186/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

186
ZÁKON
z 10. mája 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 296/2019 Z. z. a zákona č. 535/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa na konci vypúšťa text „(EUA)“.
2.
V § 2 písm. k) sa za slovom „dopravy“ vypúšťa text „(aEUA alebo EUAA)“.
3.
V § 2 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na roky 2021 až 2030 ustanovené osobitným prepisom,1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
1aa) Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).“.
4.
V § 2 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená o) až q).
5.
V § 3 ods. 2 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „a miesto podnikania“ a na konci sa pripája slovo „organizácie“.
6.
V § 3 ods. 2 písm. a) druhom bode sa za slovo „číslo“ vkladá slovo „organizácie“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2066 z 19. decembra 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 (Ú. v. EÚ L 334, 31. 12. 2018) v platnom znení.“.
8.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
9.
V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
10.
V § 3 ods. 3 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
11.
V § 5 ods. 3 písm. e) sa slová „iné kvóty ako kvóty vydané podľa § 14 a 15“ nahrádzajú slovom „kvóty“ a vypúšťajú sa slová „s výnimkou leteckej prevádzky, ak ide o účastníka systému obchodovania“.
12.
V § 5 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a organizácii poverenej ministerstvom správou registra pre kvóty skleníkových plynov (ďalej len „vnútroštátny správca“)“.
13.
V § 6 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a každú významnú zmenu kapacity prevádzky8)“.
14.
V § 6 ods. 1 druhej vete sa za slovom „obchodovania“ vypúšťa čiarka a slová „ak jej prevádzkovateľ nezostane dobrovoľným účastníkom systému obchodovania“.
15.
V § 6 ods. 1 tretej vete sa slová „§ 3 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 3“.
16.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Okresný úrad zruší vydané povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a vyradí prevádzku zo systému obchodovania, ak
a)
prevádzkovanie prevádzky bolo ukončené,8)
b)
prevádzkovanie prevádzky nie je technicky možné8) alebo
c)
prevádzka nespĺňa prahové hodnoty činností uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.“.
17.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak nastanú pochybnosti o zrušení vydaného povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a o vyradení prevádzky zo systému obchodovania, okresný úrad v odôvodnených prípadoch požiada Slovenskú inšpekciu životného prostredia o odborné stanovisko.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
18.
V § 6 ods. 5 druhej vete sa slová „organizácii poverenej ministerstvom správou registra“ nahrádzajú slovami „vnútroštátnemu správcovi“.
19.
V § 6 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
20.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a dobrovoľných účastníkov systému obchodovania“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1122 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie registra Únie (Ú. v. EÚ L 177, 2. 7. 2019) v platnom znení.“.
22.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom systému obchodovania a nie je povinným účastníkom systému obchodovania, podáva vnútroštátnemu správcovi žiadosť o otvorenie účtu v registri podľa osobitného predpisu.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) Prílohy III až VIII delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.“.
23.
V § 7 ods. 5 sa slová „a dobrovoľný účastník systému obchodovania sú povinní“ nahrádzajú slovami „je povinný“ a vypúšťa sa slovo „kvót“.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) Prílohy VI a VII delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.“.
25.
V § 7 odsek 6 znie:
„(6)
Vnútroštátny správca zriadi účet v registri povinnému účastníkovi systému obchodovania do 20 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o zriadenie účtu v registri podľa odseku 5. V konaní o zriadení účtu v registri sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)“.
26.
V § 7 ods. 7 sa slová „účtami kvót“ nahrádzajú slovom „účtami“.
27.
Nadpis § 10 znie: „Pridelenie kvót skleníkových plynov povinným účastníkom a novým účastníkom systému obchodovania“.
28.
V § 10 ods. 1 sa slová „vnútroštátny správca zapíše povinným účastníkom systému obchodovania bezodplatné kvóty v množstve vypočítanom“ nahrádzajú slovami „ministerstvo určuje množstvo kvót, ktoré sa má v príslušnom období prideliť“.
29.
V § 10 ods. 1 druhá veta znie: „Bezodplatné kvóty nemožno prideliť prevádzkovateľovi na časť prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovateľovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhličitého.“.
30.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Pri zvýšení priemernej úrovne činnosti prevádzky, pri znížení priemernej úrovne činnosti prevádzky a pri ukončení činnosti prevádzky sa množstvo bezodplatne pridelených kvót podľa odseku 1 upraví podľa osobitného predpisu.10b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
10b) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1842 z 31. októbra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o ďalšie ustanovenia týkajúce sa úprav súvisiacich s bezodplatným prideľovaním emisných kvót v dôsledku zmien na úrovni činnosti (Ú. v. EÚ L 282, 4. 11. 2019).“.
31.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Nový účastník systému obchodovania predloží ministerstvu žiadosť o pridelenie bezodplatných kvót za prvý kalendárny rok nasledujúci po začiatku bežnej prevádzky podľa osobitného predpisu.8) Súčasťou žiadosti je plán metodiky monitorovania vypracovaný podľa osobitného predpisu8) a správa o overení podľa osobitného predpisu.19)“.
32.
V § 10 odsek 8 znie:
„(8)
Bezodplatné kvóty nemožno prideliť v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená zo systému obchodovania, a v ďalších rokoch obchodovateľného obdobia.“.
33.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Pre obchodovateľné obdobie podľa § 12 ods. 1 sú každoročne na pokyn ministerstva zapísané prevádzkovateľovi lietadla kvóty určené podľa odseku 3.“.
34.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťa slovo „kvót“.
35.
V § 17 ods. 5 sa vypúšťajú slová „potvrdzuje ročné overené emisie v tabuľke overených emisií v registri na základe údajov predložených podľa § 26 ods. 1 písm. m) a“ a slová „písm. s)“ sa nahrádzajú slovami „písm. r)“.
36.
V § 17 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo overovateľ“.
37.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) Čl. 32 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.“.
38.
V § 18 ods. 4 písm. a) sa za slovo „použije“ vkladajú slová „na financovanie projektov na podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,16a) a“, čiarka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „na financovanie opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka,16a)“.
39.
V § 18 ods. 4 písm. b) sa slová „25 %“ nahrádzajú slovami „35 %“.
40.
V § 18 ods. 4 písm. c) sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „10 %“ a slová „podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,16a)“ sa nahrádzajú slovami „zabezpečenie zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase16aa) uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia16ab) prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny zriadenej osobitným predpisom,16ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16aa až 16ac znejú:
16aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018) v platnom znení.
16ab) § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
16ac) § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 6/2022 Z. z.“.
41.
V § 18 odsek 7 znie:
„(7)
Výška použiteľného ročného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4 je 40 %.“.
42.
V § 18 odsek 7 znie:
„(7)
Výška použiteľného ročného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4 je 50 %.“.
43.
V § 18 ods. 8 sa za slovami „odseku 4“ bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „s výnimkou ustanovenia odseku 4 písm. b) a c).“.
44.
V § 20 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inými prepojenými systémami obchodovania“.
45.
V § 20 ods. 4 sa slová „register následne zruší“ nahrádzajú slovami „nesmú byť odovzdané znovu“.
46.
V § 20 ods. 5 prvej vete sa slová „účte kvót“ nahrádzajú slovom „účte“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu9)“.
47.
V § 20 ods. 8 sa slová „iných kvót ako kvót vydaných podľa § 14 a 15“ nahrádzajú slovom „kvót“.
48.
V § 20 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
49.
V § 21 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo dobrovoľný účastník systému obchodovania“.
50.
V § 21 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „pričom povinní účastníci systému obchodovania nemôžu na tento účel použiť priznané jednotky,“.
51.
V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
oznámiť okresnému úradu každú významnú zmenu monitorovacieho plánu podľa osobitného predpisu1a) do 30 dní od tejto zmeny,
e)
oznámiť okresnému úradu zmeny monitorovacieho plánu, ktoré nie sú významné podľa osobitného predpisu,1a) najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.“.
52.
V § 21 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
53.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Prevádzkovateľ prevádzky, ktorej boli pridelené bezodplatné kvóty, je povinný
a)
oznámiť ministerstvu každú významnú zmenu plánu metodiky monitorovania podľa osobitného predpisu8) do 30 dní od tejto zmeny,
b)
oznámiť ministerstvu zmeny plánu metodiky monitorovania podľa osobitného predpisu8) najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka,
c)
predložiť ministerstvu každoročne do 31. januára prostredníctvom elektronického systému overenú správu o úrovni činnosti častí prevádzky za predchádzajúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu.10b)“.
54.
V § 22 štvrtá veta znie: „Okresný úrad v tomto prípade vydá potvrdenie o správnosti správy podľa § 27 ods. 1 písm c) najneskôr do 30. apríla.“.
55.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
56.
V § 24 sa vypúšťa odsek 5.
57.
V § 26 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ostatným členským štátom“.
58.
V § 26 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 21 ods. 4 písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 4 písm. c)“.
59.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až u) sa označujú ako písmená m) až t).
60.
V § 26 ods. 1 písm. r) sa slová „z prevádzky“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel“.
61.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 25a znejú:
25) Príloha IX delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1122 v platnom znení.
25a) Čl. 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/331.“.
62.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) až w), ktoré znejú:
„u)
schvaľuje žiadosť prevádzkovateľa týkajúcu sa rozhodnutia overovateľa nevykonať návštevu na mieste podľa osobitného predpisu,19) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o úrovni činnosti,
v)
schvaľuje žiadosť prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla týkajúcu sa rozhodnutia overovateľa vykonať virtuálnu návštevu na mieste podľa osobitného predpisu,19) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o úrovni činnosti alebo overenie správy prevádzkovateľa lietadla o emisiách,
w)
povoľuje overovateľom virtuálne návštevy na mieste podľa osobitného predpisu,19) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o úrovni činnosti alebo overenie správy prevádzkovateľa lietadla o emisiách.“.
63.
V § 26 ods. 2 sa slová „schému štátnej pomoci“ nahrádzajú slovom „schémy“.
64.
V § 26 odsek 4 znie:
„(4)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví schémy26) a individuálne investičné zámery na financovanie projektov z prostriedkov Modernizačného fondu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
26) Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
65.
V § 27 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vnútroštátnemu správcovi“.
66.
V § 27 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a dobrovoľným účastníkom systému obchodovania“.
67.
V § 27 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
schvaľuje žiadosť prevádzkovateľa týkajúcu sa rozhodnutia overovateľa nevykonať návštevu na mieste podľa osobitného predpisu,26a) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o emisiách,“.
68.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:
„n)
schvaľuje správu o zlepšení podľa osobitného predpisu,26b)
o)
schvaľuje žiadosť prevádzkovateľa týkajúcu sa rozhodnutia overovateľa vykonať virtuálnu návštevu na mieste podľa osobitného predpisu,19) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o emisiách,
p)
povoľuje overovateľom virtuálne návštevy na mieste podľa osobitného predpisu,19) ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o emisiách.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:
26b) Čl. 69 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/2066 v platnom znení.“.
69.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26c znie:
26c) Čl. 70 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/2066 v platnom znení.“.
70.
V § 27 ods. 2 sa slová „a) a e)“ nahrádzajú slovami „a), e), g) a h)“.
71.
V § 28 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo dobrovoľnému účastníkovi systému obchodovania“.
72.
V § 28 ods. 1 druhej vete sa za slovom „prevádzkovateľa“ vypúšťa čiarka a slová „dobrovoľného účastníka systému obchodovania“.
73.
V § 28 ods. 1 tretej vete sa slová „§ 9 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1“.
74.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a § 21 ods. 4“.
75.
V § 28 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a dobrovoľných účastníkov systému obchodovania“.
76.
V § 30 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
77.
V § 30 odsek 2 znie:
„(2)
Správny poriadok sa nevzťahuje na konanie podľa § 9, 10, 14 a 15, § 21 ods. 1 písm. e), § 21 ods. 4 písm. b), § 26 ods. 1 písm. d), § 27 ods. 1 písm. c) a § 31 ods. 8.“.
78.
V § 31 ods. 1 písm. g) a ods. 7 sa slová „§ 24 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 3 písm. d)“.
79.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
správa o zlepšení podľa osobitného predpisu.26b)“.
80.
V § 31 ods. 2 sa vypúšťajú slová „dobrovoľný účastník systému obchodovania,“.
81.
V § 31 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo dobrovoľný účastník systému obchodovania“.
82.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Údaje podľa odseku 1 sa na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva predkladajú s použitím elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou zverejnenej na webovom sídle ministerstva.“.
83.
V § 33 ods. 4 sa nad slovom „predpisom“ odkaz 36 nahrádza odkazom 35.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 sa vypúšťa.
84.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32 až 35, 37, 38, 41 a 42 znejú:
32) Čl. 12 a 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. V. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.
33) Čl. 8 a 14 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.
34) Čl. 10 a 14 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.
35) Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.
37) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.
38) Čl. 11 a 20 nariadenia č. 596/2014 v platnom znení.
41) Nariadenie (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.
42) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení.“.
85.
V prílohe č. 1 tabuľke D prvá veta znie:
„Lety s odletom z letiska alebo s príletom na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, na ktorý sa vzťahuje Zmluva o fungovaní Európskej únie.“.
86.
V prílohe č. 1 tabuľke D písm. i) sa nad slovom „predpisom“ odkaz 31 nahrádza odkazom 43.
87.
V prílohe č. 1 tabuľke D písm. j) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre lety uvedené v písmenách l) a m) alebo uskutočňované z úradného poverenia výhradne na účely dopravy vládnuceho monarchu a jeho najbližšej rodiny, hláv štátov, hláv vlád a ministrov vlád členských štátov, ktoré nemôžu byť na základe tohto bodu vylúčené,“.
88.
V prílohe č. 1 tabuľke D písmeno k) znie:
„k)
od 1. januára 2013 do 31. decembra 2030 lety, ktoré by okrem tohto písmena patrili pod túto činnosť a ktoré vykonáva nekomerčný prevádzkovateľ lietadla prevádzkujúci lety s celkovými ročnými emisiami nižšími ako 1 000 ton za rok [vrátane emisií z letov uvedených v písmenách l) a m)].“.
89.
V prílohe č. 1 sa tabuľka D dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
lety z letísk, ktoré sa nachádzajú vo Švajčiarsku, na letiská nachádzajúce sa v Európskom hospodárskom priestore,
m)
lety z letísk, ktoré sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, na letiská nachádzajúce sa v Európskom hospodárskom priestore.“.
90.
V prílohe č. 1 tabuľke D sa vypúšťa posledná veta.
Čl. II
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 329/2018 Z. z., zákona č. 111/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 67/2021 Z. z., zákona č. 535/2021 Z. z. a zákona č. 66/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ap), ktoré znie:
„ap)
úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia11id) prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny zriadenej osobitným predpisom.11ie)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11id a 11ie znejú:
11id) § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11ie) § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 6/2022 Z. z.“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. ap) sa nad slovo „biomase“ umiestňuje odkaz 11if.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11if znie:
11if) § 18 ods. 4 písm. c) zákona č. 414/2012 Z. z.“.
3.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aq), ktoré znie:
„aq)
financovanie opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka.11ig)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ig znie:
11ig) § 18 ods. 4 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 296/2019 Z. z.“.
4.
Za § 4i sa vkladá § 4j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4j
Úhrada nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase
(1)
Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva požiada fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ap). Žiadosť možno podať na fond do 31. októbra príslušného kalendárneho roka na poskytnutie prostriedkov na nasledujúci kalendárny rok. Žiadosť obsahuje najmä názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, účel a výšku požadovaných prostriedkov. Súčasťou žiadosti je aj návrh rozpočtu na nadchádzajúci rok. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom, žiadosť doplnil.
(2)
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ap); za priame náklady sa považujú osobné náklady, prevádzkové náklady a investičné náklady, náklady na tovary a služby priamo súvisiace so zabezpečením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny.
(3)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. ap) rozhoduje minister, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov fondu.
(4)
Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu.
(5)
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ap) nie je právny nárok.
(6)
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ap) sa nevzťahujú § 6 a 9, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.“.
5.
Za § 15e sa vkladá § 15f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov podľa § 4j ods. 1 možno podať prvýkrát v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
6.
Za § 15f sa vkladá § 15g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov podľa § 4j ods. 1 na rok 2024 možno podať v termíne do 25. februára 2024.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 38 až 41 a 43 a čl. II bodov 2, 3 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a čl. I bodu 42, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.