182/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.2023 do 31.08.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

182
ZÁKON
z 9. mája 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z., zákona č. 351/2022 Z. z., zákona č. 394/2022 Z. z. a zákona č. 181/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka určená diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie na poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „podporné opatrenie“) dieťaťu alebo žiakovi podľa písmen j) až p) a dieťaťu alebo žiakovi, ktorého zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia,“.
3.
V § 2 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až ai) sa označujú ako písmená j) až ah).
4.
V § 2 sa vypúšťa písmeno r).
Doterajšie písmená s) až ah) sa označujú ako písmená r) až ag).
5.
§ 2 sa dopĺňa písmenami ah) a ai), ktoré znejú:
„ah)
segregáciou vo výchove a vzdelávaní konanie alebo opomenutie konania, ktoré je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu2a) a v dôsledku ktorého dochádza alebo by mohlo dôjsť k priestorovému, organizačnému, fyzickému alebo sociálnemu vylučovaniu alebo oddeľovaniu skupiny detí, žiakov, poslucháčov alebo účastníkov výchovy a vzdelávania bez dôvodu, ktorý vyplýva z tohto zákona,
ai)
dodržiavaním zákazu segregácie vo výchove a vzdelávaní prijímanie opatrení na jej predchádzanie a jej elimináciu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 2a ods. 2 a 3 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 6 ods. 4 písm. l) sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením, žiakov so zdravotným znevýhodnením, detí s nadaním a žiakov s nadaním“.
9.
V § 7 odsek 5 znie:
„(5)
Ak škola vzdeláva deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvára pre ne podmienky na základe odporúčaní zariadenia poradenstva a prevencie prostredníctvom
a)
individuálneho vzdelávacieho programu,
b)
vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
c)
vzdelávacích programov zameraných na príslušné nadanie alebo
d)
poskytovaných podporných opatrení.“.
10.
V § 7a ods. 2 sa slová „v súlade s odporúčaniami“ nahrádzajú slovami „na základe odporúčaní“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o žiaka základnej školy najmenej v piatom ročníku alebo o žiaka strednej školy, aj po konzultácii s týmto žiakom.“.
11.
V § 7a ods. 3 sa za slovo „obsahuje“ vkladajú slová „podporné opatrenie a“.
21.
V § 28 ods. 8 druhej vete celom texte sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré nie sú deťmi so zdravotným znevýhodnením, sa zaraďujú do tried spolu s ostatnými deťmi.“.
23.
V § 28 odsek 12 znie:
„(12)
O zaradení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhodne riaditeľ materskej školy na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia poradenstva a prevencie a na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. O zaradení dieťaťa s nadaním rozhodne riaditeľ materskej školy na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie a na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so zdravotným znevýhodnením a dieťa s nadaním. Maximálny počet zaradených detí so zdravotným znevýhodnením a detí s nadaním v jednej triede sú dve.“.
24.
V § 28 ods. 13 prvej vete sa slová „integrovaného dieťaťa nie je na prospech integrovanému dieťaťu alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania“ nahrádzajú slovami „dieťaťa so zdravotným znevýhodnením alebo dieťaťa s nadaním nie je na prospech tomuto dieťaťu“.
32.
V § 29 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
V základnej škole možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník pre
a)
žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy, alebo
b)
žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňa, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.
(10)
V základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník pre
a)
žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek päť rokov, alebo
b)
žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek štyri roky a je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy pred dovŕšením šiesteho roku veku.
(11)
Úvodný ročník možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac desiatich žiakov. Žiaka do úvodného ročníka zaraďuje riaditeľ školy na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie a s vopred prerokovaným informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Na žiaka so všeobecným intelektovým nadaním, ktorý sa vzdeláva v úvodnom ročníku v škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, sa nevzťahuje § 28a. Absolvovanie úvodného ročníka sa nepovažuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní úvodného ročníka žiak pokračuje v prvom ročníku základnej školy v triede spolu s ostatnými žiakmi.“.
Doterajšie odseky 9 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 21.
33.
V § 29 ods. 12 sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním“.
34.
V § 29 ods. 13 druhej vete sa slová „integrovanému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania“ nahrádzajú slovami „žiakovi so zdravotným postihnutím alebo žiakovi s nadaním“.
35.
V § 29 ods. 19 sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“.
36.
V § 30 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vrátane integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“.
37.
V § 31 ods. 1 prvej vete sa za slovo „zástupcu“ vkladajú slová „alebo zástupcu zariadenia“.
39.
V § 31 ods. 3 sa za slová „zástupcu žiaka“ vkladajú slová „alebo zástupcu zariadenia“ a slová „špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám“ sa nahrádzajú slovami „zdravotnému znevýhodneniu a nadaniu“.
40.
V § 31 ods. 4 sa za slová „zástupcu žiaka“ vkladajú slová „alebo zástupcu zariadenia“.
41.
V § 33 ods. 13 sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením a žiaka s nadaním“.
42.
V § 33 ods. 14 sa slová „zamestnanci a školský podporný tím“ nahrádzajú slovami „zamestnanci, školský podporný tím a zdravotnícky pracovník podľa § 152a“.
46.
V § 55 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: „Ak sa vyučovací predmet vyučuje len v prvom polroku, informácia sa uvádza na konci prvého polroka. Ak sa vyučovací predmet vyučuje v prvom polroku aj v druhom polroku alebo len v druhom polroku, informácia sa uvádza na konci druhého polroka.“.
47.
V § 55 ods. 12 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
48.
V § 55 ods. 12 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
49.
V § 55 sa odsek 12 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
„oslobodený“, ak bol žiak oslobodený od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete v plnom rozsahu.“.
50.
V § 55a ods. 2 sa číslo „10“ nahrádza číslom „11“.
51.
V § 55a ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
52.
V § 55a ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
53.
V § 55a ods. 5 písm. c) sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „a b)“.
54.
V § 55a ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo z niektorého vyučovacieho predmetu má hodnotenie „neabsolvoval““.
55.
V § 55a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Vyjadrenie podľa § 55 ods. 12 písm. a), b) alebo písm. d) sa v celkovom hodnotení nezohľadňuje.“.
Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 14.
56.
V § 56 odsek 1 znie:
„(1)
Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie za prvý polrok mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Ak nemožno žiaka podľa § 19 ods. 5 vyskúšať a hodnotiť ani v náhradnom termíne, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Ak nemožno vyskúšať a hodnotiť v náhradnom termíne žiaka, ktorý nie je žiakom podľa § 19 ods. 5, a ide o vyučovací predmet vyučovaný iba v prvom polroku, žiak z vyučovacieho predmetu neprospel.“.
59.
V § 59 odsek 5 znie:
„(5)
Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.“.
60.
V § 59 ods. 8 sa slová „dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo dieťaťa s nadaním“.
65.
V § 61 odsek 1 znie:
„(1)
O prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a dieťaťa s nadaním rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a správy z diagnostického vyšetrenia vydanej zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a dieťaťa s nadaním do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo so vzdelávacím programom zameraným na príslušné nadanie poučí zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.“.
67.
V § 63 odsek 6 znie:
„(6)
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením a uchádzač s nadaním pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia.“.
72.
Pred § 94 vrátane nadpisu prvého oddielu sa vkladá § 93a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠93a
Školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Školami pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú
a)
školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,
b)
školy pre deti a žiakov s nadaním.“.
73.
V § 94 ods. 1 písm. b) druhý bod znie:
„2.
v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy.“.
74.
V § 94 ods. 2 úvodná veta znie: „Pri výchove a vzdelávaní v školách pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a v špeciálnej triede sa vychádza zo vzdelávacích programov pre“ a vypúšťa sa druhá veta.
75.
V § 94 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vzdelávacie programy podľa odseku 2 vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a obsahujú úpravy pre príslušné zdravotné znevýhodnenie. Vzdelávacie programy podľa odseku 2 vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
79.
V § 97 ods. 3 druhej vete sa slová „podľa § 2 písm. k)“ nahrádzajú slovami „so zdravotným znevýhodnením okrem žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa alebo s vývinovými poruchami ľahkého stupňa“.
80.
§ 98 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže pôsobiť aj zdravotnícky pracovník podľa § 152a.“.
82.
V § 107 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s príslušným podporným opatrením“.
84.
V § 108 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
85.
V § 110 ods. 5 a § 111 ods. 5 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.
86.
V § 110 ods. 6 a § 111 ods. 6 sa slová „11 a ods. 13“ nahrádzajú slovami „12 a ods. 14“.
87.
V § 114 ods. 2 a § 117 ods. 4 sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“.
88.
V § 122 ods. 8 sa vypúšťajú slová „podľa § 2 písm. k)“.
92.
V § 130 ods. 8 sa vypúšťajú slová „dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“.
94.
V § 131 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
terapiu,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
97.
V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
príslušné podporné opatrenie uvedené vo vyjadrení podľa § 145b ods. 1.“.
99.
Za § 145 sa vkladajú § 145a a 145b, ktoré vrátane nadpisu nad § 145a znejú:
„Podporné opatrenia
§ 145a
(1)
Podporným opatrením je opatrenie poskytované školou alebo školským zariadením potrebné na to, aby sa dieťa alebo žiak mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.
(2)
Podpornými opatreniami sú:
a)
poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní; poskytovanie zabezpečuje škola, školské výchovno-vzdelávacie zariadenie alebo špeciálne výchovné zariadenia,
b)
poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní; poskytovanie zabezpečuje škola, školské výchovno-vzdelávacie zariadenie alebo špeciálne výchovné zariadenia,
c)
zabezpečenie činností na rozvoj pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo špeciálne výchovné zariadenie,
d)
činnosť na podporu dosahovania školskej spôsobilosti; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zariadenie poradenstva a prevencie alebo liečebno-výchovné sanatórium,
e)
zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem bilingválneho vzdelávania alebo špeciálne výchovné zariadenie,
f)
zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa alebo žiaka; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo špeciálne výchovné zariadenie,
g)
skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,
h)
zabezpečenie vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo vo vzdelávacej oblasti vo vyššom ročníku; poskytovanie zabezpečuje základná škola, základná škola pre žiakov s nadaním, stredná škola alebo stredná škola pre žiakov s nadaním,
i)
zabezpečenie osobitných foriem komunikácie dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo so školským zariadením; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,
j)
činnosť na podporu sociálneho zaradenia; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,
k)
činnosť na podporu predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku základnej školy alebo strednej školy; poskytovanie zabezpečuje základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zariadenie poradenstva a prevencie alebo špeciálne výchovné zariadenie,
l)
špecializované kariérové poradenstvo; poskytnutie zabezpečuje základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo zariadenie poradenstva a prevencie,
m)
zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo špeciálne výchovné zariadenie,
n)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo špeciálne výchovné zariadenie,
o)
zabezpečenie sebaobslužných úkonov podľa osobitného predpisu80c) v čase výchovno-vzdelávacieho procesu; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,
p)
poskytnutie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo špeciálne výchovné zariadenie,
q)
zabezpečenie úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdanie zručností; poskytovanie zabezpečuje škola alebo špeciálne výchovné zariadenie,
r)
odstraňovanie fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia a organizačných bariér pri výchove a vzdelávaní; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,
s)
zabezpečenie diétneho stravovania; poskytnutie zabezpečuje zariadenie školského stravovania,
t)
prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,
u)
krízová intervencia; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, centrum poradenstva a prevencie alebo špeciálne výchovné zariadenia.
(3)
Ministerstvo školstva vedie a zverejňuje na ním určenom webovom sídle katalóg podporných opatrení. Katalóg podporných opatrení obsahuje najmä
a)
názov podporného opatrenia,
b)
opis podporného opatrenia,
c)
cieľovú skupinu podporného opatrenia,
d)
personálne zabezpečenie podporného opatrenia,
e)
formu poskytovania podporného opatrenia,
f)
odporúčaný rozsah podporného opatrenia.
§ 145b
(1)
Podporné opatrenie sa poskytuje na základe vyjadrenia
a)
pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ alebo školský špeciálny pedagóg, vyjadrenia odborného zamestnanca školy alebo vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie v rámci odbornej činnosti podľa § 131 ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. d) alebo ods. 6 písm. d), ak ide o podporné opatrenie podľa § 145a ods. 2 písm. a), c), e), f), j), k), n), q), r), alebo písm. s), alebo
b)
zariadenia poradenstva a prevencie v rámci odbornej činnosti podľa § 131 ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. d) alebo ods. 6 písm. d), ak ide o podporné opatrenie podľa § 145a ods. 2 písm. b), d), g), h), i), l), m), o) alebo písm. p).
(2)
O vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia môže riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia požiadať zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, plnoletý žiak, zástupca zariadenia alebo pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Ak ide o dieťa alebo o neplnoletého žiaka, o vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie na účel poskytnutia podporného opatrenia možno požiadať len s informovaným súhlasom jeho zákonného zástupcu. O vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia a o poskytnutie podporného opatrenia možno požiadať písomne. Škola alebo školské zariadenie môže umožniť požiadať o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia alebo o poskytnutie podporného opatrenia aj elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu použitím informačného systému.
(3)
Ak nie je možné vyjadriť sa na účel poskytnutia podporného opatrenia v škole alebo v školskom zariadení, ktoré nie je zariadením poradenstva a prevencie, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia požiada o vyjadrenie zariadenie poradenstva a prevencie.
(4)
Vyjadrenie obsahuje návrh podporného opatrenia spolu s navrhovaným rozsahom jeho poskytnutia. Vyjadrenie sa poskytuje žiadateľovi; ak o vyjadrenie požiadal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, poskytuje sa aj zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, zástupcovi zariadenia alebo plnoletému žiakovi.
(5)
Ak ide o podporné opatrenie, ktorým je poskytnutie zdravotnej starostlivosti, na jeho navrhnutie sa vyžaduje aj písomné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
(6)
Dieťa alebo žiak má právo na poskytnutie podporného opatrenia uvedeného vo vyjadrení.
(7)
Na základe vyjadrenia môže riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia o poskytnutie podporného opatrenia požiadať ten, komu bolo vyjadrenie poskytnuté.
(8)
K návrhu podporného opatrenia uvedeného vo vyjadrení a k navrhovanému rozsahu jeho poskytovania sa riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia písomne vyjadrí s ohľadom na personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky školy alebo školského zariadenia na poskytnutie podporného opatrenia. Písomné vyjadrenie riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia poskytuje osobám podľa odseku 7 do 10 dní odo dňa, kedy bol požiadaný o poskytnutie podporného opatrenia, v odôvodnenom prípade do 20 dní.
(9)
Škola alebo školské zariadenie zabezpečí poskytnutie podporného opatrenia, ak má podľa písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia na jeho poskytnutie v navrhovanom rozsahu personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky. Ak škola alebo školské zariadenie podľa písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia nemá personálne, priestorové, materiálno-technické alebo finančné podmienky na poskytnutie podporného opatrenia v navrhovanom rozsahu a nemá možnosť ich zabezpečiť, ten, kto požiadal o poskytnutie podporného opatrenia, môže požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o preskúmanie písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Orgán miestnej štátnej správy v školstve preskúma písomné vyjadrenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia do 30 dní odo dňa, kedy bol požiadaný o preskúmanie, a na tento účel si môže vyžiadať vyjadrenie Štátnej školskej inšpekcie.
(10)
Ak príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve zistí, že písomné vyjadrenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia
a)
je opodstatnené, vykoná všetky potrebné úkony na zabezpečenie poskytnutia podporného opatrenia v najlepšom záujme dieťaťa alebo žiaka prednostne v škole alebo v školskom zariadení, ktoré navštevuje,
b)
nie je opodstatnené, určí, že škola alebo školské zariadenie je povinné poskytnúť podporné opatrenie v navrhovanom rozsahu.
(11)
Ak príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve zistí, že nie je možnosť zabezpečiť poskytnutie podporného opatrenia podľa odseku 10 písm. a), bezodkladne požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti poradenstva a prevencie, ktorá určí spôsob poskytnutia podporného opatrenia v najlepšom záujme dieťaťa alebo žiaka a poskytne škole alebo školskému zariadeniu, ktoré dieťa alebo žiak navštevuje, súčinnosť pri zabezpečení jeho poskytnutia.
(12)
Poskytnuté podporné opatrenie možno prehodnotiť z hľadiska napĺňania jeho účelu. Pri prehodnotení poskytnutého podporného opatrenia sa postupuje podľa odsekov 2 až 11.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80c znie:
80c) Časť I prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.“.
104.
V § 160 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.
107.
Za § 161r sa vkladajú § 161s a 161t, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠161s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
O podporné opatrenie podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona možno požiadať najskôr 1. septembra 2023.
(2)
Činnosť vykonávaná školou alebo školským zariadením podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona, ktorej obsah zodpovedá niektorému podpornému opatreniu podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona, sa považuje za poskytovanie podporného opatrenia podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona.
(3)
Úvodný ročník podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona možno zriadiť od 1. septembra 2023. Zápis do úvodného ročníka zriadeného od školského roka 2023/2024 sa koná od 1. júla 2023 do 31. júla 2023; riaditeľ školy rozhodne o prijatí do 15. augusta 2023.“.
109.
V prílohe sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv.1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).“.
Doterajší druhý bod až šiesty bod sa označujú ako tretí bod až siedmy bod.
Čl. III
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 224/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 414/2021 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z. a zákona č. 389/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13a ods. 2 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.
2.
V § 13a sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
supervízora.“.
3.
V § 13b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť supervízora, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti najviac v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4.
V § 13b ods. 4 sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „až 3“.
Čl. IV
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 507/2021 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 394/2022 Z. z., zákona č. 396/2022 Z. z. a zákona č. 181/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
V § 6 ods. 3 písm. d) sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami24)“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
6.
V § 6 ods. 3 písm. e) sa slová „mimoriadnym nadaním a talentom25)“ nahrádzajú slovom „nadaním“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.
8.
V § 6 ods. 8 písm. h) ôsmom bode sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením a deti a žiakov s nadaním“.
15.
V § 6 ods. 12 písm. i) treťom bode a § 9 ods. 12 písm. i) treťom bode sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním“.
16.
V § 6 ods. 12 písm. i) ôsmom bode sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením“.
20.
V § 9 ods. 4 sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,24) detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25)“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením a detí a žiakov s nadaním“.
Čl. V
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 371/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 507/2021 Z. z. a zákona č. 394/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod až šestnásty bod sa označujú ako druhý bod až pätnásty bod.
3.
V § 3 ods. 2 písm. a) desiaty bod znie:
„10.
príspevok na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „podporné opatrenie“),“.
5.
V § 4 ods. 12, § 6 ods. 1 a § 7 ods. 7 sa slová „§ 4a až“ nahrádzajú slovami „§ 4aa až“.
6.
§ 4a sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b sa vypúšťa.
7.
V § 4aa sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu, ak ide o školu, v ktorej výchovu a vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečil regionálny úrad podľa osobitného predpisu22daa) na účel poskytovania podporného opatrenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22daa znie:
22daa) § 145b ods. 10 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 182/2023 Z. z.“.
8.
§ 4e vrátane nadpisu znie:
㤠4e
Príspevok na podporné opatrenie
(1)
Ministerstvo môže na účel poskytovania podporných opatrení a na účel poskytovania odborných činností podpornej úrovne prvého stupňa a druhého stupňa v systéme poradenstva a prevencie prideliť podľa metodiky schválenej na príslušný školský rok z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na úhradu nákladov na
a)
pedagogického asistenta,
b)
školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca na zabezpečenie poskytovania činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie,
c)
zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom ani odborným zamestnancom, a v škole alebo v školskom zariadení zabezpečuje pre dieťa alebo pre žiaka vykonávanie sebaobslužných úkonov,
d)
zdravotníckeho pracovníka,
e)
vzdelávanie zamestnancov školy zamerané na poskytovanie podporných opatrení,
f)
skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
(2)
Ministerstvo môže na účel poskytovania podporných opatrení prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka na základe skutočnej potreby zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia, ktorý o to požiada, príspevok na
a)
špeciálne edukačné publikácie a kompenzačné pomôcky,
b)
odstraňovanie fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia,
c)
úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdanie zručností,
d)
zabezpečenie diétneho stravovania.
(3)
Žiadosť podľa odseku 2, ktorú predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu, obsahuje najmä
a)
návrh príslušného podporného opatrenia uvedený v príslušnom vyjadrení,
b)
predpokladané náklady.
(4)
Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky podľa odseku 1 alebo odseku 2, ich výšku, konkrétny účel a názvy príslušných škôl a školských zariadení; ak ide o finančné prostriedky podľa odseku 1, zverejňuje aj metodiku prideľovania finančných prostriedkov.
(5)
Finančné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 možno použiť len na účel zverejnený podľa odseku 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22g až 22i sa vypúšťajú.
11.
V § 6a ods. 1 sa slová „§ 4a, § 4ab až“ nahrádzajú slovami „§ 4ab až“.
14.
V § 6b ods. 7 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).
21.
V § 7 ods. 8 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
22.
V § 7 ods. 11 sa slová „§ 4a až 4d“ nahrádzajú slovami „§ 4aa až 4e“.
23.
V § 7 ods. 12 písm. a) a ods. 13 sa slová „§ 4a až 4d“ nahrádzajú slovami „§ 4aa až 4e“.
24.
V § 7 ods. 16 sa slová „§ 4a, § 4aa, § 4c, § 4d,“ nahrádzajú slovami „§ 4aa, § 4c, § 4d, § 4e ods. 3,“.
25.
V § 7 ods. 17 sa slová „§ 4a až 4e“ nahrádzajú slovami „§ 4aa až 4d“.
26.
V § 8b ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú tretí bod až piaty bod.
Doterajší šiesty bod až desiaty bod sa označujú ako tretí bod až siedmy bod.
27.
V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod až jedenásty bod sa označujú ako druhý bod až desiaty bod.
28.
V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťa ôsmy bod.
Doterajší deviaty bod a desiaty bod sa označujú ako ôsmy bod a deviaty bod.
29.
V § 8b ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
príspevku na podporné opatrenie,“.
30.
V § 8c sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
nákladov na podporné opatrenie, ktorým je doučovanie alebo poskytovanie kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy.“.
31.
V § 8c sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Žiadosť zriaďovateľa na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. c) obsahuje najmä
a)
návrh príslušného podporného opatrenia uvedený v príslušnom vyjadrení,
b)
predpokladané náklady.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.
32.
V § 8c ods. 6 písm. a) a ods. 8 celom texte sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo písm. c)“.
34.
Za § 9o sa vkladá § 9p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona sa do 31. augusta 2024 poskytujú podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, je možné do 31. augusta 2024 použiť aj na zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona.
(3)
Príspevok na podporné opatrenie na úhradu nákladov na pedagogického asistenta a príspevok na podporné opatrenie na úhradu nákladov na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona sa poskytujú od 1. septembra 2024.“.
Čl. VI
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 414/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 128/2022 Z. z. a zákona č. 136/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 10 ods. 2 sa slová „školy, školského zariadenia a triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školského zariadenia, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo triedy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením“ a slová „triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ sa nahrádzajú slovami „triede pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením“.
7.
V § 11 ods. 2 sa slová „školy, školského zariadenia alebo triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školského zariadenia, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo triedy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením“.
9.
V § 21 ods. 3 písm. a) celom texte sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním“.
23.
V § 43 ods. 1 písm. g) sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením“.
26.
V § 82 ods. 4 prvej vete sa za slovo „zamestnancom“ vkladajú slová „alebo s odborným zamestnancom“.
28.
V § 83 ods. 3 prvej vete sa slová „škole, školskom zariadení alebo v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „škole pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školskom zariadení, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo v triede pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením“.
Čl. VII
Zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. V sa vypúšťajú slová „čl. I bodu 38 a čl. III bodu 11 § 13 ods. 14 písm. c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023,“ a slová „bodov 77, 79 a 95“ sa nahrádzajú slovami „bodov 38, 77, 79 a 95 a čl. III bodu 11 § 13 ods. 14 písm. c)“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 6, 7, 12 až 20, 22, 25 až 31, 38, 43 až 45, 57, 58, 61 až 64, 66, 68 až 71, 76 až 78, 81, 83, 89 až 91, 93, 95, 96, 98, 100 až 103, 105, 106, § 161t v bode 107 a bodu 108, čl. II, čl. IV bodov 1 až 4, 7, 9 až 14, 17 až 19 a 21 až 32, čl. V bodov 1, 4, 12, 13, 15 až 20 a 33, čl. VI bodov 1, 3, 4, 10 až 22, 24, 25, 27 a 29, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čl. V bodov 9 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2026 a čl. VI bodov 5, 6 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2029.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.