16/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

16
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. januára 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Dodávateľ elektriny, ktorý nemal pre rok 2022 schválené maximálne ceny za elektrinu pre dodávku elektriny malému podniku rozhodnutím úradu, určí výšku maximálnej ceny za elektrinu pre každú sadzbu osobitne najviac vo výške maximálnej ceny za elektrinu určenej dodávateľom elektriny poslednej inštancie podľa tohto nariadenia vlády; pri viacerých dodávateľoch elektriny poslednej inštancie sa pre určenie maximálnej ceny za elektrinu použije výška maximálnej ceny za elektrinu dodávateľa elektriny poslednej inštancie pôsobiaceho na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza odberné miesto.“.
2.
V § 1 ods. 4 sa za slová „kompenzácie pre tohto dodávateľa elektriny“ vkladajú slová „od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“.
3.
V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Dodávateľ plynu, ktorý nemal rozhodnutím úradu schválené maximálne sadzby za plyn v roku 2022, určí výšku sadzby za plyn v roku 2023 pre každú tarifu dodávky plynu osobitne maximálne vo výške sadzby za plyn v roku 2023 určenej dodávateľom plynu poslednej inštancie podľa tohto nariadenia vlády.“.
4.
V § 2 ods. 4 sa za slová „kompenzácie pre tohto dodávateľa plynu“ vkladajú slová „od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“.
5.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa slovo „regionálnej“.
6.
V § 4 ods. 2 sa za slová „kompenzácie pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy“ vkladajú slová „od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.