Predpis bol zrušený predpisom 368/2023 Z. z.

171/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2023 do 30.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

171
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 17. mája 2023
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú:
a)
7,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b)
10,90 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c)
16,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2023.
Soňa Gaborčáková v. r.