190/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

190
ZÁKON
z 10. mája 2023
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Poplatková povinnosť
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platí za podmienok ustanovených v zákone právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktoré prevádzkujú stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia,1) (ďalej len „prevádzkovateľ zdroja“) za vypúšťanie znečisťujúcich látok uvedených v prílohe č. 1 do ovzdušia (ďalej len „emisie“) z
a)
veľkého zdroja2) alebo stredného zdroja,3)
b)
malého zdroja,4) ak to ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení.
§ 2
Poplatok za emisie z veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho výpočet
(1)
Základom poplatku za emisie z veľkého zdroja alebo stredného zdroja je množstvo emisií vypustených za obdobie
a)
predchádzajúceho kalendárneho roka,
b)
prevádzky zdroja v príslušnom roku do dátumu, ku ktorému došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja podľa § 1 písm. a) alebo k zániku veľkého zdroja alebo stredného zdroja.
(2)
Poplatok za emisie z veľkého zdroja alebo stredného zdroja sa vypočíta na základe údajov oznámených podľa § 4 ods. 1 až 4 a podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2, pričom
a)
základné poplatky za emisie sú uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 1,
b)
kompenzačný koeficient uvedený v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 sa uplatňuje podľa roku vypustenia emisií; od roku 2031 kompenzačný koeficient zahŕňa aj priemernú mieru inflácie potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky od roku 2030,
c)
pri výpočte poplatku za emisiu, pre ktorú sú určené odchylné hodnoty z emisných limitov a ide o zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,5) sa použije aj koeficient odchylnej hodnoty KOH = 3,
d)
poplatková povinnosť podľa § 1 sa uplatňuje aj počas skúšobnej prevádzky zdroja,
e)
poplatok za emisie sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol,
f)
poplatok za emisie oxidu uhoľnatého sa vypočíta len z veľkého zdroja alebo stredného zdroja
1.
nezaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami6) a
2.
zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami, ak ide o emisie zo spaľovania biomasy a bioplynu.
(3)
Ročný poplatok za emisie pozostáva zo súčtu poplatkov za emisie vypustené za predchádzajúci kalendárny rok za všetky veľké zdroje alebo stredné zdroje, ktoré prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. a) prevádzkuje v jednom okrese.
(4)
Okresný úrad, v územnom obvode ktorého je veľký zdroj alebo stredný zdroj umiestnený, určí poplatok za emisie rozhodnutím ako
a)
ročný poplatok za emisie podľa odseku 3,
b)
poplatok za emisie za obdobie prevádzky zdroja podľa odseku 1 písm. b).
§ 3
Poplatok za emisie z malého zdroja a jeho výpočet
(1)
Poplatok za emisie z malého zdroja uvedeného v prílohe č. 3 časti A. sa platí, ak to všeobecne záväzným nariadením ustanoví obec, na území ktorej je tento malý zdroj umiestnený.
(2)
Základom poplatku za emisie z malého zdroja je údaj o množstve ustanovenej veličiny uvedený v prílohe č. 3 časti B. za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3)
Poplatok za emisie z malého zdroja sa vypočíta na základe údajov oznámených podľa § 4 ods. 5 podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3 časti C., pričom poplatok za emisie sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.
(4)
Ročný poplatok za emisie z malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za emisie vypustené za predchádzajúci kalendárny rok za všetky malé zdroje, ktoré prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. b) prevádzkuje v jednej obci.
(5)
Obec môže všeobecne záväzným nariadením oslobodiť od poplatkovej povinnosti podľa odseku 1 prevádzkovateľa zdroja podľa § 1 písm. b), ak ide o štátny orgán, obec, vyšší územný celok, rozpočtovú organizáciu alebo o inú právnickú osobu zriadenú alebo založenú na verejnoprospešné alebo charitatívne účely.
(6)
Obec, na území ktorej je malý zdroj umiestnený, určí poplatok za emisie z malého zdroja rozhodnutím ako ročný poplatok podľa odseku 4.
§ 4
Oznamovanie údajov
(1)
Prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. a) každoročne do 15. februára oznámi v elektronickej podobe
a)
úplné a pravdivé údaje o celkových množstvách a druhoch emisií podľa § 2 ods. 1 za každý veľký zdroj alebo každý stredný zdroj prevádzkovaný v jednom okrese zistené ustanoveným spôsobom a schváleným postupom podľa osobitného predpisu,7)
b)
poplatok za emisie z veľkého zdroja alebo stredného zdroja podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ročný poplatok za emisie za všetky veľké zdroje alebo stredné zdroje prevádzkované v jednom okrese podľa § 2 ods. 3.
(2)
Údaje podľa odseku 1 prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. a) predkladá ako súčasť oznámenia podľa osobitného predpisu8) do databázy Národného emisného informačného systému.
(3)
Pri zmene prevádzkovateľa zdroja podľa § 1 písm. a) je pôvodný prevádzkovateľ zdroja povinný príslušnému okresnému úradu do 30 dní od vykonania zmeny oznámiť túto skutočnosť vrátane údajov podľa odseku 1 písm. a) potrebných na určenie poplatku za emisie podľa § 2 ods. 4 písm. b) a výpočet tohto poplatku za emisie spôsobom podľa § 2 ods. 2, pričom od roku 2031 sa na výpočet poplatku za emisie použije kompenzačný koeficient platný pre predchádzajúci kalendárny rok; prevádzkovateľ zdroja okresnému úradu súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa zdroja.
(4)
Zánik veľkého zdroja alebo stredného zdroja je prevádzkovateľ zdroja povinný oznámiť príslušnému okresnému úradu do 30 dní od zániku veľkého zdroja alebo stredného zdroja vrátane údajov podľa odseku 1 písm. a) potrebných na určenie poplatku za emisie podľa § 2 ods. 4 písm. b) a výpočet tohto poplatku za emisie spôsobom podľa § 2 ods. 2, pričom od roku 2031 sa na výpočet poplatku za emisie použije kompenzačný koeficient platný pre predchádzajúci kalendárny rok. Ak prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. a) prevádzkuje aj iný veľký zdroj alebo stredný zdroj v danom okrese, je povinný oznámiť údaje podľa odseku 1 písm. a) v termíne podľa odseku 1.
(5)
Prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. b) každoročne do 15. februára oznámi príslušnej obci úplné a pravdivé údaje potrebné pre výpočet poplatku za emisie podľa prílohy č. 3 časti B. za predchádzajúci kalendárny rok za malé zdroje prevádzkované v jednej obci spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce.
§ 5
Platenie poplatkov
(1)
Ročný poplatok za emisie z veľkého zdroja alebo stredného zdroja sa platí na účet Environmentálneho fondu (ďalej len „fond“) takto:
a)
od 500 eur do 4 999 eur jednorazovo do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia podľa § 2 ods. 4,
b)
od 5 000 eur do 99 999 eur v štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny ročného poplatku za emisie najneskôr do konca príslušného kalendárneho štvrťroka,
c)
od 100 000 eur v mesačných splátkach vo výške jednej dvanástiny ročného poplatku za emisie najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
(2)
Prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. a) až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku za emisie je povinný platiť poplatok za emisie podľa vlastného výpočtu v splátkach podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c). Preplatky v splátkach poplatku za emisie si prevádzkovateľ zdroja odpočíta zo splátok platených po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku za emisie a nedoplatky doplatí v prvej splátke po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
(3)
Preplatky v splátkach poplatku za emisie platených do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku za emisie, ktoré nemožno zúčtovať podľa odseku 2, zúčtuje fond po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku za emisie a preplatok vráti prevádzkovateľovi zdroja podľa § 1 písm. a) do 60 dní od doručenia žiadosti o vrátenie preplatku, alebo do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ak žiadosť nebola podaná.
(4)
Pri zmene prevádzkovateľa zdroja podľa § 1 písm. a) je pôvodný prevádzkovateľ zdroja povinný zaplatiť okrem ročného poplatku za emisie určeného podľa § 2 ods. 4 písm. a) aj poplatok za emisie za obdobie prevádzky zdroja určený podľa § 2 ods. 4 písm. b). Tento poplatok za emisie sa platí jednorazovo alebo v splátkach v termínoch určených rozhodnutím okresného úradu, v územnom obvode ktorého je veľký zdroj alebo stredný zdroj umiestnený.
(5)
Pri zániku veľkého zdroja alebo stredného zdroja je prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. a) povinný zaplatiť okrem ročného poplatku za emisie určeného podľa § 2 ods. 4 písm. a) aj poplatok za emisie za obdobie prevádzky zdroja určený podľa § 2 ods. 4 písm. b). Tento poplatok za emisie sa platí jednorazovo alebo v splátkach v termínoch určených rozhodnutím okresného úradu, v územnom obvode ktorého je veľký zdroj alebo stredný zdroj umiestnený.
(6)
Poplatok za emisie neplatí prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. a), ak výška ročného poplatku za emisie podľa § 2 ods. 3 alebo poplatku za emisie za obdobie prevádzky zdroja v príslušnom roku podľa § 2 ods. 1 písm. b) je menej ako 500 eur.
(7)
Poplatok za emisie neplatí prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. b), ak výška ročného poplatku za emisie podľa § 3 ods. 4 je menej ako 100 eur.
§ 6
Príjemca poplatku
(1)
Poplatky za emisie z veľkého zdroja alebo stredného zdroja platené prevádzkovateľom zdroja podľa § 1 písm. a) sú príjmom fondu.
(2)
Poplatky za emisie z malého zdroja platené prevádzkovateľom zdroja podľa § 1 písm. b) sú príjmom rozpočtu obce.
§ 7
Pokuty
(1)
Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 3 a 4 okresný úrad uloží prevádzkovateľovi zdroja podľa § 1 písm. a) pokutu od 100 eur do 1 000 eur.
(2)
Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 5 obec uloží prevádzkovateľovi zdroja podľa § 1 písm. b) pokutu od 30 eur do 800 eur.
(3)
Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán ochrany ovzdušia o porušení povinností dozvedel, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
(4)
Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada okresný úrad a obec na závažnosť a rozsah porušenia povinností, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu. Za opakované protiprávne konanie uvedené v odsekoch 1 a 2 možno uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokút.
(5)
Pokuty uložené podľa odseku 1 sú príjmom fondu. Pokuty uložené podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu obce.
§ 8
Konanie o určení poplatku a konanie o uložení pokuty
(1)
Na konanie o určení poplatku a konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak v odsekoch 2 až 6 nie je ustanovené inak.
(2)
Oznámenie podľa § 4 ods. 1, 3 a 4 je návrhom na začatie konania o určení poplatku podľa odseku 1. Konanie o určení poplatku sa začína dňom oznámenia údajov o emisiách vypustených za predchádzajúci kalendárny rok prevádzkovateľom zdroja podľa § 1 písm. a) vložením do databázy Národného emisného informačného systému.
(3)
Okresný úrad vydá rozhodnutie podľa § 2 ods. 4 písm. a) do 31. mája kalendárneho roka. Okresný úrad konanie o určení poplatku zastaví, ak zistí, že prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. a) poplatok za emisie podľa § 5 ods. 6 neplatí; rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.
(4)
Oznámenie podľa § 4 ods. 5 je návrhom na začatie konania o určení poplatku podľa odseku 1. Konanie o určení poplatku sa začína dňom doručenia oznámenia údajov prevádzkovateľom zdroja podľa § 1 písm. b).
(5)
Obec vydá rozhodnutie podľa § 3 ods. 6 do 31. mája kalendárneho roka. Obec konanie o určení poplatku zastaví, ak zistí, že prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. b) poplatok za emisie podľa § 5 ods. 7 neplatí. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.
(6)
Pri rozhodovaní obce v konaní podľa tohto zákona ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy.
§ 9
Prechodné ustanovenia
(1)
Konanie začaté podľa predpisov účinných do 31. decembra 2023, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2023, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2023.
(2)
Pre veľký zdroj alebo stredný zdroj, ktorý spaľuje hnedé uhlie majúce pôvod na území Slovenskej republiky v množstve nad 30 % ročnej spotreby takéhoto zdroja, platí osobitná poplatková povinnosť s použitím osobitného kompenzačného koeficientu uvedeného v prílohe č. 2 tabuľke č. 2; táto osobitná poplatková povinnosť sa uplatní v kalendárnom roku 2024.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z. a zákona č. 194/2018 Z. z.
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024 okrem § 2 ods. 2 písm. f), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2025.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 190/2023 Z. z.
EMISIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POPLATKOVÁ POVINNOSŤ

Tuhé znečisťujúce látky9) (TZL)
Oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (SO2)
Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NOX)
Oxid uhoľnatý (CO)
Amoniak (NH3)
Organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík10) (TOC)
Príloha č. 2
k zákonu č. 190/2023 Z. z.
VÝPOČET POPLATKU ZA EMISIE Z VEĽKÉHO ZDROJA ALEBO STREDNÉHO ZDROJA

Výpočet poplatku za konkrétnu emisiu (i) z veľkého zdroja alebo stredného zdroja je uvedený v časti A.
Výpočet poplatku za emisie z veľkého alebo stredného zdroja za zdroj je uvedený v časti B.
Výpočet ročného poplatku za emisie prevádzkovateľa zdroja podľa § 1 písm. a) je uvedený v časti C.
Základné poplatky za emisie sú uvedené v tabuľke č. 1.
Kompenzačné koeficienty sú uvedené v tabuľke č. 2.

A. Výpočet poplatku za konkrétnu emisiu z veľkého zdroja alebo stredného zdroja
PZLi = KK . KOH . ZPZLi . MZLi
PZLi – poplatok za konkrétnu emisiu (i) veľkého zdroja alebo stredného zdroja, pričom poplatok za emisie oxidu uhoľnatého (CO) sa vypočíta len z veľkého zdroja alebo stredného zdroja
1. nezaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami6) a
2. zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami, ak ide o spaľovanie biomasy a bioplynu
ZPZLi – základný poplatok za emisiu (i) podľa tabuľky č. 1
KK – kompenzačný koeficient podľa tabuľky č. 2, platný pre rok, v ktorom boli emisie skutočne vypustené
KOH – koeficient odchylnej hodnoty podľa § 2 ods. 2 písm. c) (KOH = 3) sa použije len pre výpočet poplatku za tú emisiu, pre ktorú je učený emisný limit ako odchylná hodnota; v ostatných prípadoch sa tento koeficient nepoužije
MZLi – množstvo emisie (i) z veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

B. Výpočet poplatku za emisie z veľkého zdroja alebo stredného zdroja za zdroj
Poplatok za emisie za jeden zdroj (Z) sa vypočíta ako súčet poplatkov za emisie (i) uvedené v prílohe č. 1 podľa vzorca:
PZ – poplatok za emisie za zdroj (Z)
PZLi – poplatok za emisiu (i) vypustenú do ovzdušia zo zdroja.

C. Ročný poplatok za emisie prevádzkovateľa zdroja podľa § 1 písm. a)
Ročný poplatok za emisie sa vypočíta ako súčet poplatkov za emisie podľa § 2 ods. 1 písm. a) za predchádzajúci kalendárny rok za všetky veľké zdroje alebo stredné zdroje, ktoré prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. a) prevádzkuje v jednom okrese podľa vzorca:
PR – ročný poplatok za emisie prevádzkovateľa zdroja podľa § 1 písm. a) za všetky ním prevádzkované veľké zdroje alebo stredné zdroje v jednom okrese
PZ – poplatok za emisie za zdroj (Z).

Tabuľka č. 1: Základné poplatky za emisie uvedené v prílohe č. 1
Emisia Základný poplatok [ €/ t ]
Tuhé znečisťujúce látky9) 330
Oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý 130
Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý 100
Oxid uhoľnatý 60
Amoniak 60
Celkový organický uhlík 260


Tabuľka č. 2: Kompenzačné koeficienty (KK) podľa § 2 ods. 2 písm. b)
Rok
vypustenia
emisií
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
a ďalšie
roky
KK
pre TZL, SO2,
NOX, CO,
TOC
0,8/0,5* 1,1 1,15 1,2 1,25 1,5 1,75 2 2
+ započítanie
miery inflácie
voči roku
2030
KK
pre NH3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
*
Kompenzačný koeficient platný pre osobitnú poplatkovú povinnosť podľa § 9 ods. 2 a kompenzačný koeficient platný pre výpočet poplatku pre CO z veľkého zdroja alebo stredného zdroja zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami.
Príloha č. 3
k zákonu č. 190/2023 Z. z.
MALÉ ZDROJE A VÝPOČET VÝŠKY POPLATKU ZA EMISIE Z MALÉHO ZDROJA

A. Malé zdroje podľa § 1 písm. b)
1.
Spaľovacie zariadenia alebo iné technologické celky spaľujúce čierne uhlie alebo koks
2.
Spaľovacie zariadenia alebo iné technologické celky spaľujúce hnedé uhlie
3.
Spaľovacie zariadenia alebo iné technologické celky spaľujúce biomasu
4.
Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok < 0,6 t/rok
5.
Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok
autoopravárenstvo
6.
Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok
< 0,6 t/rok.

B. Oznamované údaje a základný poplatok pre výpočet poplatku za emisie prevádzkovateľa zdroja podľa § 1 písm. b)
Malé zdroje Oznamovaný údaj
pre výpočet poplatku
malého zdroja
Jednotka
vzťažnej
veličiny
Základný
poplatok
ZMZ
1 Spaľovacie zariadenia a iné
technologické celky spaľujúce
čierne uhlie alebo koks
Množstvo spáleného
paliva
t/r 10 €/t
2 Spaľovacie zariadenia a iné
technologické celky spaľujúce
hnedé uhlie
Množstvo spáleného
paliva
t/r 12 €/t
3 Spaľovacie zariadenia a iné
technologické celky spaľujúce
biomasu
Množstvo spáleného
paliva
t/r 8 €/t
4 Nanášanie náterov na povrchy,
lakovanie s projektovanou
spotrebou organických
rozpúšťadiel < 0,6 t/rok
Množstvo spotrebovaných
organických rozpúšťadiel
vrátane obsahu organických
rozpúšťadiel v náterových látkach
kg/r 0,3 €/kg
5 Povrchová úprava vozidiel
s celkovou spotrebou
organického rozpúšťadla
< 0,5 t/rok – autoopravárenstvo
Množstvo spotrebovaných
organických rozpúšťadiel
vrátane obsahu organických
rozpúšťadiel v náterových látkach
kg/r 0,3 €/kg
6 Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou < 0,6 t/rok Množstvo spotrebovaných
organických rozpúšťadiel
kg/r 0,3 €/kg


C. Výpočet poplatku za emisie z malého zdroja podľa § 4 ods. 5
Poplatok za emisie z malého zdroja sa vypočítajú podľa vzorca:
PMZ = VMZ . ZMZ
PMZ – poplatok za emisie z malého zdroja
VMZ – oznamovaný údaj za malý zdroj – vzťažná veličina pre výpočet poplatku za emisie
ZMZ – základný poplatok za emisie z malého zdroja.

D. Ročný poplatok za emisie prevádzkovateľa zdroja podľa § 1 písm. b)
Ročný poplatok za emisie sa vypočíta ako súčet poplatkov za emisie za predchádzajúci kalendárny rok za všetky malé zdroje, ktoré prevádzkovateľ podľa § 1 písm. b) prevádzkuje v jednej obci podľa vzorca:
PR = ∑ PMZ
PR – ročný poplatok za emisie
PMZ – poplatok za emisie z malého zdroja podľa § 4 ods. 5.
1)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z.
3)
§ 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.
4)
§ 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z.
5)
§ 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 písm. e) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z.
8)
§ 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z.
9)
§ 5 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
10)
Príloha č. 2 časť I. 4. skupina vyhlášky č. 410/2012 Z. z.