173/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

173
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 28. apríla 2023
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii
a)
učiteľ sú uvedené v prílohe č. 1,
b)
majster odbornej výchovy sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
vychovávateľ sú uvedené v prílohe č. 3,
d)
korepetítor sú uvedené v prílohe č. 4,
e)
školský tréner sú uvedené v prílohe č. 5,
f)
pedagogický asistent sú uvedené v prílohe č. 6,
g)
zahraničný lektor sú uvedené v prílohe č. 7,
h)
školský špeciálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 8,
i)
školský digitálny koordinátor sú uvedené v prílohe č. 9,
j)
učiteľ profesijného rozvoja sú uvedené v prílohe č. 10.
(2)
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v kategórii
a)
učiteľ sú uvedené v prílohe č. 1,
b)
majster odbornej výchovy sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
vychovávateľ sú uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii
a)
psychológ a školský psychológ sú uvedené v prílohe č. 11,
b)
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 12,
c)
kariérový poradca sú uvedené v prílohe č. 13,
d)
logopéd a školský logopéd sú uvedené v prílohe č. 14,
e)
liečebný pedagóg sú uvedené v prílohe č. 15,
f)
sociálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 16.
(4)
Príbuznosť študijných odborov, študijných programov a odborov vzdelávania, ktoré sú kvalifikačným predpokladom na vyučovanie predmetov v hudobnom odbore základnej umeleckej školy, je uvedená v prílohe č. 17.
(5)
Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie kvalifikačných predpokladov, sú uvedené v prílohe č. 18.
§ 2
(1)
Kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca sa posudzujú pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu pedagogického zamestnanca podľa príloh č. 1 až 10. Získané vzdelanie sa porovnáva s požadovaným vzdelaním na základe dokladu o získanom vzdelaní, ktorým je pri posudzovaní
a)
úplného stredného odborného vzdelania
1.
vysvedčenie o maturitnej skúške,
2.
vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list,
3.
vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške alebo
4.
vysvedčenie o maturitnej skúške a osvedčenie o úplnej kvalifikácii1) vydané oprávnenou vzdelávacou inštitúciou,2)
b)
vyššieho odborného vzdelania vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom,
c)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa
1.
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,
2.
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania alebo
3.
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané vysokou školou a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania, ak ide o majstra odbornej výchovy,
d)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
1.
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,
2.
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania alebo
3.
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané vysokou školou a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania, ak ide o vyučovanie odborných vyučovacích predmetov alebo o praktické vyučovanie.
(2)
Kvalifikačné predpoklady odborného zamestnanca sa posudzujú pre príslušnú kategóriu odborného zamestnanca podľa príloh č. 11 až 16. Získané vzdelanie sa porovnáva s požadovaným vzdelaním na základe dokladu o získanom vzdelaní, ktorým je
a)
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu alebo
b)
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania.
(3)
Ak nie je možné posúdiť kvalifikačné predpoklady podľa odsekov 1 a 2 len na základe dokladov uvedených v prílohách č. 1 až 16 a 18, k príslušnému dokladu o získanom vzdelaní sa prikladá aj informácia o obsahu záverečnej skúšky.
(4)
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa cudzieho jazyka okrem jazykovej prípravy v cudzom jazyku v materskej škole sa posudzujú na základe porovnania získaného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a požadovaného vzdelania podľa prílohy č. 1 na základe dokladu o získanom vzdelaní, ktorým je
a)
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,
b)
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania,
c)
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške alebo
d)
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov organizovaného vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré bolo uskutočnené na území Slovenskej republiky, a doklad o vykonaní záverečnej skúšky v tejto vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania z príslušného cudzieho jazyka najmenej na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
(5)
Na posudzovanie kvalifikačných predpokladov na účel splnenia podmienky výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona sa vzťahujú odseky 1 až 3 rovnako.
§ 3
(1)
Ak ide o učiteľa, vychovávateľa alebo o majstra odbornej výchovy, kvalifikačné predpoklady vrátane dĺžky výkonu pracovnej činnosti podľa § 4 sa posudzujú aj s ohľadom na
a)
druh školy a typ školy alebo na druh školského zariadenia a
b)
poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
(2)
Ak ide o učiteľa odborných vyučovacích predmetov, kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj porovnaním obsahu vyučovaných predmetov podľa školského vzdelávacieho programu a obsahu získaného vzdelania.
(3)
Ak ide o majstra odbornej výchovy alebo o pedagogického zamestnanca pracoviska praktického vyučovania, kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj porovnaním odboru vzdelávania, v ktorom majster odbornej výchovy alebo pedagogický zamestnanec pracoviska praktického vyučovania poskytuje výchovu a vzdelávanie, a obsahu získaného vzdelania.
(4)
Ak odbor vzdelávania, v ktorom má učiteľ strednej školy alebo majster odbornej výchovy vykonávať pracovnú činnosť, nie je uvedený v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, kvalifikačné predpoklady sa posudzujú podľa skupiny odborov vzdelávania.
(5)
Ak ide o pedagogického zamestnanca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“), kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj s ohľadom na poskytovanie výchovy v špecializovanej samostatnej skupine pre
a)
deti s poruchami správania alebo
b)
deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo že boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin.
(6)
Ak ide o odborného zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, rozsah požadovaného vzdelania, ktorý tvoria kvalifikačné predpoklady, sa posudzuje aj s ohľadom na vykonávanie odborných činností, ktoré tvoria druh sociálnej služby alebo ktorými sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnej pomoci a s ohľadom na vekovú skupinu detí v tomto zariadení.
§ 4
(1)
Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa posudzuje na základe dokladov, ktorými sú
a)
doklad o každom pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovná činnosť odborného zamestnanca,
b)
pracovný posudok vydaný každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovná činnosť odborného zamestnanca, alebo
c)
potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovná činnosť odborného zamestnanca.
(2)
Vykonanie prvej atestácie učiteľa profesijného rozvoja sa posudzuje na základe dokladu, ktorým je
a)
osvedčenie o vykonaní prvej atestácie alebo
b)
iný doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa § 90 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona.
§ 5
(1)
Pri posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov na základe dokladu uvedeného v prílohe č. 18 alebo obsahu študijného programu sa porovnáva obsah absolvovaného vzdelávania s obsahom
a)
profesijného štandardu pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca,
b)
štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu a
c)
vyučovacieho predmetu, skupiny vyučovaných predmetov alebo vzdelávacej oblasti.
(2)
Ak sa posudzujú kvalifikačné predpoklady na základe dokladu o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v inom štáte, pri posúdení sa postupuje podľa výroku rozhodnutia orgánu, ktorý doklad o uznaní odbornej kvalifikácie vydal.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.
Ján Horecký v. r.
1)
§ 19 ods. 1 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 15 ods. 1 až 3 zákona č. 568/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.