187/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

187
ZÁKON
z 3. mája 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 255/2016 Z. z., zákona č. 50/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slovo „ustanovuje“ nahrádza slovom „vymenúva“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 33k zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.“.
3.
Nadpis § 4 znie: „Úlohy zboru“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a spolupracuje pri poskytovaní postpenitenciárnej starostlivosti pre odsúdených so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, právnickými osobami, fyzickými osobami, záujmovými združeniami občanov, cirkvami, náboženskými spoločnosťami, nadáciami a charitatívnymi organizáciami,“.
5.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak to ustanovuje osobitný predpis,5c) priestupky aj objasňuje,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:
5c) § 58 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmená p) až u) sa označujú ako písmená q) až v).
6.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Príslušník zboru je v čase výkonu služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok proti obvinenému, odsúdenému, osobe v detencii alebo proti inej osobe, ktorá marí účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, účel výkonu detencie, ruší činnosť a poriadok v objektoch zboru, v objektoch detenčného ústavu, v objektoch súdu, v objektoch prokuratúry, v objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky, v objektoch ministerstva, na pracovisku odsúdených alebo obvinených a v ich blízkosti alebo vykonať potrebné opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie účelu sledovaného služobným zákrokom.“.
7.
V § 11 ods. 2 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.“.
8.
V § 11 ods. 4 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.“.
9.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu v občianskom odeve, preukazuje príslušnosť k zboru odznakom zboru s identifikačným číslom, ktorý je povinný nosiť počas výkonu služby, pričom príslušník zboru je oprávnený nosiť mimo objektov zboru spolu s odznakom zboru aj rukávové označenie s nápisom „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ alebo „ZVJS“.
10.
V § 13b odsek 6 znie:
„(6)
Pri vykonávaní osobnej prehliadky formou dôkladnej osobnej prehliadky sa obvinený alebo odsúdený vyzlečie do spodnej bielizne. Príslušník zboru pri tom vykoná prehliadku tela vrátane vlasov, ústnej dutiny, podpazušia, dlaní a chodidiel. Po tom, ako sa obvinený alebo odsúdený na nevyhnutne potrebný čas vyzlečie donaha, vykoná príslušník zboru tiež vizuálnu prehliadku jeho tela vrátane genitálií a konečníka. Vyzliekanie donaha sa vykonáva podľa pokynov príslušníka zboru za plentou, v cele alebo inom vhodnom priestore určenom riaditeľom ústavu tak, aby obvinený alebo odsúdený nebol vystavený pohľadom iných obvinených alebo odsúdených. Prehliadku tela môže príslušník zboru vykonať s využitím telesného skenera. Prehliadku odevných zvrškov vykoná príslušník zboru dôsledným prehmataním a s využitím detekčných prostriedkov. Prehliadku odevných zvrškov môže príslušník zboru vykonať aj pomocou služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom.“.
11.
V § 13ba odsek 1 znie:
„(1)
Príslušník zboru je oprávnený zaistiť osobu
a)
vstupujúcu do objektov zboru, objektov detenčného ústavu, objektov súdu, objektov prokuratúry, objektu ministerstva a objektu, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky, ak lustráciou v pátracích informačných systémoch vedených Policajným zborom podľa osobitného predpisu6) zistil, že po tejto osobe sa pátra,
b)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok,
c)
pristihnutú pri páchaní priestupku alebo iného správneho deliktu, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
d)
ktorá sa pokúsila o útek pri predvedení podľa § 12 alebo § 13 a dôvodná obava z jej úteku trvá,
e)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom.“.
12.
Za § 13ba sa vkladá § 13bb, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13bb
Oprávnenie zaistiť vec
(1)
Príslušník zboru v objekte zboru, objekte detenčného ústavu a objekte ministerstva alebo v ich blízkosti a na pracovisku obvinených alebo odsúdených je oprávnený zaistiť vec na vykonanie potrebných úkonov, ak má dôvodné podozrenie, že vec súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku. Príslušník zboru bezodkladne vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať.
(2)
Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, príslušník zboru je povinný zaistenú vec bezodkladne odovzdať príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na objasnenie priestupku. Ak príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo orgán príslušný na objasnenie priestupku zaistenú vec neprevezme, postupuje sa podľa odsekov 3 až 11.
(3)
Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vec sa vráti osobe, ktorej bola zaistená. Na tento účel sa takáto osoba vyzve, aby si vec prevzala v lehote určenej vo výzve nie kratšej ako 90 dní, ak nejde o vec bezcennú, vec nepatrnej hodnoty alebo vec podliehajúcu skaze. Prevzatie veci potvrdí osoba svojím podpisom na potvrdení o vrátení veci.
(4)
Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že so zaistenou vecou je nepochybne oprávnená nakladať iná osoba ako osoba, ktorej bola vec zaistená, generálne riaditeľstvo alebo ústav vo vzťahu k takejto osobe postupuje podľa odseku 3.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak je vecou tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu; takýto tovar generálne riaditeľstvo alebo ústav bezodkladne odovzdá príslušnému colnému orgánu.
(6)
Ak osoba oprávnená prevziať zaistenú vec v lehote podľa odseku 3 do jedného roka odo dňa zaistenia vec neprevezme, stáva sa majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy, okrem vecí bezcenných, vecí nepatrnej hodnoty alebo vecí podliehajúcich skaze, ktoré generálne riaditeľstvo alebo ústav zlikviduje.6a)
(7)
Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci (ďalej len „oprávnená osoba“) nie je známy, generálne riaditeľstvo alebo ústav bezodkladne vyhlási verejný opis zaistenej veci okrem bezcenných zaistených vecí, zaistených vecí nepatrnej hodnoty a vecí podliehajúcich skaze, ktoré zlikviduje aj bez predchádzajúceho vyhlásenia verejného opisu. Vyhlásenie sa urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie oprávnenej osoby, a to spolu s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka odo dňa zaistenia; ak sa neprihlási o zaistenú vec žiadna osoba, stáva sa majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy. Ak sa v lehote podľa predchádzajúcej vety oprávnená osoba prihlási o zaistenú vec, generálne riaditeľstvo alebo ústav jej zaistenú vec odovzdá. Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradiť generálnemu riaditeľstvu alebo ústavu nevyhnutné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou.6b)
(8)
Ak oprávnená osoba, ktorá sa podľa odseku 7 prihlásila o zaistenú vec, túto odmietla prevziať, generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne písomne vyzve, aby si v lehote do 60 dní od doručenia výzvy zaistenú vec prevzala. Ak si oprávnená osoba napriek výzve v lehote uvedenej vo výzve zaistenú vec neprevezme, vec sa stáva majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy.
(9)
Ak si na zaistenú vec uplatňuje právo iná osoba, vydá sa vlastníkovi veci alebo jej oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na vec je nepochybné. Pri pochybnostiach generálne riaditeľstvo alebo ústav vec uloží do úschovy6b) a písomne to oznámi osobe, ktorej bola vec zaistená a osobe, ktorá si na ňu uplatňuje právo, pričom v písomnom oznámení im odporučí, aby si v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia uplatnili právo v civilnom procese. Osoba, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec v civilnom procese, je povinná v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia oznámiť generálnemu riaditeľstvu alebo ústavu, ktorý zaistenú vec uložil do úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Ak si osoba na príslušnom súde v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy, pričom na možnosť takéhoto postupu musí generálne riaditeľstvo alebo ústav osobu upozorniť.
(10)
Generálne riaditeľstvo, ústav alebo príslušný štátny orgán vykonávajúci správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, s vecami, ktoré sa stali majetkom štátu podľa tohto zákona, nakladá podľa osobitného predpisu.6c)
(11)
Na rozhodovanie o zaistenej veci sa nevzťahuje správny poriadok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:
6a) § 56a zákona č. 475/2005 Z. z., § 40e zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6b) § 747 Občianskeho zákonníka.
6c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
§ 13c vrátane nadpisu znie:
㤠13c
Oprávnenie monitorovať a prerušiť činnosť lietadiel
(1)
Činnosť lietadla8c) je zakázaná v objektoch chránených zborom podľa § 49 ods. 9 (ďalej len „chránený objekt“) a v priestore nad nimi do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí na činnosti vykonávané so súhlasom generálneho riaditeľa alebo riaditeľa ústavu, na vynútené alebo bezpečnostné pristátie lietadla a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme lietadlami, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme, najmä lety na zdolávanie požiarov, lety zdravotníckej záchrannej služby, lety lietadiel pri vykonávaní služby pátrania a záchrany a lety lietadiel v policajných službách.
(3)
Na zistenie a zabránenie činnosti lietadla podľa odseku 1, alebo ak by činnosťou tohto lietadla mohol byť zmarený alebo ohrozený účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, účel výkonu detencie alebo bezpečnosť chránených objektov, je príslušník zboru oprávnený použiť najmä radar a v prípade bezpilotného lietadla je príslušník zboru oprávnený použiť aj strelnú zbraň, špeciálne donucovacie prostriedky alebo rušičku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
8c) Čl. 2 bod 18 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.“.
14.
Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13d
Oprávnenie použiť bezpilotné lietadlo
(1)
Príslušník zboru je pri plnení úloh podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d), k), o) a p) oprávnený použiť na prenos obrazu a zvuku bezpilotné lietadlo8d). Prenos obrazu a zvuku zbor neuchováva.
(2)
Bezpilotné lietadlo musí mať na viditeľnom mieste umiestnené označenie „ZVJS“. Zbor eviduje informáciu o dôvode, dátume, dobe a trase letu bezpilotného lietadla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
8d) Čl. 3 ods. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018) v platnom znení.“.
15.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta a oprávnenie vykonať prehliadku
(1)
Príslušník zboru je oprávnený pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku uzatvoriť verejne prístupné miesta alebo verejne prístupné objekty a vykonať ich prehliadku s cieľom zistiť, či sa uvedená osoba v nich nenachádza.
(2)
Pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku je príslušník zboru oprávnený vstúpiť aj do obydlia alebo do iného verejne neprístupného objektu na účely zadržania osoby na úteku, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že sa tam ukrýva osoba na úteku.
(3)
Vstupom do obydlia alebo iného verejne neprístupného objektu sa nesmie sledovať iný účel ako je uvedený v odseku 2.
(4)
O vstupe do obydlia alebo iného verejne neprístupného objektu spíše príslušník zboru úradný záznam.
(5)
Pri oznámení o uložení alebo dôvodnom podozrení z uloženia nástražného výbušného systému, nepovolenej zbrane, jadrového alebo iného rádioaktívneho materiálu alebo vysokorizikovej chemickej látky alebo vysoko rizikového biologického agensa alebo toxínu (ďalej len „podozrivý predmet“) v objektoch zboru, objektoch detenčného ústavu, objektoch súdu, objektoch prokuratúry, objektoch ministerstva, objektoch Súdnej rady Slovenskej republiky a v ich blízkosti je príslušník zboru oprávnený uzatvoriť verejne prístupné miesta alebo verejne prístupné objekty za účelom ich prehliadky vykonanej Policajným zborom a vykonať prehliadku v chránených objektoch a v ich blízkosti s cieľom zistiť, či sa v nich podozrivý predmet nenachádza. V prípade nájdenia podozrivého predmetu príslušník zboru bezodkladne vyrozumie Policajný zbor a vykoná potrebné opatrenia v súčinnosti s Policajným zborom.“.
16.
V § 21c ods. 2 sa slová „identifikačné číslo“ nahrádzajú slovami „osobitné číslo, ktoré určí nadriadený“.
17.
Za § 21c sa vkladá § 21d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21d
Oprávnenie na použitie kamery na služobnej rovnošate a aktivácia uchovania obrazových záznamov a zvukových záznamov
(1)
Príslušník zboru je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť kameru na služobnej rovnošate na vyhotovovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov a aktivovať uchovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov
a)
ak obvinený, odsúdený, osoba v detencii umiestnená v detenčnom ústave alebo iná osoba nachádzajúca sa v objekte zboru, objekte detenčného ústavu alebo počas eskorty marí alebo ohrozuje účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, detencie a dopúšťa sa disciplinárneho previnenia, priestupku alebo iného protiprávneho konania alebo existuje dôvodná obava, že sa takéhoto konania môže dopustiť,
b)
ak vstupujúca osoba svojím správaním ruší výkon služby pri zabezpečovaní ochrany a poriadku v objekte zboru, objekte detenčného ústavu, objekte súdu, objekte prokuratúry, objekte ministerstva a objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky alebo existuje dôvodná obava, že sa takéhoto konania môže dopustiť,
c)
pri prehliadke batožiny, prehliadke vecí a prehliadke dopravného prostriedku,
d)
pri kontrole na požitie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov.
(2)
Pri služobnom zákroku pod jednotným velením, pri výzve pred použitím donucovacích prostriedkov, pri použití donucovacích prostriedkov a pri dokumentácii mimoriadnej udalosti, počas ktorej došlo k úmrtiu alebo k ujme na zdraví obvineného alebo odsúdeného, je príslušník zboru povinný aktivovať uchovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov vyhotovených počas týchto udalostí. Od aktivácie uchovania možno upustiť, ak je ohrozený život alebo zdravie príslušníka zboru alebo inej osoby a vec neznesie odklad a použitie kamery už nie je možné po odpadnutí uvedených prekážok technicky zrealizovať.
(3)
O možnosti aktivácie uchovania obrazových záznamov a zvukových záznamov na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 je dotknutá osoba informovaná na prístupnom mieste. Uchovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov je aktivované a deaktivované dotykom ruky na kameru. Obrazové záznamy a zvukové záznamy, pri ktorých nedošlo k aktivácii uchovania, sú automaticky vymazané. Uchované obrazové záznamy a zvukové záznamy a údaje v rozsahu miesta, času a dátumu záznamu sa vymažú po 14 dňoch od ich vzniku, pokiaľ nie sú použité na účely uvedené v odsekoch 4 a 5.
(4)
Obrazové záznamy a zvukové záznamy uchované podľa odsekov 1 a 2 môžu byť použité ako dôkazné prostriedky pri objasňovaní protiprávneho konania obvinených, odsúdených a iných osôb, ktoré ohrozujú účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody alebo rušia poriadok v objektoch súdu, detenčného ústavu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.
(5)
Obrazové záznamy a zvukové záznamy uchované podľa odsekov 1 a 2 môžu byť použité ako dôkazné prostriedky aj
a)
v trestnom konaní,
b)
v disciplinárnom konaní, ak výsledky vyšetrovania v trestnom konaní preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom alebo iným správnym deliktom alebo by mohol byť prejednaný v disciplinárnom konaní alebo
c)
pri objasňovaní konania príslušníka zboru dôvodne podozrivého z porušenia služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, ktoré sa zistilo pri prešetrovaní mimoriadnej udalosti, sťažnosti podľa tohto zákona alebo podnetu prejednaného iným orgánom oprávneným na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv.
(6)
Obrazové záznamy a zvukové záznamy uchované podľa odsekov 1 a 2 zbor sprístupňuje iba orgánom uvedeným v § 65a ods. 2; uvedené neplatí v prípadoch uvedených v odsekoch 4 a 5.“.
18.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Donucovacie prostriedky podľa odseku 1 písm. b) až f) a s) je príslušník zboru oprávnený použiť ako prostriedky obmedzenia pohybu pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby alebo pri zaistení inej osoby po individuálnom posúdení rizika, a to aj bez splnenia podmienok uvedených v § 34 až 37a. Pri individuálnom posúdení rizika sa pri obvinenom alebo odsúdenom prihliada najmä na závažnosť trestnej činnosti, fyzickú zdatnosť, zdravotný stav, poznatky preventívno-bezpečnostného charakteru a správanie osoby, pričom posúdenie rizika sa preukázateľne vyznačí v príslušnej aplikácii. O použití donucovacích prostriedkov podľa odseku 1 písm. b) až f) a s) pri eskortovanej alebo predvádzanej osobe vopred rozhodne riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru, zároveň rozhodne o ich ponechaní v eskortnej miestnosti. Počas prítomnosti v pojednávacej miestnosti príslušník zboru predvedeným osobám donucovacie prostriedky na pokyn sudcu sníme, ponechá, prípadne znovu použije. Ak je to potrebné, príslušník zboru pred začatím pojednávania informuje sudcu o skutočnostiach týkajúcich sa predvádzanej osoby, najmä ak je dôvodné podozrenie z pokusu o útek, napadnutia prítomných osôb alebo iného násilného konania.“.
19.
V § 33 ods. 1 písm. c) sa za slovo „odsúdeného“ vkladá čiarka a slová „dodávanú osobu“.
20.
V § 33 odsek 2 znie:
„(2)
Pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného, odsúdeného alebo dodávaní osoby, ak kladie pasívny odpor, alebo ak iná osoba pri protiprávnom konaní kladie pasívny odpor, je príslušník zboru oprávnený použiť hmaty a chvaty; na odvádzacie alebo znehybňujúce techniky alebo na tlak na citlivé miesta je príslušník zboru oprávnený použiť aj obušok alebo tonfu.“.
21.
Nadpis § 34 znie: „Predvádzacie retiazky“.
22.
V § 34 ods. 1 úvodnej vete a v ods. 2 sa vypúšťajú slová „a spútavacie retiazky“.
23.
Nadpis § 36 znie: „Použitie spútavacieho opasku s putami alebo spútavacími retiazkami“.
24.
V § 36 úvodnej vete sa za slovo „putami“ vkladajú slová „alebo spútavacími retiazkami“.
25.
§ 37a vrátane nadpisu znie:
㤠37a
Použitie prostriedku na utajenie fyzickej identity alebo na obmedzenie priestorovej orientácie
(1)
Prostriedkom na utajenie fyzickej identity obvineného alebo odsúdeného sa na účely tohto zákona rozumie kukla. Prostriedkom na obmedzenie priestorovej orientácie sa na účely tohto zákona rozumejú okuliare sťažujúce orientáciu v priestore a chrániče sluchu eliminujúce zvuky okolia s možnosťou použitia audio nahrávky.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený použiť prostriedok na obmedzenie priestorovej orientácie pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného, ak je obava, že sa pokúsi o útek.
(3)
Okuliare sťažujúce orientáciu v priestore pri eskortovaní obvineného alebo odsúdeného je príslušník zboru oprávnený použiť iba v priestoroch vozidla alebo vrtuľníka, pričom obvinený alebo odsúdený musí mať zapnutý bezpečnostný pás, pokiaľ je ním sedadlo vybavené a z celej doby použitia okuliarov sťažujúcich orientáciu v priestore musí byť vyhotovený zvukovo-obrazový záznam.
(4)
Príslušník zboru je oprávnený pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby použiť kuklu za účelom utajenia fyzickej identity obvineného, odsúdeného, alebo dodávanej osoby.“.
26.
V § 43 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
27.
V § 43a ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
aby zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby a pri ich bezprostrednom prenasledovaní,“.
28.
V § 43b ods. 2 písm. e) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
29.
V § 43b sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby a pri ich bezprostrednom prenasledovaní.“.
30.
V § 44 ods. 2 druhej vete sa za slovo „ktorý“ vkladajú slová „bez zbytočného odkladu“.
31.
V § 47 ods. 2 písm. f) sa za slovom „úradu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „polície“ sa vkladajú slová „a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy11aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
11aa) § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 47 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného predsedu súdu môže generálny riaditeľ na nevyhnutnú dobu poveriť zbor zabezpečením ochrany poriadku a bezpečnosti iného objektu ako je objekt súdu, pokiaľ v ňom prebieha súdne konanie; v takomto prípade sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 4, § 7 ods. 1, § 13 ods. 1 písm. a), § 21 a § 48.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
33.
V § 48 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na podanie vysvetlenia podľa tohto ustanovenia sa vzťahujú ustanovenia § 12 ods. 4, 5 a 6.“.
34.
V § 50 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu po súhlase niektorého z orgánov uvedených v písmene a), ak ide o pracovisko mimo ústavu alebo ak treba na návrh lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka zabezpečiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti, eskortu na účel vykonania lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,11ca) alebo eskortu na účel vzdelávania obvinených; ak treba poskytnúť zdravotnú starostlivosť neodkladne, vyžiada sa súhlas dodatočne,“.
35.
V § 55 odsek 1 znie:
„(1)
Do chráneného objektu je vstup povolený po preukázaní sa
a)
služobným preukazom príslušníka zboru,
b)
preukazom zamestnanca zboru a do detenčného ústavu preukazom zamestnanca detenčného ústavu,
c)
služobným preukazom zamestnanca ministerstva povereného výkonom kontroly, príslušníka Policajného zboru, príslušníka Hasičského a záchranného zboru, príslušníka Slovenskej informačnej služby, príslušníka Národného bezpečnostného úradu, colníka, príslušníka Vojenského spravodajstva, vojenského policajta, vojaka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu,13) alebo osobnou identifikačnou kartou vojaka mimoriadnej služby alebo vojaka zaradeného do aktívnych záloh,14)
d)
dokladom totožnosti.7b).“.
36.
V § 55 ods. 3 druhej vete sa slová „Generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu“ nahrádzajú slovami „Generálny riaditeľ, riaditeľ ústavu alebo riaditeľom ústavu určená osoba“.
37.
V § 55 ods. 5 sa slová „generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ, riaditeľ ústavu alebo riaditeľom ústavu určená osoba“.
38.
V § 55 ods. 6 sa za slovo „vopred“ vkladá slovo „preukázateľne“.
39.
V § 55 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Obhajca alebo advokát obvineného alebo odsúdeného, probačný a mediačný úradník, znalec, tlmočník a prekladateľ je oprávnený pri plnení úloh podľa osobitných predpisov14a) vnášať do chráneného objektu externé dátové úložisko, pričom o jeho vnesení vopred preukázateľne informuje riaditeľa ústavu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
14a) Napríklad zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
40.
§ 56 vrátane nadpisu znie:
㤠56
Vstup na služobný preukaz príslušníka zboru, preukaz zamestnanca zboru a preukaz zamestnanca detenčného ústavu
(1)
Príslušník zboru a zamestnanec zboru sú oprávnení vstupovať do chráneného objektu a zamestnanec detenčného ústavu do detenčného ústavu, ak predložia služobný preukaz príslušníka zboru, preukaz zamestnanca zboru alebo preukaz zamestnanca detenčného ústavu. Rozsah pohybu príslušníka zboru, zamestnanca zboru a zamestnanca detenčného ústavu v chránenom objekte vyplýva z ich služobného zaradenia alebo pracovného zaradenia alebo z osobitného písomného splnomocnenia vydaného príslušným nadriadeným.
(2)
V prípade straty alebo odcudzenia služobného preukazu príslušníka zboru, preukazu zamestnanca zboru alebo preukazu zamestnanca detenčného ústavu vstupuje príslušník zboru a zamestnanec zboru do chráneného objektu alebo zamestnanec detenčného ústavu do detenčného ústavu po preukázaní sa dokladom totožnosti.“.
41.
V § 58 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
minister, štátny tajomník ministerstva a nimi určení zamestnanci ministerstva,“.
42.
V § 58 ods. 4 písm. f) sa slovo „orgány“ nahrádza slovom „poslanci“.
43.
V § 58 ods. 4 písmeno i) znie:
„i)
inšpektor orgánu dozoru zboru,16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) § 29 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
44.
V § 58 ods. 6 sa slová „c) až i)“ nahrádzajú slovami „c) až h), k) a l)“.
45.
V § 58 ods. 8 sa slová „generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ, riaditeľ ústavu alebo riaditeľom ústavu určená osoba“.
46.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Členovia záchranných zložiek integrovaného záchranného systému16aa) zasahujúci v chránenom objekte preukážu svoju totožnosť hneď, ako to okolnosti dovolia, a to dokladom totožnosti alebo preukazom s fotografiou, z ktorého je zrejmé, že takúto funkciu vykonávajú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
16aa) Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.“.
47.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17d, 17f a 18a znejú:
17d) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17f) § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.
18a) § 10 zákona č. 18/2018 Z. z.“.
48.
V § 65da odsek 2 znie:
(2) Sťažnosť podľa tohto zákona je podanie obvineného, odsúdeného, blízkej osoby18b) obvineného alebo odsúdeného a právneho zástupcu obvineného alebo odsúdeného (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým sa domáha ochrany práv alebo právom chránených záujmov tohto obvineného alebo odsúdeného, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou organizačnej zložky zboru podľa § 2 ods. 1, a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie je v pôsobnosti organizačnej zložky zboru, najmä na porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov zboru.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
18b) § 2 písm. d) zákona č. 475/2005 Z. z.“.
49.
V § 65da ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené ochrany akého práva alebo právom chráneného záujmu obvineného alebo odsúdeného sa sťažovateľ domáha,“.
50.
V § 65db ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „jeho“ a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „obvineného alebo odsúdeného“.
51.
V § 65db ods. 5 sa slová „k obvinenému alebo odsúdenému, ktorý je sťažovateľom“ nahrádzajú slovami „ku sťažovateľovi“.
52.
§ 65dc vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Podávanie sťažností
§ 65dc
(1)
Sťažnosť sa podáva písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
(2)
Sťažnosť obsahuje meno, priezvisko a dátum narodenia obvineného alebo odsúdeného. Ak sťažnosť v mene obvineného alebo odsúdeného podáva jeho blízka osoba, musí obsahovať aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu blízkej osoby; ak sťažnosť v mene obvineného alebo odsúdeného podáva jeho právny zástupca, musí obsahovať aj jeho názov, sídlo a meno a priezvisko osoby oprávnenej za neho konať.
(3)
Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.
(4)
Ak sťažnosť v listinnej podobe neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, organizačná zložka zboru pomôže sťažovateľovi nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich odstránil v ňou určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať pracovných dní. Súčasne ho poučí, že ak tieto nedostatky nebudú odstránené v ňou určenej lehote, sťažnosť podľa § 65de ods. 1 písm. a) odloží.
(5)
Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu;18bea) to neplatí, ak bola sťažnosť odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.18beb)
(6)
Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu18bea) ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,18beb) sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu18bea) alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,18beb) inak sa sťažnosť odloží. Odloženie sťažnosti a dôvody jej odloženia organizačná zložka zboru písomne oznámi sťažovateľovi do desiatich pracovných dní od jej odloženia.
(7)
Ak sťažovateľ podáva sťažnosť organizačnej zložke zboru osobne, pričom ju nemá vyhotovenú písomne, organizačná zložka zboru sťažovateľovi umožní, aby sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak ide o osobu, ktorá pre zdravotný stav nemôže vyhotoviť sťažnosť v listinnej podobe, podá sťažnosť ústne do zápisnice, ktorú o tejto skutočnosti vyhotoví príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. Povinnosť sťažovateľa uviesť náležitosti sťažnosti podľa odsekov 2 a 3 tým nie je dotknutá.
(8)
Ak je sťažnosť podaná právnym zástupcom obvineného alebo odsúdeného, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom18bec) (ďalej len „splnomocnenie“) zastupovať obvineného alebo odsúdeného pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej podobe, postupuje sa pri zastupovaní obvineného alebo odsúdeného podľa osobitného predpisu.18bed) Ak právny zástupca k sťažnosti splnomocnenie nepriloží, organizačná zložka zboru sťažnosť odloží podľa § 65de ods. 1 písm. c).
(9)
Ak je sťažnosť podaná blízkou osobou obvineného alebo odsúdeného, organizačná zložka zboru vyzve obvineného alebo odsúdeného, aby v určenej lehote, nie kratšej ako päť pracovných dní, udelil písomný súhlas s podaním sťažnosti. Súčasne ho poučí, že ak nebude v určenej lehote udelený písomný súhlas s podaním sťažnosti blízkou osobou, sťažnosť odloží podľa § 65de ods. 1 písm. f). Doručením písomného súhlasu s podaním sťažnosti jeho blízkou osobou sa za sťažovateľa považuje tento obvinený alebo odsúdený.
(10)
Sťažnosť za obvineného alebo odsúdeného, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony alebo je mladistvý, môže podať jeho zákonný zástupca.18bf)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18bea až 18bed znejú:
18bea) § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
18beb) § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18bec) § 58 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
18bed) § 23 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
53.
§ 65de vrátane nadpisu znie:
㤠65de
Odloženie sťažnosti
(1)
Organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sťažnosť odloží, ak
a)
neobsahuje náležitosti podľa § 65dc ods. 2 a 3 a v prípade sťažnosti podanej v elektronickej podobe aj podľa § 65dc ods. 4 alebo ods. 5,
b)
od udalosti, ktorej sa sťažnosť týka, uplynulo v deň doručenia sťažnosti viac ako šesť mesiacov,
c)
zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 65dc ods. 8,
d)
ide o sťažnosť toho istého sťažovateľa v tej istej veci a v sťažnosti sa neuvádzajú nové skutočnosti,
e)
zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná orgán činný v trestnom konaní alebo súd,
f)
obvinený alebo odsúdený neudelil písomný súhlas s podaním sťažnosti podľa § 65dc ods. 9,
g)
obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného sťažnosť pred jej vybavením písomne vezme späť.
(2)
Odloženie sťažnosti a dôvody jej odloženia podľa odseku 1 písm. a) až f) organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sťažovateľovi písomne oznámi do desiatich pracovných dní od odloženia sťažnosti, v lehote podľa § 65dg. Ďalšie sťažnosti podľa odseku 1 písm. d) sa neprešetrujú a založia sa k príslušnému spisovému materiálu.“.
54.
V § 65df sa slová „obvineného alebo odsúdeného“ nahrádzajú slovom „sťažovateľa“.
55.
V § 65dg ods. 2 sa za slovami „generálny riaditeľ“ vypúšťa slovo „zboru“ a slovo „sťažovateľovi“ sa nahrádza slovami „obvinenému, odsúdenému alebo právnemu zástupcovi obvineného alebo odsúdeného“.
56.
Doterajší text § 65dh sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je sťažnosť podaná blízkou osobou obvineného alebo odsúdeného, lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného súhlasu obvineného alebo odsúdeného s podaním sťažnosti blízkou osobou organizačnej zložke zboru príslušnej na jej vybavenie.“.
57.
V § 65dj ods. 2 písm. a) sa slovo „sťažovateľa“ nahrádza slovami „obvineného alebo odsúdeného“.
58.
V § 65dj odsek 3 znie:
„(3)
Sťažnosť je vybavená odoslaním záznamu o prešetrení sťažnosti obvinenému, odsúdenému alebo právnemu zástupcovi obvineného alebo odsúdeného alebo osobným prevzatím záznamu obvineným, odsúdeným alebo právnym zástupcom obvineného alebo odsúdeného. Odoslanie alebo prevzatie záznamu o prešetrení sťažnosti musí byť preukázateľné. Odmietnutie prevzatia záznamu obvineným, odsúdeným alebo právnym zástupcom obvineného alebo odsúdeného vyznačí osoba, v ktorej prítomnosti k odmietnutiu prevzatia záznamu došlo, za prítomnosti ďalšej osoby na zázname s uvedením miesta, času, dátumu a podpisom oboch osôb. Ak je sťažnosť podaná blízkou osobou obvineného alebo odsúdeného, záznam o prešetrení sťažnosti sa zasiela blízkej osobe obvineného alebo odsúdeného na vedomie.“.
59.
V § 65dk odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti (ďalej len „žiadosť“), v ktorej obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného vyjadruje nesúhlas s vybavením svojej sťažnosti, môže obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného podať do 15 pracovných dní od doručenia záznamu o prešetrení sťažnosti; na žiadosť podanú po lehote sa neprihliada a vráti sa obvinenému, odsúdenému alebo právnemu zástupcovi obvineného alebo odsúdeného. Proti vybaveniu sťažnosti ministerstvom nemožno podať žiadosť.“.
60.
V § 65dk ods. 2 sa slovo „Sťažovateľ“ nahrádza slovami „Obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného“.
61.
V § 65e ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa o neoprávnené vniknutie do chráneného objektu pokúsi“.
62.
V § 65e ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
odovzdá alebo iným spôsobom sprístupní obvinenému alebo odsúdenému na pracovisku obvinených alebo odsúdených alebo cestou na pracovisko a späť, alebo počas eskorty obvineného alebo odsúdeného, alebo zašle v korešpondencii, alebo v balíku adresovanému obvinenému alebo odsúdenému, alebo iným spôsobom dopraví do chráneného objektu prostriedok audiovizuálnej techniky, lieky, návykové látky,18bi) tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody alebo na ohrozenie bezpečnosti v objektoch ústavu podľa osobitného predpisu,18c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18bi znie:
18bi) § 130 ods. 5 Trestného zákona.“.
63.
V § 67b ods. 1 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „až 5“.
64.
V § 67b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Na zabezpečenie plnenia služobných úloh príslušníkov zboru alebo pracovných úloh zamestnancov zboru môžu príslušníci zboru a zamestnanci zboru, na základe Personálneho rozkazu ministra, ktorým sa vydávajú Tabuľky zloženia a počtov služobných úradov zboru na aktuálny rok, užívať nehnuteľný majetok štátu a hnuteľný majetok štátu v správe generálneho riaditeľstva alebo ústavu, ak ide o príslušníkov zboru služobne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu štátnej služby v rámci zboru alebo o zamestnancov zboru pracovne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu práce v rámci zboru. Užívanie nehnuteľného majetku štátu a hnuteľného majetku štátu nevyhnutného na zabezpečenie plnenia služobných úloh príslušníkov zboru služobne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu štátnej služby v rámci zboru alebo nevyhnutných na zabezpečenie plnenia pracovných úloh zamestnancov zboru pracovne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu práce v rámci zboru, sa nepokladá za výpožičku alebo nájom tohto majetku štátu; za užívanie nehnuteľného majetku štátu a hnuteľného majetku štátu sa neuplatňuje úhrada prevádzkových a materiálno-technických nákladov súvisiacich s plnením úloh zboru.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
65.
V § 68 ods. 4 sa za slová „§ 4 ods. 1 písm. c)“ vkladá čiarka a slová „f) a o)“.
66.
V prílohe sa vypúšťa druhý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.
67.
Slovo „tomfa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „tonfa“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.