172/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

172
ZÁKON
z 3. mája 2023,
ktorým sa mení zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 222/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 417/2020 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z. a zákona č. 65/2023 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 5 sa suma „50 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
2.
V § 6 ods. 7 sa suma „697 490 eur“ nahrádza sumou „1 394 980 eur“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.