139/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

139
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. apríla 2023,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2023 Z. z. sa mení takto:
§ 3 až 5 vrátane nadpisov znejú:
㤠3
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny pre odberateľov elektriny
(1)
Výška tarify za straty pri distribúcii elektriny koncovým odberateľom elektriny v domácnosti a ostatným koncovým odberateľom elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022 vo výške uvedenej v rozhodnutí úradu platnom pre kalendárny rok 2022 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.
(2)
Rozdiel medzi nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny za tarifu za straty pri distribúcii na základe tarify za straty pri distribúcii elektriny schválenej alebo určenej úradom pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy na rok 2023 a nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny na základe výšky tarify za straty pri distribúcii elektriny stanovenej podľa odseku 1 je predmetom priebežnej kompenzácie od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca a pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy do 45 dní po konci kalendárneho mesiaca na základe distribuovaného množstva elektriny koncovým odberateľom elektriny v domácnosti a ostatným koncovým odberateľom elektriny za daný mesiac. Po vyúčtovaní skutočného distribuovaného množstva elektriny za rok 2023 dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto odseku.
§ 4
Tarifa za systémové služby pre odberateľov elektriny
(1)
Výška tarify za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022, stanovenej úradom vo výške 6,2976 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.
(2)
Rozdiel medzi nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny za tarifu za systémové služby na základe tarify za systémové služby schválenej alebo určenej úradom pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy na rok 2023 a výnosmi prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe výšky tarify za systémové služby stanovenej na základe odseku 1 je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca na základe dodaného množstva elektriny koncovým odberateľom elektriny v domácnosti a ostatným koncovým odberateľom elektriny za daný mesiac. Po vyúčtovaní skutočného dodaného množstva elektriny za rok 2023 dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto odseku.
§ 5
Tarifa za prevádzkovanie systému pre odberateľov elektriny
(1)
Výška tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2023, ktorá sa uplatňuje pre odberné miesta skupiny 1 podľa osobitného predpisu1) koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny a nové odberné miesta bez histórie koncovej spotreby elektriny za rok 2022 koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny, je na úrovni roka 2022, stanovenej úradom vo výške 15,9000 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.
(2)
Výška tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2023, ktorá sa uplatňuje pre odberné miesta skupiny 2 podľa osobitného predpisu2) koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny, je na úrovni roka 2022, stanovenej úradom vo výške 11,9000 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.
(3)
Výška tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2023, ktorá sa uplatňuje pre odberné miesta skupiny 3 podľa osobitného predpisu3) koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny, je na úrovni roka 2022, stanovenej úradom vo výške 1,1870 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.
(4)
Rozdiel medzi nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny za tarifu za prevádzkovanie systému na základe tarify za prevádzkovanie systému schválenej alebo určenej úradom na rok 2023 a nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny na základe výšky tarify za prevádzkovanie systému stanovenej na základe odsekov 1 až 3 je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca na základe dodaného množstva elektriny koncovým odberateľom elektriny v domácnosti a ostatným koncovým odberateľom elektriny za daný mesiac. Po vyúčtovaní skutočného dodaného množstva elektriny za rok 2023 dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto odseku. Finančné prostriedky sú na účet organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na financovanie nákladov zohľadnených v tarife za prevádzkovanie systému poskytnuté podľa § 12 ods. 12 zákona.“.


Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:
1) § 12 ods. 16 písm. c) prvý bod vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 477/2021 Z. z.
2) § 12 ods. 16 písm. c) druhý bod vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 477/2021 Z. z.
3) § 12 ods. 16 písm. c) tretí bod vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 477/2021 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2023.
Eduard Heger v. r.