnako pri zmene dodávateľa elektriny na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny alebo uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny.
§ 27
Technická zmena dodávateľa elektriny
(1)
Technickou zmenou dodávateľa elektriny sa rozumie registrácia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta koncového odberateľa elektriny na dodávateľa elektriny k termínu požadovanej účinnosti zmeny dodávateľa elektriny. Technickou zmenou dodávateľa elektriny sa dokončuje proces zmeny dodávateľa elektriny. Technická zmena dodávateľa elektriny sa vykoná v lehote 24 hodín od splnenia podmienok pre dokončenie procesov predchádzajúcich technickej zmene dodávateľa elektriny. Technická zmena dodávateľa elektriny sa nevykoná, ak v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste koncového odberateľa elektriny nie je k dátumu požadovanej účinnosti zmeny dodávateľa elektriny zabezpečená distribúcia elektriny.
(2)
Zmena dodávateľa elektriny nadobúda účinnosť od 00:00:00 hod. dňa s dátumom, ktorý je uvedený v žiadosti o zmenu dodávateľa elektriny ako termín účinnosti požadovanej zmeny dodávateľa elektriny.
(3)
Zmena dodávateľa elektriny pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto sa oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred dňom, od ktorého je zmena dodávateľa účinná.
(4)
Ku dňu účinnosti zmeny dodávateľa elektriny sa zisťuje spotreba elektriny pre dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto. Pri zisťovaní spotreby elektriny pre dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto prevádzkovateľ sústavy postupuje podľa § 36.
(5)
Postup a podmienky poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pri zmene dodávateľa elektriny v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste sú určené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
Procesy súvisiace s registráciou agregátora
§ 28
Registrácia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta na agregátora
(1)
Proces registrácie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta na agregátora („registrácia OOM na agregátora“) je zabezpečovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Podmienkou pre registráciu OOM na agregátora je uzavretie zmluvy o agregácii s agregátorom pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto poskytovateľa flexibility. Na obdobie, na ktoré sa požaduje registrácia OOM na agregátora, môže mať poskytovateľ flexibility uzavretú zmluvu len s jedným agregátorom. Podmienkou pre registráciu agregátora je ďalej evidencia úplných technických údajov pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto poskytovateľa flexibility v rozsahu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a osadenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, v ktorom je flexibilita poskytovaná, určeným meradlom prevádzkovateľa sústavy s priebehovým meraním hodnôt v štvrťhodinovom rozlíšení.
(2)
Žiadosť o registráciu OOM na agregátora sa podáva u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom registrácie. Ak sa žiadosť podá neskôr, proces registrácie OOM na agregátora sa vykoná tak, že dôjde k registrácii OOM na agregátora od začiatku tretieho dňa od podania žiadosti za predpokladu, že ostatné podmienky sú splnené. Náležitosti žiadosti určí prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Žiadosť, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, sa zamietne a oznámi sa to žiadateľovi spolu s uvedením dôvodu zamietnutia požiadavky.
(3)
Preverí sa úplnosť a správnosť údajov oznámených žiadateľom o registráciu OOM na agregátora. Ak nie sú pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto poskytovateľa flexibility evidované technické údaje v rozsahu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou alebo nie je na obdobie požadovanej registrácie OOM na agregátora ukončená registrácia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta na iného agregátora, proces registrácie OOM na agregátora sa zastaví a oznámi sa to žiadateľovi spolu s uvedením dôvodu zastavenia procesu. Súčasne sa o zastavení procesu registrácie informuje súčasný agregátor vrátane súčasného subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku, ktorá vznikla v odberných alebo odovzdávacích miestach aktiváciou agregovanej flexibility, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny, u ktorého je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto registrované u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, vrátane subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku odberu alebo dodávky elektriny, a to v rozsahu stanovenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(4)
Ak sú splnené všetky podmienky pre registráciu OOM na agregátora, registrácia OOM na agregátora sa vykoná s účinnosťou k dátumu uvedenému v žiadosti. Súčasne sa registruje k takému miestu aj miesto vyhodnotenie aktivovanej flexibility, východiskový diagram pre vyhodnotenie aktivovanej flexibility na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste podľa typu flexibility a priradenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta k agregačnému bloku, a to spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. O registrácii OOM na agregátora sa informuje žiadateľ vrátane nového subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku, ktorá vznikla v odberných alebo odovzdávacích miestach aktiváciou agregovanej flexibility, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny, u ktorého je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto registrované organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, vrátane subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku odberu alebo dodávky elektriny, a to v rozsahu stanovenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Na základe technických údajov evidovaných k odbernému miestu alebo odovzdávaciemu miestu, ktoré sa požaduje registrovať na agregátora s vyhodnotením aktivovanej flexibility na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste, a flexibilite v tomto odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste sa vyhodnotí, či je možné priradením aspoň jedného z dostupných typov východiskových diagramov dosiahnuť stanovené presnosti východiskového diagramu. Ak určené presnosti nie je možné dosiahnuť ani jedným z dostupných typov východiskových diagramov, žiadosť o registráciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta na agregátora sa zamietne.
(6)
Pred plánovaným využitím flexibility v odberných miestach alebo odovzdávacích miestach, ktoré sú registrované na agregátora podľa odseku 4, sa overí u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou informácia o obmedzení aktivácie flexibility podľa § 51, konkrétne, či je v plánovanom čase využitia flexibility možné flexibilitu na daných odberných miestach alebo odovzdávacích miestach použiť.
(7)
Pri aktivácii flexibility sa organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou odovzdáva informácia o aktivácii flexibility podľa § 49.
§ 29
Vyhodnocovanie aktivovanej agregovanej flexibility a ďalšie procesy súvisiace s registráciou odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta na agregátora
(1)
Aktivovaná agregovaná flexibilita sa vyhodnocuje na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste alebo na technológii poskytujúcej flexibilitu. Východiskový diagram dodávky alebo odberu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta pre vyhodnocovanie aktivovanej agregovanej flexibility na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste sa priradzuje taktiež na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste. Východiskový diagram dodávky alebo odberu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta sa priradí jednotlivo ku každému odbernému miestu alebo odovzdávaciemu miestu registrovanému na agregátora. Typy východiskových diagramov podľa typu využitej flexibility, spôsob určenia východiskového diagramu pre vyhodnocovanie aktivovanej agregovanej flexibility na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste, spôsob priradenia východiskového diagramu pre vyhodnocovanie aktivovanej agregovanej flexibility na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste, spôsob použitia východiskového diagramu pre výpočet aktivovanej agregovanej flexibility pre vyhodnocovanie aktivovanej agregovanej flexibility na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste a spôsob zahrnutia aktivovanej agregovanej flexibility do výpočtu odchýlok a určenie hodnôt za dodávku alebo odber elektriny pri aktivácii agregovanej flexibility určí prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa pred spustením využívania flexibility podľa § 28 odseku 4 odovzdajú technické údaje zariadenia, z ktorého chce agregátor alebo poskytovateľ flexibility poskytovať flexibilitu v rozsahu a spôsobom podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Pred podaním žiadosti o registráciu OOM na agregátora môže žiadateľ overiť u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou osadenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, v ktorom je flexibilita poskytovaná, určeným meradlom prevádzkovateľa sústavy s priebehovým meraním hodnôt v štvrťhodinovom rozlíšení.
§ 30
Ukončenie registrácie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta na agregátora
(1)
Registrácia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta na agregátora sa ukončí na základe žiadosti o ukončenie registrácie OOM na agregátora podanej poskytovateľom flexibility, za ktorého môže konať nový agregátor alebo podanej súčasným agregátorom.
(2)
Žiadosť o ukončenie registrácie OOM na agregátora sa podáva u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr dva pracovné dni pred dátumom, keď má dôjsť k ukončeniu registrácie OOM na agregátora. Ak sa žiadosť podá neskôr, proces ukončenia registrácie OOM na agregátora sa vykoná tak, že dôjde k ukončeniu registrácie OOM na agregátora od začiatku tretieho dňa od podania žiadosti za predpokladu, že ostatné podmienky sú splnené.
(3)
Preverí sa úplnosť a správnosť údajov oznámených žiadateľom o ukončenie registrácie OOM na agregátora. Ak nie sú splnené náležitosti požiadavky podľa odseku 2, požiadavka na ukončenie registrácie agregátora sa zamietne a proces ukončenia registrácie OOM na agregátora sa zastaví. O zastavení procesu sa informuje žiadateľ a uvedú sa mu aj informácie v rozsahu stanovenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(4)
Ak sú náležitosti požiadavky podľa odseku 2 splnené, registrácia OOM na agregátora sa ukončí s účinnosťou k dátumu uvedenému v požiadavke alebo tak, že je účinná od začiatku tretieho dňa od podania žiadosti, ak je táto podaná po lehote podľa odseku 2.
(5)
O ukončení registrácie OOM na agregátora sa informuje žiadateľ vrátane súčasného subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku, ktorá vznikla v odberných alebo odovzdávacích miestach aktiváciou agregovanej flexibility, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny, u ktorého je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto registrované u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, vrátane subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku odberu alebo dodávky elektriny.
§ 31
Opätovná registrácia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta na agregátora
(1)
Pôvodný agregátor, ktorého registrácia je ukončená podľa § 30 ods. 4, môže vzniesť námietky voči ukončeniu a súčasne požiadať o opätovnú registráciu v lehote do dvoch pracovných dní od doručenia informácie podľa § 30 ods. 5. K námietkam sa priloží sken dokumentu dokazujúceho vôľu poskytovateľa flexibility byť viazaný zmluvou o agregácii uzatvorenou s týmto agregátorom v období, pre ktoré sa požaduje ukončenie registrácie pôvodného agregátora.
(2)
Preverí sa úplnosť a správnosť údajov oznámených v žiadosti o opätovnú registráciu OOM na pôvodného agregátora. Ak nie sú splnené náležitosti požiadavky podľa odseku 1, požiadavka na opätovnú registráciu OOM na pôvodného agregátora sa zamietne a proces opätovnej registrácie OOM na pôvodného agregátora sa zastaví. O zastavení procesu sa informuje žiadateľ.
(3)
Preverí sa, že je požiadavka na opätovnú registráciu OOM na pôvodného agregátora podaná subjektom k tomu oprávneným podľa odseku 1 a žiada sa o opätovnú registráciu OOM na pôvodného agregátora. Ak sú podmienky podľa predchádzajúcej vety splnené, odberné miesto alebo odovzdávacie miesto sa opätovne registruje na pôvodného agregátora s účinnosťou k dátumu uvedenému v požiadavke. Ak je dotknuté odberné miesto alebo odovzdávacie miesto v tej dobe registrované na iného agregátora, súčasne sa ukončí registrácia OOM na tohto agregátora.
(4)
O opätovnej registrácii OOM na pôvodného agregátora sa informuje žiadateľ podľa odseku 1 vrátane súčasného subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku, ktorá vznikne v odberných alebo odovzdávacích miestach aktiváciou agregovanej flexibility, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny, u ktorého je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto registrované u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, vrátane subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku odberu alebo dodávky elektriny. O opätovnej registrácii OOM na pôvodného agregátora sa informuje aj subjekt, ktorý podal žiadosť o ukončenie registrácie OOM podľa § 30 ods. 1. Ak je dotknuté odberné miesto alebo odovzdávacie miesto pred opätovnou registráciou podľa odseku 3 v tej dobe registrované na iného agregátora, o opätovnej registrácii sa informuje aj tento agregátor vrátane nového subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku, ktorá vznikne v odberných alebo odovzdávacích miestach aktiváciou agregovanej flexibility.
(5)
Subjekt, ktorý podal žiadosť o ukončenie registrácie OOM na agregátora podľa § 30 ods. 1 a ktorého registrácia je ukončená podľa odseku 3, môže požiadať o registráciu OOM na agregátora postupom podľa § 28 za predpokladu, že doloží dokument preukazujúci, že poskytovateľ flexibility je viazaný zmluvou o agregácii s ním uzatvorenou v období, pre ktoré je žiadané ukončenie registrácie pôvodného agregátora, neskoršieho dátumu ako dokument predložený pôvodným agregátorom.
Ostatné procesy súvisiace s odbernými miestami alebo odovzdávacími miestami
§ 32
Zmena koncového odberateľa elektriny v odbernom mieste, zmena užívateľa odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta
(1)
Proces zmeny koncového odberateľa elektriny je zabezpečovaný dodávateľom elektriny do daného odberného miesta, pričom prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje pri zabezpečovaní procesu súčinnosť. Pre zmenu koncového odberateľa elektriny v odbernom mieste bez súčasnej zmeny dodávateľa elektriny sa pre postup posúdenia žiadosti o zmenu koncového odberateľa v odbernom mieste použije postup podľa § 26 ods. 5 až 9 primerane. Činnosti v rámci procesu zmeny koncového odberateľa elektriny v odbernom mieste sa vykonávajú tak, že je zaručená nepretržitá dodávka elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny.
(2)
Proces zmeny užívateľa odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta je zabezpečovaný prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto pripojené.
§ 33
Priradenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta ku skupine zdieľania
(1)
Procesy priradenia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta ku skupine zdieľania sú zabezpečované organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Podmienkou priradenia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta ku skupine zdieľania (ďalej len „priradenie skupiny zdieľania“) je evidencia úplných technických údajov zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo výrobu elektriny v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste, z ktorého je zdieľaná elektrina v rozsahu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, a osadenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, z ktorého má byť zdieľaná elektrina a do ktorého má byť zdieľaná elektrina, určeným meradlom prevádzkovateľa sústavy s priebehovým meraním hodnôt v štvrťhodinovom rozlíšení.
(2)
Skupina zdieľania sa priradí na základe žiadosti osoby oprávnenej konať za jednotlivých členov skupiny zdieľania. Žiadosť o priradenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta ku skupine zdieľania sa podáva u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr dva dni pred požadovaným dňom priradenia. Ak sa žiadosť podá neskôr, proces priradenia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta ku skupine zdieľania sa vykoná tak, že dôjde k priradeniu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta ku skupine zdieľania od začiatku tretieho dňa od podania žiadosti za predpokladu, že ostatné podmienky sú splnené. Žiadosť musí obsahovať EIC skupiny zdieľania, ak ide o existujúcu skupinu zdieľania a EIC odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, ku ktorému je požadované priradenie skupiny zdieľania, dátum, od kedy je požadované priradenie skupiny zdieľania, dátum do kedy je požadované priradenie skupiny zdieľania, nastavenie podielov zdieľanej elektriny v skupine zdieľania v rozsahu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, výber metódy vyhodnotenia zdieľanej elektriny a ako príloha žiadosti sa prikladá sken dokumentu, na základe ktorého je požadované priradenie skupiny zdieľania. Ďalšie náležitosti žiadosti určí prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Žiadosť, ktorá neobsahuje všetky stanovené náležitosti, sa zamietne a oznámi sa to žiadateľovi spolu s uvedením dôvodu zamietnutia požiadavky.
(3)
Preverí sa úplnosť a správnosť údajov oznámených žiadateľom o priradenie skupiny zdieľania. Ak nie sú pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto, z ktorého je elektrina zdieľaná, evidované technické údaje v rozsahu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, nie je na obdobie požadovaného priradenia skupiny zdieľania ukončené priradenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta k inej skupine zdieľania alebo nie je úspešná kontrola priradenia podielov zdieľanej elektriny určená v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, proces priradenia skupiny zdieľania sa zastaví a oznámi sa to žiadateľovi spolu s uvedením dôvodu zastavenia procesu. Súčasne sa informuje o zastavení procesu priradenia skupiny zdieľania osoba oprávnená konať za súčasnú skupinu zdieľania, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny, u ktorého je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto registrované u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, vrátane subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku odberu alebo dodávky elektriny.
(4)
Ak sú splnené všetky podmienky pre registráciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta ku skupine zdieľania, priradenie skupiny zdieľania sa vykoná s účinnosťou k dátumu uvedenému v žiadosti. Ak ide o novú skupinu zdieľania, súčasťou registrácie je aj priradenie EIC skupiny zdieľania. Súčasne sa registrujú k odberným miestam a odovzdávacím miestam v žiadosti uvedené podiely zdieľanej elektriny spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. O priradenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta ku skupine zdieľania sa informuje žiadateľ, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny, u ktorého je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto registrované organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, vrátane subjektu zúčtovania zodpovedného za odchýlku odberu alebo dodávky elektriny, a to v rozsahu stanovenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Ak odberné miesto alebo odovzdávacie miesto, ktorého sa týka priradenie ku skupine zdieľania, je v dobe podania žiadosti podľa odseku 2 priradené k inej skupine zdieľania, informuje sa aj osoba oprávnená konať za jednotlivých členov tejto skupiny zdieľania.
(5)
Pred podaním žiadosti o registráciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta ku skupine zdieľania môže žiadateľ overiť u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou osadenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, z ktorého bude zdieľaná elektrina a do ktorého bude zdieľaná elektrina, určeným meradlom prevádzkovateľa sústavy s priebehovým meraním hodnôt v štvrťhodinovom rozlíšení.
(6)
Meniť nastavenie podielov zdieľanej elektriny a výber metódy vyhodnotenia zdieľanej elektriny môže len osoba oprávnená konať za jednotlivých členov skupiny zdieľania pred dátumom dodávky a odberu elektriny pre zdieľanie elektriny, a to na základe žiadosti podanej u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 34
Ukončenie priradenia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta ku skupine zdieľania
(1)
Priradenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta ku skupine zdieľania sa ukončí (ďalej len „ukončenie priradenia ku skupine zdieľania“) na základe žiadosti osoby oprávnenej konať za jednotlivých členov skupiny zdieľania, ku ktorej je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto pripojené alebo ku ktorej je pripojené, ak je toto odberné miesto alebo odovzdávacie miesto pripojené do tejto novej skupiny zdieľania namiesto existujúcej skupiny.
(2)
Žiadosť o ukončenie priradenia ku skupine zdieľania sa podáva u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr dva dni pred dátumom, keď má dôjsť k ukončeniu priradenia ku skupine zdieľania. Ak sa žiadosť podá neskôr, proces ukončenia priradenia ku skupine zdieľania sa vykoná tak, že dôjde k ukončeniu priradenia ku skupine zdieľania od začiatku tretieho dňa od podania žiadosti za predpokladu, že ostatné podmienky sú splnené. Požiadavka na ukončenie priradenia ku skupine zdieľania obsahuje náležitosti určené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Preverí sa úplnosť a správnosť údajov oznámených žiadateľom o ukončenie priradenia ku skupine zdieľania. Ak nie sú splnené náležitosti požiadavky podľa odseku 2, požiadavka na ukončenie priradenia ku skupine zdieľania sa zamietne a proces ukončenia priradenia ku skupine zdieľania sa zastaví. O zastavení procesu sa informuje žiadateľ.
(4)
Ak sú náležitosti požiadavky podľa odseku 2 splnené, priradenie ku skupine zdieľania sa ukončí s účinnosťou k dátumu uvedenému v požiadavke alebo tak, že je účinná od začiatku tretieho dňa od podania žiadosti, ak je táto podaná po lehote podľa odseku 2. Ak podmienky podľa prvej vety splnené nie sú, proces ukončenia priradenia ku skupine zdieľania sa zastaví a oznámi sa to žiadateľovi spolu s uvedením dôvodu zamietnutia požiadavky.
(5)
O ukončení priradenia ku skupine zdieľania sa informuje žiadateľ, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny, u ktorého je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto registrované u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 35
Evidencia a vyhodnocovanie uskladňovania elektriny
(1)
Procesy evidencie a vyhodnocovania uskladňovania elektriny sú zabezpečované organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Podmienkou pre evidenciu vyhodnocovania uskladňovania elektriny je montáž určeného meradla na svorkách zariadenia na uskladňovanie elektriny a ak je v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste pripojené aj zariadenie na výrobu elektriny, tak aj montáž určeného meradla na svorkách generátorov zariadenia na výrobu elektriny, evidencia úplných technických údajov zariadenia na uskladňovanie elektriny pripojenom v danom odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste a ak je k odbernému miestu alebo odovzdávaciemu miestu priradené aj zariadenie na výrobu elektriny, tak isto evidencia úplných technických údajov zariadenia na výrobu elektriny a osadenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, z ktorého je zdieľaná elektrina a do ktorého je zdieľaná elektrina, určeným meradlom prevádzkovateľa sústavy s priebehovým meraním hodnôt v štvrťhodinovom rozlíšení.
(2)
Vyhodnocovanie uskladňovania elektriny v odbernom mieste a odovzdávacom mieste prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny sa eviduje na základe žiadosti prevádzkovateľa tohto zariadenia. Žiadosť o registráciu vyhodnocovania uskladňovania elektriny sa podáva u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr dva dni pred požadovaným dňom registrácie. Ak sa žiadosť podá neskôr, proces registrácie vyhodnocovania uskladňovania elektriny sa vykoná tak, aby došlo k registrácii vyhodnocovania uskladňovania elektriny od začiatku tretieho dňa od podania žiadosti za predpokladu, že ostatné podmienky sú splnené.
(3)
Žiadosť o registráciu vyhodnocovania uskladňovania elektriny musí obsahovať EIC prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, EIC odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, ku ktorému je požadované vykonanie evidencie vyhodnocovania uskladňovania elektriny, EIC zariadení v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste, ktoré sú merané na svorkách zariadenia na uskladňovanie elektriny a ak je v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste pripojené aj zariadenie na výrobu elektriny, tak aj na svorkách generátorov zariadenia na výrobu elektriny a dátum, odkedy je požadované vykonanie evidencie vyhodnocovania uskladňovania elektriny. Žiadosť, ktorá neobsahuje všetky stanovené náležitosti, sa zamietne a oznámi sa to žiadateľovi spolu s uvedením dôvodu zamietnutia požiadavky.
(4)
Preverí sa úplnosť a správnosť údajov oznámených žiadateľom o registráciu vyhodnocovania uskladňovania elektriny. Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, proces evidencie vyhodnocovania uskladňovania elektriny sa zastaví a oznámi sa to žiadateľovi spolu s uvedením dôvodu zastavenia procesu.
(5)
Ak sú splnené všetky podmienky pre registráciu vyhodnocovania uskladňovania elektriny, registrácia vyhodnocovania uskladňovania elektriny sa vykoná s účinnosťou k dátumu uvedenému v žiadosti. O registrácii vyhodnocovania uskladňovania elektriny sa informuje žiadateľ, prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny, u ktorého je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto registrované organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(6)
Pred podaním žiadosti o registráciu vyhodnocovania uskladňovania elektriny môže žiadateľ overiť u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou osadenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, v ktorom je vyhodnocovanie uskladňovania elektriny, určeným meradlom prevádzkovateľa sústavy s priebehovým meraním hodnôt v štvrťhodinovom rozlíšení.
(7)
Na metódu a spôsob vyhodnocovania uskladňovania elektriny sa dodržia ustanovenia § 40 ods. 5.
§ 36
Zisťovanie spotreby elektriny alebo dodávky elektriny prevádzkovateľom sústavy pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto pri zmene dodávateľa elektriny, zmene bilančnej skupiny, zmene koncového odberateľa elektriny alebo zmene skupiny zdieľania
(1)
Pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto s meraním typu A sa vykoná diaľkový odpočet stavu určeného meradla ku dňu zmeny bilančnej skupiny a subjektu zúčtovania alebo zmeny dodávateľa elektriny alebo subjektu zúčtovania na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste. Ku dňu vykonania zmeny sa určí spotreba alebo dodávka elektriny pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto s meraním typu B, ktorého sa zmena týka, podľa skutočne nameraných hodnôt.
(2)
Pre odberné miesto s meraním typu C, ktorého sa zmena dodávateľa elektriny alebo zmena odberateľa elektriny týka, sa určí typový diagram odberu po doručení žiadosti o zmenu registrácie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta prevádzkovateľovi distribučnej sústavy v súlade s § 24 a typový diagram odberu sa oznámi subjektu zúčtovania a novému dodávateľovi elektriny najneskôr sedem dní pred dňom vykonania zmeny bilančnej skupiny alebo dodávateľa elektriny.
(3)
Spotreba elektriny pre odberné miesto s meraním typu C sa v rámci procesu zmeny dodávateľa elektriny určí bezodplatne prevádzkovateľom sústavy na základe fyzického odpočtu alebo samoodpočtu určeného meradla podľa prevádzkového poriadku, alebo na základe určenia stavu meradla pomocou typového diagramu odberu.
(4)
V zákonom ustanovených prípadoch sa zistia hodnoty odberu elektriny alebo dodávky elektriny náhradným spôsobom podľa veľkosti odberu alebo dodávky elektriny v predchádzajúcom porovnateľnom období pri porovnateľnom charaktere odberu alebo dodávky elektriny, v ktorom sú odber alebo dodávka elektriny riadne merané, alebo dodatočne podľa veľkosti odberu elektriny alebo dodávky elektriny zistenej na základe kontrolného odpočtu v nasledujúcom porovnateľnom období. Na určenie náhradných údajov o odbere elektriny v odbernom mieste, kde je priradený typový diagram odberu, sa použije tento typový diagram odberu, počet vyhodnocovaných dní a veľkosť odhadovaného ročného odberu elektriny. Náhradný spôsob možno v jednom odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste využiť najviac po dvoch po sebe nasledujúcich rokov.
(5)
Pri zmene koncového odberateľa alebo zmene skupiny zdieľania sa pre zisťovanie spotreby použije postup podľa odsekov 1 až 3 rovnako.
(6)
Dotknutým subjektom zúčtovania a dodávateľom elektriny sa odovzdajú údaje o spotrebe alebo dodávke elektriny pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto zistené prevádzkovateľom sústavy podľa odsekov 1 a 3 prostredníctvom informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou ku dňu vykonania zmeny do desať pracovných dní odo dňa vykonania zmeny.
Organizovanie a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou a centrálna fakturácia
§ 37
Podmienky účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou
(1)
Organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou uzavretej medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou po zložení finančnej zábezpeky účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou najneskôr tri pracovné dni pred účinnosťou tejto zmluvy pri zložení hotovosti na účet organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a najneskôr 15 dní pred účinnosťou tejto zmluvy pri odovzdaní bankovej záruky.
(2)
Účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou môže byť len subjekt zúčtovania s platnou a účinnou zmluvou o zúčtovaní odchýlky.
(3)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa zasielajú údaje potrebné na vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 38
Registrácia objednávok a párovanie objednávok v rámci organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
(1)
Objednávky účastníka organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou obsahujú ponuku na predaj elektriny alebo dopyt na nákup elektriny.
(2)
Objednávky účastníka organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sa zadávajú do času určeného prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Objednávky účastníka organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sa doručia organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v čase, spôsobom a vo formáte podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(4)
Párovanie objednávok na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou sa vykonáva postupom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 39
Vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
(1)
Vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou je účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sprístupnené prostredníctvom informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže z dôvodu technických problémov pozastaviť alebo zrušiť obchodovanie na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.
(3)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa poskytuje súčinnosť pri organizovaní krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.
(4)
Na požiadanie sa poskytnú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.
§ 40
Centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkovaním systému vykonávaná organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
(1)
Pre potreby centrálnej fakturácie sa vyhodnocujú údaje o
a)
vlastnej spotrebe elektriny výrobcov elektriny,
b)
odbere elektriny v odberných miestach a odovzdávacích miestach pripojených do prenosovej sústavy,
c)
odbere elektriny v odberných miestach a odovzdávacích miestach pripojených do distribučnej sústavy,
d)
množstve elektriny odobratej z prenosovej sústavy, uskladnenej v zariadení na uskladňovanie elektriny a po jej uskladnení dodanej späť do prenosovej sústavy,
e)
množstve elektriny odobratej z distribučnej sústavy, uskladnenej v zariadení na uskladňovanie elektriny a po jej uskladnení dodanej späť do distribučnej sústavy,
f)
koncovej spotrebe elektriny v odberných miestach a odovzdávacích miestach pripojených do prenosovej sústavy,
g)
koncovej spotrebe elektriny v odberných miestach a odovzdávacích miestach pripojených do distribučnej sústavy.
(2)
Účastníkom trhu s elektrinou sa sprístupňujú podklady na fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy. Poplatky súvisiace s prevádzkou sústavy sú poplatky na základe tarify za
a)
systémové služby,
b)
prevádzkovanie systému.
(3)
Subjektom zúčtovania sa fakturuje tarifa za
a)
systémové služby,
b)
prevádzkovanie systému v zložení a sume podľa osobitného predpisu.7)
(4)
Množstvo elektriny odobratej z prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, uskladnenej v zariadení na uskladňovanie elektriny a po jej uskladnení dodanej späť do prenosovej alebo distribučnej sústavy sa určí ako objem elektriny dodanej do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy zo zariadenia na uskladňovanie elektriny v každom kalendárnom mesiaci samostatne, pričom
a)
objem odobratej elektriny z prenosovej alebo distribučnej sústavy a následne uskladnenej elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny sa určí ako objem elektriny vstupujúci do zariadenia na uskladňovanie elektriny za časovú jednotku, najviac do celkového odberu elektriny z prenosovej alebo distribučnej sústavy v danom odbernom alebo odovzdávacom mieste za rovnakú časovú jednotku,
b)
objem uskladnenej elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny a následne dodanej elektriny do prenosovej alebo distribučnej sústavy sa určí ako objem elektriny vystupujúci zo zariadenia na uskladňovanie elektriny za časovú jednotku, najviac do celkovej dodávky elektriny do prenosovej alebo distribučnej sústavy v danom odbernom alebo odovzdávacom mieste za rovnakú časovú jednotku,
c)
celkové množstvo elektriny odobratej z prenosovej alebo distribučnej sústavy, uskladnenej v zariadení na uskladňovanie elektriny a po jej uskladnení dodanej späť do prenosovej alebo distribučnej sústavy sa určí ako suma objemov podľa písmena b) za všetky časové jednotky v príslušnom kalendárnom mesiaci, najviac do objemov podľa písmena a) za všetky časové jednotky v príslušnom kalendárnom mesiaci,
d)
ďalšie podrobnosti upravené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Platba za systémové služby a platba za prevádzkovanie systému sa uhrádza organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za všetky odberné miesta a odovzdávacie miesta subjektu zúčtovania, ktoré sú v jeho bilančnej skupine.
(6)
Údaje od prevádzkovateľa sústavy potrebné na fakturáciu platby za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému sa odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, a to vždy za príslušný mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.
(7)
Údaje od výrobcu elektriny a prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny potrebné na fakturáciu platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému sa odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, a to vždy za príslušný mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.
(8)
Platba za systémové služby, ktorej výber od subjektov zúčtovania organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva, sa uhrádza prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.
(9)
Vyúčtovacím obdobím pre centrálnu fakturáciu poplatkov podľa tohto paragrafu je jeden kalendárny mesiac.
Zverejňovanie, evidovanie a poskytovanie informácií účastníkmi trhu s elektrinou
§ 41
Zverejňovanie informácií a poskytovanie údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
(1)
Bilancia dodávok elektriny a odberov elektriny sa zistí na základe registrácie denných diagramov súhrnne za sústavu na vymedzenom území za každú obchodnú hodinu nasledujúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení a uverejní sa na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou do 17:00 hod. po ukončení registrácie denných diagramov. Tieto údaje sa denne aktualizujú po ukončení vnútrodenného obchodovania do 10:30 hod. za predchádzajúci deň.
(2)
Na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa uverejňuje denne o 10:30 hod. za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení
a)
veľkosť odchýlky sústavy v MWh,
b)
súčet kladných odchýlok,
c)
súčet záporných odchýlok,
d)
objem kladnej regulačnej elektriny,
e)
objem zápornej regulačnej elektriny,
f)
celkové náklady na obstaranie kladnej regulačnej elektriny,
g)
celkové náklady na obstaranie zápornej regulačnej elektriny,
h)
zúčtovaciu cenu odchýlky v eurách/MWh,
i)
koeficient použitý na výpočet platieb za protiodchýlku,
j)
údaj o salde medzi tržbami zo zúčtovania odchýlok a nákladmi na zabezpečenie regulačnej elektriny.
(3)
Informácia o nepresnosti v údajoch medzi údajmi konečných vyhodnotení a údajmi z denných vyhodnotení odchýlky, ktoré sú zaslané organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na denné zúčtovanie odchýlok, pre odberné miesta s meraním typu A sa uverejňuje na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v deň konečného zúčtovania odchýlok v členení podľa jednotlivých prevádzkovateľov sústav v percentách za jednotlivé dni mesiaca, pre ktorý je vykonané konečné vyhodnotenie odchýlok.
(4)
Na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa denne uverejňuje
a)
aktualizovaný zoznam registrovaných účastníkov krátkodobého trhu s elektrinou,
b)
celkové množstvo nákupu elektriny ponúkané v každej obchodnej hodine v MWh,
c)
celkové množstvo predaja elektriny dopytované v každej obchodnej hodine v MWh,
d)
množstvo nákupu elektriny zobchodované v každej obchodnej hodine v MWh,
e)
množstvo predaja elektriny zobchodované v každej obchodnej hodine v MWh,
f)
rozdiel množstva nákupu elektriny a predaja elektriny zobchodovaného v každej obchodnej hodine v MWh,
g)
cenu elektriny v obchodnej oblasti za každú obchodnú hodinu v eurách,
h)
agregované krivky nákupu elektriny a predaja elektriny ponúkanej a požadovanej v každej obchodnej hodine vrátane identifikácie úspešne zobchodovaného množstva,
i)
cenové indexy pre základné pásmo, ktoré sa určuje zo všetkých obchodných hodín, a špičkové pásmo, ktoré sa určuje z obchodných hodín, ktoré pokrývajú čas v intervale od 8:00 do 20:00 hod., ktoré sa určia ako aritmetický priemer cien obchodných hodín,
j)
hodnoty dovozov elektriny a vývozov elektriny realizovaných na základe výsledkov krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v každej obchodnej hodine v MWh.
(5)
Na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa mesačne a ročne uverejňujú údaje o koncovej spotrebe elektriny pre centrálnu fakturáciu.
(6)
Prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovom regionálnych distribučných sústav a prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav sa z informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou poskytujú údaje, ktoré sú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou poskytované od výrobcov elektriny a prevádzkovateľov zariadení na uskladňovanie elektriny podľa § 48 a na zabezpečenie procesu zmeny dodávateľa elektriny aj identifikačné číslo EIC účastníka trhu s elektrinou, s ktorým má nový dodávateľ elektriny zmluvne zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku za dodávku elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny. Prevádzkovateľovi prenosovej sústavy sa z informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou poskytujú aj údaje, ktoré sú poskytované organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou od prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav podľa § 45. Prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav sa z informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou poskytujú aj údaje, ktoré sú poskytované organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou od prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav podľa § 45.
(7)
Údaje podľa odseku 6 sa poskytujú najskôr v deň nasledujúci po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytovaní údajov pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorú uzatvára organizátor krátkodobého trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom priameho vedenia, prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo výrobcom elektriny podľa jeho prevádzkového poriadku. Prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy sa poskytujú údaje podľa odseku 6 za zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny pripojené do sústavy daného prevádzkovateľa sústavy a za zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.
(8)
Prevádzkovateľovi prenosovej sústavy sa z informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou poskytujú údaje potrebné na uverejnenie podľa osobitného predpisu.8)
(9)
Spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania informácií z informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pre ostatných účastníkov trhu s elektrinou je upravená v technickej špecifikácii organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pre výmenu údajov (ďalej len „technická špecifikácia organizátora“), ktorá sa spoločne s pravidlami komunikácie s informačným systémom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou zverejňuje na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(10)
V súlade so zverejnenou technickou špecifikáciou organizátora postupujú pri využívaní a práci s informačným systémom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a všetci ostatní účastníci trhu s elektrinou.
(11)
Na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa uverejňuje návrh zmien v technickej špecifikácii organizátora a informujú sa o tom dotknutí účastníci trhu. Účastníci trhu sú oprávnení do desať dní po uverejnení návrhu doručiť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou svoje pripomienky. Pripomienky sa vyhodnotia a výsledok vyhodnotenia organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, spolu s odôvodnením, sa uverejnia do 20 dní po termíne na uplatňovanie pripomienok. Výsledný návrh sa uverejní 60 dní pred účinnosťou zmeny technickej špecifikácie organizátora. Účastníkovi trhu sa poskytne potrebná súčinnosť pri testovaní zmien technickej špecifikácie organizátora, že účastník trhu môže otestovať zmeny technickej špecifikácie organizátora najneskôr päť pracovných dní pred účinnosťou jej zmeny.
(12)
Postup podľa odseku 11 sa neuplatní pri zmene alebo doplnení v súvislosti s vydaním cenového rozhodnutia úradu, pričom zmena technickej špecifikácie sa uverejní 30 dní pred jej účinnosťou.
§ 42
Sprístupňovanie údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou prostredníctvom elektronického systému
(1)
Účastníkom trhu s elektrinou sa poskytujú informácie, prijímajú sa od nich informácie a umožňuje sa týmto účastníkom trhu poskytovať informácie inému účastníkovi trhu s elektrinou alebo orgánom štátnej správy v energetike prostredníctvom elektronického systému podľa § 37 ods. 10 zákona o energetike. Evidencia účastníkov trhu s právom prístupu do elektronického systému podľa prvej vety sa vedie organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Prístup do elektronického systému podľa odseku 1 k službám tohto elektronického systému uvedených v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou účastníkom trhu sa umožní na základe zmluvy o poskytovaní údajov pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou takú zmluvu s účastníkmi trhu podľa tejto vyhlášky uzatvára, alebo na základe žiadosti účastníkov trhu o registráciu.
(3)
Po každom prihlásení účastníka trhu s prístupom do elektronického systému podľa odseku 1 je u takého účastníka organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou overená jeho totožnosť a účastník je identifikovaný.
(4)
Účastník trhu s právom na prístup do elektronického systému podľa odseku 1 môže poveriť prístupom ku svojim údajom inú osobu. Ak takáto osoba nedoloží poverenie podľa prvej vety, prístup sa jej neumožní.
(5)
Účastníkom trhu s právom prístupu do elektronického systému podľa odseku 1 sa poskytujú informácie z tohto elektronického systému na základe žiadosti odoslanej účastníkom trhu cez webové sídlo organizátora krátkodobého trhu s elektrinou alebo na základe komunikácie medzi týmto elektronickým systémom a informačným systémom účastníka trhu.
(6)
Elektronický systém organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sprístupní alebo prijme údaje aj prostredníctvom hromadných správ.
(7)
Pri poskytovaní informácií účastníkom trhu s elektrinou a prijímaní informácií od účastníkov trhu s elektrinou sa odovzdávajú a prijímajú informácie v zabezpečenej podobe vo formáte zabezpečenia a určeným spôsobom.
(8)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže určiť, ktoré služby poskytované elektronickým systémom podľa odseku 2 sú poskytované energetickým dátovým centrom, ktoré umožňuje účastníkom trhu s elektrinou využívať agregovanú flexibilitu, služby zariadenia na uskladňovanie elektriny a zdieľať elektrinu.
§ 43
Správa, zber a sprístupňovanie nameraných údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
(1)
Prístup k nameraným údajom sa poskytuje dotknutým účastníkom trhu s elektrinou za celé vymedzené územie na jednom centrálnom mieste, prevádzkovanom organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa poskytujú údaje od prevádzkovateľa sústavy, prevádzkovateľa priameho vedenia, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, výrobcu elektriny, dodávateľa elektriny, agregátora, energetického spoločenstva a aktívneho odberateľa za jednotlivé odberné miesta, odovzdávacie miesta a meracie body v členení podľa identifikačných čísel určených v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov.
(3)
Za správnosť a úplnosť údajov poskytnutých organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zodpovedá poskytovateľ údajov, ktorým je
a)
prevádzkovateľ sústavy,
b)
prevádzkovateľ priameho vedenia,
c)
prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovania elektriny,
d)
výrobca elektriny,
e)
agregátor,
f)
energetické spoločenstvo a
g)
aktívny odberateľ.
(4)
Namerané údaje sú využívané organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou na
a)
vyhodnotenie aktivovanej agregovanej flexibility, zdieľanie elektriny v rámci skupiny zdieľania a akumulovanej elektriny,
b)
zúčtovanie odchýlok,
c)
centrálnu fakturáciu,
d)
poskytovanie nameraných údajov a údajov zohľadňujúcich aktivovanú agregovanú flexibilitu, zdieľanú elektrinu alebo uskladnenú elektrinu za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta subjektom zúčtovania, ktoré za dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto prevzali zodpovednosť za odchýlku, a tiež agregovane za všetky odberné a odovzdávacie miesta registrované na subjekt zúčtovania,
e)
poskytovanie nameraných údajov a údajov zohľadňujúcich aktivovanú agregovanú flexibilitu, zdieľanú elektrinu alebo uskladnenú elektrinu za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta dodávateľom, ktorí dodávajú elektrinu do daného odberného miesta, alebo účastníkom trhu, ktorí odoberajú elektrinu z odovzdávacieho miesta, a tiež agregovane za všetky odberné miesta a odovzdávacie miesta registrované na dodávateľa elektriny alebo účastníka trhu, ktorý odoberá elektrinu,
f)
poskytovanie nameraných údajov a údajov zohľadňujúcich aktivovanú agregovanú flexibilitu agregátorom za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta, v ktorých aktivovali flexibilitu, a tiež agregovane za všetky odberné a odovzdávacie miesta registrované na agregátora,
g)
poskytovanie nameraných údajov a údajov zohľadňujúcich zdieľanú elektrinu osobe oprávnenej konať za jednotlivých členov skupiny zdieľania za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta, do ktorých a z ktorých je elektrina zdieľaná v rámci skupiny zdieľania,
h)
poskytovanie nameraných údajov a údajov zohľadňujúcich uskladnenú elektrinu prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta, v ktorých je uskladňovanie elektriny vyhodnocované,
i)
poskytovanie agregovaných údajov úradu a Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky,
j)
vytváranie bilancií a štatistík za elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky,
k)
organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,9)
l)
evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektrickej energie,10)
m)
poskytovanie nameraných údajov o odbere elektriny za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v odbernom mieste s priebehovým meraním na základe žiadosti odberateľa elektriny alebo ním splnomocneného dodávateľa elektriny za kalendárny rok, v ktorom je žiadosť podaná, a za tri predchádzajúce kalendárne roky a údaje o odbere elektriny za posledný ucelený kalendárny rok.
§ 44
Zverejňovanie informácií a poskytovanie údajov prevádzkovateľom prenosovej sústavy
(1)
Na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa mesačne a ročne uverejňujú údaje o
a)
celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území,
b)
celkovej spotrebe elektriny na vymedzenom území,
c)
cezhraničných tokoch výkonov vrátane cezhraničných tokov výkonov distribučnou sústavou,
d)
plánovaných a skutočných cezhraničných výmenách elektriny na úrovni prenosovej sústavy.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa uverejňujú na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy aj denne.
(3)
Na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa uverejňuje informácia o aktivovanej regulačnej elektrine v danej obchodnej hodine v štvrťhodinovom rozlíšení, a to bezprostredne po skončení príslušnej štvrťhodiny a v trojminútových intervaloch údaje o okamžitej hodnote aktivovanej regulačnej elektriny v minútovom rozlíšení.
(4)
Na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy na vymedzenom území a na webovom sídle aukčnej kancelárie zodpovednej za prideľovanie prenosových kapacít na cezhraničných profiloch (ďalej len „aukčná kancelária“) sa určí a uverejní v termínoch podľa pravidiel aukcií platných na príslušnom cezhraničnom profile voľná prenosová kapacita cezhraničných profilov, ktorá je využiteľná subjektami zúčtovania na dovoz elektriny alebo na vývoz elektriny (ďalej len „voľná obchodovateľná kapacita“), a to
a)
ročná hodnota,
b)
spresnená hodnota na nasledujúci mesiac,
c)
spresnená hodnota na nasledujúci kalendárny týždeň,
d)
spresnená hodnota na jednotlivé hodiny obchodného dňa.
(5)
Na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy sú uverejňované pravidlá aukcie alebo odkaz na pravidlá aukcie a príslušnú aukčnú kanceláriu.
(6)
Na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy a na webovom sídle aukčnej kancelárie sú uverejňované
a)
informácie o očakávanej voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacite na cezhraničných profiloch v jednotlivých dňoch a hodinách ponúkaných účastníkom trhu s elektrinou,
b)
podmienky a pravidlá aukcií najneskôr 14 pracovných dní pred dňom uzávierky na príjem ponúk do aukcie,
c)
podmienky rezervácie kapacít z aukcií a prevodu kapacít,
d)
ceny za rezervovanú kapacitu.
(7)
Na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy sú uverejňované súhrnné údaje o pridelených kapacitách cezhraničných profilov po hodinách a dňoch, súhrnné údaje o ich využití a súhrnné údaje o skutočne využitých kapacitách. Hodinové merané toky sa uverejňujú nasledujúci pracovný deň. Ak sú údaje o pridelených kapacitách cezhraničných profilov po hodinách a dňoch uverejňované na webovom sídle aukčnej kancelárie, na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa uverejňuje odkaz na webové sídlo aukčnej kancelárie.
(8)
Na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy sú uverejňované pravidlá a podmienky nákupu elektriny potrebnej na krytie strát a vlastnej spotreby.
(9)
Na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa každoročne do 30. septembra uverejní predpokladaná celková hodnota disponibility výkonov podporných služieb potrebná na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy na vymedzenom území na nasledujúci rok, a to v členení podľa jednotlivých druhov disponibility podporných služieb na poskytovanie kladnej regulačnej elektriny a jednotlivých druhov disponibility podporných služieb na poskytovanie zápornej regulačnej elektriny. Úradu sa každoročne do 31. decembra predloží štúdia prevádzkovateľa prenosovej sústavy o prevádzke elektrizačnej sústavy na obdobie nasledujúceho roka.
(10)
Na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy sú uverejňované
a)
priebežne predbežné vyhodnotenia množstva obstaranej regulačnej elektriny za posledných 12 hodín s hodinovým posunom v členení na regulačnú elektrinu dodanú z vymedzeného územia a importovanú elektrinu,
b)
predbežné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa,
c)
konečné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho mesiaca po ukončení mesačného vyhodnotenia,
d)
pravidlá a podmienky obstarania podporných služieb.
(11)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdá zoznam odberných miest a odovzdávacích miest pripojených do prenosovej sústavy obsahujúci najmä tieto údaje:
a)
identifikačné číslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b)
druh odberného miesta,
c)
typ určeného meradla,
d)
informáciu, či je na dané odberné miesto a odovzdávacie miesto uzatvorená zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s užívateľom odberného miesta a odovzdávacieho miesta alebo zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s dodávateľom elektriny,
e)
identifikačné číslo bilančnej skupiny a subjektu zúčtovania, na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo účastníka trhu s elektrinou, ktorý nesie za odberné miesto a odovzdávacie miesto zodpovednosť za odchýlku na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7,
f)
identifikačné číslo dodávateľa elektriny do odberného miesta a účastníka trhu s elektrinou, ktorý odoberá elektrinu z odovzdávacieho miesta,
g)
pri odbernom mieste a odovzdávacom mieste výrobcu elektriny identifikačné číslo výrobcu elektriny, ktorý je držiteľom povolenia na výrobu elektriny na odbernom mieste a odovzdávacom mieste,
h)
pri odbernom mieste a odovzdávacom mieste prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny identifikačné číslo prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý je držiteľom povolenia na uskladňovanie elektriny na odbernom mieste a odovzdávacom mieste,
i)
pri odbernom mieste a odovzdávacom mieste, ktoré tvorí rozhranie medzi prenosovou sústavou a inou prenosovou sústavou alebo prenosovou sústavou a distribučnou sústavou, identifikačné číslo susednej sústavy,
j)
pri prerušení prenosu elektriny údaj o období, v ktorom je alebo sa očakáva prenos elektriny prerušený.
(12)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa oznámi každá zmena údajov podľa odseku 11 pre odberné miesto a odovzdávacie miesto, zánik odberného miesta a odovzdávacieho miesta a vznik nového odberného miesta a odovzdávacieho miesta vrátane údajov podľa odseku 11.
(13)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdávajú v štruktúre a určeným spôsobom tieto namerané údaje alebo náhradným spôsobom určené údaje:
a)
odber elektriny zo sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy do jednotlivých odberných miest alebo odovzdávacích miest
1.
odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
3.
prevádzkovateľov zariadenia na uskladňovanie elektriny,
4.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a inej prenosovej sústavy,
5.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy,
b)
dodávka elektriny do sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy z jednotlivých odovzdávacích miest alebo odberných miest
1.
odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
3.
prevádzkovateľov zariadenia na uskladňovanie elektriny,
4.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a inej prenosovej sústavy,
5.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy,
c)
straty elektriny v prenosovej sústave.
(14)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdávajú namerané údaje alebo náhradným spôsobom určené údaje
a)
denne do 9:30 hod. za predchádzajúci deň v štvrťhodinovom rozlíšení pri údajoch meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a pri stratách elektriny v sústave,
b)
do piateho pracovného dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení pri opravách údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a pri stratách elektriny v sústave.
(15)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdajú údaje o rozsahu obmedzenia možnosti poskytovania flexibility v odberných miestach alebo odovzdávacích miestach pripojených k prenosovej sústave poskytovateľov flexibility alebo v odberných miestach alebo odovzdávacích miestach pripojených do prenosovej sústavy, ktoré sú registrované na agregátora.
§ 45
Poskytovanie údajov prevádzkovateľom distribučnej sústavy
(1)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdajú denne do 12:00 hod. súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň o
a)
množstve vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy pri distribúcii elektriny,
b)
ostatnej vlastnej spotrebe elektriny prevádzkovateľa sústavy,
c)
veľkosti strát elektriny v sústave,
d)
skutočnom množstve elektriny distribuovanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho sústavy,
e)
skutočných cezhraničných tokoch elektriny distribučnou sústavou.
(2)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdajú údaje podľa odseku 1 v MWh s presnosťou na tri desatinné miesta na základe údajov z určených meradiel, hodnôt z typových diagramov odberu a hodnôt oznámených účastníkmi trhu s elektrinou.
(3)
Údaje o množstve distribuovanej elektriny v MWh cez odberné miesta umiestnené na rozhraní distribučných sústav prevádzkovateľ distribučnej sústavy do súhrnných údajov podľa odseku 1 písm. d) nezapočíta.
(4)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy pripojený sa oznámi, že podniká v elektroenergetike, do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny. Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy pripojený, sa oznámi každá zmena technických predpokladov podľa § 7 ods. 4 zákona o energetike, ak sa žiada o zmenu povolenia na distribúciu elektriny.
(5)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdá v štvrťhodinovom rozlíšení v MW s presnosťou na tri desatinné miesta
a)
očakávaný diagram strát elektriny v distribučnej sústave,
b)
diagram strát elektriny v distribučnej sústave vypočítaný prevádzkovateľom sústavy.
(6)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdajú údaje prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy podľa odseku 5 písm. a) denne do 10:00 hod. na nasledujúci deň a údaje podľa odseku 5 písm. b) do šiesteho pracovného dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac. Údaje prevádzkovateľa regionálnej i miestnej distribučnej sústavy podľa odseku 5 písm. c) o plánovaných udalostiach sa odovzdávajú denne do 16:00 hod. a ak nastane zmena stavu zadanej udalosti alebo dôjde k neplánovanej udalosti, odovzdávané údaje sa prevádzkovateľom sústavy aktualizujú najneskôr 15 minút po zmene. Údaje prevádzkovateľa regionálnej a miestnej distribučnej sústavy sa podľa odseku 5 písm. c) odovzdávajú vo formáte určenom prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdajú údaje prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy podľa odseku 5 písm. a) a b) na vyžiadanie.
(7)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdá zoznam odberných miest a odovzdávacích miest pripojených do distribučnej sústavy obsahujúci najmä tieto údaje:
a)
identifikačné číslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b)
druh odberného miesta,
c)
typ merania,
d)
informáciu, či je na odberné miesto a odovzdávacie miesto uzatvorená zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s užívateľom odberného miesta a odovzdávacieho miesta alebo rámcová distribučná zmluva s dodávateľom elektriny,
e)
identifikačné číslo bilančnej skupiny a subjektu zúčtovania, ktorý nesie za odberné miesto a odovzdávacie miesto zodpovednosť za odchýlku na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7,
f)
identifikačné číslo dodávateľa elektriny do odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
g)
pri odbernom mieste a odovzdávacom mieste výrobcu elektriny identifikačné číslo výrobcu elektriny, ktorý je držiteľom povolenia na výrobu elektriny na odbernom mieste a odovzdávacom mieste,
h)
pri odbernom mieste a odovzdávacom mieste prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny identifikačné číslo prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý je držiteľom povolenia na uskladňovanie elektriny na odbernom mieste a odovzdávacom mieste,
i)
pri prerušení distribúcie elektriny alebo prístupu do distribučnej sústavy údaj o období, v ktorom je alebo sa očakáva prerušenie distribúcie elektriny alebo prístupu do distribučnej sústavy,
j)
pri odbernom mieste a odovzdávacom mieste vybavenom určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt triedu typového diagramu odberu,
k)
údaj o napäťovej úrovni, na ktorú je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto pripojené,
l)
pri odbernom mieste a odovzdávacom mieste, ktoré tvorí rozhranie medzi distribučnou sústavou a inou distribučnou sústavou alebo distribučnou sústavou a prenosovou sústavou, identifikačné číslo susednej sústavy,
m)
pri odbernom mieste a odovzdávacom mieste výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 11 kW alebo prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovania elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na uskladňovanie elektriny do 11 kW, ktorí nemajú povinnosť merania elektriny na svorkách zariadenia, sa organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou odovzdajú na vyžiadanie dostupné súhrnné údaje prevádzkovateľa sústavy v MWh za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca osobitne za každé zariadenie na výrobu alebo uskladňovanie elektriny spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou o
1.
vyrobenej elektrine alebo elektrine odobratej zo sústavy zariadením na uskladňovanie elektriny a dodanej do sústavy zo zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto a odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,
2.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny,
n)
adresu na doručovanie
1.
výrobcu elektriny a adresu umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny pre odberné miesto a pre odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,
2.
prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovania elektriny a adresu umiestnenia zariadenia na uskladňovanie elektriny pre odberné miesto a pre odovzdávacie miesto prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovania elektriny,
3.
prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pre odberné miesta a odovzdávacie miesta tvoriace rozhranie sústavy a miestnej distribučnej sústavy.
(8)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa oznámi zmena údajov podľa odseku 7 pre odberné miesto a odovzdávacie miesto, zánik odberného miesta a odovzdávacieho miesta a vznik nového odberného miesta a odovzdávacieho miesta vrátane údajov podľa odseku 7.
(9)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdávajú v štruktúre a určeným spôsobom tieto namerané údaje alebo náhradným spôsobom určené údaje:
a)
odber elektriny zo sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy do jednotlivých odberných miest alebo odovzdávacích miest
1.
odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
3.
prevádzkovateľov zariadenia na uskladňovanie elektriny,
4.
tvoriacich rozhranie distribučnej sústavy a inej distribučnej sústavy,
b)
dodávka elektriny do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy z jednotlivých odovzdávacích miest alebo odberných miest
1.
odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
3.
prevádzkovateľov zariadenia na uskladňovanie elektriny,
4.
tvoriacich rozhranie distribučnej sústavy a inej distribučnej sústavy,
c)
straty elektriny v distribučnej sústave.
(10)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdávajú namerané údaje prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo náhradným spôsobom určené údaje
a)
denne do 9:00 hod. za predchádzajúci deň v štvrťhodinovom rozlíšení pri údajoch meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a pri stratách elektriny v sústave,
b)
do piateho pracovného dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení pri oprave údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a pri stratách elektriny v sústave,
c)
do piateho pracovného dňa po odpočte určeného meradla za obdobie od predchádzajúceho odpočtu určeného meradla pri údajoch meraných určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt.
(11)
Ak je časť distribučnej sústavy pripojená k elektroenergetickým zariadeniam mimo vymedzeného územia alebo je odpojená od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, sú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne poskytované hodnoty cezhraničných tokov elektriny distribučnou sústavou a ďalšie údaje potrebné na činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(12)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa poskytujú informácie o obmedzení aktivácie flexibility v jednotlivých odberných miestach alebo odovzdávacích miestach podľa § 51.
§ 46
Poskytovanie údajov prevádzkovateľom priameho vedenia
(1)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdá zoznam odberných miest a odovzdávacích miest pripojených na priame vedenie obsahujúci tieto údaje:
a)
identifikačné číslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b)
druh odberného miesta,
c)
typ určeného meradla,
d)
údaj o období, v ktorom je fyzická dodávka elektriny prerušená, ak je fyzická dodávka elektriny prerušená.
(2)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdávajú v štruktúre a spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou tieto namerané údaje alebo náhradným spôsobom určené údaje:
a)
fyzický odber elektriny z priameho vedenia do odberných miest alebo odovzdávacích miest
1.
odberateľov elektriny pripojených na priame vedenie,
2.
výrobcov elektriny pripojených na priame vedenie,
3.
tvoriacich rozhranie priameho vedenia a iného priameho vedenia,
b)
fyzická dodávka elektriny do priameho vedenia z odovzdávacích miest alebo odberných miest
1.
odberateľov elektriny pripojených na priame vedenie,
2.
výrobcov elektriny pripojených na priame vedenie,
3.
tvoriacich rozhranie priameho vedenia a iného priameho vedenia,
c)
vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa priameho vedenia.
(3)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdávajú namerané údaje prevádzkovateľa priameho vedenia alebo náhradným spôsobom určené údaje
a)
denne do 9:00 hod. za predchádzajúci deň v štvrťhodinovom rozlíšení pri údajoch meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt,
b)
do piateho pracovného dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení pri opravách údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt,
c)
do piateho pracovného dňa po odpočte určeného meradla za obdobie od predchádzajúceho odpočtu určeného meradla pri údajoch meraných určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt.
§ 47
Údaje poskytované dodávateľom elektriny a agregátorom
(1)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdá za každé odberné miesto a odovzdávacie miesto, za ktoré prevezme dodávateľ elektriny zodpovednosť za odchýlku, v rozsahu, štruktúre a spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
a)
informácia, či odberné miesto alebo odovzdávacie miesto je registrované na zraniteľného odberateľa elektriny v štruktúre podľa § 2 písm. k) zákona o regulácii,
b)
identifikačné údaje odberateľa elektriny, ktorému dodáva elektrinu v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste.
(2)
V informačnom systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa zaregistrujú zariadenia, ktoré agregátor chce využívať pre aktiváciu agregovanej flexibility, v štruktúre, spôsobom, s údajmi a v určenom rozsahu.
(3)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa môže odovzdať za každé odberné miesto a odovzdávacie miesto, v ktorom je registrovaný agregátor, predikcia odberu alebo dodávky elektriny v štvrťhodinovom rozlíšení v rozsahu, štruktúre a určeným spôsobom.
(4)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdajú denne do 12:00 hod. osobitne za každé odberné miesto alebo odovzdávacie miesto, v ktorom sa aktivovaná agregovaná flexibilita vyhodnocuje na technológii poskytujúcej flexibilitu v štvrťhodinovom rozlíšení v rozsahu, štruktúre a spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou tieto údaje:
a)
hodnotu dodanej flexibility za každý agregačný blok,
b)
hodnotu dodanej flexibility za každé odberné miesto alebo odovzdávacie miesto každého agregačného bloku,
c)
namerané údaje v čase aktivácie flexibility meradlom splňujúcim podmienky pre poskytovanie regulačnej energie podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy na svorkách zariadenia alebo skupiny zariadení poskytujúcich flexibilitu v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste za každé odberné miesto alebo odovzdávacie miesto každého agregačného bloku,
d)
diagramový bod splňujúci podmienky podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy v čase aktivácie flexibility za zariadenie alebo skupinu zariadenie poskytujúcich flexibilitu v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste za každé odberné miesto alebo odovzdávacie miesto každého agregačného bloku.
(5)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa môže odovzdať za každé odberné miesto a odovzdávacie miesto, v ktorom je registrovaný agregátor, predikcia odberu alebo dodávky elektriny v štvrťhodinovom rozlíšení v rozsahu, štruktúre a určeným spôsobom.
(6)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa pri registrácii odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta na agregátora alebo jej zmene odovzdajú tieto údaje:
a)
informácia, či je agregovaná aktivovaná flexibilita vyhodnocovaná na technológii poskytujúcej flexibilitu alebo na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste,
b)
priradenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta k agregačnému bloku,
c)
priradenie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta do bilančnej skupiny pre zabezpečenie zodpovednosti za odchýlku za aktivovanú flexibilitu v čase jej aktivácie s tým, že odberné miesta alebo odovzdávacie miesta jedného agregačného bloku môžu byť priradené len k jednej bilančnej skupine.
(7)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa pred aktiváciou flexibility predanej na organizovaných trhoch s elektrinou alebo na minimalizáciu odchýlky riadených agregátorom odovzdá informácia, v ktorých odberných miestach alebo odovzdávacích miestach je v akom čase a hodnote flexibilita aktivovaná, a to v rozsahu, štruktúre a určeným spôsobom.
§ 48
Údaje poskytované výrobcom elektriny a prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny
(1)
V informačnom systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa zaregistrujú zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny v štruktúre, spôsobom, s údajmi a v určenom rozsahu.
(2)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdajú osobitne za každé zariadenie výrobcu elektriny a zariadenie na uskladňovanie elektriny tieto údaje:
a)
pri výrobcovi elektriny množstvo vyrobenej elektriny meranej na svorkách generátora; pri prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny množstvo elektriny dodanej do zariadenia na uskladňovanie elektriny a odobratej zo zariadenia na uskladňovanie elektriny meranej na svorkách zariadenia na uskladňovanie elektriny,
b)
celkové množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny vrátane samostatného uvedenia množstva elektriny odobratého zo sústavy,
c)
množstvo ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny,
d)
množstvo elektriny dodanej priamym vedením,
e)
množstvá ďalších typov spotrieb elektriny, a to množstvo elektriny
1.
odobratej zo sústavy pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny pred jeho uvedením do prevádzky,
2.
vyrobenej v zariadení na kombinovanú výrobu a spotrebovanej na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW alebo ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom, a úspora primárnej energie dosahuje najmenej 10 %,
3.
vyrobenej v lokálnom zdroji a spotrebovanej v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja.
(3)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa pri zariadení výrobcu elektriny odovzdajú údaje podľa odseku 2 písm. a) osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny v členení podľa primárneho zdroja energie. Pri zariadení výrobcu elektriny zo slnečnej energie sa elektrina meria na svorkách meničov na strane striedavého napätia. Údaje podľa odseku 2 písm. a) sa pri výrobcovi elektriny zo slnečnej energie odovzdávajú súhrnne za celé zariadenie na výrobu elektriny. Ak sa pri zariadení na uskladňovanie elektriny využívajú aj meniče striedavého napätia na jednosmerné napätie, údaje podľa odseku 2 písm. a) sa odovzdávajú súhrnne za celé zariadenie na uskladňovanie elektriny na svorkách meničov na strane striedavého napätia.
(4)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa pre zariadenia na výrobu elektriny s právom na podporu11) odovzdá údaj o množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny v členení podľa primárneho zdroja energie.
(5)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa odovzdajú v štvrťhodinovom rozlíšení údaje o množstve
a)
vyrobenej elektriny meranej na svorkách jednotlivých generátorov alebo elektriny dodanej do zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo odobratej zo zariadenia na uskladňovanie elektriny meranej na svorkách zariadenia na uskladňovanie elektriny,
b)
vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za zariadenie na výrobu elektriny,
c)
vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za jednotlivé generátory, ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na podporu.11)
(6)
Údaje o zariadeniach s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny 11 kW alebo väčším podľa odsekov 2 až 5 sa odovzdajú do piateho pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
(7)
Údaje o zariadeniach s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny menej ako 11 kW, okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, podľa odsekov 2 až 5, sa odovzdajú do piateho pracovného dňa nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok.
(8)
Za zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom 100 kW alebo väčším sa výrobcom elektriny odovzdajú plánované údaje podľa odseku 1 písm. a) až d) do 25. dňa mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac a do 30. novembra na nasledujúci kalendárny rok a plánované údaje podľa odseku 1 písm. a) do 30. novembra na obdobie nasledujúcich piatich rokov v členení na jednotlivé roky.
(9)
Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa pred začiatkom zdieľania elektriny podľa § 33 odovzdajú technické údaje zariadení výrobcu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny pripojených v odberných miestach a odovzdávacích miestach, z ktorých je elektrina zdieľaná, a pred začiatkom vyhodnocovania uskladňovania elektriny organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou podľa § 35 technické údaje zariadení na uskladňovanie elektriny a zariadení výrobcu elektriny pripojených v odberných miestach a odovzdávacích miestach, v ktorých je uskladňovanie elektriny vyhodnocované, vrátane informácie o určenom meradle namontovanom na svorkách generátorov zariadenia na výrobu elektriny alebo na svorkách zariadenia na uskladňovanie elektriny. Rozsah odovzdávaných technických údajov zo zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny a rozsah odovzdávaných informácií o určenom meradle namontovanom na svorkách generátorov zariadenia na výrobu elektriny alebo na svorkách zariadenia na uskladňovanie elektriny určí prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(10)
Výkupcovi elektriny sa poskytnú od výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu11)
a)
informácie o každom prerušení výroby elektriny potrebné na činnosť výkupcu elektriny,
b)
údaje o výrobe elektriny vrátane plánovaných údajov na nasledujúci kalendárny rok a skutočných údajov v kalendárnom roku prostredníctvom informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre, spôsobom a v rozsahu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(11)
Požiadavky podľa tohto paragrafu sa nevzťahujú na prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy nedohodne rezervovanú kapacitu umožňujúcu vyvedenie výkonu zariadenia na uskladňovanie elektriny do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, a na prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo výrobcu elektriny, ktorých zariadenia nie sú pripojené do sústavy.
(12)
Údaje, ktoré poskytuje výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 27a ods. 2 písm. k) zákona o energetike, sa považujú za poskytnuté, ak ich výrobca elektriny alebo prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny poskytne organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu, štruktúre a určených termínoch.
§ 49
Zisťovanie údajov pre účely ich poskytovania výrobcov elektriny a prevádzkovateľov zariadenia na uskladňovanie elektriny
(1)
Na poskytovanie údajov podľa § 48 sa výrobcom elektriny zabezpečuje meranie vyrobenej elektriny a vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny. Poskytovanie údajov podľa § 48 sa zabezpečuje prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny meranie elektriny dodanej do zariadenia na uskladňovanie elektriny a odobratej zo zariadenia na uskladňovanie elektriny.
(2)
Množstvo vyrobenej elektriny alebo elektriny dodanej do zariadenia na uskladňovanie elektriny a odobratej zo zariadenia na uskladňovanie elektriny sa určuje na základe údajov z určeného meradla namontovaného na svorkách generátorov zariadenia na výrobu elektriny alebo na svorkách zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 27 ods. 2 písm. q), § 27a ods. 2 písm. f) a § 41 zákona o energetike a podľa § 40 ods. 4.
(3)
Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa považuje spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny výrobcu elektriny, ktorá slúži na
a)
prípravu látok potrebných na premenu energie v zariadení na výrobu elektriny, ak sa táto príprava uskutočňuje v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,
b)
prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
c)
ďalšie procesy nevyhnutné na výrobu elektriny, ak sa tieto procesy uskutočňujú v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny.
(4)
Za procesy nevyhnutné na výrobu elektriny sa považujú najmä
a)
doprava paliva alebo inej vstupnej suroviny alebo výstupnej suroviny v rámci zariadenia na výrobu elektriny,
b)
premena primárnej formy energie na tepelnú energiu v podobe prehriatej pary,
c)
chladenie zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,
d)
mazanie zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,
e)
budenie generátora zariadenia na výrobu elektriny,
f)
príprava vody pre prevádzku zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,
g)
prevádzka riadiacich systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
h)
prevádzka zabezpečovacích systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
i)
prevádzka svetelných systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
j)
prevádzka elektrických zariadení potrebných na výrobu elektriny alebo na pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do sústavy.
(5)
Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa považuje najmä spotreba elektriny
a)
elektrických motorov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä čerpadlá, ventilátory, dopravníky, mlyny, kompresory, drviče a miešadlá,
b)
elektronických systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä meracie zariadenia a riadiace systémy,
c)
elektrických ohrevov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä ohrev zariadenia na výrobu elektriny, ohrev paliva a ohrev technologickej vody,
d)
svetelných systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä osvetlenie strojovne,
e)
elektrických zariadení vyrábajúcich elektrinu alebo meniacich vlastnosti elektriny v rámci zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä budiace súpravy, transformátory a striedače.
(6)
Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa nepovažuje spotreba zariadení, ktoré nemajú technologickú súvislosť s prevádzkou zariadenia na výrobu elektriny.
(7)
Množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny sa určuje
a)
na základe údajov z určených meradiel na meranie vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny,12)
b)
spôsobom podľa osobitného predpisu.13)
(8)
Ak výrobca elektriny nemeria vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny osobitne pre každý generátor zariadenia na výrobu elektriny, množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny prislúchajúce každému generátoru sa určí podľa osobitného predpisu.14)
§ 50
Vedenie evidencií organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
(1)
Evidencia organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa vedie podľa
a)
prevádzkovateľov sústav podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
b)
sústav podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
výrobcov elektriny podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
d)
prevádzkovateľov zariadení na uskladňovanie elektriny podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
e)
zariadení na výrobu elektriny a generátorov podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
f)
zariadení na uskladňovanie elektriny podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
g)
subjektov zúčtovania podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
h)
bilančných skupín podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
i)
dodávateľov elektriny podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
j)
agregátorov podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
k)
skupín zdieľania podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
l)
prevádzkovateľov priameho vedenia podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
m)
priamych vedení podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
n)
odberných miest a odovzdávacích miest tvoriacich rozhranie sústav, odberných miest a odovzdávacích miest tvoriacich rozhranie zariadenia na výrobu elektriny a sústavy, odberných miest a odovzdávacích miest tvoriacich rozhranie zariadenia na uskladňovanie elektriny a sústavy a odberných miest a odovzdávacích miest tvoriacich rozhranie zariadenia na výrobu elektriny a priameho vedenia podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
o)
odberateľov elektriny, ktorým organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje údaje,
p)
obmedzenia poskytovania flexibility v jednotlivých odberných miestach alebo odovzdávacích miestach.
(2)
Evidencia odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sa vedie podľa identifikačných čísel pridelených prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto a odovzdávacie miesto pripojené.
(3)
Identifikačné čísla sú prideľované na základe pravidiel uverejnených vydavateľom identifikačných čísel na vymedzenom území na jeho webovom sídle.
§ 51
Evidencia a zisťovanie informácií o obmedzení aktivácie flexibility
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu obmedzenia poskytovania flexibility v jednotlivých odberných miestach alebo odovzdávacích miestach (ďalej len „evidencia“). V evidencii sú k dispozícii informácie o obmedzení poskytovania flexibility z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, porúch a odstraňovanie porúch na zariadeniach prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, neoprávneného odberu elektriny, neoprávnenej dodávky elektriny, nezabezpečení zodpovednosti za odchýlku v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste a pri dodávke elektriny dodávateľom poslednej inštancie.
(2)
Žiadosť o informácie z evidencie obmedzenia poskytovania flexibility o možnosti aktivovať flexibilitu v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste sa podáva v určitom časovom intervale u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Žiadosť poskytovateľa flexibility alebo agregátora, na ktorého je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto registrované musí obsahovať EIC agregátora, EIC odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, ku ktorému je požadovaná informácia z evidencie obmedzenia poskytovania flexibility, či je v danom mieste možné aktivovať flexibilitu, a dátum a čas, odkedy a dokedy je požadovaná informácia z evidencie. Časových intervalov, ku ktorým sa má vzťahovať aktivácia flexibility, môže byť v jednej žiadosti najviac 100. Žiadosť, ktorá neobsahuje všetky stanovené náležitosti, sa zamietne a oznámi sa to žiadateľovi spolu s uvedením dôvodu zamietnutia požiadavky.
(3)
Preverí sa úplnosť a správnosť údajov oznámených žiadateľom. Ak sú splnené podmienky podľa odseku 2, žiadateľovi sa poskytne požadovaná informácia z evidencie obmedzenia poskytovania flexibility a uvedie sa EIC odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta, ku ktorému je požadovaná informácia z evidencie, a údaj, či je alebo nie je v požadovanom časovom intervale aktivácia flexibility možná, ak je možná v obmedzenom rozsahu, uvedie tento rozsah.
Určenie a použitie finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania a užívateľa sústavy
§ 52
Kreditné hodnotenie subjektu zúčtovania a užívateľa distribučnej sústavy
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uskutočňuje kreditné hodnotenie každého účastníka trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy uskutočňuje kreditné hodnotenie každého účastníka trhu s elektrinou, ktorý je užívateľom danej distribučnej sústavy a má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.
(2)
Výsledkom kreditného hodnotenia je zaradenie hodnoteného subjektu do jednej zo skupín, a to do kreditnej skupiny
a)
A je zaradený subjekt zúčtovania alebo užívateľ distribučnej sústavy, ktorý meškal s úhradou platieb v posledných šiestich ucelených kalendárnych mesiacoch nie viac ako tri dni v priemere,
b)
B je zaradený subjekt zúčtovania alebo užívateľ distribučnej sústavy, ktorý meškal s úhradou platieb v posledných šiestich ucelených kalendárnych mesiacoch viac ako tri dni v priemere, avšak nie viac ako päť dní v priemere,
c)
C je zaradený subjekt zúčtovania alebo užívateľ distribučnej sústavy, ktorý meškal s úhradou platieb v posledných šiestich ucelených kalendárnych mesiacoch viac ako päť dní v priemere, avšak nie viac ako sedem dní v priemere,
d)
D je zaradený subjekt zúčtovania alebo užívateľ distribučnej sústavy, ktorý meškal s úhradou platieb v posledných šiestich ucelených kalendárnych mesiacoch viac ako sedem dní v priemere, avšak nie viac ako desať dní v priemere,
e)
E je zaradený subjekt zúčtovania alebo užívateľ distribučnej sústavy, ktorý meškal s úhradou platieb v posledných šiestich ucelených kalendárnych mesiacoch viac ako desať dní v priemere alebo subjekt, ktorý je právnickou osobou so záporným vlastným imaním alebo u ktorej je evidovaný dlh voči subjektom verejnej správy v celkovom súčte viac ako 3 000 eur alebo ktorá nemá v registri účtovných závierok zverejnené účtovné výkazy podľa osobitného predpisu15) alebo ak je „spoločnosťou v kríze“ podľa § 67i Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov; pre zaradenie do skupiny E postačuje splnenie ktoréhokoľvek kritéria uvedeného v písmene e),
f)
N je zaradený nový subjekt zúčtovania alebo nový užívateľ distribučnej sústavy bez platobnej histórie u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy v období počas prvých šesť kalendárnych mesiacov, pokiaľ sa nedá realizovať kreditné hodnotenie podľa písmen a) až e), a ktorý súčasne nenapĺňa žiadne z kritérií, ktoré by ho zaraďovali do kreditnej skupiny E.
(3)
Suma finančnej zábezpeky užívateľa distribučnej sústavy sa určí na plnenie zmlúv uzatvorených medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a užívateľmi sústavy. Suma finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania sa určí na plnenie zmlúv o zúčtovaní odchýlky uzatvorených medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a subjektom zúčtovania.
(4)
Hodnotenie podľa odseku 1 sa uskutočňuje spôsobom a na základe kritérií podľa § 52 ods. 2 okrem hodnotenia účastníkov denného trhu s elektrinou. Výsledok kreditného hodnotenia vykonaného organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy sa oznámi hodnotenému subjektu elektronicky do jedného pracovného dňa od vykonania hodnotenia alebo do piatich pracovných dní od doručenej kompletnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy.
(5)
Kreditné hodnotenie podľa odseku 1 sa uskutočňuje priebežne počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy, na účely ktorej sa hodnotenie uskutočňuje. Ak je hodnotený subjekt počas priebežného kreditného hodnotenia preradený do inej skupiny, táto skutočnosť sa mu oznámi elektronicky spoločne s informáciou o úprave požadovaného finančného zabezpečenia do jedného pracovného dňa od ukončenia vyhodnotenia. Účinky upraveného kreditného hodnotenia sa voči hodnotenému subjektu uplatnia s účinnosťou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia o výsledku hodnotenia.
(6)
Subjekt zúčtovania a užívateľ distribučnej sústavy môže podať úradu námietku proti postupu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy pri hodnotení podľa odseku 1 do troch pracovných dní odo dňa oznámenia hodnotenia hodnotenému subjektu. Námietka musí obsahovať zdôvodnenie, pre ktoré hodnotený subjekt považuje výsledok hodnotenia za nesprávny. Podanie námietky nemá odkladný účinok.
(7)
Oprávnenosť námietky podanej podľa odseku 6 sa úradom preverí a vysporiada do piatich pracovných dní od doručenia námietky. Ak námietka neobsahuje zdôvodnenie, pre ktoré hodnotený subjekt považuje výsledok hodnotenia za nesprávny, nie je považovaná za oprávnenú. Pri oprávnenosti námietky sa upraví hodnotenie pôvodne vykonané organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy a suma finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania alebo užívateľa distribučnej sústavy sa upraví primerane, a to do troch pracovných dní od vysporiadania námietky úradom.
(8)
Subjekt zúčtovania alebo užívateľ distribučnej sústavy môže požiadať organizátora krátkodobého trhu s elektrinou alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o mimoriadnu aktualizáciu kreditného hodnotenia podľa odseku 1 a primeranú zmenu sumy finančnej zábezpeky, avšak nie častejšie ako jeden raz za ucelený kalendárny mesiac. Spolu so žiadosťou sa predkladajú doklady, ktorými hodnotený subjekt odôvodňuje svoju žiadosť. Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe mimoriadnej aktualizácie kreditného hodnotenia preradí hodnotený subjekt do inej skupiny, postupuje sa primerane podľa odseku 5.
§ 53
Suma a plnenie finančnej zábezpeky, úhrada ceny za služby
(1)
Suma finančnej zábezpeky užívateľa distribučnej sústavy pre jednotlivé skupiny podľa § 52 ods. 2 sa určuje prevádzkovateľom distribučnej sústavy nasledovne:
a)
užívateľ distribučnej sústavy zaradený do kreditnej skupiny A plní finančnú zábezpeku bankovou zárukou alebo zložením finančnej hotovosti na bankový účet prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy 40 % z predpokladanej ceny služieb v mesiaci m, a to najneskôr k 25. dňu v mesiaci m − 1 (variant 1) alebo uhradením zálohovej platby 40 % z predpokladanej ceny služieb v mesiaci m, a to najneskôr k 15. dňu v mesiaci m (variant 2),
b)
užívateľ distribučnej sústavy zaradený do kreditnej skupiny B plní finančnú zábezpeku bankovou zárukou alebo zložením finančnej hotovosti na bankový účet prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy 50 % z predpokladanej ceny služieb v mesiaci m, a to najneskôr k 25. dňu v mesiaci m − 1 (variant 1) alebo uhradením zálohovej platby 50 % z predpokladanej ceny služieb v mesiaci m, a to najneskôr k 15. dňu v mesiaci m (variant 2),
c)
užívateľ distribučnej sústavy zaradený do kreditnej skupiny C plní finančnú zábezpeku bankovou zárukou alebo zložením finančnej hotovosti na bankový účet prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy 80 % z predpokladanej ceny služieb v mesiaci m, a to najneskôr k 25. dňu v mesiaci m − 1 (variant 1) alebo uhradením zálohovej platby 80 % z predpokladanej ceny služieb v mesiaci m, a to najneskôr k 15. dňu v mesiaci m (variant 2),
d)
užívateľ distribučnej sústavy zaradený do kreditnej skupiny D plní finančnú zábezpeku bankovou zárukou alebo zložením finančnej hotovosti na bankový účet prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy 100 % z predpokladanej ceny služieb v mesiaci m, a to najneskôr k 25. dňu v mesiaci m − 1 a zároveň uhradením zálohovej platby 50 % z predpokladanej ceny služieb v mesiaci m, a to najneskôr k 15. dňu v mesiaci m,
e)
užívateľ sústavy zaradený do kreditnej skupiny E plní finančnú zábezpeku zložením finančnej hotovosti na bankový účet prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy 200 % z predpokladanej ceny služieb v mesiaci m, a to najneskôr k 25. dňu v mesiaci m − 1 a súčasne uhradením zálohovej platby 100 % z predpokladanej ceny služieb v mesiaci m, a to najneskôr k 15. dňu v mesiaci m,
f)
užívateľ sústavy zaradený do kreditnej skupiny N plní finančnú zábezpeku bankovou zárukou alebo zložením finančnej hotovosti na bankový účet prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy 150 % z predpokladanej ceny služieb v mesiaci m, najmenej však 5 000 eur, a to najneskôr k 25. dňu v mesiaci m − 1.
(2)
Finančná zábezpeka sa podľa odseku 1 písm. a) až d) uplatňuje ako možnosť výberu z dvoch rovnocenných variantov, a to variantu 1 alebo variantu 2. Výber variantu je realizovaný užívateľom distribučnej sústavy. Užívateľ distribučnej sústavy sa môže s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvne dohodnúť aj na vyššej finančnej zábezpeke, ako sa požaduje podľa ods. 1 písm. a) až f).
(3)
Suma finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania sa určuje organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou podľa vzorca

FZ = OO × (Zp + 5) × Po × Kg × Co ,
kde
a)
FZ je vypočítaný objem požadovanej finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania v eurách,
b)
OO je vyššia hodnota zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutých odberov elektriny v MWh a sumy absolútnych hodnôt dohodnutých dodávok elektriny v megawatthodinách v dennom diagrame subjektu zúčtovania nahlásených subjektom zúčtovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou; organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je oprávnený určiť hodnotu OO na základe vyhodnotenia dennej odchýlkovosti subjektu zúčtovania; podrobnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
Zp je obdobie vyjadrené v počte dní, na ktoré sa určuje finančná zábezpeka; dĺžka obdobia vyjadrená v počte dní je určená v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
d)
Po je pomerná odchýlka subjektu zúčtovania, vyjadrená ako matematická hodnota, platná na nasledujúci mesiac určená v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou s presnosťou na tri desatinné miesta; u subjektov zúčtovania, ktorí uzatvárajú prvýkrát zmluvu o zúčtovaní odchýlky, a subjektov zúčtovania bez odberného miesta sa Po určuje v hodnote 0,5; minimálnou hodnotou Po je 0,005,
e)
Kg je koeficient finančnej zábezpeky vyplývajúci zo zaradenia do skupín podľa § 52 ods. 2, vyjadrený je ako matematická hodnota a určený je nasledovne: hodnota 0,3 pre skupinu A, hodnota 0,6 pre skupinu B, hodnota 0,7 pre skupinu C, hodnota 0,85 pre skupinu D, hodnota 1,2 pre skupinu E a hodnota 1,0 pre skupinu N,
f)
Co je priemerná cena zápornej odchýlky v eurách/MWh platná na nasledujúci mesiac; túto cenu uverejňuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle.
(4)
Finančná zábezpeka subjektu zúčtovania voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou sa plní bankovou zárukou alebo zložením finančnej hotovosti na účet organizátora krátkodobého trhu s elektrinou alebo poistením vinkulovaným v prospech organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Okrem zloženej finančnej zábezpeky môže organizátor krátkodobého trhu s elektrinou požadovať od subjektu zúčtovania uhrádzanie zálohových platieb, a to počas kalendárneho mesiaca m v primeranej sume odvodenej od predpokladanej celkovej ceny služieb v rovnakom kalendárnom mesiaci m.
(5)
Ak dôjde k zmene pravidiel pre vyhodnotenie odchýlky alebo časového rámca jednotlivých vyhodnotení, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou premietne tieto zmeny primeraným spôsobom do určenia sumy finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania podľa odseku 3; na tento účel iniciuje najneskôr do 15 dní od účinnosti zmeny procesy smerujúce k úprave prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(6)
Pre užívateľov distribučných sústav zaradených v ktorejkoľvek kreditnej skupine sa vyúčtovacia faktúra za kalendárny mesiac m vyhotovuje najneskôr do piateho pracovného dňa v kalendárnom mesiaci m+1, pričom jej splatnosť sa určí najskôr k 17. dňu v kalendárnom mesiaci m+1. Faktúra sa zasiela elektronicky, podrobnosti určuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(7)
Pre subjekty zúčtovania sa vyúčtovacia faktúra zasiela elektronicky.
(8)
Užívateľ sústavy je povinný poskytnúť alebo doplniť finančnú zábezpeku v zmysle pravidiel tejto vyhlášky do siedmich dní od doručenia výzvy prevádzkovateľa sústavy; výzvu na poskytnutie alebo doplnenie finančnej zábezpeky zasiela prevádzkovateľ sústavy elektronicky.
(9)
Subjekt zúčtovania je povinný poskytnúť alebo doplniť finančnú zábezpeku v zmysle pravidiel tejto vyhlášky do troch pracovných dní od doručenia výzvy organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; výzvu na poskytnutie alebo doplnenie finančnej zábezpeky zasiela organizátor krátkodobého trhu s elektrinou elektronicky.
§ 54
Použitie finančnej zábezpeky
(1)
Ak užívateľ distribučnej sústavy mešká so zložením alebo doplnením finančnej zábezpeky v požadovanom objeme a k požadovanému termínu alebo ak mešká s úhradou platby za zálohovú alebo vyúčtovaciu faktúru, kde termín splatnosti je deň D, tak
a)
najbližší pracovný deň prevádzkovateľ distribučnej sústavy zašle elektronicky upomienku užívateľovi sústavy a určí mu dodatočnú lehotu D+5 na vysporiadanie záväzku,
b)
ak nedôjde k pripísaniu dlžnej čiastky na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy najneskôr deň D+5 vrátane, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vypovie v najbližší pracovný deň zmluvu uzatvorenú medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a užívateľom sústavy, ktorej predmetom je zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny, a to vo výpovednej dobe desať dní, ktorá začína plynúť v nasledujúci deň po dni, v ktorom je výpoveď elektronickou podobou doručená. Ak je najneskôr štyri pracovné dni vrátane pred uplynutím výpovednej doby pripísaná dlžná čiastka na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vezme prevádzkovateľ distribučnej sústavy výpoveď späť. Ak subjekt v lehote podľa predošlej vety svoj záväzok nevysporiada zmluva sa skončí uplynutím výpovednej doby; ak ide o dodávateľa elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy informuje štyri pracovné dni pred zánikom rámcovej distribučnej zmluvy o začiatku dodávky poslednej inštancie dotknutých účastníkov trhu a úrad podľa § 55 ods. 8, pričom tam uvedená lehota sa nepoužije.
(2)
Ak je užívateľovi sústavy počas ľubovoľných po sebe nasledujúcich 365 dňoch zaslaná výpoveď podľa odseku 1 písm. b) opakovane po štvrtý raz, použije sa postup podľa odseku 1 písm. a). Ak nedôjde k vysporiadaniu záväzku v lehote určenej v upomienke, zmluva medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a užívateľom sústavy, ktorej predmetom je zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny sa skončí odstúpením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pričom účinky odstúpenia nastanú na piaty deň po doručení odstúpenia užívateľovi distribučnej sústavy. Odstúpenie od zmluvy sa dodávateľovi elektriny doručuje elektronickou podobou na adresu určenú na tento účel v zmluve.
(3)
Odstúpenie od zmluvy podľa odseku 2 sa okrem dotknutého užívateľa distribučnej sústavy bezodkladne oznámi aj dodávateľovi poslednej inštancie určenému pre distribučnú oblasť daného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Informácia sa rovnako publikuje aj na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(4)
Ak subjekt zúčtovania neuhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou splatný záväzok vzniknutý na základe zmluvy o zúčtovaní odchýlky, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže použiť finančnú zábezpeku subjektu zúčtovania na uhradenie záväzku najskôr v prvý pracovný deň po splatnosti neuhradeného záväzku. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže finančnú zábezpeku použiť iba na uhradenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o zúčtovaní odchýlky, ak sa organizátor krátkodobého trhu s elektrinou so subjektom zúčtovania výslovne nedohodnú inak. O použití finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania organizátor krátkodobého trhu s elektrinou informuje účastníkov trhu s elektrinou spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Ak hodnota finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania klesne pod požadovanú hodnotu v dôsledku použitia finančnej zábezpeky organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou na uhradenie záväzku subjektu zúčtovania alebo v dôsledku zmeny požadovanej sumy finančnej zábezpeky, subjekt zúčtovania je bezodkladne vyzvaný na doplnenie finančnej zábezpeky do troch pracovných dní. Ak finančná zábezpeka subjektu zúčtovania nie je dostatočná na úhradu jeho záväzku, subjekt zúčtovania je bezodkladne vyzvaný na úhradu neuhradenej časti záväzku do troch pracovných dní. Ak subjekt zúčtovania nedoplní finančnú zábezpeku a pri nedostatočnej finančnej zábezpeke neuhradí zvyšnú časť záväzku v stanovenej lehote odo dňa, v ktorom je vyzvaný na doplnenie finančnej zábezpeky a pri nedostatočnej finančnej zábezpeke na úhradu zvyšnej časti záväzku, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže nasledujúci deň ukončiť subjektu zúčtovania zmluvu o zúčtovaní odchýlky formou odstúpenia od zmluvy, pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastanú v deň nasledujúci po dni doručenia odstúpenia od zmluvy o zúčtovaní odchýlky.
(6)
Ukončenie zmluvy medzi subjektom zúčtovania a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou sa okrem dotknutého subjektu zúčtovania bezodkladne oznámi aj prevádzkovateľom sústav, v ktorých sa nachádzajú odberné miesta alebo odovzdávacie miesta, za ktoré subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku a subjektom zúčtovania, ktoré oznámili organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté množstvo elektriny so subjektom zúčtovania, ktorému je zmluva o zúčtovaní odchýlky ukončená. Informácia sa rovnako publikuje aj na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(7)
Pri omeškaní platieb sa môžu uplatniť úroky z omeškania.
Dodávka a dodávateľ poslednej inštancie
§ 55
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy z dôvodov uvedených v rámcovej distribučnej zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny alebo z iných dôvodov16) môže ukončiť rámcovú distribučnú zmluvu.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy z dôvodov uvedených v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny uzatvorenej medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a účastníkom trhu môže ukončiť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny.
(3)
Ukončenie zmluvy podľa odsekov 1 a 2 je možné na základe riadne doručenej výpovede prevádzkovateľom sústavy, pričom výpovedná doba uplynie posledným dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom je výpoveď zmluvy doručená. Počas plynutia výpovednej doby podľa tohto odseku má prevádzkovateľ sústavy právo odmietnuť žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny, ak zo žiadosti koncového odberateľa vyplýva, že po dni, v ktorom uplynie výpovedná doba, preberá zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu do odberného miesta koncového odberateľa elektriny ten dodávateľ elektriny, s ktorým prevádzkovateľ sústavy ukončil zmluvu podľa odsekov 1 a 2. Ustanovenie sa použije na výpoveď podľa § 54.
(4)
Ak je dodávateľovi elektriny zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo mu zanikne oprávnenie dodávať elektrinu na vymedzenom území podľa § 10 zákona o energetike, o tejto skutočnosti sú úradom bezodkladne informovaní všetci prevádzkovatelia sústav, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľ poslednej inštancie najneskôr tak, že môže prevádzkovateľ sústavy informovať dotknutých účastníkov trhu v lehote podľa odseku 8.
(5)
Ak je účastníkovi trhu s elektrinou ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky alebo je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky subjektu zúčtovania, na ktorého prenesie účastník trhu svoju zodpovednosť za odchýlku priamo, alebo prostredníctvom iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7 a účastník trhu s elektrinou nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky, o tejto skutočnosti sa organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a účastníkom trhu s elektrinou bezodkladne informujú prevádzkovatelia sústav a úrad najneskôr tak, že môže prevádzkovateľ sústavy informovať dotknutých účastníkov trhu v lehote podľa odseku 8.
(6)
Ak je účastníkovi trhu s elektrinou ukončená zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku a účastník trhu s elektrinou nemá platnú a účinnú zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvu o zúčtovaní odchýlky, o tejto skutočnosti sa účastníkom trhu s elektrinou bezodkladne informujú prevádzkovatelia sústav a úrad najneskôr tak, že môže prevádzkovateľ sústavy informovať dotknutých účastníkov trhu v lehote podľa odseku 8.
(7)
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny ukončia rámcovú distribučnú zmluvu dohodou, o tejto skutočnosti sa prevádzkovateľom distribučnej sústavy bezodkladne informuje dodávateľ poslednej inštancie, dotknutí odberatelia elektriny, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a úrad. Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy a dodávateľ elektriny ukončia zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny dohodou, o tejto skutočnosti sa prevádzkovateľom prenosovej sústavy bezodkladne informuje dodávateľ poslednej inštancie, dotknutí odberatelia elektriny, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a úrad. Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľ elektriny ukončia zmluvu o zúčtovaní odchýlky dohodou, o tejto skutočnosti sa organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou bezodkladne informujú prevádzkovatelia sústav a úrad.
(8)
Dodávateľ poslednej inštancie, dotknutí odberatelia elektriny, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a úrad sú pri ukončení zmluvy podľa odseku 3 informovaní prevádzkovateľom sústavy najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej doby podľa odseku 3 alebo bezprostredne po doručení informácie podľa odsekov 4 až 6 alebo odseku 7 tretej vety alebo bezprostredne po ukončení zmluvy podľa odseku 7 prvej vety alebo druhej vety o začatí dodávky poslednej inštancie. Informácia, ktorá je posielaná dodávateľovi poslednej inštancie, úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, obsahuje dátum začiatku dodávky poslednej inštancie aj zoznam dotknutých odberných miest, do ktorých sa začne dodávka poslednej inštancie. Informácia pre odberateľov elektriny sa uverejňuje na webovom sídle prevádzkovateľa sústavy.
(9)
Informácia koncovým odberateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania vrátane dňa začatia, možnostiach jej ukončenia, poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie a o možnosti odberu elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny podľa odseku 16 v sadzbe, produkte alebo cene určenej dodávateľom elektriny zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa elektriny a spôsobe využitia elektriny.
(10)
V lehote 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa odseku 3 alebo bezprostredne po doručení informácie podľa odsekov 4, 5, 6 alebo odseku 7 tretej vety alebo bezprostredne po ukončení zmluvy podľa odseku 7 prvej vety alebo druhej vety sa zasiela príslušnému dodávateľovi poslednej inštancie zoznam dotknutých odberných miest, pričom informácia obsahuje aj identifikačné čísla odberných miest a údaje definované podľa technickej špecifikácie na výmenu údajov.
(11)
Dodávka poslednej inštancie do dotknutých odberných miest sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať elektrinu do týchto odberných miest; k tomuto dňu sa zároveň priradia tieto odberné miesta do bilančnej skupiny subjektu zúčtovania dodávateľa poslednej inštancie alebo do bilančnej skupiny subjektu zúčtovania, na ktorého dodávateľ poslednej inštancie prenesie zodpovednosť za odchýlku na základe zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku, a to priamo alebo prostredníctvom iného účastníka trhu s elektrinou podľa § 16 ods. 7, a oznámi sa táto skutočnosť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Dodávka poslednej inštancie sa nepovažuje za zmenu dodávateľa elektriny. Ak dodávka poslednej inštancie začína v dobe, keď prebieha proces zmeny dodávateľa, nie je tento proces zmeny začatím dodávky poslednej inštancie dotknutý. Dodávateľovi poslednej inštancie sa oznámia prevádzkovateľom distribučnej sústavy odberné miesta, ktoré sú v procese zmeny dodávateľa v rámci poskytnutia informácie podľa odseku 10.
(12)
Ku dňu začatia dodávky poslednej inštancie sa určí spotreba elektriny na odberných miestach, ktoré sú zásobované doterajším dodávateľom elektriny, na základe odpočtu určených meradiel prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo pomocou použitia typových diagramov odberu. Takto určená spotreba elektriny je základom na vyhotovenie konečnej faktúry za distribúciu elektriny a súvisiace služby zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy na doterajšieho dodávateľa elektriny. Určenie spotreby elektriny sa oznámi aj dodávateľovi poslednej inštancie.
(13)
Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace, počas ktorých je dodávateľom elektriny a súvisiacich služieb do daných odberných miest dodávateľ poslednej inštancie. Dodávateľovi poslednej inštancie sa odberateľom elektriny, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ poslednej inštancie, uhradí cena za dodávku poslednej inštancie a súvisiace služby podľa cenového rozhodnutia vydaného úradom pre dodávateľa poslednej inštancie. Na obdobie trvania dodávky poslednej inštancie zraniteľným odberateľom sa preddavkové platby za dodávku poslednej inštancie určujú podľa obchodných podmienok dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby, pričom ich suma sa určí na základe predpokladanej spotreby odberateľa počas trvania dodávky poslednej inštancie. Na určenie preddavkových platieb sa primerane použije § 8 ods. 3 a 4.
(14)
Odberateľ elektriny môže počas trvania dodávky poslednej inštancie uzatvoriť s dodávateľom poslednej inštancie alebo s iným dodávateľom elektriny zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny. Dňom účinnosti zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny sa končí dodávka elektriny poslednej inštancie do daného odberného miesta. Uzavretie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny, ktorou sa končí dodávka poslednej inštancie, sa v rámci príslušných lehôt nepovažuje za zmenu dodávateľa elektriny. K tomuto dňu sa vyhotoví faktúra za dodávku poslednej inštancie. Ak odberateľ uzatvára zmluvu o združenej dodávke s dodávateľom poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie môže faktúru za dodávku poslednej inštancie zahrnúť do riadnej fakturácie.
(15)
Dodávka poslednej inštancie sa skončí aj dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny alebo pri zmene odberateľa elektriny na danom odbernom mieste; odsek 12 upravujúci vyhotovenie faktúry za dodávku poslednej inštancie sa použije primerane.
(16)
Dodávka poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia. Ak zraniteľný odberateľ elektriny počas trvania dodávky poslednej inštancie nepostupuje podľa odsekov 14, 15 a 17, po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá elektrinu zo sústavy a za túto riadne uhrádza dodávateľovi elektriny, ktorý mu zabezpečuje dodávku elektriny poslednej inštancie, ním určené platby podľa odchodných podmienok dodávky elektriny, považuje sa jeho odber elektriny za odber elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny v sadzbe, produkte alebo cene určenej dodávateľom elektriny zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa elektriny a spôsobe využitia elektriny.
(17)
Ak odberateľ elektriny počas trvania dodávky poslednej inštancie alebo po uplynutí dodávky poslednej inštancie riadne neuhrádza platby za dodávku elektriny poslednej inštancie alebo za dodávku elektriny, je dodávateľ poslednej inštancie alebo dodávateľ elektriny oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny. Ustanovenia o prerušení distribúcie elektriny a obchodné podmienky dodávateľa poslednej inštancie sa použijú primerane.
(18)
Proces výmeny dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie trvá najviac desať dní a je bezodplatný. Na výmenu dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie sa ustanovenia o zmene dodávateľa elektriny nepoužijú.
(19)
Podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie pred uplynutím trojmesačnej lehoty jej trvania je uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s dodávateľom elektriny. Ak odberateľ elektriny nemá zabezpečený prenos elektriny alebo distribúciu elektriny do svojho odberného miesta, podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie je aj uzatvorenie zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s účinnosťou ku dňu začatia dodávky elektriny dodávateľom elektriny.
(20)
Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny odberateľom elektriny príslušný dodávateľ elektriny prevádzkovateľa sústavy o výmenu dodávateľa elektriny najneskôr desať dní pred plánovaným začiatkom dodávky elektriny. Výmena dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie sa vykoná prevádzkovateľom sústavy v lehote do desiatich dní od doručenia žiadosti odberateľa elektriny.
(21)
Ku dňu začatia dodávky elektriny dodávateľom elektriny sa určí prevádzkovateľom sústavy spotreba elektriny na odberných miestach, ktoré sú zásobované dodávateľom poslednej inštancie, na základe odpočtu určených meradiel prevádzkovateľom sústavy alebo pomocou použitia typových diagramov odberu. Určenie spotreby elektriny sa prevádzkovateľom distribučnej sústavy dodávateľovi poslednej inštancie a dodávateľovi elektriny.
(22)
Ak nastane dodávka poslednej inštancie, k rozhodujúcemu dátumu prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy vykonajú zmeny z dôvodu začiatku dodávky poslednej inštancie odpočet určeného meradla v závislosti od typu merania podľa § 2 písm. o) až q) a mimoriadnu fakturáciu nad rámec štandardného fakturačného cyklu, ktorý sa vykonáva do začiatku dodávky poslednej inštancie pre všetky odberné miesta a odovzdávacie miesta a najneskôr do piatich pracovných dní sa zašlú údaje o spotrebe v elektronickej forme prostredníctvom technickej špecifikácie na výmenu údajov dodávateľovi poslednej inštancie. Údaje o spotrebe elektriny podľa predchádzajúcej vety obsahujú najmä stav určeného meradla ku dňu začiatku dodávky poslednej inštancie a údaje o poslednej známej alebo predpokladanej celkovej spotrebe elektriny v poslednom štandardnom fakturačnom cykle, ktorý vykonával do začatia dodávky poslednej inštancie, vrátane časového vymedzenia tohto cyklu. Údaje podľa tohto odseku sa odovzdávajú aj vo formáte stanovenom prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 56
(1)
Ak výkupcovi elektriny zanikne alebo je zrušené povolenie na činnosť výkupcu elektriny, o tejto skutočnosti sa úradom bezodkladne informujú všetci prevádzkovatelia sústav, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľ poslednej inštancie najneskôr tak, že môže prevádzkovateľ sústavy informovať dotknutých účastníkov trhu v lehote podľa odseku 4.
(2)
Ak je výkupcovi elektriny ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky a výkupca elektriny nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky, o tejto skutočnosti sa organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a výkupcom elektriny bezodkladne, najneskôr v deň ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy, informujú prevádzkovatelia sústav, príslušný dodávateľ poslednej inštancie a úrad najneskôr tak, že môže prevádzkovateľ sústavy informovať dotknutých účastníkov trhu s elektrinou v lehote podľa odseku 4.
(3)
Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a výkupca elektriny ukončia zmluvu o zúčtovaní odchýlky dohodou, o tejto skutočnosti sa organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou bezodkladne, najneskôr v deň ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy, informujú prevádzkovatelia sústav, príslušný dodávateľ poslednej inštancie a úrad.
(4)
Po doručení informácie podľa odsekov 1 až 3 sa prevádzkovateľom sústavy bezodkladne informujú dotknutí výrobcovia elektriny, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a úrad o začatí výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie. Informácia, ktorá je oznámená dodávateľovi poslednej inštancie, úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, obsahuje dátum začiatku výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie aj zoznam dotknutých odovzdávacích miest, pre ktoré sa začne výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie. Informácia posielaná dodávateľovi poslednej inštancie obsahuje aj identifikačné čísla odovzdávacích miest a údaje definované podľa technickej špecifikácie na výmenu údajov. Informácia posielaná výrobcom elektriny o začiatku výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie obsahuje zdôvodnenie začiatku výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie, dobu jeho trvania a možnosti jeho ukončenia.
(5)
Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie pre dotknuté odovzdávacie miesta sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný výkupca elektriny stratí spôsobilosť vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny na základe zmluvy o povinnom výkupe elektriny alebo spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny na základe zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku; k tomuto dňu sa zároveň priradia tieto odovzdávacie miesta do bilančnej skupiny subjektu zúčtovania dodávateľa poslednej inštancie alebo do bilančnej skupiny subjektu zúčtovania, na ktorého dodávateľ poslednej inštancie preniesol zodpovednosť za odchýlku na základe zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku, a to priamo alebo prostredníctvom iného účastníka trhu s elektrinou podľa § 16 ods. 7, a oznámi sa táto skutočnosť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa nepovažuje za zmenu dodávateľa elektriny.
(6)
Ku dňu začatia výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa určí dodávka elektriny na odovzdávacích miestach, ktoré sú vykupované doterajším výkupcom elektriny, na základe odpočtu určených meradiel prevádzkovateľa sústavy. Takto určená dodávka elektriny je základom na vyhotovenie konečnej faktúry za výkup elektriny zo strany výrobcu elektriny na doterajšieho výkupcu elektriny, a ak ide o výrobcu elektriny, za ktorého prevezme zodpovednosť za odchýlku výkupca elektriny podľa osobitného predpisu,17) aj na vyhotovenie faktúry pre odmenu za činnosť doterajšieho výkupcu elektriny. Určenie dodávky elektriny sa oznámi aj dodávateľovi poslednej inštancie.
(7)
Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace, počas ktorých vykupuje elektrinu od výrobcov elektriny, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny s pôvodným výkupcom elektriny, dodávateľ poslednej inštancie. Ak má výrobca elektriny s pôvodným výkupcom elektriny uzatvorenú aj zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku, preberá sa dodávateľom poslednej inštancie aj zodpovednosť za odchýlku za dotknuté odovzdávacie miesta.
(8)
Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa skončí dňom účinnosti zmluvy o povinnom výkupe elektriny, ktorá sa uzatvorí medzi výrobcom elektriny a novým výkupcom elektriny,18) alebo dňom účinnosti zmeny subjektu zúčtovania v odovzdávacom mieste výrobcu elektriny. K tomuto dňu sa výrobcom elektriny vyhotoví faktúra za výkup elektriny dodávateľovi poslednej inštancie, ktorý vykonával činnosť výkupcu elektriny. K tomuto dňu sa dodávateľom poslednej inštancie vyhotoví faktúra za odmenu za činnosť výkupcu elektriny vykonávanú dodávateľom poslednej inštancie.
(9)
Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa skončí aj dňom ukončenia dodávky elektriny zo strany výrobcu elektriny alebo dňom zmeny výrobcu elektriny v odovzdávacom mieste; odsek 8 upravujúci vyhotovenie faktúry za výkup elektriny dodávateľovi poslednej inštancie a faktúry za odmenu za činnosť výkupcu elektriny vykonávanú dodávateľom poslednej inštancie sa použijú primerane.
(10)
Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jeho začatia.
(11)
Ku dňu začatia výkupu elektriny novým výkupcom elektriny sa určí dodávka elektriny na odovzdávacích miestach, ktoré sú vykupované dodávateľom poslednej inštancie, na základe odpočtu určených meradiel prevádzkovateľom sústavy. Určenie dodávky elektriny sa oznámi dodávateľovi poslednej inštancie a novému výkupcovi elektriny alebo subjektu zúčtovania, ktorý prevezme zodpovednosť za odchýlku na odovzdávacom mieste výrobcu elektriny. Takto určená dodávka elektriny je základom na vyhotovenie konečnej faktúry za výkup elektriny.
(12)
Odovzdávacie miesta, v ktorých si výrobca elektriny neuplatňuje podporu výroby elektriny,19) sa dodávateľom poslednej inštancie nepreberajú. Takýto výrobca elektriny pri zabezpečení výkupu elektriny a zodpovednosti za svoju odchýlku postupuje tak, že zamedzí neoprávnenému dodávaniu elektriny do sústavy podľa § 46a zákona o energetike.
Náležitosti zmlúv na trhu s elektrinou
§ 57
(1)
Zmluva o dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti obsahuje
a)
identifikačné údaje dodávateľa elektriny a odberateľa elektriny v domácnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby,
b)
rozsah a kvalitu dodávky elektriny a služieb súvisiacich s týmito dodávkami a služby údržby odberných elektrických zariadení a elektrickej prípojky, ak dodávateľ elektriny ponúka poskytovanie takých služieb údržby spoločne s dodávkou elektriny,
c)
podmienky dodávky elektriny a služieb súvisiacich s dodávkou; ak je podľa zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo inej zmluvy, ktorej uzatvorenie je podmienené uzatvorením zmluvy o združenej dodávke elektriny okrem dodávky elektriny poskytované iné plnenie, podmienky poskytovania tohto ďalšieho plnenia,
d)
predpokladaný deň začatia dodávky elektriny, dobu trvania zmluvy a informáciu, či je možné zmluvu vypovedať alebo obnoviť a za akých podmienok, vrátane informácie o zmluvnej pokute za porušenie povinnosti odberateľa elektriny v domácnosti počas dohodnutej doby alebo počas trvania zmluvného vzťahu odoberať elektrinu a informácie, či zmluvu je možné vypovedať bez poplatku; to platí aj pre iné plnenie poskytované spoločne s dodávkou elektriny,
e)
identifikáciu odberného miesta EIC kódom,
f)
predpokladaný ročný odber elektriny v kWh,
g)
cenu za dodávku elektriny, alebo spôsob určenia ceny alebo výpočtu ceny za dodávku elektriny,
h)
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny vrátane jej štruktúry alebo iné plnenie poskytované spoločne s dodávkou elektriny vrátane štruktúry ceny,
i)
platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému,
j)
dĺžku trvania zmluvy,
k)
informáciu o práve odberateľa elektriny v domácnosti vypovedať zmluvu pri neplnení zmluvných povinností dodávateľa elektriny alebo pri nesúhlase s navrhovanou zmenou zmluvných podmienok, ceny a obchodných podmienok,
l)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
m)
výpovednú lehotu a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
n)
spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie,
o)
informáciu o kompenzáciách za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a služieb súvisiacich s dodávkou vrátane kompenzácií za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku elektriny a postupoch pre ich uplatnenie,
p)
poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej elektriny pri poruche určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
q)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny,
r)
poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny,
s)
poučenie o spôsobe doručovania písomností,
t)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácie a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
u)
informácie o právach a povinnostiach odberateľa elektriny v domácnosti aspoň formou odkazu na také informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektriny,
v)
identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednal, meno, priezvisko a osobné číslo, ak sa zmluva uzatvára mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny; súčasťou zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny je aj doklad preukazujúci oprávnenie predajcu na zastupovanie dodávateľa elektriny pri uzatváraní zmluvy,
w)
obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby, cenník za dodávku elektriny a cenník služieb súvisiacich s dodávkou elektriny vrátane odkazu, kde je zverejnený cenník služieb súvisiacich s dodávkou elektriny,
x)
ak sa v zmluve dohodne na poskytnutí flexibility, aj dojednanie o poskytnutí flexibility zo strany odberateľa elektriny v domácnosti a cenu za poskytnutú flexibilitu.
(2)
Zmluva o dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti obsahuje
a)
identifikačné údaje dodávateľa elektriny a odberateľa elektriny mimo domácnosti v rozsahu obchodné meno fyzickej alebo právnickej osoby, identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby a štatutárny orgán právnickej osoby,
b)
predpokladaný deň začatia dodávky elektriny, dobu trvania zmluvy a informáciu, či je možné zmluvu vypovedať alebo obnoviť a za akých podmienok, vrátane informácie o zmluvnej pokute za porušenie povinnosti odberateľa elektriny mimo domácnosti počas dohodnutej doby alebo počas trvania zmluvného vzťahu odoberať elektrinu a informácie, či zmluvu je možné vypovedať bez poplatku; to platí aj pre iné plnenie poskytované spoločne s dodávkou elektriny,
c)
rozsah a kvalitu dodávky elektriny a služieb súvisiacich s týmito dodávkami a služby údržby odberných elektrických zariadení a elektrickej prípojky, ak dodávateľ elektriny ponúka poskytovanie takých služieb údržby spoločne s dodávkou elektriny,
d)
podmienky dodávky elektriny a služieb súvisiacich s dodávkou; ak je podľa zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo inej zmluvy, ktorej uzatvorenie je podmienené uzatvorením zmluvy o združenej dodávke elektriny okrem dodávky elektriny poskytované iné plnenie, podmienky poskytovania tohto ďalšieho plnenia,
e)
identifikáciu odberného miesta EIC kódom,
f)
predpokladaný ročný odber elektriny v kWh alebo ich násobkoch,
g)
cenu za dodávku elektriny alebo spôsob výpočtu ceny za dodávku elektriny,
h)
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny vrátane jej štruktúry alebo iné plnenie poskytované spoločne s dodávkou elektriny vrátane štruktúry ceny,
i)
platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému,
j)
dĺžku trvania zmluvy,
k)
informáciu o práve odberateľa elektriny mimo domácnosti vypovedať zmluvu pri neplnení zmluvných povinností dodávateľa elektriny,
l)
výpovednú lehotu a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
m)
spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie,
n)
informáciu o kompenzáciách za nedodržanie dohodnutej kvality dodanej elektriny a služieb súvisiacich s dodávkou vrátane kompenzácií za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku elektriny a postupoch pre ich uplatnenie,
o)
spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej elektriny pri poruche určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
p)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny,
q)
podmienky obmedzenia a prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny,
r)
spôsob doručovania písomností,
s)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
t)
identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednával, meno, priezvisko a osobné číslo, ak sa zmluva uzatvára mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny; súčasťou zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny je aj doklad preukazujúci oprávnenie predajcu na zastupovanie dodávateľa elektriny pri uzatváraní zmluvy,
u)
ak sa v zmluve dohodne na poskytnutí flexibility, aj dojednanie o poskytnutí flexibility zo strany odberateľa elektriny mimo domácnosti a cenu za poskytnutú flexibilitu.
(3)
Zmluva o pripojení do prenosovej sústavy obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
hodnota technického dimenzovania pripojenia do prenosovej sústavy, hodnota kapacity pripojenia a spôsob ich určenia pre výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, aktívneho odberateľa, energetické spoločenstvo, koncového odberateľa elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy a podmienky zmeny hodnoty technického dimenzovania pripojenia a hodnoty kapacity pripojenia,
c)
technické podmienky pripojenia,
d)
dátum pripojenia,
e)
miesto pripojenia, identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta a vymedzenie majetkových hraníc,
f)
určenie nákladov za pripojenie do sústavy a podmienky ich úhrady,
g)
obchodné podmienky pripojenia,
h)
špecifikáciu pripojenia,
i)
spôsob zabezpečenia merania dodávky elektriny alebo odberu elektriny,
j)
spôsob riešenia neplnenia zmluvných podmienok a sporov,
k)
zrušenie pripojenia, odstúpenie od zmluvy, trvanie zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty,
l)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny a neoprávnenom dodávaní elektriny do sústavy, rozpor s uzavretou zmluvou a sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok,
m)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n)
ďalšie ustanovenia súvisiace s predmetom zmluvy, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.
(4)
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
hodnota maximálnej rezervovanej kapacity, spôsob jej určenia pre výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, aktívneho odberateľa, energetické spoločenstvo, koncového odberateľa elektriny a prevádzkovateľa distribučnej sústavy a podmienky zmeny hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity,
c)
technické podmienky pripojenia,
d)
predpokladaný termín a miesto pripojenia,
e)
cenu a podmienky splatnosti ceny za pripojenie,
f)
špecifikáciu pripojenia,
g)
miesto pripojenia, identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta a vymedzenie majetkových hraníc,
h)
spôsob zabezpečenia merania dodávky elektriny alebo odberu elektriny,
i)
spôsob riešenia neplnenia zmluvných podmienok a sporov,
j)
odstúpenie od zmluvy, trvanie zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty,
k)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny a neoprávnenom dodávaní elektriny do sústavy,
l)
sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok a ich uplatňovanie,
m)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
(5)
Zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
spôsob určenia hodnoty rezervovanej kapacity,
c)
predpokladané množstvo prenesenej elektriny v určenej kvalite,
d)
meranie elektriny a poskytovanie údajov,
e)
spôsob určenia platieb za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty v prenosovej sústave,
f)
podmienky obmedzenia alebo prerušenia prenosu elektriny,
g)
podmienky poskytnutia prenosu elektriny a prístupu do sústavy,
h)
identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
i)
cenu, spôsob úhrady faktúry, vyúčtovania, zálohy a faktúry za opakované dodanie služby,
j)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
k)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
l)
spôsob riešenia neplnenia zmluvných podmienok,
m)
cenu za prekročenie rezervovanej kapacity a podmienky jej uplatnenia,
n)
spôsoby komunikácie zmluvných strán,
o)
účinnosť zmluvy,
p)
ďalšie ustanovenia súvisiace s predmetom zmluvy, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.
(6)
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
hodnota rezervovanej kapacity,
c)
spôsob merania elektriny a poskytovanie meraných údajov,
d)
podmienky poskytnutia distribúcie elektriny a prístupu do sústavy,
e)
podmienky obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,
f)
identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
g)
cenu za prístup a cenu za poskytnutie distribučných služieb a súvisiacich služieb, spôsob úhrady faktúry, vyúčtovania, zálohy a faktúry za opakované dodanie tovaru a služby,
h)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
i)
spôsob riešenia neplnenia zmluvných podmienok,
j)
právo dodávateľa elektriny na zaradenie odberného miesta do distribučnej sadzby, ak sa nedohodne inak,
k)
úpravu práv a povinností zmluvných strán podľa § 7 ods. 6, ak ide o rámcovú distribučnú zmluvu.
(7)
Zmluva o zúčtovaní odchýlky obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy,
c)
podmienky vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlky subjektu zúčtovania,
d)
poskytovanie údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v určenom rozsahu,
e)
formu a rozsah zasielaných údajov subjektom zúčtovania,
f)
podmienky určenia finančnej zábezpeky a podmienky jej zmeny,
g)
fakturačné podmienky a úhradu platieb,
h)
spôsob vyhodnotenia odchýlky,
i)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií,
j)
účinnosť zmluvy,
k)
podmienky centrálnej fakturácie, ak subjekt zúčtovania má alebo plánuje mať zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta alebo odovzdávacie miesta,
l)
podmienky zúčtovania rozdielov, ak subjekt zúčtovania má alebo plánuje mať zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta alebo odovzdávacie miesta, ktoré vstupujú do procesu zúčtovania rozdielov.
(8)
Zmluva o zúčtovaní regulačnej elektriny obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy, ukončenia zmluvy a výpovedné lehoty,
c)
podmienky úhrady platieb dodávateľovi elektriny za dodávku regulačnej elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
d)
podmienky úhrady platieb dodávateľa regulačnej elektriny pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
e)
fakturačné podmienky,
f)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií,
g)
účinnosť zmluvy.
(9)
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy, podmienky ukončenia zmluvy a výpovedné lehoty,
c)
podmienky prevzatia zodpovednosti za odchýlku,
d)
cenu za odchýlku,
e)
fakturačné podmienky,
f)
spôsob riešenia sporov,
g)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy,
h)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
i)
účinnosť zmluvy.
(10)
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny obsahuje
a)
náležitosti podľa odsekov 1 alebo 2,
b)
záväzok dodávateľa elektriny zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny vrátane súvisiacich služieb,
c)
informácie o práve dodávateľa elektriny požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny, ak odberateľ elektriny podstatne porušuje zmluvu aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia, vrátane príslušných lehôt,
d)
záväzok dodávateľa elektriny prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa elektriny alebo zabezpečiť prenos zodpovednosti za odchýlku odberateľa elektriny na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý má zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku podľa § 16 ods. 7,
e)
odkaz na zverejnený cenník služieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy za distribúciu elektriny a súvisiace služby.
(11)
Zmluva o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
podmienky prístupu na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou,
c)
podmienky účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
d)
podmienky vysporiadania uskutočnených obchodov,
e)
podmienky poskytovania údajov,
f)
podmienky finančnej zábezpeky,
g)
podmienky pozastavenia alebo zrušenia prístupu na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou,
h)
fakturačné a platobné podmienky,
i)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy.
(12)
Zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy, podmienky ukončenia zmluvy a výpovedné lehoty,
c)
spôsob a termíny dohodnutia diagramu prenosu,
d)
podmienky a spôsob odovzdávania údajov,
e)
spôsob určenia množstva prenesenej elektriny,
f)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
g)
podmienky prerušenia alebo obmedzenia prenosu elektriny,
h)
fakturačné a platobné podmienky,
i)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody.
(13)
Zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny obsahuje
a)
údaje o zmluvných stranách,
b)
podmienky poskytovania podporných služieb,
c)
spôsob určenia ceny za poskytnuté podporné služby,
d)
spôsob určenia ceny za dodávku regulačnej elektriny,
e)
spôsob platby vrátane záloh za podporné služby,
f)
platobné a fakturačné podmienky na podporné služby a určenie zmluvných pokút,
g)
spôsob aktivácie podporných služieb,
h)
postupy a podmienky vyhodnotenia podporných služieb,
i)
postupy vyhodnotenia regulačnej elektriny a spôsob ocenenia dodanej regulačnej elektriny,
j)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia poskytovania podporných služieb a dodávky regulačnej elektriny,
k)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
l)
spôsoby komunikácie,
m)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy.
(14)
Zmluva o poskytovaní podporných služieb obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
podmienky poskytovania podporných služieb,
c)
spôsob určenia ceny za poskytnuté podporné služby,
d)
spôsob platby vrátane záloh za podporné služby,
e)
rozsah podporných služieb,
f)
platobné a fakturačné podmienky na podporné služby a určenie zmluvných pokút,
g)
postupy a podmienky vyhodnotenia podporných služieb,
h)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
i)
spôsoby komunikácie,
j)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy,
k)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy.
(15)
Zmluva o vysporiadaní cezhraničných výmen elektriny obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
práva a povinnosti zmluvných strán,
c)
podmienky a spôsob odovzdávania údajov,
d)
fakturačné a platobné podmienky,
e)
spôsoby komunikácie,
f)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy.
(16)
Zmluva o poskytovaní údajov obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
práva a povinnosti zmluvných strán,
c)
identifikačné údaje zariadenia na výrobu elektriny alebo identifikačné údaje sústavy,
d)
podmienky a spôsob odovzdávania údajov,
e)
spôsoby komunikácie,
f)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy.
(17)
Zmluva o povinnom výkupe elektriny obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum začatia výkupu elektriny,
c)
identifikáciu odovzdávacích miest,
d)
spôsob určenia ceny vykupovanej elektriny,
e)
platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému,
f)
čas trvania zmluvy,
g)
výpovednú lehotu a podmienky ukončenia zmluvy,
h)
spôsob doručovania písomností,
i)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií.
(18)
Zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy,
c)
podmienky prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ak sú dohodnuté,
d)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií,
e)
podmienky ukončenia zmluvy,
f)
identifikáciu odovzdávacích miest.
(19)
Zmluva o agregácii obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
podmienky a rozsah poskytovania flexibility,
c)
cenu alebo spôsob určenia ceny za poskytnutie flexibility,
d)
spôsob platby za poskytnutie flexibility,
e)
platobné a fakturačné podmienky za poskytnutie flexibility a stanovenie zmluvných pokút,
f)
postupy a podmienky vyhodnotenia poskytovania flexibility,
g)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
h)
spôsoby komunikácie,
i)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy.
(20)
Zmluva o poskytovaní flexibility obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
podmienky a rozsah poskytovania flexibility,
c)
cenu alebo spôsob určenia ceny za poskytnutie flexibility,
d)
spôsob platby za poskytnutie flexibility,
e)
platobné a fakturačné podmienky za poskytnutie flexibility a určenie zmluvných pokút,
f)
postupy a podmienky vyhodnotenia poskytovania flexibility,
g)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
h)
spôsoby komunikácie,
i)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy.
(21)
Zmluva o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
podmienky a rozsah poskytovania služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny,
c)
kapacitu zariadenia na uskladňovanie elektriny, výkon na uskladnenie elektriny do zariadenia na uskladňovanie elektriny a výkon na dodanie elektriny zo zariadenia na uskladňovanie elektriny,
d)
cenu alebo spôsob stanovenia ceny za poskytnutie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny,
e)
spôsob platby za poskytnutie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny,
f)
platobné a fakturačné podmienky za poskytnutie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny a stanovenie zmluvných pokút,
g)
postupy a podmienky vyhodnotenia poskytovania služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny,
h)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
i)
spôsoby komunikácie,
j)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy.
(22)
Zmluva o zabezpečení prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
technickú špecifikáciu zariadenia miestnej distribučnej sústavy,
c)
podmienky prevádzky alebo správy miestnej distribučnej sústavy vrátane spôsobu uhrádzania nákladov na prevádzku a opravu zariadenia miestnej distribučnej sústavy,
d)
cenu alebo spôsob určenia ceny za prevádzku alebo správu miestnej distribučnej sústavy,
e)
spôsob platby za prevádzku alebo správu miestnej distribučnej sústavy,
f)
platobné a fakturačné podmienky za prevádzku alebo správu miestnej distribučnej sústavy a stanovenie zmluvných pokút,
g)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
h)
spôsoby komunikácie vrátane komunikácie voči tretím stranám v súvislosti s prevádzkou alebo správou miestnej distribučnej sústavy,
i)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy.
(23)
Zmluvy podľa odsekov 12 až 15 môžu obsahovať aj ďalšie náležitosti, ak súvisia s predmetom zmluvy a vyplývajú z predpisov Európskej únie.20)
Obsahové náležitosti prevádzkových poriadkov
§ 58
Obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy v elektroenergetike vrátane rozsahu obchodných podmienok
Obsahovými náležitosťami prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy sú najmä
a)
základné údaje o
1.
identifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy vrátane zoznamu dôležitých adries a spôsobov komunikácie s prevádzkovateľom prenosovej sústavy a informácií o obchodných portáloch prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
2.
prevádzkovanej prenosovej sústave,
3.
webovom sídle a obchodných portáloch, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ prenosovej sústavy zverejňuje informácie užívateľom sústavy spôsobom, ktorý užívateľovi sústavy umožňuje diaľkový prístup k prevádzkovateľovi prenosovej sústavy vrátane zoznamu dôležitých adries a komunikačných spojení,
b)
obchodné podmienky k zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, ktorými sú:
1.
postup pri uzatváraní zmluvy s uvedením časových lehôt jednotlivých procesov pri uzatvorení zmluvy,
2.
doba, na ktorú sa zmluva uzatvára, a podmienky ukončenia zmluvy,
3.
práva a povinnosti užívateľa sústavy pri pripojení do prenosovej sústavy,
4.
práva a povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri pripojení zariadení užívateľa sústavy do prenosovej sústavy,
5.
spôsob stanovenia nákladov na pripojenie zariadení užívateľa sústavy do prenosovej sústavy,
6.
postup pri uzatváraní zmluvy o spoločnom postupe pri výstavbe elektroenergetického zariadenia,
7.
požiadavky na meranie v mieste pripojenia zariadení užívateľa sústavy do prenosovej sústavy,
8.
predchádzanie škodám, náhrada škody a zmluvné pokuty,
9.
spôsoby riešenia sporov,
c)
obchodné podmienky k zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, ktorými sú:
1.
postup pri uzatváraní zmluvy s uvedením časových lehôt jednotlivých procesov pri uzatvorení zmluvy,
2.
podmienky ukončenia zmluvy,
3.
podmienky prístupu do prenosovej sústavy a prenosu elektriny,
4.
podmienky odovzdávania údajov týkajúcich sa prenosu a technických špecifikácií zariadenia užívateľa sústavy,
5.
podmienky obmedzenia a prerušenia prenosu elektriny,
6.
spôsoby merania, sprístupnenia nameraných údajov a zabezpečenia náhradných hodnôt,
7.
podmienky prístupu prevádzkovateľa prenosovej sústavy do objektov užívateľa sústavy,
8.
podmienky zmeny dodávateľa a zmeny bilančnej skupiny,
9.
spôsob stanovenia úhrad,
10.
fakturačné a platobné podmienky,
11.
predchádzanie škodám, náhrada škody a zmluvné pokuty,
12.
reklamačný poriadok,
13.
spôsoby riešenia sporov,
14.
pravidlá a podmienky poskytovania systémových služieb,
15.
pravidlá a podmienky fakturácie efektívnej sadzby odvodu na úhradu dlhu do Národného jadrového fondu,
d)
obchodné podmienky poskytovania prenosu elektriny cez spojovacie vedenia, ktorými sú:
1.
podmienky pre zabezpečenie prenosu elektriny cez spojovacie vedenia,
2.
definície jednotlivých druhov aukcií na jednotlivých cezhraničných profiloch prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
3.
spôsob určenia veľkosti prenosových kapacít pre cezhraničný obchod s elektrinou a ich prideľovanie,
4.
základné princípy a pravidlá aukcií na jednotlivých cezhraničných profiloch prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
5.
spôsob rezervácie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
6.
podmienky obmedzenia prenosu elektriny,
7.
spôsob stanovenia a podmienky kompenzácie pri obmedzení prenosu elektriny,
8.
postup žiadateľa pri uzatvorení zmluvy,
9.
podmienky ukončenia zmluvy,
10.
spôsob stanovenia cien,
11.
fakturačné a platobné podmienky,
12.
spôsoby riešenia preťaženia na spojovacích vedeniach,
13.
spôsoby riešenia neplnenia zmluvných podmienok,
14.
spôsob, rozsah a podmienky zverejňovania údajov,
e)
pravidlá a podmienky obstarania podporných služieb na vymedzenom území a obstarania regulačnej elektriny, ktorými sú:
1.
definície jednotlivých druhov podporných služieb,
2.
podmienky poskytovania podporných služieb,
3.
požiadavky na subjekty pre poskytovanie podporných služieb,
4.
postup žiadateľa o poskytovanie podporných služieb,
5.
spôsob obstarania jednotlivých druhov podporných služieb,
6.
spôsob a kritériá výberu ponúk na podporné služby,
7.
postup hodnotenia objemu a kvality poskytovaných podporných služieb,
8.
zmluvná pokuta za neplnenie zmluvne dohodnutej disponibility podporných služieb,
9.
reklamačný poriadok,
10.
spôsob aktivácie podporných služieb pri dodávke regulačnej elektriny,
11.
podmienky a možnosti obstarávania regulačnej elektriny,
12.
spôsob určenia veľkosti prenosových kapacít pre obstaranie regulačnej elektriny zo zahraničia a ich prideľovanie,
13.
ekonomická efektivita pri využívaní podporných služieb a obstarávaní regulačnej elektriny,
14.
postupy a podmienky vyhodnotenia objemu regulačnej elektriny a určenie jej ceny,
15.
rozsah, spôsob a záväznosť odovzdávania diagramov dodávky silovej elektriny a podporných služieb v rámci jednotlivých úrovní prípravy prevádzky podporných služieb,
16.
fakturačné a platobné podmienky,
17.
spôsoby riešenia neplnenia zmluvných podmienok,
18.
podmienky ochrany obchodného tajomstva a uchovávanie dát,
19.
spôsob, rozsah a podmienky zverejňovania údajov,
f)
pravidlá a podmienky nákupu elektriny na krytie strát v prenosovej sústave, ktorými sú:
1.
postup a podmienky pri nákupe elektriny na krytie strát pri prenose elektriny v prenosovej sústave,
2.
požiadavky na subjekty pre dodávku elektriny na krytie strát pri prenose elektriny v prenosovej sústave,
3.
spôsob vyhodnotenia ponúk na dodávku elektriny na krytie strát pri prenose elektriny v prenosovej sústave,
4.
spôsoby riešenia sporov,
g)
požiadavky na plánovanie rozvoja prenosovej sústavy, ktorými sú:
1.
rozsah, spôsob a časový harmonogram odovzdávania informácií potrebných na plánovanie rozvoja prenosovej sústavy užívateľmi sústavy,
2.
spôsob plánovania rozvoja prenosovej sústavy a postup vypracovania desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy spolu s uvedením časového harmonogramu spracovania desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy, v rámci ktorého je aj konzultácia navrhnutých scenárov a variantov s užívateľmi sústavy, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a úradom,
3.
spôsob stanovenia kritérií pre plánovanie rozvoja prenosovej sústavy,
4.
spôsob vyhodnotenia kritérií pre plánovanie rozvoja prenosovej sústavy,
5.
stanovenie štandardov pre rozvoj transformačných prepojení medzi prenosovou sústavou a distribučnou sústavou a štandardy pre rozvoj konfigurácie prenosovej sústavy,
h)
postup pri vydávaní stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy k žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ktorými sú:
1.
formulár žiadosti pre vydanie stanoviska,
2.
postup prevádzkovateľa prenosovej sústavy s uvedením časových lehôt jednotlivých procesov v rámci žiadosti,
3.
podmienky pre vydanie súhlasného stanoviska,
4.
spôsoby riešenia sporov pri vydaní záporného stanoviska,
i)
postup pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení,
j)
poskytovanie údajov prevádzkovateľovi prenosovej sústavy účastníkmi trhu, ktorými sú:
1.
údaje v rámci dennej prípravy prevádzky,
2.
údaje v rámci mesačnej prípravy prevádzky,
3.
údaje v rámci ročnej prípravy prevádzky,
4.
ostatné údaje v súlade s pravidlami trhu,
k)
poskytovanie údajov príslušným účastníkom trhu prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ktorými sú:
1.
namerané a vyhodnotené údaje v požadovanom rozsahu a kvalite, poskytnuté organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou,
2.
namerané a vyhodnotené údaje v požadovanom rozsahu a kvalite, poskytnuté príslušným účastníkom trhu s elektrinou.
§ 59
Obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane rozsahu obchodných podmienok
(1)
Obsahovými náležitosťami prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy sú najmä
a)
základné identifikačné údaje,
b)
obchodné podmienky k zmluve o pripojení do distribučnej sústavy,
c)
obchodné podmienky k zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
d)
obchodné podmienky k rámcovej distribučnej zmluve,
e)
podmienky a požiadavky pri zmene dodávateľa elektriny a bilančnej skupiny,
f)
podmienky bilancovania,
g)
technické podmienky pre vymedzenie typových diagramov odberu a spôsoby ich priraďovania,
h)
pravidlá pre odvody do Národného jadrového fondu,
i)
podmienky pre poskytovanie údajov prevádzkovateľovi distribučnej sústavy účastníkmi trhu,
j)
podmienky pre poskytovanie údajov príslušným účastníkom trhu prevádzkovateľom distribučnej sústavy,
k)
podmienky merania a odpočtov a ich odovzdávania,
l)
podmienky pre sezónne odbery elektriny,
m)
podmienky pre nemerané odbery elektriny,
n)
podmienky pre hromadné diaľkové ovládanie,
o)
podmienky pre skúšobnú prevádzku,
p)
podmienky evidencie závislých odberateľov elektriny v domácnosti,
q)
pravidlá a podmienky obstarania nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility na vymedzenom území, ak má prevádzkovateľ distribučnej sústavy v úmysle nakupovať nefrekvenčné podporné služby alebo flexibilitu na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti distribučnej sústavy,
r)
pravidlá a podmienky nákupu elektriny na krytie strát v distribučnej sústave, ak má prevádzkovateľ distribučnej sústavy v úmysle nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát elektriny v distribučnej sústave formou obchodnej verejnej súťaže,
s)
požiadavky na plánovanie rozvoja distribučnej sústavy,
t)
postup pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení a
u)
podmienky reklamačného poriadku.
(2)
Základnými identifikačnými údajmi podľa odseku 1 písm. a) sú najmä základné údaje o
a)
identifikácii prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane zoznamu dôležitých adries a komunikačných spojení s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a informácií o obchodných portáloch prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
b)
prevádzkovanej distribučnej sústave,
c)
internetovej adrese, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ distribučnej sústavy zverejňuje informácie užívateľom sústavy spôsobom, ktorý užívateľovi sústavy umožňuje diaľkový prístup k prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, vrátane zoznamu dôležitých adries a komunikačných spojení.
(3)
Obchodnými podmienkami k zmluve o pripojení do distribučnej sústavy podľa odseku 1 písm. b) sú najmä
a)
vymedzenie postupu pri uzatváraní zmluvy s uvedením časových lehôt jednotlivých procesov pri uzatvorení zmluvy, najmä určenie
1.
postupu prevádzkovateľa distribučnej sústavy, že pri neúplnej žiadosti žiadateľa o pripojenie je žiadosť žiadateľa o pripojenie zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy vrátená žiadateľovi o pripojenie, s uvedením dôvodov neakceptovania žiadosti žiadateľa o pripojenie,
2.
lehoty na zaslanie písomného stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k žiadosti žiadateľa o pripojenie zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy a návrhu zmluvy o pripojení, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od predloženia úplnej žiadosti žiadateľa o pripojenie,
3.
lehoty pre pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, ktorá nesmie byť dlhšia ako päť pracovných dní po splnení technických a obchodných podmienok pripojenia,
b)
obsahové náležitosti zmluvy, ktorými sú najmä
1.
identifikačné údaje zmluvných strán,
2.
maximálna rezervovaná kapacita, spôsob jej určenia a podmienky zmeny maximálnej rezervovanej kapacity,
3.
technické podmienky pripojenia,
4.
termín a miesto pripojenia,
5.
cena a podmienky splatnosti ceny za pripojenie,
6.
špecifikácia pripojenia,
7.
identifikácia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
8.
spôsob zabezpečenia merania odberu elektriny alebo dodávky elektriny,
9.
spôsob riešenia neplnenia zmluvných podmienok a sporov,
10.
zrušenie pripojenia, odstúpenie od zmluvy, trvanie zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty,
11.
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny a sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok,
12.
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
c)
cena, fakturačné a platobné podmienky, najmä
1.
vymedzenie lehoty splatnosti ceny za pripojenie alebo nákladov za pripojenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od podpisu zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami a zároveň nesmie byť dlhšia ako 30 dní,
2.
cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie a podmienky ich účtovania,
3.
vymedzenie dňa úhrady ceny za pripojenie, za ktorý sa považuje deň, keď je cena za pripojenie pripísaná na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
4.
ustanovenie, že pri nezaplatení ceny za pripojenie do určenej lehoty splatnosti uvedenej v zmluve o pripojení zmluva zaniká,
d)
podmienky ukončenia zmluvy,
e)
práva a povinnosti užívateľa pri pripojení do distribučnej sústavy,
f)
práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy pri pripojení do distribučnej sústavy,
g)
spôsob stanovenia nákladov na pripojenie do distribučnej sústavy,
h)
požiadavky na meranie v mieste pripojenia,
i)
predchádzanie škodám, náhrada škody a zmluvné pokuty,
j)
spôsoby riešenia sporov.
(4)
Obchodnými podmienkami k zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny podľa odseku 1 písm. c) sú najmä
a)
vymedzenie postupu pri uzatváraní zmluvy s uvedením časových lehôt jednotlivých procesov pri uzatvorení zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, a to najmä lehoty na zaslanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ktorá nesmie byť kratšia ako 21 dní pred požadovaným začatím distribúcie elektriny do odberného miesta,
b)
obsahové náležitosti zmluvy, ktorými sú najmä
1.
identifikačné údaje zmluvných strán,
2.
hodnota rezervovanej kapacity alebo kapacity pre vyvedenie výkonu,
3.
spôsob merania elektriny a poskytovanie meraných údajov,
4.
spôsob úhrady odvodu do Národného jadrového fondu,
5.
podmienky poskytnutia distribúcie elektriny a prístupu do sústavy,
6.
podmienky obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,
7.
identifikácia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
8.
cena, spôsob úhrady faktúry, vyúčtovania, zálohy a faktúry za opakované dodanie tovaru a služby,
9.
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
10.
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
11.
spôsob riešenia neplnenia zmluvných podmienok,
12.
právo dodávateľa elektriny na zaradenie odberného miesta do distribučnej sadzby, ak sa nedohodne inak,
c)
podmienky prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny,
d)
podmienky odovzdávania údajov týkajúcich sa distribúcie a technických špecifikácií zariadenia užívateľa,
e)
spôsoby merania, sprístupnenia nameraných údajov a zabezpečenia náhradných hodnôt, ktorými sú najmä
1.
lehota pre poskytnutie meraných údajov o odbere elektriny v odbernom mieste s meraním typu A alebo meraním typu B za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov a údaje o odbere elektriny za posledný ucelený kalendárny rok prevádzkovateľom distribučnej sústavy nesmie byť dlhšia ako desať pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odberateľa elektriny alebo ním splnomocneného dodávateľa elektriny,
2.
žiadosť o poskytnutie meraných údajov a o odbere elektriny musí obsahovať najmä
2.1.
identifikáciu žiadateľa, a to meno a priezvisko alebo obchodné meno,
2.2.
EIC kód odberného miesta,
2.3.
emailovú adresu žiadateľa,
2.4.
podpis oprávnenej osoby,
2.5.
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, nie starší ako tri mesiace,
3.
lehota pre uskutočnenie kontrolného merania prevádzkovateľom distribučnej sústavy nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia výzvy odberateľa elektriny,
f)
podmienky obmedzenia a prerušenia distribúcie elektriny,
g)
podmienky prístupu prevádzkovateľa distribučnej sústavy do objektov užívateľa,
h)
podmienky zmeny dodávateľa a zmeny bilančnej skupiny,
i)
spôsob stanovenia úhrad,
j)
fakturačné a platobné podmienky, ktorými sú:
1.
obsahové náležitosti vyúčtovania za plnenie poskytované prevádzkovateľom distribučnej sústavy na základe zmluvy, ktorými sú najmä údaje za vyúčtovanie
1.1.
distribúcie elektriny,
1.2.
strát v distribučnej sústave,
1.3.
rezervovanej kapacity,
1.4.
prístupu do distribučnej sústavy,
1.5.
odvodu do Národného jadrového fondu,
2.
vymedzenie lehoty pre vyhotovenie faktúry pri mesačnom fakturačnom cykle, ktorá nesmie byť dlhšia ako 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom je uskutočnené plnenie na základe zmluvy,
3.
vymedzenie lehoty pre vyhotovenie faktúry pri ročnom fakturačnom cykle, ktorá končí najneskôr 15. februára nasledujúceho roku, v ktorom je uskutočnené plnenie na základe zmluvy,
4.
vymedzenie lehoty pre poskytnutie finančného zabezpečenia alebo uhradenie zálohy na plnenie na základe zmluvy, ktorá je v súlade s § 53 ods. 1,
5.
vymedzenie lehoty splatnosti vyúčtovania, ktorá je v súlade s § 53 ods. 6,
6.
vymedzenie lehoty pre opravu nesprávnych údajov poukázanej platby zo strany užívateľa distribučnej sústavy, ktorá nesmie byť dlhšia ako päť dní od doručenia informácie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
7.
vymedzenie úroku z omeškania z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania úhrady dlžnej sumy, ktorý nesmie byť vyšší ako úrok z omeškania určený podľa osobitných predpisov,21)
k)
predchádzanie škodám, náhrada škody a zmluvné pokuty,
l)
reklamačný poriadok,
m)
spôsoby riešenia sporov,
n)
pravidlá a podmienky fakturácie efektívnej sadzby odvodu na úhradu dlhu do Národného jadrového fondu,
o)
podmienky ukončenia zmluvy, ktorými sú najmä
1.
vymedzenie výpovednej lehoty pre výpoveď zo zmluvy, ktorá je súladná s § 54 ods. 1 písm. b),
2.
vymedzenie lehoty nadobudnutia právneho účinku odstúpenia od zmluvy, ktorá je podľa § 54 ods. 2.
(5)
Obchodnými podmienkami k rámcovej distribučnej zmluve podľa odseku 1 písm. d) sú najmä
a)
vymedzenie postupu pri uzatváraní zmluvy s uvedením časových lehôt jednotlivých procesov pri uzatvorení rámcovej distribučnej zmluvy, a to najmä lehoty pre doručenie žiadosti o uzatvorenie rámcovej distribučnej zmluvy, ktorá nesmie byť kratšia ako 20 pracovných dní pred požadovaným začatím distribúcie elektriny do odberných miest dodávateľa elektriny,
b)
obsahové náležitosti zmluvy, a to najmä
1.
identifikačné údaje zmluvných strán,
2.
identifikácia a technické parametre odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny na vymedzenom území a ich priradenie do distribučnej skupiny odberných miest dodávateľa elektriny,
3.
podmienky poskytovania distribúcie elektriny,
4.
platobné podmienky,
5.
spôsob priradenia typových diagramov odberu k jednotlivým odberným miestam zásobovaných dodávateľom elektriny na vymedzenom území, ak je priradenie typového diagramu potrebné,
6.
meranie elektriny a odovzdávanie nameraných údajov,
c)
podmienky prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny,
d)
podmienky pre hodnotenie kreditného rizika dodávateľa,
e)
identifikácia a špecifikácia odberných miest dodávateľa,
f)
podmienky pridelenia distribučnej sadzby odberateľom elektriny v domácnosti pre odberné miesto bytového domu a podmienky pri zmene distribučnej sadzby,
g)
podmienky odovzdávania údajov týkajúcich sa distribúcie a technických špecifikácií zariadenia užívateľa,
h)
spôsoby merania, sprístupnenia nameraných údajov a zabezpečenia náhradných hodnôt,
i)
podmienky obmedzenia a prerušenia distribúcie elektriny, najmä
1.
vymedzenie lehoty pre oznámenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny odberateľovi elektriny, ktorá nesmie byt kratšia ako 15 dní pred začiatkom plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,
2.
vymedzenie lehoty pre uskutočnenie prerušenia distribúcie, ktorá nesmie byť kratšia ako dva pracovné dni odo dňa doručenia písomnej požiadavky dodávateľa,
j)
spôsob stanovenia úhrad,
k)
fakturačné a platobné podmienky, ktorými sú najmä
1.
vymedzenie lehoty pre vyhotovenie faktúry pri mesačnom fakturačnom cykle, ktorá nesmie byť dlhšia ako päť pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom je uskutočnené plnenie na základe zmluvy,
2.
vymedzenie lehoty splatnosti vyúčtovaní, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom je uskutočnené plnenie na základe zmluvy,
3.
vymedzenie lehoty pre opravu nesprávnych údajov poukázanej platby zo strany užívateľa distribučnej sústavy, ktorá nesmie byť dlhšia ako päť dní od prijatia informácie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
4.
vymedzenie úroku z omeškania z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania úhrady dlžnej sumy, ktorý nesmie byť vyšší ako úrok z omeškania určený podľa osobitných predpisov,22)
l)
predchádzanie škodám, náhrada škody a zmluvné pokuty,
m)
reklamačný poriadok,
n)
spôsoby riešenia sporov,
o)
pravidlá a podmienky poskytovania systémových služieb,
p)
pravidlá a podmienky fakturácie efektívnej sadzby odvodu na úhradu dlhu do Národného jadrového fondu,
q)
podmienky ukončenia zmluvy, ktoré sú podľa § 54 ods. 1 a 2.
(6)
Podmienkami a požiadavkami pri zmene dodávateľa elektriny a bilančnej skupiny podľa odseku 1 písm. e) sú najmä
a)
zoznam podkladov predkladaných odberateľom elektriny mimo domácností prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pre zmenu dodávateľa elektriny,
b)
vymedzenie lehoty pre odovzdanie údajov o spotrebe elektriny zistené ku dňu zmeny bilančnej skupiny alebo zmeny dodávateľa elektriny pre odberné miesto odberateľa, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať pracovných dní odo dňa vykonania zmeny bilančnej skupiny alebo zmeny dodávateľa elektriny,
c)
vymedzenie lehoty pre odovzdanie údajov o dodávke vyrobenej elektriny pre odovzdávacie miesto ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a subjektu zúčtovania dotknutým subjektom zúčtovania, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať pracovných dní odo dňa vykonania zmeny.
(7)
Technickými podmienkami pre vymedzenie typových diagramov odberu a spôsoby ich priraďovania podľa odseku 1 písm. g) sú najmä
a)
vymedzenie typového diagramu odberu,
b)
spôsob priradenia typového diagramu odberu odbernému miestu,
c)
údaje charakterizujúce typ odberu alebo dodávky elektriny,
d)
spôsob riešenia zmien počas vyhodnocovaného obdobia,
e)
spôsob stanovenia predpokladanej ročnej spotreby elektriny.
(8)
Pravidlá pre odvod do Národného jadrového fondu podľa odseku 1 písm. h), najmä lehota pre odovzdanie údajov potrebných na vyúčtovanie odvodu do Národného jadrového fondu, ktorá nesmie byť dlhšia ako sedem dní od začiatku kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa odvod uhrádza.
(9)
Podmienky pre poskytovanie údajov prevádzkovateľovi distribučnej sústavy účastníkmi trhu podľa odseku 1 písm. i), ktorými sú najmä
a)
údaje v rámci dennej prípravy prevádzky,
b)
údaje v rámci mesačnej prípravy prevádzky,
c)
údaje v rámci ročnej prípravy prevádzky,
d)
ostatné údaje podľa tejto vyhlášky.
(10)
Podmienky pre poskytovanie údajov príslušným účastníkom trhu prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa odseku 1 písm. j), ktorými sú najmä
a)
namerané a vyhodnotené údaje v požadovanom rozsahu a kvalite, poskytnuté organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou,
b)
namerané a vyhodnotené údaje v požadovanom rozsahu a kvalite, poskytnuté príslušným účastníkom trhu s elektrinou.
(11)
Podmienky merania a odpočtov a ich odovzdávania podľa odseku 1 písm. k) sú:
a)
vymedzenie lehoty pre pravidelný odpočet určených meradiel s meraním typu B, ktorá nesmie byť dlhšia ako päť dní po skončení kalendárneho mesiaca,
b)
vymedzenie lehoty pre oznámenie množstva elektriny dodanej k 31. decembru daného kalendárneho roka do odberných miest s meraním typu C bilančnej skupiny daného subjektu zúčtovania subjektom zúčtovania a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní po uplynutí daného kalendárneho roka,
c)
požiadavky na vykonanie úprav pre montáž určeného meradla.
(12)
Podmienkou pre skúšobnú prevádzku podľa odseku 1 písm. o) je najmä žiadosť o povolenie skúšobnej prevádzky užívateľa sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy s dôkazmi preukazujúcimi dôvodnosť žiadosti a vymedzenie lehoty pre podanie žiadosti o povolenie skúšobnej prevádzky, ktorá je určená najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, od ktorého užívateľ sústavy žiada o skúšobnú prevádzku.
(13)
Podmienky evidencie závislých odberateľov elektriny v domácnosti podľa odseku 1 písm. p) sú najmä
a)
vymedzenie lehoty pre oznámenie údajov o závislom odberateľovi elektriny v domácnosti zo strany dodávateľa, ktorá je bezodkladne po uzatvorení zmluvy o združenej dodávke elektriny, v ktorom je odoberať elektrinu závislý odberateľ elektriny v domácnosti, najviac päť pracovných dní od oznámenia tejto skutočnosti dodávateľovi sústavy závislým odberateľom,
b)
vymedzenie lehoty pre preukázanie, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých je odberateľ zaradený do evidencie závislých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorá nesmie byť dlhšia ako do 31. marca kalendárneho roka,
c)
vymedzenie lehoty pre vyradenie odberateľa z evidencie závislých odberateľov, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od doručení výzvy prevádzkovateľa distribučnej sústavy na preukázanie, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých je odberateľ zaradený do evidencie závislých odberateľov elektriny v domácnosti,
d)
vymedzenie lehoty pre informovanie odberateľa elektriny a jeho dodávateľa elektriny o vyradení odberateľa z evidencie závislých odberateľov, ktorá nesmie byť dlhšia ako päť kalendárnych dní od vyradenia.
(14)
Pravidlá a podmienky obstarania nefrekvenčných podporných služieb alebo flexibility na vymedzenom území podľa odseku 1 písm. q) sú najmä
a)
definície jednotlivých druhov nefrekvenčných podporných služieb,
b)
podmienky poskytovania nefrekvenčných podporných služieb,
c)
požiadavky na subjekty pre poskytovanie nefrekvenčných podporných služieb,
d)
postup žiadateľa o poskytovanie nefrekvenčných podporných služieb,
e)
spôsob obstarania jednotlivých druhov nefrekvenčných podporných služieb,
f)
spôsob a kritériá výberu ponúk na nefrekvenčné podporné služby,
g)
postup hodnotenia objemu a kvality poskytovaných nefrekvenčných podporných služieb,
h)
zmluvná pokuta za neplnenie zmluvne dohodnutej disponibility nefrekvenčných podporných služieb,
i)
reklamačný poriadok,
j)
spôsob aktivácie nefrekvenčných podporných služieb,
k)
rozsah, spôsob a záväznosť odovzdávania diagramov dodávky silovej elektriny a nefrekvenčných podporných služieb v rámci jednotlivých úrovní prípravy prevádzky nefrekvenčných podporných služieb,
l)
fakturačné a platobné podmienky,
m)
spôsoby riešenia neplnenia zmluvných podmienok,
n)
podmienky ochrany obchodného tajomstva a uchovávanie dát,
o)
spôsob, rozsah a podmienky zverejňovania údajov.
(15)
Pravidlá a podmienky nákupu elektriny na krytie strát v distribučnej sústave podľa odseku 1 písm. r) sú najmä
a)
postup a podmienky pri nákupe elektriny na krytie strát pri distribúcii elektriny v distribučnej sústave,
b)
požiadavky na subjekty pre dodávku elektriny na krytie strát pri distribúcii elektriny v distribučnej sústave,
c)
spôsob vyhodnotenia ponúk na dodávku elektriny na krytie strát pri distribúcii elektriny v distribučnej sústave,
d)
spôsoby riešenia sporov.
(16)
Požiadavky na plánovanie rozvoja distribučnej sústavy podľa odseku 1 písm. s) sú najmä
a)
rozsah, spôsob a časový harmonogram odovzdávania informácií potrebných na plánovanie rozvoja distribučnej sústavy užívateľmi sústavy,
b)
spôsob plánovania rozvoja distribučnej sústavy a postup vypracovania plánu rozvoja distribučnej sústavy,
c)
spôsob určenia kritérií pre plánovanie rozvoja distribučnej sústavy,
d)
spôsob vyhodnotenia kritérií podľa písmena c),
e)
určenie štandardov pre rozvoj transformačných prepojení a štandardy pre rozvoj konfigurácie distribučnej sústavy.
(17)
Podmienkami reklamačného poriadku podľa odseku 1 písm. u) sú najmä
a)
vymedzenie lehoty pre prešetrenie a oznámenie výsledku reklamácie,
b)
vymedzenie lehoty pre vysporiadanie rozdielu v platbách medzi dodávateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorá nesmie byť dlhšia ako 14 dní odo dňa písomného oznámenia o výsledku prešetrenia reklamácie,
c)
obsahové náležitosti reklamácie, ktorými sú najmä
1.
označenie užívateľa distribučnej sústavy, a to obchodné meno, názov alebo meno a priezvisko a kontaktná osoba, ktorá užívateľa sústavy zastupuje,
2.
identifikačné údaje reklamovanej faktúry, a to poradové číslo faktúry vrátane variabilného symbolu podľa predmetu reklamácie,
3.
popis reklamovanej skutočnosti,
4.
podklady a dokumentácie potrebné na prešetrenie reklamácie,
5.
podpis užívateľa sústavy alebo jeho oprávneného zástupcu,
6.
dátum reklamácie,
7.
číslo EIC a číslo miesta spotreby,
8.
adresa pre doručenie oznámenia výsledku reklamácie.
§ 60
Obsahové náležitosti prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
(1)
Obsahovými náležitosťami prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou sú najmä
a)
údaje o
1.
identifikácii organizátora krátkodobého trhu s elektrinou vrátane zoznamu dôležitých adries a komunikačných spojení s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
2.
uzatváraných zmluvách,
b)
pravidlá správy a zberu údajov evidovaných v informačnom systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
pravidlá a podmienky zúčtovania odchýlok, zúčtovania rozdielov a centrálnej fakturácie,
d)
pravidlá a podmienky zúčtovania regulačnej elektriny,
e)
obchodné podmienky účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
f)
základné princípy vo vzťahu k transparentnosti na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a zákazu zneužívania manipulácie trhu s elektrinou,
g)
pravidlá pre organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
h)
pravidlá pre evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektrickej energie,
i)
pravidlá správy a zberu údajov evidovaných v energetickom dátovom centre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a ich poskytovania účastníkom trhu s elektrinou, vrátane vymedzenia podmienok pre prístup do energetického dátového centra organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a vymedzenia služieb, ktoré sú poskytované energetickým dátovým centrom,
j)
pravidlá určenia sumy finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania jednotlivo pre každú hodnotiacu skupinu, najmä určenie koeficientu finančnej zábezpeky jednotlivo pre každú hodnotiacu skupinu subjektu zúčtovania, a vymedzenie spôsobu informovania účastníkov trhu s elektrinou o použití finančnej zábezpeky.
(2)
Údaje o identifikácii organizátora krátkodobého trhu s elektrinou vrátane zoznamu dôležitých adries a komunikačných spojení s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a uzatváraných zmluvách obsahujú najmä
a)
údaje o identifikácii organizátora krátkodobého trhu s elektrinou vrátane zoznamu dôležitých adries, vrátane internetových adries, a komunikačných spojení s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
b)
základná charakteristika všetkých zmlúv uzatváraných medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a účastníkmi trhu,
c)
ustanovenie, či je prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, alebo v akom rozsahu, súčasťou zmlúv medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou.
(3)
Pravidlá správy a zberu údajov evidovaných v informačnom systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou obsahujú najmä
a)
pravidlá pre prístup do informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou vrátane podmienok uzatvorenia zmluvy o poskytovaní údajov,
b)
pravidlá správy a zberu údajov evidovaných v informačnom systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a podmienky ich používania, medzi ktoré patria najmä
1.
údaje o používaní EIC kódov, a to najmä pravidlá a podmienky vydávania EIC kódov, evidencia vydaných EIC kódov, druhy prideľovaných EIC kódov a pravidlá pre zverejňovanie údajov o vydaných a evidovaných EIC kódoch,
2.
údaje o jednotlivých odberných miestach a odovzdávacích miestach, a to najmä podmienky a pravidlá procesu registrácie, ukončenia registrácie a opätovnej registrácie odberných miest a odovzdávacích miest, podmienky a pravidlá procesu registrácie vyhodnocovania uskladňovania elektriny v odbernom a odovzdávacom mieste prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny a spôsobu a metódy tohto vyhodnocovania, údaje o priradení odberných miest a odovzdávacích miest do bilančnej skupiny a k subjektu zúčtovania a ich zmien, údaje o priradení prenesení zodpovednosti za odchýlku medzi účastníkmi trhu s elektrinou a ich zmien, údaje o aktivácii flexibility v odberných miestach a odovzdávacích miestach a vymedzenie spôsobu ich odovzdávania, vrátane vymedzenia spôsobu a postupu overenia možnosti aktivácie a využitia flexibility v odberných miestach a odovzdávacích miestach zo strany agregátora alebo jej obmedzenia a spôsobu a metódy vyhodnocovania aktivovanej agregovanej flexibility, podmienky a pravidlá procesu registrácie zdieľania elektriny v odbernom a odovzdávacom mieste a spôsobu a metódy vyhodnocovania zdieľania elektriny,
3.
údaje o jednotlivých sústavách,
4.
údaje o jednotlivých priamych vedeniach,
5.
údaje o jednotlivých zariadeniach na výrobu elektriny,
6.
údaje o jednotlivých zariadeniach na uskladňovanie elektriny,
7.
triedy typových diagramov odberu,
8.
údaje o východiskových diagramoch, najmä údaje o typoch východiskových diagramov podľa typu využitej flexibility, vymedzenie spôsobu ich stanovenia, priradenia a použitia pre výpočet aktivovanej agregovanej flexibility a spôsobe výpočtu aktivovanej agregovanej flexibility vrátane nastavení a vyhodnotení presnosti východiskových diagramov,
9.
namerané údaje,
10.
údaje o zmene dodávateľa v odbernom mieste,
11.
údaje o zmene subjektu zúčtovania v odovzdávacom mieste,
c)
vymedzenie údajov poskytovaných organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zo strany účastníkov trhu s elektrinou, v členení na údaje poskytované prevádzkovateľom prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom priameho vedenia, výrobcom elektriny, prevádzkovateľom zariadenia na uskladňovanie elektriny, dodávateľom elektriny, výkupcom elektriny, agregátorom a poskytovateľom flexibility a spôsobu, termínov a štruktúry ich odovzdania,
d)
vymedzenie údajov poskytovaných zo strany organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, medzi ktoré patria najmä
1.
údaje poskytované subjektu zúčtovania, vrátane údajov na posúdenie nároku na kompenzáciu podnikateľom podľa zákona o regulácii a údajov na posúdenie nároku na určenie individuálnych sadzieb taríf podľa zákona o regulácii,
2.
údaje poskytované dodávateľovi elektriny,
3.
údaje poskytované prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
4.
údaje poskytované prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy,
5.
údaje poskytované prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy,
6.
údaje poskytované prevádzkovateľovi priameho vedenia,
7.
údaje poskytované výrobcovi elektriny,
8.
údaje poskytované úradu,
9.
údaje poskytované Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky,
10.
údaje poskytované koncovým odberateľom elektriny,
11.
zverejňované údaje,
e)
pravidlá reklamácie údajov v informačnom systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
f)
pravidlá pre zdieľanie údajov o výrobcoch elektriny a údajov poskytovaných prevádzkovateľom distribučnej sústavy medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
(4)
Pravidlá a podmienky zúčtovania odchýlok, zúčtovania rozdielov a centrálnej fakturácie obsahujú najmä
a)
podmienky uzatvorenia zmluvy o zúčtovaní odchýlok,
b)
pravidlá pre zloženie finančnej zábezpeky a pre registráciu subjektu zúčtovania,
c)
pravidlá hodnotenia a určenie sumy a spôsobu zabezpečenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania,
d)
algoritmus zúčtovania odchýlok vrátane podmienok pre platby subjektu zúčtovania za odchýlku,
e)
pravidlá registrácie denných diagramov dodávky a odberu,
f)
pravidlá používania typových diagramov odberu,
g)
pravidlá pre odovzdávanie hodnôt množstva obstaranej regulačnej elektriny,
h)
postup pri určovaní nepresnosti medzi konečnými a dennými meraniami,
i)
pravidlá pre vyhodnotenie odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny, a to predbežné denné, denné, mesačné, konečné a zúčtovanie odchýlok v zvláštnom režime,
j)
pravidlá pre sprístupnenie vyhodnotenia odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny vrátane stanovenia rozsahu sprístupňovaných údajov, a to predbežného denného, denného, mesačného a konečného,
k)
pravidlá pre zúčtovanie rozdielov,
l)
pravidlá pre centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy vrátane vyhodnotenia údajov pre potreby centrálnej fakturácie a pravidiel pre sprístupnenie podkladov na fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a vrátane spôsobu stanovenia množstva elektriny odobratej z prenosovej alebo distribučnej sústavy uskladnenej v zariadení na uskladňovanie elektriny a po jej uskladnení dodanej späť do prenosovej alebo distribučnej sústavy,
m)
postup pri reklamáciách zúčtovania odchýlok, zúčtovania rozdielov a centrálnej fakturácie,
n)
postup pri riešení sporov medzi subjektom zúčtovania a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a medzi výrobcom elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy, a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
o)
fakturačné a platobné podmienky
1.
za odchýlku, za prístup do systému zúčtovania, vyhodnotenia a vysporiadania odchýlok a za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok,
2.
pre zúčtovanie rozdielov,
3.
pre centrálnu fakturáciu,
p)
postup organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pri neplnení finančných záväzkov subjektu zúčtovania,
q)
rozsah zverejňovaných údajov zo strany organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Pravidlá a podmienky zúčtovania regulačnej elektriny obsahujú najmä
a)
podmienky uzatvorenia zmluvy o zúčtovaní regulačnej elektriny,
b)
vyhodnotenie a ocenenie regulačnej elektriny,
c)
platobné a fakturačné podmienky zúčtovania regulačnej elektriny vrátane spôsobu vyúčtovania medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľom regulačnej elektriny.
(6)
Obchodné podmienky účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou obsahujú najmä
a)
všeobecné podmienky účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, ktoré obsahujú najmä
1.
podmienky uzatvorenia zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
2.
určenie sumy a spôsobu zabezpečenia finančnej zábezpeky účastníka krátkodobého trhu s elektrinou,
3.
podmienky pre zloženie finančnej zábezpeky a podmienky prístupu účastníka krátkodobého trhu s elektrinou na krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou,
4.
postup organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pri neplnení finančných záväzkov účastníka trhu s elektrinou,
b)
všeobecné podmienky obchodovania na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
c)
podmienky obchodovania na dennom trhu, ktoré obsahujú najmä
1.
spôsob registrácie objednávok na dennom trhu,
2.
postup pri párovaní objednávok,
3.
vyhodnotenie denného trhu,
4.
podmienky pre druhú aukciu,
5.
pravidlá sprístupnenia vyhodnotenia denného trhu,
6.
pravidlá zverejňovania údajov v rámci denného trhu,
d)
podmienky obchodovania na vnútrodennom trhu, ktoré obsahujú najmä
1.
indikácie, typy a časovú platnosť objednávok,
2.
spôsob registrácie objednávok na vnútrodennom trhu,
3.
podmienky párovania objednávok v rámci vnútrodenného trhu,
4.
postup pri vyhodnotení a sprístupnení vyhodnotenia vnútrodenného trhu,
5.
podmienky zverejňovania údajov v rámci vnútrodenného trhu,
e)
cenové, fakturačné a platobné podmienky,
f)
postup pri reklamáciách príjmu údajov, poskytovania údajov, denného a mesačného vyúčtovania a postup pri riešení sporov.
(7)
Základné princípy vo vzťahu k transparentnosti na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a zákazu zneužívania manipulácie trhu s elektrinou obsahujú najmä podmienky uzatvorenia zmluvy o poskytovaní údajov pre výkon oznamovania údajov podľa osobitných predpisov.23)
(8)
Pravidlá pre organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou obsahujú najmä
a)
pravidlá pre organizovanie a zúčtovanie odmeny za činnosť výkupcu elektriny, medzi ktoré patria najmä
1.
podmienky uzatvorenia zmluvy o zúčtovaní odmeny za činnosť výkupcu elektriny,
2.
spôsob výpočtu odmeny za činnosť výkupcu elektriny,
3.
základné princípy prípravy a sprístupnenia podkladov na fakturáciu odmeny za činnosť výkupcu elektriny,
4.
fakturačné a platobné podmienky pre fakturáciu odmeny na činnosť výkupcu elektriny,
5.
postup pri reklamáciách zostav a faktúr pre výkupcu elektriny,
b)
pravidlá pre organizovanie a zúčtovanie podpory elektriny doplatkom, medzi ktoré patria najmä
1.
podmienky uzatvorenia zmluvy o doplatku,
2.
základné princípy zúčtovania a vysporiadania podpory doplatkom,
3.
spôsob výpočtu doplatku a podpory doplatkom,
4.
základné princípy prípravy a sprístupnenia podkladov pre podporu doplatkom,
5.
podmienky vyúčtovania úhrady podpory doplatkom,
6.
postup pri korekcii doplatku na základe potvrdenia o pôvode elektriny,
7.
postup pri reklamáciách podkladov pre podporu doplatkom,
8.
podmienky a spôsob uplatňovania podpory doplatkom a neuplatňovania podpory doplatkom,
c)
pravidlá pre organizovanie a zúčtovanie podpory elektriny príplatkom, medzi ktoré patria najmä
1.
podmienky uzatvorenia zmluvy o príplatku a podmienky poskytnutia finančnej zábezpeky,
2.
základné princípy zúčtovania a vysporiadania podpory príplatkom,
3.
spôsob výpočtu príplatku a podpory príplatkom,
4.
základné princípy prípravy a sprístupnenia podkladov pre podporu príplatkom,
5.
podmienky vyúčtovania úhrady podpory príplatkom,
6.
postup pri korekcii príplatku na základe potvrdenia o pôvode elektriny,
7.
postup pri reklamáciách podkladov pre podporu príplatkom,
d)
pravidlá pre organizovanie a zúčtovanie podpory výkupom elektriny, medzi ktoré patria najmä
1.
podmienky uzatvorenia zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
2.
spôsob výpočtu množstva vykúpenej elektriny,
3.
spôsob výpočtu platby za vykúpenú elektrinu,
4.
základné princípy prípravy a sprístupnenia podkladov na fakturáciu za vykúpenú elektrinu,
5.
fakturačné a platobné podmienky pre fakturáciu za vykúpenú elektrinu,
6.
postup pri reklamáciách podkladov a faktúr pri výkupe elektriny,
7.
pravidlá pre sprístupnenie podkladov pre vyúčtovanie platby za vykúpenú elektrinu,
8.
pravidlá pre vyúčtovanie platby za vykúpenú elektrinu.
(9)
Pravidlá pre evidenciu a prevody záruk pôvodu elektrickej energie a pravidlá pre organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektrickej energie obsahujú najmä
a)
podmienky uzatvorenia zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu,
b)
pravidlá pre vydávanie záruk pôvodu,
c)
pravidlá pri prevode záruk pôvodu, so zohľadnením špecifík pri zárukách pôvodu, ktoré sú v evidencii AIB, a pri zárukách pôvodu, ktoré nie sú v evidencii AIB,
d)
pravidlá pre uplatnenie záruk pôvodu, so zohľadnením špecifík pri zárukách pôvodu, ktoré sú v evidencii AIB, a pri zárukách pôvodu, ktoré nie sú v evidencii AIB,
e)
pravidlá pre uznanie záruk pôvodu, so zohľadnením špecifík pri zárukách pôvodu, ktoré sú v evidencii AIB, a pri zárukách pôvodu, ktoré nie sú v evidencii AIB,
f)
pravidlá pre aukcie záruk pôvodu, medzi ktoré patrí najmä vymedzenie údajov, ktoré organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zverejňuje na svojom webovom sídle a vo svojom IS v súvislosti s aukciou, najmä
1.
informácie o dátume a čase aukcie,
2.
celkové množstvo záruk pôvodu obchodovaných v aukcii,
3.
zoznam produktov záruk pôvodu obchodovaných v aukcii,
4.
množstvo záruk pôvodu v rámci individuálnych produktov,
5.
minimálna cena záruky pôvodu stanovená pre každý produkt záruk pôvodu individuálne a
6.
informácia, či je možno podať v aukcii jednoduchú alebo variantnú ponuku,
g)
pravidlá pre zrušenie záruk pôvodu,
h)
platobné a fakturačné podmienky spojené so zárukami pôvodu,
i)
pravidlá pre reklamácie služieb poskytovaných organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou týkajúce sa vydaní, prevodu, uplatnení, uznaní a aukcií záruk pôvodu.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 61
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2023
(1)
Zmluvné strany uvedú uzatvorené zmluvy do súladu s touto vyhláškou do 31. decembra 2023.
(2)
Doba platnosti zmlúv o pripojení do prenosovej sústavy uzatvorených predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky nie je odsekom 1 dotknutá.
(3)
Časť údajov potrebných na vyúčtovanie sa do 15. januára 2024 poskytuje dodávateľom elektriny podľa § 9 ods. 2 prevádzkovateľmi distribučných sústav, a to údaje v rozsahu množstva odobratej elektriny z distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené; údaje sa poskytujú do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca alebo po vykonaní fyzického odpočtu pri odberných miestach s meraním typu C.
(4)
Do 15. januára 2024 sú namerané údaje za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta namerané prevádzkovateľmi distribučných sústav poskytované dodávateľom, ktorí dodávajú elektrinu do odberného miesta, alebo účastníkom trhu, ktorí odoberajú elektrinu z odovzdávacieho miesta, prevádzkovateľmi distribučných sústav.
(5)
Do 15. januára 2024 sú namerané údaje o odbere elektriny za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v odbernom mieste s priebehovým meraním namerané prevádzkovateľmi distribučných sústav na základe žiadosti odberateľa elektriny alebo ním splnomocneného dodávateľa elektriny za kalendárny rok, v ktorom bola žiadosť podaná, a za tri predchádzajúce kalendárne roky a údaje o odbere elektriny za posledný ucelený kalendárny rok, podľa § 43 ods. 4 písm. m) poskytované prevádzkovateľmi distribučných sústav.
(6)
Vyúčtovanie dodávky elektriny alebo združenej dodávky elektriny odberateľovi elektriny alebo informácie o vyúčtovaní za dodávku elektriny podľa § 9 ods. 5 sa uvedú do súladu s touto vyhláškou do 1. augusta 2023.
(7)
Aktivovaná agregovaná flexibilita sa vyhodnocuje do 31. decembra 2023 na úrovni odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta.
(8)
Regulačná energia dodaná prostredníctvom agregačného bloku sa do 31. decembra 2023 zahŕňa do vyhodnotenia odchýlky podľa doterajších prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sústav a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(9)
Zmena subjektu zúčtovania a bilančnej skupiny sa vykonáva do 31. decembra 2023 podľa prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sústav a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou schválených úradom do 1. júla 2023 alebo podľa vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy vydaného do 1. júla 2023.
§ 62
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.
§ 63
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023 okrem § 23 ods. 1 písm. a), b), d) e) a f), § 24 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.
Andrej Juris v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 207/2023 Z. z.
OBCHODNÉ PODMIENKY PRE RÁMCOVÚ DISTRIBUČNÚ ZMLUVU

A. Predmet rámcovej distribučnej zmluvy
(1)
Obchodné podmienky pre rámcovú distribučnú zmluvu (ďalej len „obchodné podmienky“) obsahujú obchodné podmienky pre dodávateľov elektriny (ďalej len „dodávateľ“), ktorí majú s odberateľmi elektriny (ďalej len „odberateľ“) uzatvorenú združenú zmluvu, subjekty zúčtovania, ktoré prevezmú zodpovednosť za odchýlku iných užívateľov sústav prevádzkujúcich odberné miesto alebo odovzdávacie miesta a uzatvoria s prevádzkovateľom distribučnej sústavy rámcovú distribučnú zmluvu, a pre ostatných užívateľov sústavy, ktorí uzatvoria s prevádzkovateľom distribučnej sústavy rámcovú distribučnú zmluvu.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa na základe uzatvorenej rámcovej distribučnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) s užívateľom sústavy zaväzuje zabezpečiť prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny do odberných miest alebo prístup do distribučnej sústavy pre odovzdávacie miesta užívateľa sústavy, pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy sa užívateľom sústavy uhradí riadne a včas platba za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane ostatných sieťových služieb a iných platieb podľa osobitných predpisov a rozhodnutiami úradu za všetky odberné miesta alebo odovzdávacie miesta užívateľa sústavy, pre ktoré sa zúčtovanie v príslušnom období vykonáva.
(3)
Ak odberateľ elektriny zásobovaný dodávateľom elektriny na vymedzenom území prevádzkovateľa distribučnej sústavy uzatvára samostatnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ustanovenia týchto obchodných podmienok týkajúce sa distribúcie elektriny sa vo vzťahu k odberateľom elektriny uplatnia primerane.
(4)
Ak v čase uzatvárania zmluvy dodávateľ nemá uzatvorenú žiadnu združenú zmluvu s odberateľom a počas platnosti zmluvy uzatvorí takéto zmluvy s odberateľmi, sú tieto odberné miesta priradené k rámcovej distribučnej zmluve dodávateľa elektriny. Pre tieto odberné miesta platia ustanovenia obchodných podmienok bez nutnosti uzatvárania dodatku k prílohe zmluvy v súlade s ustanoveniami dokumentu o technickej špecifikácii.
(5)
Zmluva sa uzatvára najmenej 15 pracovných dní pred požadovaným prístupom a distribúciou elektriny pre odberné miesta dodávateľa a distribúcia elektriny pre príslušné odberné miesta pre dodávateľa sa zabezpečí po splnení všetkých podmienok, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.
(6)
Ak návrh na uzavretie zmluvy podáva dodávateľ elektriny, proti ktorému eviduje prevádzkovateľ distribučnej sústavy neuhradené pohľadávky alebo ak tento dodávateľ elektriny je s dlžníkom prepojenou osobou podľa § 3 písm. a) druhý bod zákona o energetike, môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa § 7 ods. 7 alebo ods. 8 podmieniť nadobudnutie účinnosti zmluvy zaplatením týchto dlhov zo strany žiadateľa alebo dlžníka.
(7)
Obchodné podmienky pre rámcovú distribučnú zmluvu podľa tejto prílohy sa primerane použijú aj na ďalších účastníkov trhu s elektrinou a užívateľov distribučnej sústavy, ktorí uzatvoria s prevádzkovateľom distribučnej sústavy rámcovú distribučnú zmluvu, ak táto príloha neustanovuje inak.B. Identifikácia odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny
(1)
Odberné miesta sú jednoznačne identifikovateľné v rámci procesov definovaných v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje zoznam odberných miest dodávateľa elektriny, ktorým je výpis z jeho distribučnej skupiny odberných miest dodávateľa elektriny podľa časti J ods. 9.
(2)
V rámci procesov definovaných v prevádzkovom poriadku dostane dodávateľ elektriny od prevádzkovateľa distribučnej sústavy potvrdenie o vykonaní zmeny a priradení odberných miest k jeho rámcovej distribučnej zmluve v podobe definovanej v technickej špecifikácii.
(3)
Registrácia odberného miesta dodávateľa elektriny je vedená prevádzkovateľom distribučnej sústavy a na základe tejto registrácie prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturuje platbu za prístup a distribúciu elektriny spolu s ostatnými regulovanými službami a inými platbami podľa osobitných predpisov a rozhodnutí úradu. Rozhodujúcim dňom pre priradenie odberných miest dodávateľovi elektriny v rámci procesu zmeny dodávateľa v systéme prevádzkovateľa distribučnej sústavy je rozhodujúci deň zmeny podľa procesu zmeny dodávateľa elektriny. Od tohto dňa sa začína aj fakturácia platby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane platieb za ostatné regulované služby a iné platby podľa osobitných predpisov a rozhodnutí úradu.
(4)
Zmeny identifikačných údajov, zánik odberného miesta a vznik nového odberného miesta dodávateľa elektriny, ako aj iné procesy týkajúce sa odberných miest sú riešené v technickej špecifikácii.
C. Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečuje prístup a distribúciu elektriny pre každé odberné miesto do dohodnutej rezervovanej kapacity okrem prípadu, ak tomu bránia okolnosti nezávislé na vôli prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(2)
Objednávka a zmena dohodnutej rezervovanej kapacity prebieha podľa platného cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy a podľa technickej špecifikácie. Zmenu zaregistruje vo svojom systéme prevádzkovateľ distribučnej sústavy a zašle dodávateľovi potvrdenie podľa technickej špecifikácie.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa zaväzuje zabezpečiť na požiadanie dodávateľa elektriny aj ostatné služby súvisiace s distribúciou elektriny podľa cenníka uverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Odberateľ elektriny má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vykonanie ostatných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny iba prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonáva odpočty určených meradiel odberných miest pre potreby vyúčtovania platieb za dodávku elektriny, platieb za distribučné služby a ostatných platieb a poskytuje ich organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou podľa technickej špecifikácie.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený zmeniť odpočtový cyklus odpočtu z ročného na mesačný a pre odberné miesta so zmeneným odpočtovým cyklom zmeniť aj platobné a fakturačné podmienky podľa týchto obchodných podmienok. Plánovanú zmenu prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi dodávateľovi elektriny najneskôr mesiac vopred.
(6)
Pri zistení neoprávneného odberu na odbernom mieste odberateľa elektriny je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený prerušiť alebo ukončiť distribúciu elektriny do odberného miesta ako aj odovzdávacieho miesta. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy o prerušení alebo ukončení distribúcie bezodkladne informuje dodávateľa elektriny.
D. Práva a povinnosti dodávateľa elektriny
(1)
Dodávateľ elektriny pri každej zmene technických alebo netechnických údajov odberného miesta odberateľa elektriny bezodkladne po tom, ako sa o týchto skutočnostiach dozvie, informuje o týchto skutočnostiach prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa technickej špecifikácie. Ak dodávateľ neinformuje prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa prvej vety, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo uplatniť proti danému dodávateľovi elektriny zmluvnú pokutu 10 eur za každé odberné miesto.
(2)
Ak odberateľ elektriny odoberá elektrinu v rozpore so združenou zmluvou o dodávke elektriny, môže dodávateľ podľa technickej špecifikácie požiadať o prerušenie distribúcie do odberného miesta odberateľa a prevádzkovateľ distribučnej sústavy prerušenie vykoná a potvrdí dodávateľovi elektriny do štyroch pracovných dní po dni, v ktorom je prijatá požiadavka na prerušenie distribúcie elektriny pri odberateľovi elektriny v domácnosti a dvoch pracovných dní u ostatných odberateľov elektriny. Ak pominú dôvody na prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta odberateľa, dodávateľ elektriny požiada o obnovenie distribúcie podľa technickej špecifikácie. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy obnoví distribúciu do jedného pracovného dňa od prijatia požiadavky dodávateľa elektriny.
(3)
Poruchy a výpadky elektriny má odberateľ elektriny právo nahlasovať priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy bez účasti dodávateľa elektriny.
E. Ceny a spôsob úhrady platieb
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy účtuje platby za distribučné služby a ostatné platby v súlade s rozhodnutiami úradu alebo iné poplatky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri zmene cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy zašle prevádzkovateľ distribučnej sústavy najmenej 30 dní pred jeho účinnosťou nový cenník dodávateľovi elektriny a zároveň ho uverejní na svojom webovom sídle. Ak medzi nadobudnutím účinnosti rozhodnutia úradu a účinnosťou cenníka schváleného úradom je menej ako 30 dní, považuje sa táto povinnosť za dodržanú, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy uverejní schválený cenník na svojom webovom sídle najneskôr tri dni po doručení rozhodnutia úradu a informuje o tom dodávateľov elektriny prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo spôsobom upraveným v technickej špecifikácii. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturuje dodávateľovi elektriny nové ceny odo dňa účinnosti zmeny cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(2)
V bankovom styku sú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly sú používané podľa platných bankových pravidiel.
(3)
Ak dodávateľ elektriny poukáže platbu s nesprávnym variabilným alebo konštantným symbolom, alebo ju poukáže na iný bankový účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ako je uvedený na faktúre, prevádzkovateľ distribučnej sústavy platbu môže vrátiť ako neidentifikovateľnú a je oprávnený účtovať dodávateľovi elektriny úrok z omeškania od dátumu vrátenia peňazí až do prijatia správne poukázanej platby.
(4)
Ak je dodávateľ elektriny v omeškaní s platbou podľa týchto obchodných podmienok, prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo zaslať mu upomienku s výzvou na uhradenie dlžnej čiastky a postupovať podľa § 54. Platba za upomienku podľa platného cenníka služieb a poplatkov zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy sa uhrádza dodávateľom elektriny.
(5)
Faktúra sa zasiela dodávateľovi elektriny elektronicky, ak sa dodávateľ elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy nedohodnú inak. Za rozhodujúci deň pre doručenie faktúry dodávateľovi elektriny sa považuje deň preukázateľného odoslania faktúry elektronicky na adresu elektronickej pošty určenú na tieto účely zo strany dodávateľa elektriny. Adresa pre zasielanie faktúr sa dohodne v zmluve.
(6)
Ak pripadne deň splatnosti faktúry na deň pracovného voľna alebo sviatok, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený preplatok započítať so splatnými pohľadávkami dodávateľa elektriny vzniknutými pred fakturáciou preplatku. Úhradou sa rozumie pripísanie celej fakturovanej čiastky na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo dodávateľa elektriny.
(7)
Za omeškanie splatnej platby môžu zmluvné strany účtovať úrok z omeškania.
(8)
Počet dní omeškania pri oneskorenej úhrade preddavku sa počíta od dátumu splatnosti záväzku do dátumu jeho úhrady.
(9)
Mesačná agregovaná vyúčtovacia faktúra (ďalej len „mesačná faktúra“) obsahuje vyúčtovanie platieb za distribučné služby a ostatných platieb za odberné miesto
a)
s mesačným odpočtovým cyklom na základe riadneho odpočtu určených meradiel,
b)
s ročným odpočtovým cyklom, ktorá obsahuje platby za opakované dodanie tovaru pre odberné miesto, ktoré v príslušnom mesiaci nemali riadny odpočet,
c)
s ročným odpočtovým cyklom, ktoré mali v príslušnom mesiaci riadny odpočet určeného meradla, pričom predmetom vyúčtovania je rozdiel medzi uhradenými platbami za opakované dodanie tovaru a celkovou vyúčtovanou čiastkou za dané obdobie.
(10)
Mesačná faktúra obsahuje rozdelenie podľa jednotlivých taríf, pričom v každej tarife sú uvedené všetky položky distribučných služieb, vrátane systémových služieb, prevádzkovania systému, množstvo za celú tarifu, merná jednotka, jednotková cena a celková fakturovaná suma. Pri každej tarife je uvedený počet odberných miest, ktoré sú vo faktúre zahrnuté.
(11)
Mesačnú faktúru prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí dodávateľovi za odberné miesto odberateľov registrovaných k jeho rámcovej distribučnej zmluve do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Prílohou faktúry je elektronický rozpis fakturovaných položiek za každé odberné miesto odberateľa elektriny priradené k rámcovej distribučnej zmluve dodávateľa elektriny zvlášť v členení podľa technickej špecifikácie.
(12)
Pri oprave fakturačných údajov za predchádzajúce obdobie vyhotoví prevádzkovateľ distribučnej sústavy agregovanú opravnú faktúru za príslušný mesiac, ktorého sa oprava dotýka. Prílohou opravnej faktúry je elektronický rozpis pôvodných a nových fakturovaných položiek za každé odberné miesto odberateľa priradené k rámcovej distribučnej zmluve dodávateľa elektriny zvlášť v členení podľa technickej špecifikácie.
(13)
Pri predčasnom ukončení rámcovej distribučnej zmluvy je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený vyhotoviť faktúru za posledné zúčtovacie obdobie do 15 dní od ukončenia rámcovej distribučnej zmluvy so splatnosťou 15 dní.
(14)
Úhrady platieb za distribučné služby a ostatných platieb sa môžu vykonávať aj formou platenia preddavkov a formou vyúčtovacej faktúry, z ktorej sú odpočítané uhradené preddavky.
(15)
Cyklus preddavkových platieb sa určuje kreditným hodnotením podľa § 52 až 54 Pravidiel trhu s elektrinou. Suma preddavkov sa určuje na základe predpokladanej mesačnej platby. Pre určenie sumy predpokladanej mesačnej platby je určujúca história mesačnej spotreby alebo predpokladaná mesačná spotreba odberných miest priradených k rámcovej distribučnej zmluve dodávateľa elektriny. So sumou predpísaných preddavkových platieb na nasledujúce obdobie je dodávateľ oboznámený na doručenej faktúre za predchádzajúci mesiac.
(16)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo upraviť sumu preddavkových platieb, ak dôjde k zmene tarify za distribúciu elektriny, zmene počtu odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny, alebo ak dôjde ku zmene charakteru odberu elektriny v odberných miestach zásobovaných odberateľom elektriny. Dodávateľ elektriny môže požiadať o zmenu sumy preddavkových platieb.
F. Obmedzenie, prerušenie alebo ukončenie distribúcie do odberného miesta
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo obmedziť, prerušiť alebo ukončiť distribúciu elektriny v prípadoch uvedených v platných právnych predpisoch.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje začiatok plánovaného prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania prerušenia distribúcie elektriny podľa platných právnych predpisov.
(3)
Dodávateľ elektriny má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie alebo ukončenie distribúcie do odberných miest priradených k rámcovej distribučnej zmluve dodávateľa elektriny podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy a príslušných právnych predpisov vo forme predpísanej v technickej špecifikácii. Ukončenie distribúcie je možné ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci, za predpokladu, že ho dodávateľ elektriny oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy podľa technickej špecifikácie.
(4)
K ukončeniu distribúcie elektriny dochádza aj ukončením zmluvy o pripojení týkajúcej sa daného odberného miesta.
(5)
Ak je užívateľ sústavy pripojený k zariadeniu prevádzkovateľa distribučnej sústavy prostredníctvom zariadenia, ktoré nie je vo vlastníctve prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je distribúcia elektriny ukončená aj ukončením odberu alebo dodávky elektriny vlastníka predmetného zariadenia, ak užívateľ sústavy nepredloží platný súhlas vlastníka predmetného zariadenia (zrušenie odberného alebo odovzdávacieho miesta), alebo odňatím súhlasu vlastníka predmetného zariadenia s distribúciou elektriny cez jeho zariadenie. O ukončení odberu alebo dodávky elektriny vlastníka zariadenia alebo o odňatí súhlasu vlastníka zariadenia prevádzkovateľ distribučnej sústavy informuje dotknutých užívateľov sústavy prostredníctvom ich dodávateľa elektriny. Distribúcia elektriny je ukončená ukončením odberu alebo dodávky elektriny vlastníka predmetného zariadenia alebo ku dňu, ku ktorému je odňatý súhlas vlastníka zariadenia.
(6)
Ukončenie distribúcie elektriny do jedného alebo viacerých odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny nemá vplyv na distribúciu do ostatných odberných miest, ani na platnosť zmluvy.
G. Predchádzanie škodám
(1)
Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o skutočnostiach, o ktorých sú si vedomé, že môžu viesť ku škodám a usilovať sa o odvrátenie hroziacich škôd. Pri predchádzaní škodám a pri odvracaní hroziacich škôd prevádzkovateľ distribučnej sústavy primárne zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy.
(2)
Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy, a to ak toto neplnenie je výsledkom okolnosti vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka alebo podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
(3)
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastane po uzavretí zmluvy nezávisle na vôli jednej zo zmluvných strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvráti. Strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na požiadanie predloží zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, pokračujú po vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, ak je to rozumne možné a hľadajú iné alternatívne prostriedky na plnenie zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
H. Reklamácie
Reklamačný poriadok je súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
I. Ukončenie a zánik zmluvy
(1)
Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, zaniká uplynutím lehoty, na ktorú je uzatvorená.
(2)
Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán.
(3)
Pri podstatnom porušení zmluvy zo strany dodávateľa, najmä ak je dodávateľ elektriny v omeškaní so zaplatením zmluvne dohodnutej platby za distribučné služby alebo ostatných platieb podľa osobitných predpisov a rozhodnutí úradu, a túto neuhradí ani v dodatočnej lehote, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený postupovať podľa § 54. Za doručenie výzvy dodávateľovi sa považuje odoslanie kópie výzvy elektronicky. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný následne vždy odoslať aj originál výzvy písomne. V elektronickej podobe sa považuje za doručenie upomienky, výzvy, výpovede alebo odstúpenia od zmluvy, odoslanie upomienky, výzvy, výpovede alebo odstúpenia od zmluvy zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy preukázateľne na e-mailovú adresu, ktorú mu pre tento účel uviedol dodávateľ elektriny v rámcovej distribučnej zmluve.
(4)
Pri podstatnom porušení zmluvy zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy môže dodávateľ elektriny vypovedať zmluvu, aj keď je uzavretá na dobu určitú, s mesačnou výpovednou dobou. Výpovedná doba začína plynúť v nasledujúci deň po dni, v ktorom je výpoveď v elektronickej podobe doručená.
(5)
Pri ukončení alebo zániku zmluvy informuje prevádzkovateľ sústavy všetkých dotknutých účastníkov trhu o nemožnosti zabezpečiť prístup a distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny príslušného dodávateľa elektriny a informuje dotknutých odberateľov o skutočnosti, že od dátumu ukončenia alebo zániku zmluvy sa stávajú odberateľmi v režime dodávky poslednej inštancie.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vypovedá zmluvu alebo od nej odstúpi podľa § 54.
J. Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť svoje práva a povinnosti zo zmluvy tretej osobe bez prechádzajúceho písomného súhlasu zmluvnej strany.
(2)
Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
(3)
Zmluvné strany sa zaväzujú, že chránia pred tretími osobami dôverné informácie. Žiadna zo zmluvných strán bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytne informácie o obsahu tejto zmluvy, okrem verejne publikovaných informácií, a to ani v čiastkovom rozsahu tretej strane s výnimkou osôb ovládajúcich a osôb ovládaných rovnakou ovládajúcou osobou. Rovnakým spôsobom strany chránia dôverné informácie a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo tretej osoby, ktoré sú touto treťou stranou niektorej zo zmluvných strán poskytnuté s dovolením ich ďalšieho použitia. Záväzok ochrany utajenia trvá po celú dobu trvania skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo alebo trvania záujmu chránenia dôverných informácií. Týmto nie je dotknutá povinnosť poskytovať informácie podľa osobitných predpisov najmä oznamovanie meraných hodnôt organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a podobne.
(4)
Uzavretím rámcovej distribučnej zmluvy sa rušia všetky doterajšie zmluvné vzťahy súvisiace s distribúciou do predmetného odberného miesta, uzavreté medzi rovnakými zmluvnými stranami alebo ich právnymi predchodcami. Uvedené sa netýka platných zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, ak sú uzatvorené.
(5)
Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
(6)
Zmluvné strany sa zaväzujú prijať všetky potrebné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z plnenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok, alebo v súvislosti s nimi. Rozpory vzniknuté z neplnenia dohodnutých podmienok sú riešené pokusom o zmier zástupcami oboch strán. Ak nedôjde k zmieru, je predmetný spor predložený na doriešenie miestne a vecne príslušnému súdu. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia týchto obchodných podmienok týkajúce sa ukončenia a zánik zmluvy.
(7)
Tieto obchodné podmienky zabezpečujú jednotný a nediskriminačný prístup prevádzkovateľa distribučnej sústavy ku všetkým účastníkom trhu s elektrinou.
(8)
Ak sú alebo sa stanú niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neúčinné alebo nerealizovateľné, ostávajú ostatné ustanovenia týmto nedotknuté. Zmluvné strany vtedy nahradia neúčinné alebo nerealizovateľné ustanovenie iným ustanovením, obsahovo a účelom najviac podobným.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávatelia elektriny uvedú zmluvy uzatvorené podľa doterajších predpisov do súladu s týmito obchodnými podmienkami do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti týchto obchodných podmienok. V rámci uzatvorenia tejto novej zmluvy vyhotoví prevádzkovateľ distribučnej sústavy na požiadanie dodávateľa výpis z jeho distribučnej skupiny odberných mies dodávateľa elektriny, ktorý obsahuje
a)
názov a adresu odberného miesta,
b)
EIC kód,
c)
napäťovú úroveň,
d)
typ merania,
e)
priradený typový diagram odberu,
f)
periodicita odpočtu,
g)
maximálnu rezervovanú kapacitu,
h)
konštantu merania, ak je iná ako 1.
(10)
Dodávateľ elektriny môže dvakrát za 12 mesiacov požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o výpis z jeho rámcovej distribučnej zmluvy v štruktúre podľa odseku 9.
(11)
Dodávateľ elektriny zašle na vyžiadanie prevádzkovateľa distribučnej sústavy, najviac však dvakrát za 12 mesiacov výpis týkajúci sa jeho evidencie ním zásobovaných odberných miest v štruktúre
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno odberateľa vrátane adresy odberného miesta s ktorým je uzatvorená zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke elektriny na odbernom mieste špecifikovanom EIC kódom,
b)
kontaktné údaje odberateľa elektriny, najmä emailová adresa a telefónne číslo, na zabezpečenie pravidelnej aktualizácie kontaktných údajov o odberných miestach slúžiacich na zabezpečenie komunikácie spojených s poskytovaním služieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 207/2023 Z. z.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

(1)
Technická špecifikácia je harmonizovaný dokument vytvorený na harmonizovanú komunikáciu medzi prevádzkovateľmi regionálnej distribučnej sústavy a užívateľmi sústav podľa odseku 3, ak majú s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu alebo zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Technická špecifikácia je platná a záväzná pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav.
(2)
Technická špecifikácia popisuje priebeh a následnosť procesov pri výmene údajov a dátové toky. Povinnosti a zodpovednosti účastníkov trhu v procese výmeny údajov a časový harmonogram pre výmenu údajov sú určené podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a osobitnými predpismi.
(3)
Technická špecifikácia upravuje komunikáciu prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a užívateľov sústav, ktorí sú:
a)
dodávateľmi elektriny,
b)
subjektmi zúčtovania,
c)
výrobcami elektriny,
d)
prevádzkovateľmi zariadení na uskladňovanie elektriny,
e)
agregátormi,
f)
poskytovateľmi služieb flexibility.
(4)
Technická špecifikácia ďalej upravuje
a)
opis jednotlivých procesov prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a procesných krokov,
b)
dátové formáty a špecifikáciu jednotlivých typov správ a ich obsahu podľa štandardov pre komunikáciu,
c)
pravidlá elektronickej komunikácie,
d)
popis bezpečnosti komunikácie.
(5)
V technickej špecifikácii sú určené jednotné a zhodné pravidlá komunikácie a výmeny údajov pre nasledujúce procesy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, a to najmä:
a)
hlavné procesy
1.
proces zmeny dodávateľa, a ak sa so zmenou dodávateľa elektriny mení aj bilančná skupina, tak aj procesy súvisiace so zmenou bilančnej skupiny a overenia prevzatia zodpovednosti za odchýlku,
2.
proces prepisu bez zmeny bilančnej skupiny,
3.
proces zmeny odberateľa, a ak sa so zmenou odberateľa mení aj bilančná skupina, tak aj procesy súvisiace so zmenou bilančnej skupiny a overenia prevzatia zodpovednosti za odchýlku,
4.
proces nového prihlásenia,
5.
proces ukončenia distribúcie elektriny,
6.
proces krátkodobého odberu,
7.
proces dodávky poslednej inštancie.
b)
zmeny zmluvných údajov zo strany užívateľa sústavy podľa odseku 3 alebo prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, proces zmeny
1.
technických parametrov odberného miesta,
2.
obchodných parametrov,
3.
statusu zraniteľného odberateľa elektriny mimo domácnosti,
c)
služby prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zahŕňajú všetky služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje podľa cenníka a zoznamu poskytovaných služieb, a to najmä
1.
prerušenie distribúcie elektriny,
2.
obnovu distribúcie elektriny,
3.
nahláseného stavu (kontrolný odpočet) – faktúra mimo cyklu,
4.
nahláseného stavu (kontrolný odpočet) – rozdelená faktúra,
5.
odhad (dopočet stavu) (kontrolný odpočet) – faktúra mimo cyklu,
6.
odhad (dopočet stavu) (kontrolný odpočet) – rozdelená faktúra,
7.
fyzický odpočet (kontrolný odpočet) – faktúra mimo cyklu,
8.
fyzický odpočet (kontrolný odpočet) – rozdelená faktúra,
9.
požiadavka na zaplombovanie alebo odplombovanie,
10.
kontrola merania,
11.
výmena merania,
12.
historické údaje,
d)
procesy iniciované prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy
1.
prerušenie alebo ukončenie distribúcie zo strany prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,
2.
proces obnovenia distribúcie po jej prerušení zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
3.
proces zmeny technických údajov a adresných údajov pripojeného objektu alebo merania,
4.
proces opravy podkladov pre fakturáciu prevádzkovateľom siete,
e)
fakturačné procesy
1.
proces reklamácie,
2.
proces fakturácie,
f)
procesy pre odovzdávacie miesta.
(6)
Základné pravidlá pre proces, diagram procesu a technická špecifikácia, ktoré sa týkajú vzájomnej komunikácie medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a užívateľmi sústavy podľa odseku 3, sú pre všetkých prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy jednotné a záväzné.
(7)
Súčasťou technickej špecifikácie sú najmä
1.
implementačné príručky jednotlivých typov správ,
2.
príslušné číselníky.
(8)
Technická špecifikácia sa vykonáva podľa týchto princípov komunikácie:
a)
prijatá správa obsahuje údaje len pre jedno odberné miesto identifikované EIC kódom,
b)
za doručenú správu odosiela prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy do jednej hodiny automatickú odpoveď, ktorá potvrdzuje doručenie správy; ak do jednej hodiny žiadateľ o zmenu nedostane potvrdenie o doručení od prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy podľa technickej špecifikácie, správa sa považuje za nedoručenú,
c)
obsah, štruktúra a požadované formáty vkladaných údajov sú jednotné a záväzné pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav,
d)
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odpovedá na komunikáciu v rovnakej forme a formáte súboru, v akej mu je doručená žiadosť, ak sa obe strany nedohodnú inak,
e)
ak sa vyskytne chyba v elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a užívateľom sústavy podľa odseku 3, identifikuje sa, či príčina chyby je na strane odosielateľa alebo prijímateľa, pričom osoba, ktorá nepostupuje podľa technickej špecifikácie, chybu odstráni a zosúladí s technickou špecifikáciou; týmto nie je dotknutá jej zodpovednosť za škody,
f)
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy a užívateľ sústavy podľa odseku 3 môžu zamietnuť komunikáciu, ktorá nie je podľa technickej špecifikácie,
g)
ak sa v procese vyžaduje doručenie dokumentov v písomnej forme, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy môže akceptovať, okrem doručenia dokumentov v písomnej forme, aj ich doručenie v elektronickej podobe.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 207/2023 Z. z.
ŠTRUKTÚRA INFORMÁCIE O ZABEZPEČENOM MNOŽSTVE ELEKTRINY
PRE DODÁVKU ELEKTRINY KONCOVÝM ODBERATEĽOM

(1)
Z časového hľadiska sa úradu zasielajú informácie v nasledovnej časovej štruktúre:
a)
celková hodnota množstva elektriny za predchádzajúci kalendárny mesiac m − 1,
b)
celková hodnota množstva elektriny za príslušný kalendárny mesiac m,
c)
celková hodnota množstva elektriny za bezprostredne nadchádzajúci kalendárny mesiac m + 1,
d)
celková zostávajúca hodnota množstva elektriny do konca príslušného kalendárneho štvrťroka Q, do ktorého sa zaraďuje mesiac m,
e)
celková hodnota množstva elektriny za bezprostredne nadchádzajúci kalendárny štvrťrok Q + 1,
f)
celková zostávajúca hodnota množstva elektriny do konca aktuálneho kalendárneho roka t, do ktorého sa zaraďuje mesiac m,
g)
celková hodnota množstva elektriny za predchádzajúce ukončené kalendárne mesiace v roku t,
h)
celková hodnota množstva elektriny za bezprostredne nadchádzajúci kalendárny rok t + 1.
(2)
Úradu sa zasielajú informácie v nasledovnej štruktúre objemu dodávky elektriny na základe uzatvorených zmlúv o dodávke elektriny alebo zmlúv o združenej dodávke elektriny:
a)
objem dodávky elektriny odberateľom v domácnosti,
b)
objem dodávky elektriny odberateľom mimo domácnosti s regulovanou cenou,
c)
objem dodávky elektriny odberateľom mimo domácnosti s neregulovanou pevnou cenou,
d)
objem dodávky elektriny odberateľom mimo domácnosti s neregulovanou inou ako fixnou cenou,
e)
ak je dodávateľ súčasne aj prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, objem dodávky elektriny do vlastných odberných miest v ním prevádzkovanej miestnej distribučnej sústave.
(3)
Úradu sa zasielajú informácie v nasledovnej štruktúre objemu a spôsobu obstarania elektriny na veľkoobchodnom trhu:
a)
disponibilný objem elektriny obstaraný na veľkoobchodnom organizovanom obchodnom mieste vo forme produktu ročného forwardu s fyzickou dodávkou v príslušnom kalendárnom roku
CAL − t,
b)
disponibilný objem elektriny obstaraný na veľkoobchodnom organizovanom obchodnom mieste vo forme produktu, ktorý je iným ako ročným forwardovým produktom, s fyzickou dodávkou v časovom období podľa odseku 1,
c)
disponibilný objem elektriny zabezpečený vlastnou výrobou,
d)
disponibilný objem elektriny obstaraný na veľkoobchodnom trhu mimo organizovaného obchodného miesta, najmä na princípe „over-the-counter“,
e)
disponibilný objem elektriny obstaraný iným spôsobom ako vyššie uvedené možnosti podľa písmen a) až d),
f)
špecificky pre kalendárny mesiac m plánovaný objem nákupu elektriny na organizovanom dennom trhu na vymedzenom území.

(4)
Úradu sa zasielajú informácie v nasledovnej štruktúre nákladov na zabezpečenie disponibilného objemu elektriny:
a)
suma celkových nákladov na obstaranie elektriny na veľkoobchodnom trhu,
b)
špecificky pre kalendárny mesiac m sumy poskytnutej finančnej zábezpeky v prospech organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ktorej účelom je obchodovanie na organizovanom dennom trhu na vymedzenom území.
(5)
Informácie sa úradu zasielajú v štruktúre matice kombinácií charakteristík podľa odsekov 1 až 4. Pre zasielanie informácií sa použije štruktúra a formát, ktorý úrad zverejňuje a priebežne aktualizuje na svojom webovom sídle. Úrad tiež stanoví spôsob pre elektronické zasielanie údajov dodávateľmi elektriny a sprístupní dodávateľom elektriny technickú špecifikáciu pre možnú automatizovanú komunikáciu s informačným systémom úradu.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 207/2023 Z. z.
URČENIE NÁHRADNÝCH HODNÔT NA DENNÉ ZÚČTOVANIE ODCHÝLKY
PRI PRIEBEHOVÝCH MERANIACH BEZ DIAĽKOVÉHO ODPOČTU

(1)
Náhradné hodnoty meraní sa použijú pre potreby denného vyhodnocovania odchýlky pri priebehových meraniach, pri ktorých nie je zabezpečený denný zber dát.
(2)
Ak je odberné miesto odberateľa elektriny alebo odovzdávacie miesto výrobcu elektriny vybavené priebehovým meraním bez diaľkového denného odpočtu meraných hodnôt, typový priebeh meraných hodnôt sa určí ako
a)
priebeh meraných hodnôt v uplynulom kalendárnom roku alebo predpokladaný denný diagram,
b)
ak ide o nové odberné miesto, ako predpokladaný denný diagram.
(3)
Hodnoty predpokladaného denného diagramu sa prevádzkovateľom sústavy vypočítajú ako priemer nameraných hodnôt aspoň troch posledných porovnateľných dní s dňom, pre ktorý sa predpokladaný denný diagram počíta. Tieto hodnoty sú platné pre denné zúčtovanie odchýlky.
(4)
Denné diagramy náhradných hodnôt pre všetky odberné miesta a odovzdávacie miesta s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu sa prevádzkovateľom sústavy určujú a odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa vo štvrťhodinovom rozlíšení v členení podľa jednotlivých odberných miest a odovzdávacích miest denne do 9:00 hod. za predchádzajúci deň.
(5)
Po skončení mesiaca sa prevádzkovateľom sústavy vykoná odpočet meraných hodnôt z priebehového merania, spracuje a odošle sa organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou ako skutočné merané denné diagramy odberu alebo dodávky elektriny. Skutočné hodnoty odberov alebo dodávok elektriny za jednotlivé hodiny uplynulého mesiaca vo štvrťhodinovom rozlíšení v členení podľa jednotlivých odberných miest a odovzdávacích miest vybavených priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu sa prevádzkovateľom sústavy odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre, spôsobom a v rozsahu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 207/2023 Z. z.
DRUHY TYPOVÝCH DIAGRAMOV ODBERU, SPÔSOB ICH PRIRAĎOVANIA
A ZÁSADY ICH POUŽÍVANIA

A. Priradenie typového diagramu odberu odbernému miestu alebo odovzdávaciemu miestu

(1)
Priradenie typového diagramu odberu zahŕňa
a)
priradenie triedy typového diagramu odberu,
b)
určenie predpokladanej hodnoty ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste,
c)
určenie termínov odpočtu meraných hodnôt.
(2)
Typový diagram odberu odbernému miestu alebo typový diagram dodávky odovzdávaciemu miestu sa prevádzkovateľom distribučnej sústavy priradí spôsobom uvedeným vo vzorovom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vypracúva a určuje normalizované typové diagramy odberu a dodávky na základe výsledkov merania vzoriek a metodiky priraďovania, a uverejňuje ich na svojom webovom sídle.
(4)
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy používa prepočítané typové diagramy odberu, denne do 9:00 hod. uverejňuje na svojom webovom sídle predikciu prepočítaných typových diagramov odberov na nasledujúce dva dni denne a v rovnakom termíne poskytuje predikované hodnoty organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Spôsob určenia typového diagramu odberu alebo dodávky a metodika jeho priraďovania sú upravené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(6)
Prevádzkovateľ sústavy, ktorý používa určené meradlá bez priebehového záznamu hodnôt, oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou používané triedy typových diagramov odberu a hodnoty typových diagramov odberu, a to do 30. septembra predchádzajúceho roka. Súčasne ich uverejní na svojom webovom sídle.
(7)
Odber elektriny alebo dodávka elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach bez priebehového merania podľa priradených typových diagramov odberu sa určí organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

B. Zmeny počas vyhodnocovaného obdobia

(1)
Počas vyhodnocovaného obdobia na jednotlivých odberných miestach a odovzdávacích miestach môže nastať zmena
a)
v priradení odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta k triede typového diagramu odberu alebo dodávky,
b)
vo veľkosti predpokladanej hodnoty ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny,
c)
dodávateľa elektriny pre oprávneného odberateľa,
d)
v priradení k jednotlivým subjektom zúčtovania a k jednotlivým registrovaným účastníkom trhu s elektrinou v reťazci sprostredkovaného prenesenia zodpovednosti za odchýlku.
(2)
Zmeny podľa odseku 1 sa evidujú prevádzkovateľom distribučnej sústavy a oznamujú sa organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zohľadňuje oznámené zmeny vo výpočte hodinových hodnôt odberov alebo dodávok pre odberné miesta alebo odovzdávacie miesta s typom merania C na základe metodiky typového diagramu odberu.
(3)
Zmeny priradenia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta s typom merania C k inému druhu typového diagramu odberu sa vykonávajú prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto pripojené. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutoční bezodplatne odpočet alebo prepočet odberu elektriny alebo dodávky elektriny k dátumu zmeny typového diagramu a oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľovi elektriny deň zmeny priradenia typového diagramu na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste, priradenú triedu typového diagramu odberu a údaj o odbere elektriny alebo dodávke elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste ku dňu zmeny typového diagramu.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 207/2023 Z. z.
VYHODNOTENIE, ZÚČTOVANIE A VYSPORIADANIE ODCHÝLKY
A REGULAČNEJ ELEKTRINY


A. Určenie hodnôt dodávky alebo odberu elektriny z nameraných a vypočítaných hodnôt dodávok a odberov elektriny za obchodný deň

(1)
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá denne do 9:00 hod. organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za každú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení v členení po jednotlivých odberných miestach a odovzdávacích miestach
a)
namerané hodnoty odberu elektriny a dodávky elektriny pri odberných miestach a odovzdávacích miestach s meraním typu A; ak prevádzkovateľ sústavy nemá k dispozícii skutočné namerané hodnoty pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu A, uvedie to k uvádzaným údajom,
b)
náhradné hodnoty odberu elektriny a dodávky elektriny pri odberných miestach a odovzdávacích miestach s meraním typu B.
(2)
Pre každé odberné miesto a odovzdávacie miesto s meraním typu C odovzdá prevádzkovateľ sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou triedu typového diagramu odberu alebo dodávky a predpokladanú hodnotu ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny. Informáciu o priradenej triede typového diagramu odberu a predpokladanú hodnotu ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny odovzdá prevádzkovateľ sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou tak, aby organizátor krátkodobého trhu s elektrinou mal k dispozícii aktuálne údaje denne do 9:00 hod. na nasledujúci deň. Ak sú údaje odovzdané v termíne podľa predchádzajúcej vety, sú použité pre zúčtovanie odchýlok za deň nasledujúci po dni, v ktorom sú tieto hodnoty prevádzkovateľom sústavy odovzdané organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Ak sú údaje odovzdané po tomto termíne, sú pre zúčtovanie odchýlok použité pôvodné hodnoty.
(3)
Spôsob určenia predpokladanej hodnoty ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste upraví vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa sústavy.
(4)
Na základe údajov o predpokladaných hodnotách ročných odberov elektriny alebo dodávok elektriny a priradených triedach typových diagramov odberu pre jednotlivé odberné a odovzdávacie miesta s meraním typu C určí organizátor krátkodobého trhu s elektrinou hodinovú hodnotu odberu alebo dodávky týchto odberných miest a odovzdávacích miest v členení po jednotlivých subjektoch zúčtovania.

B. Vysporiadanie zúčtovacieho obdobia

(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vysporiada platby za odchýlky so subjektmi zúčtovania na základe denného, mesačného a konečného vyhodnotenia odchýlok podľa § 19 ods. 15.
(2)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať denné vyhodnotenie odchýlok do piatich dní odo dňa oznámenia výsledkov predmetného denného vyhodnotenia.
(3)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať mesačné vyhodnotenie odchýlok do 20 dní odo dňa poskytnutia mesačného vyhodnotenia odchýlok organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou postupuje pri reklamácii mesačného vyhodnotenia odchýlok subjektu zúčtovania podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Vysporiadané reklamácie sú zahrnuté do konečného zúčtovania odchýlok.
(5)
Reklamácia konečného vyhodnotenia odchýlok nie je možná. Spory sú riešené medzi dotknutými stranami.
(6)
Na základe konečného vyhodnotenia odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, subjekt zúčtovania a dodávateľ regulačnej elektriny vyhotovia do piatich dní dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa odseku 4.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 207/2023 Z. z.
VYHODNOTENIE A ZÚČTOVANIE ROZDIELOV MEDZI NOMINAČNÝMI A NAMERANÝMI HODNOTAMI ODBERU ELEKTRINY A DODÁVKY ELEKTRINY PRI ODBERNÝCH MIESTACH A ODOVZDÁVACÍCH MIESTACH NEVYBAVENÝCH PRIEBEHOVÝM MERANÍM

(1)
Vyhodnotenie a zúčtovanie rozdielov medzi nominačnými a nameranými hodnotami odberu a dodávky elektriny u odberných miest a odovzdávacích miest nevybavených priebehovým meraním (ďalej len „zúčtovanie rozdielov“) vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Zúčtovania rozdielov sa zúčastňujú
a)
subjekty zúčtovania, ktoré majú vo svojej bilančnej skupine odberné miesta alebo odovzdávacie miesta s meraním typu C,
b)
subjekty zúčtovania, ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku prevádzkovateľov distribučných sústav pri nákupe elektriny na krytie strát elektriny v sústave,
c)
prevádzkovatelia distribučných sústav, ktorí používajú vo svojich sústavách merania typu C,
d)
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou,
e)
subjekty zúčtovania, ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku odberných miest a odovzdávacích miest miestnej distribučnej sústavy tvoriacich rozhranie miestnej distribučnej sústavy a iných sústav, ak je do miestnej distribučnej sústavy pripojené najmenej jedno odberné miesto alebo odovzdávacie miesto s meraním typu C.
(3)
Zúčtovanie rozdielov podľa odseku 1 zabezpečuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oddelene od procesu zúčtovania odchýlok ako
a)
mesačné zúčtovanie rozdielov, ktoré sa vykonáva v termíne mesačného zúčtovania odchýlok,
b)
konečné zúčtovanie rozdielov, ktoré sa vykonáva v termíne konečného zúčtovania odchýlok.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí rozdiely medzi nominačnými hodnotami a nameranými hodnotami odberu elektriny a dodávky elektriny v odberných miestach a odovzdávacích miestach nevybavených priebehovým meraním postupom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí údaje podľa odseku 4 oddelene pre jednotlivé subjekty zúčtovania za jednotlivé sústavy.
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykoná zúčtovanie rozdielov dodávok elektriny a odberov elektriny pre domácnosti na základe údajov podľa odseku 4 a vyrovnávacej ceny elektriny pre zúčtovanie rozdielov. Ako vyrovnávacia cena elektriny pre zúčtovanie rozdielov dodávok elektriny a odberov elektriny pre domácnosti sa použije cena pre nákup elektriny na krytie strát v príslušnej sústave pre príslušné obdobie určená úradom, okrem zúčtovania rozdielov dodávok elektriny a odberov elektriny pre domácnosti za obdobie, pre ktoré sú ceny za dodávku elektriny určené na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 16a zákona o regulácii. Pre obdobie, pre ktoré sú ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti určené na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky § 16a zákona o regulácii, sa ako vyrovnávacia cena elektriny pre zúčtovanie rozdielov dodávok elektriny a odberov elektriny pre domácnosti použije cena za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti určená na základe rozhodnutia vlády.

(7)
Ak je výsledkom vyhodnotenia rozdielov podľa odseku 6 záporná hodnota, subjekt zúčtovania pri vyrovnaní platbu uhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Ak je výsledkom vyhodnotenia rozdielov podľa odseku 6 kladná hodnota, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pri vyrovnaní platbu uhradí subjektu zúčtovania.
(8)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v prevádzkovom poriadku určí spôsob zúčtovania rozdielov pri zmene vyrovnávacej ceny počas vyhodnocovaného obdobia.
(9)
Na zúčtovanie rozdielov za vyrovnávaciu cenu organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhotovuje subjektom zúčtovania samostatné daňové doklady podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(10)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykoná finančné vyrovnanie podľa odseku 7 pre všetky bilančné skupiny subjektov zúčtovania vrátane subjektov zúčtovania, ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku pri nákupe elektriny na krytie strát v sústave.
(11)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektu zúčtovania mesačné súhrnné množstvá elektriny pre vyrovnanie v MWh, v členení podľa jednotlivých príslušných prevádzkovateľoch sústav.
(12)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať mesačné zúčtovanie rozdielov do 20 dní odo dňa poskytnutia mesačného zúčtovania rozdielov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou postúpi reklamáciu mesačného zúčtovania rozdielov subjektu zúčtovania na príslušných prevádzkovateľov sústav, ktorí preveria reklamované hodnoty a do 15 dní od prijatia reklamácie zašlú vyjadrenie a hodnoty pre konečné zúčtovanie rozdielov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Ak je reklamácia mesačného zúčtovania rozdielov uznaná, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zohľadní výsledok reklamácie v konečnom zúčtovaní rozdielov. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektom zúčtovania konečné zúčtovanie rozdielov v deň vykonania konečného zúčtovania rozdielov. Na základe konečného zúčtovania rozdielov organizátor krátkodobého trhu s elektrinou alebo subjekt zúčtovania vyhotoví do piatich dní dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa odseku 10.
(13)
Organizátor krátkodobého trhu uverejňuje po ukončení mesiaca na svojom webovom sídle mesačné súhrnné množstvá pre vyrovnanie pre jednotlivé sústavy.
(14)
Podrobnosti procesu zúčtovania rozdielov sa uvedú v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 207/2023 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844/EÚ z 30. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328/82, 21. 12. 2018).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).
1)
§ 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2018 Z. z.
4)
Čl. 3 ods. 2 bod 99 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (Ú. v. EÚ L 220, 25. 8. 2017).
5)
Čl. 35 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2015).
6)
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017).
7)
§ 12 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.
8)
Čl. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (Ú. v. EÚ L 163, 15. 6. 2013).
9)
§ 9 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 8a a § 8b zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
13)
§ 4 ods. 2 písm. g) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
14)
§ 19 ods. 2 písm. i) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
15)
§ 23d ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 352/2013 Z. z.
16)
Napríklad Občiansky zákonník a Obchodný zákonník.
17)
§ 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
18)
§ 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
20)
Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2015) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019).
21)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
22)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
23)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 odseky 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 363, 18. 12. 2014).