20/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

20
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. januára 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z., vyhlášky č. 98/2012 Z. z., vyhlášky č. 291/2012 Z. z., vyhlášky č. 148/2013 Z. z., vyhlášky č. 399/2013 Z. z., vyhlášky č. 91/2015 Z. z., vyhlášky č. 334/2016 Z. z., vyhlášky č. 265/2017 Z. z., vyhlášky č. 178/2018 Z. z., vyhlášky č. 79/2020 Z. z. a vyhlášky č. 153/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Informácia osvedčujúca zaplatenie súdneho poplatku podľa osobitného zákona1b) sa k návrhu na zápis prikladá automatizovaným spôsobom po jeho uhradení navrhovateľom.“.
2.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
V elektronickom formulári podľa § 2 ods. 2 sa pri vytváraní alebo zmene objektov evidencie v obchodnom registri používa výber z číselníkových hodnôt základných číselníkov podľa osobitných predpisov.1f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:
1f) Napríklad § 54 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z., § 25 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov, vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Návrh na prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom
(1)
Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy (ďalej len „spoločnosť s ručením obmedzeným založená zjednodušeným spôsobom“) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7 s údajmi vyplnenými z na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.
(2)
K návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ods. 2, 4 a 5 a § 11 ods. 2 písm. a) až d), h) a i) prikladá
a)
písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu ako správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2aab)
b)
písomné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom, že je spôsobilá na právne úkony, ak spôsobilosť na právne úkony nie je možné preveriť automatizovaným spôsobom na základe údajov uvedených v návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom,
c)
výpis z registra trestov alebo rovnocenná listina vydaná príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ak fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom, nie je štátnym občanom Slovenskej republiky,
d)
písomné vyhlásenie spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom, že má vedený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore s uvedením označenia účtu a banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je účet vedený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aab znie:
2aab) § 110a ods. 2 písm. g) Obchodného zákonníka.“.
4.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Návrh na prvý zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom
(1)
Návrh na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
K návrhu na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, zriadenej zjednodušeným spôsobom, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ods. 2, 4 a 5 a § 19 ods. 2 písm. a) až c), e) a f) prikladá
a)
písomné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, že je spôsobilá na právne úkony, ak spôsobilosť na právne úkony nie je možné preveriť automatizovaným spôsobom na základe údajov uvedených v návrhu na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom,
b)
výpis z registra trestov alebo rovnocenná listina vydaná príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ak fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, nie je štátnym občanom Slovenskej republiky,
c)
písomné vyhlásenie osoby oprávnenej konať v mene zahraničnej právnickej osoby, že zahraničná právnická osoba má účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore s uvedením označenia účtu a banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je účet vedený.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2023.
Viliam Karas v. r.