192/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

192
ZÁKON
z 3. mája 2023
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) získava, zhromažďuje, spracúva1) a zabezpečuje výmenu informácií vrátane citlivých informácií, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií o
a)
osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní,
b)
osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom,
c)
osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom,
d)
nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s rozhodnutiami podľa písmen a) a b),
e)
iných skutočnostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje zákon,
f)
odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach vydaných súdmi iných členských štátov Európskej únie a súdmi iných štátov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.2)
(2)
Dokumentáciu a informácie podľa odseku 1 vedie generálna prokuratúra v registri trestov.
(3)
Informácie z registra trestov podľa odseku 1 sa poskytujú na účely
a)
trestného konania,
b)
civilného procesu, správneho súdneho procesu alebo správneho konania,
c)
obrany a bezpečnosti štátu,
d)
osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby.
(4)
Informácie z registra trestov sa poskytujú
a)
osobám, ktorých sa týkajú, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
oprávneným orgánom uvedeným v § 13, § 21 a § 30,
c)
súdom a justičným orgánom iných štátov spôsobom a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,2)
d)
ústredným orgánom iných členských štátov Európskej únie pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach podľa osobitného predpisu3) a podľa tohto zákona.
(5)
Generálna prokuratúra vedie evidenciu a zabezpečuje ochranu osobných údajov a informácií uvedených v odseku 1 podľa osobitného predpisu o ochrane osobných údajov4) pred zničením, odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo neoprávneným rozširovaním; evidencia registra trestov sa vedie aj elektronickými prostriedkami v Centrálnom informačnom systéme prokuratúry.5)
(6)
Súčasťou registra trestov je aj úschovňa dokumentácie.
(7)
V rozsahu potrebnom na plnenie úloh môže generálna prokuratúra požadovať údaje z informačného systému registra fyzických osôb, evidencie pobytu obyvateľov, evidencie občianskych preukazov, evidencie o cestovných dokladoch, evidencie o pobyte cudzincov, z matriky, zo súdu, z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci alebo z iných registrov a evidencií právnických osôb.
(8)
Na účely tohto zákona sa citlivou informáciou rozumejú biometrické údaje a informácie o odsúdeniach fyzických osôb spracovávaných podľa tohto zákona a osobitných predpisov.6)
§ 2
(1)
Generálna prokuratúra plní úlohu ústredného orgánu pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach s inými členskými štátmi Európskej únie a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.7)
(2)
Výmena informácií podľa odseku 1 je pre členské štáty Európskej únie zabezpečovaná prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov a vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.8)
(3)
Ak výmena informácií podľa odseku 2 nie je z technických alebo iných dôvodov možná, informácie možno vymieňať aj poštou alebo inou bezpečnou formou, ktorá umožňuje vyhotovenie písomného znenia, ak je možné posúdiť ich hodnovernosť; informácie podľa § 25 ods. 1 a § 26 ods. 1 sa vymieňajú prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, v jazykovom režime podľa oznámení členských štátov Európskej únie Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie.
Podklad evidencie
§ 3
V registri trestov sa evidujú informácie o osobách a nimi spáchaných trestných činoch získané
a)
z trestných listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky,
b)
z trestných listov súdov Slovenskej republiky o právoplatnom uznaní rozhodnutia súdu iného štátu,
c)
zo správ o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora, ktorým bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie,
d)
zo správ o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania právoplatným rozhodnutím súdu alebo právoplatným rozhodnutím prokurátora,
e)
z písomných oznámení o právoplatnom rozhodnutí súdu iného štátu v trestnej veci, ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobitný predpis,
f)
z písomných oznámení súdu iného štátu o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky neustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobitný predpis,
g)
z informácií ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky súdom iného členského štátu Európskej únie,
h)
z informácií o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky súdom iného štátu, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
i)
z písomných správ o nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s dokladmi uvedenými v písmenách a) až h).
§ 4
(1)
Trestným listom sa na účely tohto zákona rozumie písomné oznámenie súdu, ktoré obsahuje údaje o
a)
právoplatne odsúdenej fyzickej osobe, a to
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko, prípadne pseudonym alebo prezývku; v prípade zmeny mena alebo zmeny priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko,
2.
dátum narodenia, rodné číslo, číslo a druh dokladu totožnosti, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osôb narodených v cudzine aj štát narodenia,
3.
všetky štátne občianstva alebo informáciu o tom, že ide o osobu bez štátnej príslušnosti,
4.
pohlavie,
5.
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
6.
identifikátor biometrických údajov podľa § 22 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny9) a sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,10)
b)
právoplatne odsúdenej právnickej osobe, a to
1.
obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
2.
sídlo právnickej osoby,
3.
identifikačné číslo organizácie,
4.
register, v ktorom je právnická osoba zapísaná,
c)
súdoch, ktoré rozhodovali v prvom stupni a v konaní o opravnom prostriedku a o ich spisových značkách vrátane dátumu vydania rozhodnutia a dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, dátumu vykonania uložených trestov, obmedzení alebo povinností,
d)
rozhodnutí o vine s uvedením právnej kvalifikácie skutku, kategórie, miesta a času jeho spáchania, druhu a výmere trestu, ochrannom opatrení, ich výkone a uložených obmedzeniach alebo povinnostiach, informáciu o tom, že bol daný trestný čin spáchaný úmyselne alebo z nedbanlivosti a informáciu o tom, že k trestnému činu sa priradí príznak podľa osobitného predpisu,11)
e)
zmenách rozhodnutia v konaní o dovolaní,
f)
zmenách súvisiacich s výkonom trestu alebo ochranného opatrenia.
(2)
Na základe písomného oznámenia súdu sa v trestnom liste vyznačí
a)
rozhodnutie súdu o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo rozhodnutie súdu o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zvyšku trestu zákazu pobytu, alebo rozhodnutie súdu o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a trestu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
b)
rozhodnutie súdu o nariadení výkonu trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený,
c)
rozhodnutie súdu, ktorým bol trest domáceho väzenia alebo trest povinnej práce premenený na nepodmienečný trest odňatia slobody,
d)
rozhodnutie súdu, ktorým bol nariadený náhradný trest odňatia slobody namiesto výkonu peňažného trestu,
e)
udelenie milosti,
f)
účasť odsúdenej osoby na amnestii,
g)
zahladenie odsúdenia právoplatným rozhodnutím súdu alebo vykonaním uloženého trestu.
§ 5
(1)
Správou o právoplatnom rozhodnutí o podmienečnom zastavení trestného stíhania súdom alebo o podmienečnom zastavení trestného stíhania prokurátorom sa na účely tohto zákona rozumie písomné oznámenie súdu alebo prokuratúry, ktoré obsahuje
a)
údaje o osobe, ktorej sa rozhodnutie týka v rozsahu uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a) prvom bode až piatom bode alebo písm. b),
b)
označenie súdu alebo prokuratúry a spisovú značku trestnej veci,
c)
dátum vydania rozhodnutia a dátum jeho právoplatnosti,
d)
skutok a jeho právnu kvalifikáciu,
e)
dátum skončenia skúšobnej doby.
(2)
Správou o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa rozumie písomné oznámenie súdu alebo písomné oznámenie prokuratúry o tom, že
a)
obvinená osoba sa v skúšobnej dobe osvedčila,
b)
v trestnom stíhaní sa pokračuje,
c)
skúšobná doba uplynula a nebolo rozhodnuté o osvedčení.
(3)
Správa o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa vyradí z podkladov evidencie a presunie do úschovne dokumentácie po doručení písomnej správy o tom, že sa v trestnom stíhaní pokračuje.
§ 6
Správou o právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania sa na účely tohto zákona rozumie písomné oznámenie súdu alebo prokuratúry, ktoré obsahuje
a)
údaje o obvinenej osobe, ktorej sa zmier týka, v rozsahu uvedenom v § 4 ods. 1 písm. a) prvom bode až piatom bode alebo písm. b),
b)
označenie súdu alebo prokuratúry a spisovú značku trestnej veci,
c)
dátum vydania rozhodnutia a dátum jeho právoplatnosti,
d)
skutok a jeho právnu kvalifikáciu.
§ 7
(1)
Súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni, je povinný bezodkladne zaslať do registra trestov
a)
trestný list a písomné oznámenie; ak ide o odsúdenie súdom iného štátu, postupuje takto súd, ktorý v prvom stupni rozhodol o uznaní tohto rozhodnutia,
b)
písomnú správu o právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania,
c)
písomnú správu o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
d)
písomnú správu o tom, že sa odsúdená osoba alebo obvinená osoba v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od potrestania, v skúšobnej dobe podmienečného zastavenia trestného stíhania, v skúšobnej dobe podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody, v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní osvedčila alebo že sa má za to, že sa osvedčila,
e)
písomnú správu o tom, že sa odsúdená osoba alebo obvinená osoba v skúšobnej dobe uvedenej v písmene d) neosvedčila a že jej bol uložený trest, od ktorého uloženia bolo podmienečne upustené, alebo že sa v trestnom stíhaní, ktoré bolo podmienečne zastavené, pokračuje, alebo že odsúdenému bol nariadený výkon trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený alebo z ktorého výkonu bol podmienečne prepustený, alebo že odsúdenému bol nariadený výkon zvyšku trestu zákazu činnosti, zvyšku trestu zákazu pobytu, zvyšku trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, zvyšku trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, alebo zvyšku trestu zákazu účasti na verejnom obstarávaní, od ktorého výkonu bolo podmienečne upustené,
f)
písomné oznámenie o všetkých údajoch týkajúcich sa dodatočných zmien právoplatného odsúdenia vo výroku o vine, výroku o treste, výroku o ochrannom opatrení alebo výkonu trestu alebo výkonu ochranného opatrenia.
(2)
Prokuratúra, ktorá rozhodla v prvom stupni, je povinná bezodkladne zaslať do registra trestov písomnú správu o
a)
právoplatnom podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b)
právoplatnom rozhodnutí o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
c)
tom, že sa obvinený v skúšobnej dobe podmienečného zastavenia trestného stíhania osvedčil alebo že sa v trestnom stíhaní pokračuje.
(3)
Ak súd nezašle do registra trestov podklad evidencie uvedený v odseku 1 alebo prokuratúra nezašle podklad evidencie uvedený v odseku 2 alebo sú údaje uvedené v nich neúplné alebo nesprávne, generálna prokuratúra si vyžiada od súdu alebo prokuratúry dodatočnú správu, ktorú sú povinní bezodkladne zaslať do registra trestov.
§ 8
Generálnej prokuratúre sú poskytované údaje o zmene mena, priezviska, pohlavia, rodného čísla fyzickej osoby, úmrtí fyzickej osoby a ďalšie zmeny údajov podľa osobitných predpisov.12) Ak sa taká osoba v registri trestov nenachádza, poskytnuté údaje sa vyradia.
§ 9
Úschovňa dokumentácie
(1)
Podklady evidencie, ktorými sa oznamujú údaje a informácie podľa § 3 až 8 a § 24 ods. 4, sa v registri trestov uchovávajú alebo uschovávajú sto rokov od narodenia fyzickej osoby, ktorej sa týkajú. V prípade právnickej osoby sto rokov od jej zániku, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Podklady evidencie súvisiace s právoplatnými rozhodnutiami súdov a prokurátorov, ktoré boli v neskoršom konaní zrušené, ako aj podklady evidencie týkajúce sa evidencie zomretých osôb, sa z registra trestov vyraďujú a uschovávajú sa v úschovni dokumentácie; to neplatí pre podklady evidencie o spoločnom treste a súhrnnom treste. Údaje a informácie z úschovne dokumentácie sa poskytujú oprávneným orgánom podľa § 21 ods. 1 a 2 na ich písomnú žiadosť.
(3)
Ak sa vykoná trest zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia majetku uložený právnickej osobe, príslušný podklad evidencie sa nevyraďuje.
§ 10
Nahliadnutie do elektronickej podoby záznamov registra trestov
(1)
Nahliadnutie do elektronickej podoby záznamov registra trestov sa umožní osobe, ktorej sa týkajú záznamy vedené v registri trestov. Nahliadnutie do elektronickej podoby záznamov evidencie registra trestov sa vykoná na základe písomnej žiadosti. Osoba, ktorej sa záznamy týkajú, si môže urobiť zo záznamov výpis.
(2)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, pred nahliadnutím sa overí jej totožnosť. Ak je žiadateľom právnická osoba, overí sa pred nahliadnutím totožnosť osoby, ktorá v mene právnickej osoby alebo za ňu podáva žiadosť a tiež aj jej oprávnenie konať v mene právnickej osoby alebo za ňu. Overenie totožnosti osoby sa vykoná podľa § 12 ods. 5 písm. a) až c).
Verejné listiny
§ 11
(1)
Verejnými listinami, ktorými sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená sú:
a)
výpis z registra trestov,
b)
výpis z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou,
c)
špecializovaný výpis z registra trestov,
d)
odpis registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces,
e)
odpis registra trestov.
(2)
Originál verejnej listiny podľa odseku 1 písm. a) a b) na účel vyššieho overenia verejnej listiny podľa osobitného predpisu13) opatrí generálna prokuratúra odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom oprávnenej osoby na základe žiadosti. Žiadosť môže podať a verejnú listinu prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom.
§ 12
Výpis z registra trestov
(1)
Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, súdom iného členského štátu Európskej únie, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.
(2)
Výpis z registra trestov, ak ide o fyzickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená. Výpis z registra trestov, ak ide o právnickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť osobe, ktorej totožnosť musí byť overená.
(3)
Za výpis z registra trestov právnickej osoby sa považuje aj zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb (ďalej len „zoznam“) podľa § 14.
(4)
Žiadosť o výpis z registra trestov obsahuje,
a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť o výpis z registra trestov týka,
2.
dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, štát narodenia, adresu trvalého pobytu,
3.
štátne občianstvo,
4.
druh a číslo dokladu totožnosti,
5.
pohlavie,
6.
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
b)
ak ide o právnickú osobu
1.
obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
2.
sídlo právnickej osoby,
3.
identifikačné číslo organizácie,
4.
označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
(5)
Totožnosť žiadateľa sa overuje
a)
u občana Slovenskej republiky z občianskeho preukazu, cestovného pasu, diplomatického pasu alebo služobného pasu; ak ide o žiadosť podanú elektronicky, totožnosť sa overuje z autentifikátora s úrovňou zabezpečenia „vysoká“ podľa osobitných predpisov o elektronickom doručovaní,14)
b)
u občana členského štátu Európskej únie z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z cestovného dokladu alebo dokladu preukazujúceho totožnosť občana členského štátu Európskej únie; ak ide o žiadosť podanú elektronicky, totožnosť sa overuje z autentifikátora s úrovňou zabezpečenia „vysoká“ podľa osobitných predpisov o elektronickom doručovaní,14)
c)
u štátneho príslušníka tretej krajiny z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z cestovného dokladu,
d)
u štátneho príslušníka tretej krajiny aj z biometrických údajov podľa § 22 a podľa osobitného predpisu.3)
(6)
Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva
a)
generálnej prokuratúre,
b)
poštovému podniku vykonávajúcemu činnosť osvedčujúcej osoby15) (ďalej len „osvedčujúca osoba“), ak tento zákon v § 23 neustanovuje inak,
c)
zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“),
d)
elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie subjektmi podľa § 13.
(7)
Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 6 písm. a) až c), správnosť údajov podľa odseku 4 písm. b) sa overuje elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie v informačnom systéme verejnej správy.16)
(8)
Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov môže prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom, okrem žiadateľa podľa odseku 5 písm. d). Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 90 dní a pripája sa k žiadosti. Splnomocnená osoba musí predložiť doklad, ktorým sa podľa odseku 5 overuje totožnosť žiadateľa, a doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť.
(9)
Na účel overenia totožnosti žiadateľa a splnomocnenej osoby, ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 6, nemožno použiť kópie požadovaných dokladov podľa odseku 5, a to ani vtedy, ak sú úradne osvedčené; to neplatí, ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na zastupiteľskom úrade podľa § 17.
(10)
Ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa, údaje uvedené v odseku 4 písm. a) šiestom bode žiadateľ na vyzvanie preukazuje originálom rodného listu.
(11)
Ak na odstránenie pochybností o správnosti údajov podľa odseku 4 písm. b) nepostačujú údaje z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, žiadateľ predloží výpis z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
(12)
Pri spracovaní žiadosti o výpis z registra trestov môže generálna prokuratúra získavať údaje z občianskeho preukazu v rozsahu podľa odseku 4 písm. a) prvého bodu až piateho bodu elektronicky.
(13)
Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov overujú určení zamestnanci
a)
generálnej prokuratúry,
b)
osvedčujúcej osoby,
c)
zastupiteľských úradov,
d)
orgánov verejnej moci.
(14)
Po overení správnosti údajov podľa odsekov 4, 5, 7 až 13 na mieste podľa odseku 6 písm. b) a c) sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z registra trestov.
(15)
Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na vybavenie v listinnej podobe, jej listinné vyhotovenie sa zakladá do evidencie orgánu podľa odseku 6 písm. a) až c). Po uplynutí troch rokov od podania sa žiadosť z evidencie vyraďuje.
(16)
Generálna prokuratúra uchováva údaje obsiahnuté v žiadosti o výpis z registra trestov po dobu 20 rokov od jej podania. Na uchovávanie logov sa vzťahuje osobitný predpis.17)
§ 13
(1)
Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry alebo na žiadosť orgánu verejnej moci, služobného úradu alebo zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovujú osobitné predpisy18) alebo ak tento zákon v § 23 neustanovuje inak. Žiadosť o výpis z registra trestov podľa prvej vety sa zasiela bezodkladne elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z registra trestov.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1, okrem údajov podľa § 12 ods. 4, musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov žiada, meno a priezvisko osoby určenej týmto orgánom, účel, na ktorý sa výpis z registra trestov požaduje, a spisovú značku; správnosť v nej uvedených údajov a totožnosť osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada, musí byť sudcom, prokurátorom alebo určeným zamestnancom orgánu verejnej moci podľa odseku 1 overená elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie v informačnom systéme verejnej správy.19)
(3)
Určený zamestnanec služobného úradu a určený zamestnanec zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme môže správnosť údajov uvedených v žiadosti a totožnosť osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada, overiť elektronicky alebo listinne z dokladov predložených podľa § 12 ods. 5.
§ 14
(1)
Informácie z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách potrebné na účel overenia bezúhonnosti a spoľahlivosti právnickej osoby sú vedené v zozname, ktorý je zverejnený na webovom sídle generálnej prokuratúry. Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb je použiteľný na právne účely.
(2)
Informácie vedené v zozname sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti tomu, kto sa v dobrej viere spolieha na informácie uvedené v zozname, nemôže iná osoba namietať, že tieto informácie nie sú úplné alebo nie sú zodpovedajúce skutočnosti.
(3)
Generálna prokuratúra vydáva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe výpis z registra trestov konkrétnej právnickej osoby použiteľný na právne účely.
§ 15
Výpis z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou
(1)
Vo výpise z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, súdom iného členského štátu Európskej únie, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.
(2)
Vo výpise z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou sa uvedú aj zahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak ide o trestné činy ustanovené podľa § 29 písm. a).
(3)
Výpis z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou sa vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená. Žiadosť o výpis z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou môže podať aj oprávnený orgán uvedený v § 21 ods. 6, ak tento zákon v § 23 neustanovuje inak. Na podanie žiadosti o výpis z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12 a 13.
§ 16
Špecializovaný výpis z registra trestov
(1)
V špecializovanom výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, súdom iného členského štátu Európskej únie, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.
(2)
V špecializovanom výpise z registra trestov sa uvedú aj zahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak ide o úmyselné trestné činy ustanovené podľa § 29 písm. b) a to po dobu desiatich rokov od zahladenia odsúdenia.
(3)
Žiadosť o špecializovaný výpis z registra trestov môže podať len oprávnený orgán uvedený v § 21 ods. 5, ak tento zákon v § 23 neustanovuje inak. Na podanie žiadosti o špecializovaný výpis z registra trestov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12 a 13.
§ 17
Osobitné ustanovenia o podávaní žiadosti na zastupiteľskom úrade
(1)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak by bola osobná účasť žiadateľa pri podaní žiadosti podľa § 12, § 15 alebo § 16 na zastupiteľskom úrade spojená s neprimeranými ťažkosťami alebo prekážkami, môže zastupiteľský úrad, ktorému sa žiadosť podáva, odpustiť podmienku osobnej účasti žiadateľa, ak je možné jeho totožnosť preukázateľne a hodnoverne overiť. V tomto prípade je zastupiteľský úrad povinný po prijatí žiadosti overiť totožnosť žiadateľa elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie v informačnom systéme verejnej správy.
(2)
Občan členského štátu Európskej únie a štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podáva žiadosť podľa § 12, § 15 alebo § 16 na zastupiteľskom úrade, nemusí k žiadosti predložiť úradne osvedčený preklad rodného listu podľa § 12 ods. 5 písm. b) alebo písm. c), ak zamestnanec zastupiteľského úradu dostatočne ovláda jazyk, v ktorom je rodný list vydaný.
§ 18
Spoločné ustanovenia pre výpisy z registra trestov
(1)
Vo výpise z registra trestov pre iné ako trestné konanie sa neuvádzajú právoplatné rozhodnutia súdu, ktoré boli v neskoršom konaní zrušené na základe rozhodnutia o spoločnom treste alebo súhrnnom treste.
(2)
Ak výpis z registra trestov nemožno z technických dôvodov vydať v elektronickej podobe, výpis z registra trestov pre iné ako trestné konanie pre účely oprávnených orgánov môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi generálnej prokuratúre; táto osoba pred podaním žiadosti overí správnosť údajov uvedených v žiadosti. Oznámenie obsahuje aj ustanovenie osobitného predpisu20) oprávňujúce daný orgán podať žiadosť o vydanie výpisu z registra trestov pre iné ako trestné konanie. Určený zamestnanec generálnej prokuratúry po podaní žiadosti overí oprávnenosť žiadateľa a zákonnosť účelu, na ktorý sa výpis z registra trestov pre iné ako trestné konanie žiada.
(3)
Na účely tohto zákona sa výpisom z registra trestov pre iné ako trestné konanie rozumie aj výpis z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou a špecializovaný výpis z registra trestov.
(4)
Oprávnené orgány a subjekty podľa § 12 ods. 13 písm. b) až d) bezodkladne oznámia generálnej prokuratúre zmenu a zrušenie oprávnenia určenej osoby.
Odpis registra trestov
§ 19
Odpis registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces
(1)
V odpise registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, súdom iného členského štátu Európskej únie, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený. Odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ktoré boli v neskoršom konaní zrušené rozhodnutím súdu o spoločnom treste alebo súhrnnom treste, sa v odpise registra trestov pre vybrané povolania neuvádzajú.
(2)
V odpise registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces sa uvedú aj zahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, súdom iného členského štátu Európskej únie, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností.
(3)
Generálna prokuratúra vydá odpis registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces len na žiadosť oprávnených orgánov uvedených v § 21 ods. 3 a 4, ak tento zákon v § 23 neustanovuje inak, a len na zákonom ustanovený účel, inak generálna prokuratúra vydá výpis z registra trestov podľa § 12 ods. 1. Na listinné alebo elektronické podanie žiadosti o odpis registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces sa primerane vzťahuje § 12 ods. 4 až 15 a § 13.
(4)
Na podanie a vybavenie žiadosti oprávnených orgánov podľa odseku 3 sa primerane vzťahuje § 20 ods. 5 až 8.
§ 20
Odpis registra trestov
(1)
Odpis registra trestov je možné vydať len na účely trestného konania a na účel obrany a bezpečnosti štátu.
(2)
V odpise registra trestov sa uvedú informácie o
a)
každom právoplatnom odsúdení súdom Slovenskej republiky, súdom iného členského štátu Európskej únie, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky,
b)
priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,
c)
odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.
(3)
Súčasťou odpisu registra trestov sú aj informácie o
a)
právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b)
právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
c)
právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súdom iného štátu, ktoré nebolo uznané súdom Slovenskej republiky, s uvedením, že pre oprávnené orgány podľa § 21 ods. 2 a § 30 toto rozhodnutie nemá právne účinky na území Slovenskej republiky a má len informatívny charakter.
(4)
Generálna prokuratúra vydá odpis registra trestov len na žiadosť oprávnených orgánov uvedených v tomto zákone a len na zákonom ustanovený účel, inak generálna prokuratúra vydá výpis z registra trestov podľa § 12 ods. 1. Žiadosť môže podať len oprávnený orgán uvedený v § 21 ods. 1 a 2 a v § 30. Na listinné alebo elektronické podanie žiadosti o odpis registra trestov sa primerane vzťahuje § 12 ods. 4 až 16 a § 13.
(5)
Žiadosť o odpis registra trestov oprávneného orgánu musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 12 ods. 4 aj
a)
číslo konania a presné označenie orgánu, ktorý o odpis registra trestov žiada,
b)
meno a priezvisko určenej osoby podľa odseku 6,
c)
účel, na ktorý sa odpis registra trestov žiada podľa § 1 ods. 3; Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo účel neuvádzajú.
(6)
O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi generálnej prokuratúre; táto osoba pred podaním žiadosti overí správnosť údajov uvedených v žiadosti. Oznámenie v listinnej podobe obsahuje aj ustanovenie osobitného predpisu20) oprávňujúce daný orgán podať žiadosť o odpis registra trestov a vzor podpisu určenej osoby a vzor odtlačku pečiatky oprávneného orgánu. Určený zamestnanec generálnej prokuratúry po podaní žiadosti overí oprávnenosť žiadateľa a zákonnosť účelu, na ktorý sa odpis registra trestov žiada.
(7)
Oprávnený orgán bezodkladne písomne oznámi generálnej prokuratúre zmenu a zrušenie oprávnenia určenej osoby.
(8)
Podávanie žiadosti o odpis registra trestov, ako aj zasielanie odpisu registra trestov oprávneným orgánom sa uskutočňuje aj elektronickými prostriedkami. Pri zasielaní odpisu registra trestov elektronickými prostriedkami sa na odpise registra trestov neuvádza meno a priezvisko osoby určenej oprávneným orgánom, ktorá o odpis registra trestov žiada.
(9)
Žiadosť na štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 5 sa predkladá spolu s identifikátorom biometrických údajov, ak bol pridelený, a biometrickými údajmi, ak sú k dispozícii.
Oprávnené orgány
§ 21
(1)
Na účely trestného konania sa odpis registra trestov vydáva
a)
orgánom činným v trestnom konaní a súdom; ak ide o veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry, odpis registra trestov sa poskytuje prostredníctvom európskeho delegovaného prokurátora alebo európskeho prokurátora za Slovenskú republiku,
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky v konaní o
1.
dovolaní,
2.
uplatnení rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii,
3.
žiadosti o milosť,
4.
upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený má byť vydaný do cudziny alebo ak má byť vyhostený alebo
5.
ktorom tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobitný predpis,2)
c)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky o osobe, ktorej sa týka žiadosť o milosť,
d)
národnému členovi v Eurojuste alebo osobe, ktorá ho zastupuje vo výkone funkcie podľa osobitného predpisu.21)
(2)
Na plnenie úloh obrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných zákonov sa odpis registra trestov vydáva
a)
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,22)
b)
Policajnému zboru,23)
c)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,24)
d)
Národnému bezpečnostnému úradu,25)
e)
Slovenskej informačnej službe,26)
f)
Vojenskému spravodajstvu.27)
(3)
Na účely civilného procesu sa odpis registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces vydáva súdom, ak je účastníkom konania dieťa alebo osoba, o spôsobilosti ktorej sa koná.
(4)
Na účely preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa odpis registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces vydáva
a)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na účely vymenovania do funkcie prezidentom Slovenskej republiky,
b)
Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky a na účely voľby kandidátov na funkciu Národnou radou Slovenskej republiky,
c)
Úradu vlády Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie vládou Slovenskej republiky a na účely návrhu vlády Slovenskej republiky na ustanovenie do funkcie,
d)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na účely návrhu na ustanovenie do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky, na účely zápisu do zoznamu správcov v súvislosti s činnosťou v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení, na účely konania o udelení akreditácie podľa osobitného predpisu, a na účely návrhu kandidátov na členov disciplinárnych senátov,
e)
Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Súdnou radou Slovenskej republiky,
f)
orgánu vykonávajúcemu prijímacie konanie alebo výberové konanie na funkciu alebo orgánu, ktorý navrhuje odvolanie z funkcie
1.
odborného justičného stážistu, prísediaceho sudcu z radov občanov, sudcu, alebo vyššieho súdneho úradníka,
2.
právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora,
3.
v štátnej službe príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo Národného bezpečnostného úradu,
4.
v štátnej službe profesionálneho vojaka,
5.
v štátnej službe príslušníka finančnej správy,
6.
notára,
7.
súdneho exekútora,
8.
advokáta,
g)
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účely konania vo veci akreditácie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
h)
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
i)
Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely preukázania bezúhonnosti pre výkon práce profesionálneho náhradného rodiča.
(5)
Na účely preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa špecializovaný výpis z registra trestov vydáva
a)
orgánu vykonávajúcemu prijímacie konanie alebo výberové konanie na obsadzované miesto, funkciu alebo na účel preloženia na štátnozamestnanecké miesto alebo orgánu, ktorý navrhuje odvolanie z funkcie
1.
asistenta prokurátora,
2.
štátneho zamestnanca,
b)
Úradu vlády Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a do funkcie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie,
c)
Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na účely ustanovenia do funkcie podpredsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
d)
Úradu pre verejné obstarávanie na účely ustanovenia do funkcie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie,
e)
Národnej banke Slovenska na účely ochrany bankového tajomstva a na výkon dohľadu,
f)
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na účely vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,
g)
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na účely prípravy podkladov na vydanie, zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o povolení na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi a na vydanie súhlasného stanoviska na vývoz alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
h)
služobnému úradu Hasičského a záchranného zboru a služobnému úradu Horskej záchrannej služby na účely overenia splnenia podmienok na vznik a skončenie služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby,
i)
okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na účely vydania zbrojného preukazu a vydania zbrojnej licencie,
j)
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru na účely konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.
(6)
Na účely preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa výpis z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou vydáva
a)
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely preukázania bezúhonnosti športových odborníkov, pre potreby práce s deťmi a mládežou a na účely preukázania bezúhonnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
c)
regionálnemu úradu školskej správy na účely preukázania bezúhonnosti
1.
úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca alebo
2.
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.
Biometria a štátny príslušník tretej krajiny
§ 22
Biometria
(1)
Biometrickými údajmi na účely tohto zákona sú daktyloskopické odtlačky prstov28) a vyobrazenie tváre osoby.29)
(2)
Jednoznačným identifikátorom biometrických údajov štátneho príslušníka tretej krajiny je údaj podľa osobitného predpisu.30)
(3)
Biometrické údaje na účely iného ako trestného konania sa získavajú technickými prostriedkami umožňujúcimi získať biometrické údaje podľa odseku 1.
(4)
Biometrické údaje získané na účely trestného konania sa spracúvajú v informačnom systéme podľa § 1 ods. 5 a informačnom systéme podľa osobitného predpisu.31)
(5)
Biometrické údaje získané na účely trestného konania sa na účely tohto zákona uchovávajú v informačnom systéme podľa osobitného predpisu31) po dobu 100 rokov od narodenia fyzickej osoby, ktorej sa týkajú.
(6)
Na plnenie úloh podľa tohto zákona sa biometrické údaje na účely iného ako trestného konania spracúvajú v informačnom systéme
a)
prokuratúry podľa § 1 ods. 5,
b)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,32)
c)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.33)
(7)
Na účel vydania verejnej listiny podľa tohto zákona pre štátneho príslušníka tretej krajiny generálna prokuratúra spracúva biometrické údaje zaslané z informačných systémov podľa odseku 6. Na účel podľa prvej vety sú orgány podľa odseku 6 povinné poskytovať generálnej prokuratúre aj osobné údaje podľa § 12 ods. 4 písm. a).
(8)
Prevzatím verejnej listiny štátnym príslušníkom tretej krajiny je orgán podľa odseku 6 povinný spracúvané biometrické údaje vymazať.
§ 23
Štátny príslušník tretej krajiny
(1)
Na účely tohto zákona je štátnym príslušníkom tretej krajiny osoba podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny sa vydávajú tieto verejné listiny:
a)
výpis z registra trestov,
b)
výpis z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou,
c)
špecializovaný výpis z registra trestov,
d)
odpis registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces.
(3)
Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť
a)
generálnej prokuratúre,
b)
určenému okresnému úradu,
c)
určenému zastupiteľskému úradu.
(4)
Zastupiteľské úrady podľa odseku 3 písm. c) určí a ich zoznam vedie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
(5)
Subjekty podľa odseku 3 písm. b) a c) zasielajú žiadosť elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie generálnej prokuratúre. Na podanie žiadosti sa použije § 12 ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. c), d) a ods. 15 a 16.
(6)
Správnosť údajov uvedených v žiadosti overujú určení zamestnanci
a)
generálnej prokuratúry,
b)
určeného okresného úradu,
c)
určených zastupiteľských úradov.
(7)
K žiadosti sa pripájajú biometrické údaje, ktoré žiadateľ poskytne na mieste podľa odseku 3, a ich evidenčné číslo.
Výmena informácií medzi členskými štátmi Európskej únie
§ 24
Organizácia a obsah výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie
(1)
Generálna prokuratúra bezodkladne informuje ústredné orgány iných členských štátov Európskej únie o všetkých právoplatných odsúdeniach fyzických osôb, ktoré sú štátnymi občanmi týchto členských štátov Európskej únie, súdmi Slovenskej republiky tak, ako sú zaznamenané v registri trestov.
(2)
Ak je odsúdená osoba štátnym občanom viacerých členských štátov Európskej únie, informácie podľa odseku 1 poskytne generálna prokuratúra ústrednému orgánu každého z týchto členských štátov Európskej únie, a to aj vtedy, ak je táto osoba aj štátnym občanom Slovenskej republiky.
(3)
Generálna prokuratúra bezodkladne poskytne ústrednému orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorého je fyzická osoba štátnym občanom, všetky informácie o následnej zmene alebo zahladení odsúdenia alebo vyradení z evidencie v registri trestov podľa § 9 ods. 2.
(4)
Na základe informácií poskytnutých ústredným orgánom iného členského štátu Európskej únie generálna prokuratúra zaznamená každé právoplatné odsúdenie občana Slovenskej republiky a vykoná každú následnú zmenu, ktorá s týmto odsúdením súvisí.
(5)
Na účely opätovného poskytnutia informácií o odsúdení občana Slovenskej republiky možno použiť len informácie poskytnuté a aktualizované podľa odseku 4; to platí aj pri poskytovaní informácií na žiadosť iného štátu.
(6)
Ak sú do registra trestov prostredníctvom ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie zaslané aj biometrické údaje o odsúdenej osobe, generálna prokuratúra pridelí týmto údajom evidenčné číslo a odstúpi ich príslušnému útvaru Policajného zboru na ich ďalšie spracúvanie.
(7)
Na žiadosť ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorého je odsúdená fyzická osoba štátnym občanom, mu generálna prokuratúra poskytne kópie právoplatných rozsudkov, následných opatrení a ďalších súvisiacich informácií. Na tento účel príslušný súd na žiadosť generálnej prokuratúry bezodkladne zašle kópie požadovaných súdnych rozhodnutí.
(8)
V prípade pochybnosti o správnosti zápisu informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach z iných členských štátov Európskej únie je generálna prokuratúra oprávnená vyžiadať si podklady evidencie od ústredných orgánov iných členských štátov Európskej únie. Týmto nie sú dotknuté postupy za účelom zadováženia rozhodnutia súdu v rámci vzájomnej pomoci v trestných veciach.34)
§ 25
Žiadosť o informácie z registra trestov iného členského štátu Európskej únie
(1)
Generálna prokuratúra predloží ústrednému orgánu iného členského štátu Európskej únie žiadosť o informácie z jeho registra trestov na účely trestného konania alebo na akýkoľvek iný účel v súvislosti s plnením úloh podľa osobitného predpisu35) alebo na základe žiadosti osoby, vo vzťahu k jej vlastnému záznamu.
(2)
Generálna prokuratúra môže na žiadosť občana členského štátu Európskej únie požiadať ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie, ktorého nie je občanom, o informácie o jeho odsúdení.
(3)
Informácie poskytnuté na základe žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno použiť len na účel, na ktorý boli vyžiadané, len na konkrétny prípad a v rámci obmedzení oznámených dožiadaným ústredným orgánom členského štátu Európskej únie; to neplatí vo vzťahu k informáciám, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, alebo ak sa majú poskytnuté informácie použiť na zabránenie bezprostredného a vážneho ohrozenia bezpečnosti jednotlivcov alebo bezpečnosti štátu.
(4)
Generálna prokuratúra podá žiadosť o informácie o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach z registra trestov štátneho príslušníka tretej krajiny tým ústredným orgánom členských štátov Európskej únie, ktoré majú informácie o odsúdeniach tejto osoby vo svojom registri trestov, a zaradí tieto informácie a súvisiace údaje do verejnej listiny podľa § 11 ods. 1.
§ 26
Odpoveď na žiadosť o informácie z registra trestov
(1)
Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie alebo iný oprávnený orgán podľa osobitných predpisov36) požiada o informácie z registra trestov, generálna prokuratúra mu do desiatich pracovných dní poskytne informácie o odsúdeniach podľa účelu uvedeného v žiadosti v rozsahu
a)
podľa § 20 ods. 2, ak ide o trestné konanie,
b)
podľa § 12 ods. 1, ak ide o iné ako trestné konanie, okrem účelu podľa písmena c),
c)
podľa § 15 ods. 1 a 2, ak ide o účel pri výbere osoby na profesijné alebo organizované dobrovoľnícke aktivity, pri ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi a mládežou,
d)
právoplatného nezahladeného odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ktoré je evidované v registri trestov,
e)
právoplatného nezahladeného odsúdenia súdom iného členského štátu Európskej únie, ktoré bolo aktualizované podľa § 24 ods. 4,
f)
právoplatného nezahladeného odsúdenia súdmi iných štátov, ktoré jej bolo poskytnuté a je evidované v registri trestov.
(2)
Ak na účel poskytnutia informácií podľa odseku 1 generálna prokuratúra potrebuje na identifikáciu osoby dodatočné údaje, bezodkladne o tom informuje ústredný orgán dožadujúceho členského štátu Európskej únie a požadované informácie mu poskytne v lehote do desiatich pracovných dní od prijatia týchto dodatočných údajov.
(3)
Ak súčasťou poskytnutých informácií podľa odseku 1 majú byť aj biometrické údaje, generálna prokuratúra ich na základe prideleného evidenčného čísla vyžiada od príslušného útvaru Policajného zboru; to platí, len ak biometrické údaje boli generálnej prokuratúre zaslané ústredným orgánom iného členského štátu Európskej únie podľa § 24 ods. 6.
(4)
Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie pri poskytovaní informácií podľa § 24 ods. 4 oznámi, že informácie o odsúdení občana Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v tomto členskom štáte Európskej únie, možno opätovne poskytnúť len na účely trestného konania, generálna prokuratúra informácie podľa odseku 1 písm. b) a písm. e) na iné účely neposkytne a o dôvodoch a pôvode týchto informácií informuje ústredný orgán dožadujúceho členského štátu Európskej únie; pri žiadosti iného štátu sa postupuje primerane.37)
(5)
Informácie o odsúdení občana Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v inom členskom štáte Európskej únie, možno inému štátu poskytnúť len na účel uvedený v jeho žiadosti, len na konkrétny prípad a v rámci obmedzení oznámených ústredným orgánom členského štátu Európskej únie, ktorý ich poskytol. Pri poskytovaní informácií z registra trestov, ktoré sú vyžiadané iným štátom na účely trestného konania, generálna prokuratúra uvedie, že tieto informácie možno použiť výhradne na účely trestného konania.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 27
(1)
Súčasťou evidencie v registri trestov sú aj údaje a informácie o trestných činoch a osobách právoplatne odsúdených súdmi, ktoré boli zhromaždené podľa doterajších predpisov, ako aj údaje odovzdané do registra trestov na základe medzinárodnej zmluvy s Českou republikou.
(2)
Na odsúdenie občana Slovenskej republiky na účel podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d) doručené registru trestov podľa § 3 písm. g) sa hľadí ako na odsúdenie súdom Slovenskej republiky. To neplatí, ak Mestský súd Bratislava I, na základe podnetu osoby, ktorej sa odsúdenie týka, rozhodne inak; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.38) Podnet za účelom zosúladenia podkladov evidencie môže podať aj generálna prokuratúra.
(3)
Informácie z registra trestov podľa tohto zákona sa poskytujú aj vtedy, ak bola žiadosť podaná pred jeho účinnosťou.
(4)
Ak sa má podľa osobitných predpisov39) na účely overenia dôveryhodnosti vydať verejná listina podľa tohto zákona, postupuje sa podľa § 1 ods. 3 písm. d).
§ 28
(1)
Za vydanie verejnej listiny podľa tohto zákona pre iné ako trestné konanie sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.40)
(2)
Za vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára41) a osvedčenie verejnej listiny vydanej podľa tohto zákona na použitie v cudzine sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.42)
(3)
Trestné listy, správy a oznámenia súdov, ako aj správy a oznámenia prokuratúry sa môžu zasielať generálnej prokuratúre elektronickými prostriedkami.
(4)
Na podávanie žiadosti o vydanie verejnej listiny podľa tohto zákona, na odovzdávanie údajov a informácií súdmi Slovenskej republiky, orgánmi prokuratúry a na zasielanie oznámení určených osôb oprávnenými orgánmi do registra trestov sa používajú tlačivá, ktorých vydávanie zabezpečuje generálna prokuratúra.
§ 29
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s generálnou prokuratúrou, ustanoví číselníky trestných činov a trestov na účely plnenia úloh podľa tohto zákona.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ustanoví zoznam okresných úradov podľa § 23 ods. 3 písm. b).
§ 30
Prechodné ustanovenia
(1)
Do 31. decembra 2025 sa na účely civilného procesu odpis registra trestov vydáva súdom, ak je účastníkom konania dieťa alebo osoba, o spôsobilosti ktorej sa koná.
(2)
Do 31. decembra 2025 sa na účely preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, odpis registra trestov vydáva
a)
Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na účely vymenovania do funkcie prezidentom Slovenskej republiky,
b)
Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky a na účely voľby kandidátov do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky,
c)
Úradu vlády Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie vládou Slovenskej republiky a na účely návrhu vlády Slovenskej republiky na ustanovenie do funkcie,
d)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na účely návrhu na ustanovenie do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky, na účely zápisu do zoznamu správcov v súvislosti s činnosťou v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení, na účely konania o udelení akreditácie podľa osobitného predpisu a na účely návrhu kandidátov na členov disciplinárnych senátov,
e)
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na účely konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
f)
orgánu vykonávajúcemu prijímacie konanie alebo výberové konanie na obsadzované miesto, funkciu alebo na účel preloženia na štátnozamestnanecké miesto alebo orgánu, ktorý navrhuje odvolanie z funkcie
1.
odborného justičného stážistu, prísediaceho sudcu z radov občanov, sudcu alebo vyššieho súdneho úradníka,
2.
právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora,
3.
v štátnej službe príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo Národného bezpečnostného úradu,
4.
v štátnej službe profesionálneho vojaka,
5.
v štátnej službe príslušníka finančnej správy,
6.
notára,
7.
súdneho exekútora,
8.
advokáta,
9.
asistenta prokurátora,
10.
štátneho zamestnanca,
g)
Úradu vlády Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a na účely preukázania bezúhonnosti záujemcov o kandidatúru na funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie,
h)
Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na účely ustanovenia do funkcie podpredsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
i)
Národnej banke Slovenska na účely ochrany bankového tajomstva a na výkon dohľadu,
j)
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
k)
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na účely vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,
l)
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na účely prípravy podkladov na vydanie, zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o povolení na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi a na vydanie súhlasného stanoviska na vývoz alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
m)
služobnému úradu Hasičského a záchranného zboru a služobnému úradu Horskej záchrannej služby na účely overenia splnenia podmienok na vznik a skončenie služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby,
n)
okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na účely vydania zbrojného preukazu a vydania zbrojnej licencie; na tento účel sa v odpise uvedú len údaje podľa § 12 ods. 1 a § 20 ods. 3 písm. a),
o)
Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru na účely konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
p)
Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Súdnou radou Slovenskej republiky,
q)
regionálnemu úradu školskej správy na účely preukázania bezúhonnosti
1.
úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca,
2.
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
r)
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely preukázania bezúhonnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
s)
Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny na preukázanie bezúhonnosti fyzickej osoby na účely výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča,
t)
Úradu pre verejné obstarávanie na účely vymenovania do funkcie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
§ 31
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 32
Zrušuje sa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 308/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 414/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z. a zákona č. 376/2022 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 308/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z., zákona č. 340/2022 Z. z., zákona č. 398/2022 Z. z., zákona č. 49/2023 Z. z. a zákona č. 111/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 4 prvej vete sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
2.
§ 206 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pri vznesení obvinenia alebo bezprostredne po vznesení obvinenia štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa osobitného predpisu policajt zabezpečí odobratie biometrických údajov tejto osoby a zabezpečí pridelenie identifikátora biometrických údajov podľa osobitného predpisu o registri trestov, ktorý sa následne uvádza v rozhodnutiach, ktoré sú podkladom pre zápis do registra trestov.“.
3.
V § 488a odsek 2 znie:
„(2)
Na účely odseku 1 môže orgán činný v trestnom konaní alebo súd požiadať generálnu prokuratúru o zabezpečenie informácie o právoplatnom odsúdení súdom iného členského štátu Európskej únie; kópie právoplatných rozsudkov a ďalšie súvisiace informácie vyžiada prostredníctvom dožiadania o právnu pomoc, a to vždy, ak sa postupuje podľa § 47 ods. 2 Trestného zákona.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 384/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 11 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Na konanie o vrátení poplatku alebo preplatku orgánmi prokuratúry sa vzťahuje správny poriadok.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 109/2023 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z., zákona č. 135/2023 Z. z., zákona č. 146/2023 Z. z. a zákona č. 183/2023 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA položke č. 3 časti Poznámka sa slová „zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. ČASTI KONZULÁRNE POPLATKY položke 264a sa slovo „výpis“ nahrádza slovami „vydanie verejnej listiny“.
Čl. V
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z. a zákona č. 129/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 druhej vete sa za slovo „poskytovať“ vkladá čiarka a slová „a to aj opakovane,“.
2.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti alebo bezúhonnosti pri dohľade podľa § 1 ods. 3 písm. a) druhého bodu až štvrtého bodu má osoba, ktorá žiadosť podáva (ďalej len „žiadateľ“) aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,11c) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov; na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy11d) s tým, že tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:
11c) § 12 ods. 4 a 5 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11d) § 12 ods. 4 až 15 a § 13 zákona č. 192/2023 Z. z.“.
3.
V § 3 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
4.
V § 3 ods. 8 sa slová „odsekov 1 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.
5.
V § 16 ods. 3 písm. a) sa slová „osoby, ktorá žiadosť podáva (ďalej len „žiadateľ“)“ nahrádzajú slovom „žiadateľa“.
6.
V § 17 ods. 8 sa slová „§ 3 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7“.
7.
V § 36 ods. 4 sa slová „§ 3 ods. 3 až 5 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 4 až 6 a 8“.
Čl. VI
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 331/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 418/2021 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 376/2022 Z. z. a zákona č. 50/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 39 ods. 2 sa za slovo „zapísaná“ vkladá slovo „bezúhonná“ a na konci sa pripája táto veta: „Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.“.
2.
V § 39 ods. 4 úvodná veta znie: „Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je na účel zápisu do zoznamu žiadateľov bezúhonná, ak“.
Čl. VII
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 247/2022 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Uvedený doklad alebo čestné vyhlásenie sa po jeho predložení opakovane predkladá v lehote uvedenej v tomto zákone, len ak sa osoba po predchádzajúcom predložení opätovne nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky.“.
2.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba ministerstvu alebo krajskému riaditeľstvu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Poskytnuté údaje zašle ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
3.
V § 19 ods. 8 písm. b) sa slová „preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzača okrem odpisu registra trestov“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 3 druhej vety“.
4.
V § 22 ods. 2 písm. a) a § 22a ods. 2 písm. a) sa slová „preukazujúce jej bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 3 druhej vety“.
5.
V § 29 ods. 2 a 3 sa slová „preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 3 druhej vety“.
6.
V § 29 ods. 4 a 5 a § 73 ods. 3 sa slová „preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 3 druhej vety“.
7.
V § 29 ods. 4 sa slová „preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť osoby uvedenej v § 12 ods. 1 písm. b) okrem odpisu registra trestov“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 3 druhej vety osoby uvedenej v § 12 ods. 1 písm. b)“.
8.
§ 45 a 46 znejú:
㤠45
Na posúdenie bezúhonnosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť prevádzkovateľovi pred nástupom do zamestnania doklad alebo čestné vyhlásenie podľa § 13 ods. 3 druhej vety nie starší ako tri mesiace a následne každé dva roky.
§ 46
(1)
Prevádzkovateľ poučí uchádzača o zamestnanie o podmienkach podľa § 44. O poučení sa vyhotoví záznam, ktorý podpíše uchádzač o zamestnanie.
(2)
Uchádzač o zamestnanie je povinný pred nástupom do zamestnania prevádzkovateľovi predložiť čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti.
(3)
Zamestnanec je povinný prevádzkovateľovi neodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti.“.
9.
V § 47 sa slová „spoľahlivosť, prípadne aj“ nahrádzajú slovami „spoľahlivosť vrátane písomností podľa § 46, prípadne aj písomnosti preukazujúce“.
10.
V § 53 ods. 2 a § 72 ods. 5 sa slová „preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť osoby okrem odpisu registra trestov“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 3 druhej vety“.
11.
V § 73 ods. 2 sa slová „preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť nie staršie ako tri mesiace okrem odpisu registra trestov“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 3 druhej vety nie staršie ako tri mesiace“.
12.
V § 92 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
ako zamestnanec nepredloží prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi technickej služby doklady alebo čestné vyhlásenie preukazujúce jeho bezúhonnosť podľa § 45, nepredloží čestné vyhlásenie podľa § 46 ods. 2 alebo v ňom uvedie nepravdivý údaj alebo nesplní povinnosť podľa § 46 ods. 3,“.
13.
Slová „odpis z registra trestov“ a slová „odpis registra trestov“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „špecializovaný výpis z registra trestov“ v príslušnom tvare.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I § 1 až 10, § 11 ods. 1 písm. a) a e) a ods. 2, § 12 ods. 1 až 4, ods. 5 písm. a) až c) a ods. 6 až 16, § 13, § 14, § 17, § 18, § 20 ods. 2 až 9, § 21 ods. 1 a 2, § 22, § 24, § 25, § 26 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 2 až 5, § 27 až 32, čl. II bodov 2 a 3, čl. III až VI, čl. VII bodov 1 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2023, čl. I § 11 ods. 1 písm. b) až d), § 12 ods. 5 písm. d), § 15, § 16, § 19, § 20 ods. 1, § 21 ods. 3 až 6, § 23, § 26 ods. 1 písm. a) až c) a čl. VII bodu 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2026. Ustanovenia uvedené v čl. I § 26 ods. 1 písm. d) až f) strácajú účinnosť 31. decembra 2025.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 192/2023 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 192/2023 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/884 zo 17. apríla 2019 (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).
1)
Čl. 4 bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
§ 5 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Čl. 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.) v znení Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 (oznámenie č. 12/1997 Z. z.).
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816 zo 17. apríla 2019, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), s cieľom doplniť Európsky informačný systém registrov trestov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726 (Ú. v. EÚ L 135, 22. 5. 2019) v platnom znení.
4)
Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2016/679.
Tretia časť zákona č. 18/2018 Z. z.
5)
§ 55a zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
6)
Čl. 9 ods. 2 písm. g) a čl. 10 Nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení.
Čl. 47 až 49 a 111 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2017).
§ 16 ods. 2 písm. g) a § 17 zákona č. 18/2018 Z. z.
7)
Čl. 62 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31. 1. 2020).
8)
Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
9)
Čl. 3 siedmy bod nariadenia (EÚ) 2019/816 v platnom znení.
10)
Čl. 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/816 v platnom znení.
11)
Čl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2019/816.
Príloha nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19. 9. 2018) v platnom znení.
12)
§ 6 až 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov.
13)
§ 14f ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2018 Z. z.
14)
§ 21 zákona o e-Governmente.
Čl. 8 ods. 2 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
15)
§ 26 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2022 Z. z.
16)
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
§ 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 272/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.
22)
§ 8a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
23)
§ 121 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2015 Z. z.
24)
§ 99 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
§ 12 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 500/2022 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
§ 18 ods. 2 a 3 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení zákona č. 255/2006 Z. z.
28)
Čl. 3 bod 12 nariadenia (EÚ) 2019/816 v platnom znení.
29)
Čl. 3 bod 13 nariadenia (EÚ) 2019/816 v platnom znení.
30)
Čl. 5 bod druhý nariadenia (EÚ) 2019/816 v platnom znení.
31)
§ 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
32)
Napríklad zákon č. 404/2011 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 151/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
Trestný poriadok.
Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach.
35)
Napríklad čl. 7 nariadenia (EÚ) 2019/816 v platnom znení, zákon č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Nariadenie (EÚ) 2019/816 v platnom znení.
Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach.
38)
Napríklad § 7b ods. 2 Trestného zákona, zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
39)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon o cenných papieroch, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
41)
Čl. 2 ods. 1 písm. m) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).
42)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.