2/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

2
ZÁKON
z 8. decembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 296/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Súhlas podľa odseku 1 platí tri roky odo dňa, keď bol vydaný, ak orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v súhlase neurčí dlhšiu lehotu platnosti; to neplatí, ak bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „rozhodnutie o odňatí“) podľa § 17.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
3.
V § 16 ods. 1 sa slová „§ 12“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2 písm. a)“.
4.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na vydanie súhlasu podľa § 13 až 15 sa nevzťahuje správny poriadok.“.
5.
V § 17 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „rozhodnutie o odňatí“)“.
6.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „5 000 m2“ nahrádzajú slovami „500 m2“.
7.
V § 28 sa slová „vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,16)“ nahrádzajú slovami „vzťahuje správny poriadok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.
8.
Za § 29c sa vkladá § 29d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2023
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. februárom 2023 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2023.
(2)
Súhlas k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer udelený podľa § 15 do 31. januára 2023 stráca platnosť 1. februára 2026.“.
Čl. II
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 354/2020 Z. z., zákona č. 470/2021 Z. z., zákona č. 92/2002 Z. z., zákona č. 178/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. a zákona č. 335/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom,7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z.“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem ostatných plôch podľa písmena a),“.
3.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Základom dane z pozemkov pre ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom,7a) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty za m2 uvedenej v prílohe č. 1 pre ornú pôdu.“.
4.
Za § 104n sa vkladá § 104o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104o
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023
Ustanovenie § 6 ods. 1 a § 7 ods. 1 v znení účinnom od 1. septembra 2023 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2024.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 103/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 9 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
ostatné poľnohospodárske plochy.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2023 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.