125/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

125
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. apríla 2023,
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Pramenná oblasť Rimavy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Vyhlasuje sa chránený areál Pramenná oblasť Rimavy (ďalej len „chránený areál“). Celý chránený areál je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0225 Muránska planina podľa osobitného predpisu1) a Chráneného vtáčieho územia Muránska planina – Stolica podľa osobitného predpisu.2) Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Chránený areál sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec.
(2)
Celková výmera chráneného areálu je 2 058,67 ha.
(3)
Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice chráneného areálu do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Banská Bystrica a Okresnom úrade Rimavská Sobota.
§ 3
(1)
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia chráneného areálu upravuje program starostlivosti o chránené územie podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 4
(1)
Na území chráneného areálu platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
(2)
Zákazy a obmedzenia podľa § 14 zákona na území chráneného areálu platia celoročne.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2023.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 125/2023 Z. z.
VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU

Popis hranice chráneného areálu


Chránený areál je obklopený zo všetkých strán Národným parkom Muránska planina a jeho ochranným pásmom. Hranice chráneného areálu sú zo západnej, severnej a východnej časti totožné s hranicou Národného parku Muránska planina – a z južnej časti sú totožné s hranicou ochranného pásma Národného parku Muránska planina.
Hranica chráneného areálu začína v doline vodného toku Rimava a vychádza z miesta, kde sa dotýkajú hranice národného parku s jeho ochranným pásmom a kde sa lesná cesta rozdvojuje do Rovňanskej doliny a do doliny Kačkava a zároveň križuje potok Kačkava v mieste križovania potoka s lesnou cestou. Odtiaľ postupuje ľavým okrajom lesnej cesty popri vodnom toku Rimava severozápadným smerom až po sútok Rimavy so Strieborným potokom, ktorý je jej pravostranným prítokom. Od tohto miesta pokračuje pravým brehom Strieborného potoka hore dolinou až po križovanie s lesnou cestou. Ďalej pokračuje pravým okrajom lesnej cesty vedúcej pravým brehom Strieborného potoka až po severný roh porastu č. 235, potom jeho severozápadnou hranicou na hrebeň a ďalej vedie okrajom lesných porastov lesného celku Lesy Tisovec obchádzajúc sedlo Strieborná (986 m) po pravej strane, sedlom severne pod kótou Kučalach (1141 m), až po severný roh porastu č. 375, kde odbočuje okrajom lesných porastov lesného celku Michalová a katastrálnou hranicou medzi katastrami Pohronská Polhora a Tisovec smerom na sever, obchádzajúc roztrúsené staré usadlosti po pravej strane až po porast č. 220 patriaci do lesného celku Neštátne lesy Tisovec. Južným okrajom tohto porastu sa hranica stáča v pravom uhle na východ a kopíruje hranice lesných porastov lesného celku Neštátne lesy Tisovec smerom na juh a juhozápad až po lesnú cestu, odkiaľ pokračuje súbežne s touto cestou okrajom lesných porastov až po porast č. 216, kde sa vzďaľuje od lesnej cesty a smerom na sever kopíruje hranice lesného celku Neštátne lesy Tisovec až po lesnú cestu pri severnom rohu porastu č. 215 (turistickú trasu značenú zelenou značkou, ktorá vedie k lomu na Burde), obchádzajúc po pravej strane lokalitu Roveň. V tomto bode hranica chráneného areálu odbočuje v pravom uhle na východ lemujúc hranice lesných porastov lesného celku Závadka nad Hronom, potom lesného celku Neštátne lesy Tisovec až po križovatku lesných ciest a zároveň križovatku turistickej trasy v sedle Burda označenej žltou a zelenou značkou. Odtiaľ sa stáča na juhovýchod okrajom lesných porastov, križuje lesnú cestu, potom sa k nej vracia z opačnej strany, ďalej vedie južným smerom touto lesnou cestou medzi lokalitami Roveň a Vysoký vrch (1262 m) po rozdvojenie lesnej cesty a ďalej cestou pomedzi porasty č. 203 a 204 až po pastevnou činnosťou obhospodarovanú lokalitu Kľak. Pokračuje východným smerom hranicou lesných porastov až po porast č. 153, kde pokračuje hranicou medzi porastmi č. 153 a 152 k lesnej ceste, ktorá vedie dolinou potoka Hlboká. Postupuje touto lesnou cestou popri potoku až po porast č. 611, obchádza ho smerom na sever až po hraničný kopec č. 126 a pokračuje ďalej juhozápadne krajom porastov lesného celku Neštátne lesy Tisovec pozdĺž lokality „Nad Hlbokou“, križujúc dolinu Černákova, znova sa stáča na sever popri kóte Grúň (920 m) a krajom lesných porastov prechádza až k hornému toku potôčika v Hrdzavom. Odtiaľ sa vracia juhovýchodným smerom lesnou cestou cez porasty č. 114 a 113, vedie okrajom porastov č. 111 a 110, znova lesnou cestou západne popod kótu Hajnáš (1019 m). Z lesnej cesty sa oddeľuje v lokalite Paseka a kopíruje hranice lesných porastov obchádzajúc lokalitu Kozí chrbát až po lesnú cestu v doline Slávča, kde sa stáča na severozápad a v smere proti toku sleduje hranicu lesných porastov až po odvozné miesto, kde prekračuje cestu vedľa porastu č. 37 a vracia sa krajom lesných porastov smerom na juh lokalitou Cicúňovo, až po lesnú cestu v Šendľovej dolinke. Touto cestou vedie ďalej na východ popri toku do doliny Slávča, kde odbočuje smerom na sever lesnou cestou až k porastu č. 83, ďalej prekračuje cestu aj potok a vedie dolinkou bezmenného toku hranicou lesného porastu č. 86, potom pomedzi porasty č. 84, 85, 93 a 96 až k porastu č. 94. Jeho krajom pokračuje juhovýchodne až do doliny Rimava do východiskového bodu.

Zoznam parciel chráneného areálu
Okres Rimavská Sobota
Katastrálne územie Tisovec
6348, 6354/1, 6354/2, 6356/1, 6356/2, 6356/3, 6362, 6365, 6366, 6368, 6373/1, 6373/2, 6374, 6376/2, 6376/3, 6377/1, 6377/2, 6377/3, 6377/4, 6379, 6384/1, 6386/2, 6392/1, 6392/2, 6392/3, 6401, 6405/2, 6408/1, 6409, 6417/2, 6420, 6424, 6425, 6426, 6428, 6430, 6432/1, 6432/2, 6433, 6437, 6439/1, 6439/2, 6439/3, 6439/4, 6444/1, 6444/2, 6444/3, 6445, 6451, 6455, 6456, 6461, 6463/2, 6469, 6476, 6477, 6478, 6479, 6483, 6488, 6500, 6501, 6502/1, 6502/2, 6502/3, 6502/4, 6502/5, 6502/6, 6502/7, 6502/8, 6504, 6510, 6512, 6520, 6521/1, 6521/2, 6521/3, 6521/4, 6526, 6527, 6533, 6535, 6541, 6543, 6548, 6553/1, 6553/2, 6553/3, 6562, 6564/1, 6564/2, 6564/3, 6569, 6570, 6571, 6573, 6575/1, 6575/2, 6579, 6582, 6587, 6590/1, 6590/2, 6590/3, 6593, 6597/1, 6597/2, 6597/5, 6599/1, 6599/2, 6600/1, 6600/2, 6601, 6602, 6604, 6605, 6606/1, 6606/2, 6610, 6612, 6615/1, 6615/2, 6621, 6629, 6632, 6638/1, 6642, 6646/1, 6646/2, 6646/3, 6653, 6658, 6662, 6664, 6673, 6680, 6682, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697/1, 6697/2, 6699, 6700, 6703, 6704, 6705, 6707, 6712/1, 6717, 6725, 6728, 6731, 6737, 6739, 6740, 6742, 6743, 6759, 6760, 6761, 6765, 6781, 6790, 6798, 6802, 6804, 6811, 6812, 6819/1, 6819/2, 6820, 6822, 6823, 6824, 6827, 6828, 6834, 6840, 6841, 6843, 6844/1, 6853, 6862, 6863, 6864, 6865, 6873, 6874, 6875, 6877, 6879, 6880/1, 6880/10, 6880/11, 6880/2, 6880/4, 6880/5, 6880/6, 6880/7, 6880/8, 6880/9, 6881, 6885, 6900, 6901, 6906, 6908, 6913, 6919/1, 6919/2, 6927, 6947, 6949, 6950, 6951, 6956, 6957, 6960, 6966/1, 6966/2, 6966/3, 6966/4, 6966/5, 6979, 6983, 6985, 6986, 6989/1, 6989/2, 6989/3, 6989/4, 6989/5, 6993, 6994, 7027, 7028, 7309, 7311, 7312, 7314, 7317, 7319, 7320, 7327, 7330, 7331, 7334, 7335, 7337, 7341, 7347, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7361, 7362, 7367, 7368, 7371, 7391, 7398, 7406, 7409/1, 7409/2, 7410/1, 7410/6, 7410/7, 7416, 7417, 7425, 7428/1, 7428/11, 7428/12, 7428/13, 7461, 7462, 7463/1, 7463/2, 7464/1, 7464/2, 7480, 7486, 7493, 7494, 7495, 7496, 7500, 7502/1, 7502/2, 7503, 7509/1, 7509/2, 7510, 7511, 7524/1, 7524/2, 7524/3, 7532, 7535, 7536, 7537, 7540, 7541, 7543/1, 7543/2, 7547, 7548, 7555, 7558, 7562/1, 7562/4, 7572/1 7572/13, 7572/14, 7572/15, 7574/1, 7574/2, 7575/1, 7575/2, 7576/1, 7576/2, 7576/3, 7576/4, 7576/5, 7577, 7578, 7579/1, 7579/3, 7581, 7584/1, 7584/2, 7584/3, 7589/1, 7589/2, 7592/1, 7592/2, 7592/3, 7593, 7595, 7596/1, 7596/2, 7596/3, 7597, 7599/1, 7599/2, 7599/3, 7602/1, 7602/2, 7603/1, 7603/2, 7605/1, 7605/2, 7605/3, 7605/4, 7607, 7609/1, 7609/2, 7610/1, 7610/2, 7610/3, 7613, 7618, 7621/2, 7622, 7626, 7630, 7643, 7644, 7648/1, 7648/2, 7650, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656/1, 7656/2, 7656/3, 7656/4, 7658/1, 7658/2, 7658/3, 7658/4, 7658/5, 7658/6, 7659, 7660/1, 7660/2, 7663, 7678, 7680/1, 7680/2, 7680/3, 7680/4, 7680/5, 7680/6, 7680/7, 7681/2, 7692, 7698, 7700, 7703, 7712/1, 7712/2, 7716, 7722, 7723, 7724, 7726/3, 7726/4, 7732, 7733, 7734, 7741, 7742, 7743, 7744, 7748/1, 7748/2, 7749, 7750, 7751/2, 7752, 7755, 7760, 7761, 7773/3, 7773/4, 7774, 7781, 7782/2, 7783, 7784/1, 7784/2, 7785/1, 7786/1, 7786/2, 7786/3, 7786/4, 7789, 7790/1, 7790/2, 7795, 7796, 7797, 7800, 7802, 7805, 7806, 7809, 7815/1, 7815/2, 7821/1, 7821/2, 7821/3, 7821/4, 7821/5, 7822, 7823, 7828, 7829, 7833, 7835, 7836, 7837, 7838, 7841/1, 7841/2, 7841/3, 7842, 7846, 7847/1, 7847/2, 7847/3, 7849, 7852, 7853, 7854, 7857, 7862, 7863, 7868, 7876, 7877, 7878, 7883, 7884, 7886/1, 7886/2, 7891, 7893, 7894, 7897, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7920, 7921, 7922, 7924, 7926, 7927, 7929, 7931, 7933, 7934, 7936, 7937/1, 7937/2, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7949, 7952, 7955, 7956, 7957, 7958/1, 7958/2, 7961, 7963, 7964, 7968, 7970/1, 7970/2, 7972, 7973/1, 7973/2, 7973/3, 7975, 7976, 7982, 7984, 7987, 7990/1, 7990/2, 7991/1, 7991/2, 7992/2, 8000/1, 8000/2, 8001/1, 8001/2, 8002/1, 8002/2, 8002/3, 8002/4 8002/5, 8002/6, 8002/7, 8002/8, 8003/1, 8003/2, 8004, 8005/1, 8005/3, 8005/4, 8006/3, 8009/1, 8009/10, 8009/11, 8009/13, 8009/14, 8009/15, 8009/16, 8009/3, 8009/4, 8009/5, 8009/6, 8009/7, 8009/8, 8009/9, 8010, 8011/1, 8011/2, 8011/3, 8011/4, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8018, 8019/1, 8019/2, 8019/3, 8019/4, 8021, 8022, 8023/1, 8023/2, 8026, 8027, 8028, 8029, 8031, 8032, 8033, 8035, 8039, 8042, 8043, 8045, 8051/1, 8051/2, 8051/3, 8052, 8056/2, 8056/4, 8056/5, 8056/6, 8056/7, 8057/2, 8104, 8107, 8108, 8114/2, 8116, 8117, 8122, 8127, 8129/1, 8130, 8131/1, 8158/10, 8158/12, 8158/13, 8158/14, 8158/6, 8158/7, 8158/8, 8171, 8172, 8173/2, 8174, 8273/1, 8273/2, 8275/1, 8276/1, 8276/11, 8276/12, 8276/13, 8276/2, 8276/3, 8276/4, 8276/5, 8276/6, 8276/7, 8276/8, 8276/9, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 8282/1, 8282/2, 8282/3, 8282/4, 8282/5, 8282/6, 8282/8, 8282/9, 8283/1, 8283/2, 8283/3, 8283/4, 8283/5, 8283/6, 8283/7, 8284/1, 8284/2, 8284/3, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8296, 8298, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8307, 8308/1, 8308/2, 8335, 8336/1, 8336/2, 8336/3, 8337/3, 8338/2, 8350/1, 8394/1, 8394/2, 8394/3 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 1. októbru 2022).
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 125/2023 Z. z.
PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU


Predmetom ochrany chráneného areálu sú predovšetkým:
Biotopy európskeho významu: Br 6 Brehové porasty deväťsilov (6430), Kr 2 Porasty borievky obyčajnej (5130), Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk 2 Horské kosné lúky (6520), Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (* 91E0), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (* 9180), Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150), Pr 3 Penovcové prameniská (* 7220), Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Sk 2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210), Tr 8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (* 6230).
Biotopy národného významu: Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Pr 2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách, Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky.
Biotopy druhov rastlín európskeho významu: kyjanôčka zelená (Buxbaumia viridis (Moug.)Moug. &Nestl. (o)), bochník Rogerov (Orthotrichum rogeri), * zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata).
Biotopy druhov rastlín národného významu: bochník švédsky (Orthotrichum scanicum), prilbovka biela (Cephalanthera damasonium), prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia), kruštík močiarny (Epipactis palustris), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), päťprstnica hustokvetá (Gymnadenia densiflora).
Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: ohniváčik veľký (Lycaena dispar), modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion), * spriadač kostihojový (Euplagia quadripunctaria), bystruška potočná (Carabus variolosus), * fuzáč alpský (Rosalia alpina), * fuzáč karpatský (Pseudogaurotina excellens), kováčik fialový (Limoniscus violaceus), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), drevník ryhovaný (Rhysodes sulcatus), pásikavec (Cordulegaster heros), kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), chrapkáč poľný (Crex crex), hraboš tatranský (Microtus tatricus), syseľ pasienkový (Spermophilus citellus), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier Brandtov (Myotis brandti), uchaňa čierna/netopier čierny (Barbastella barbastellus), netopier veľký/netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier fúzatý (Myotis mystacinus), netopier riasnatý (Myotis nattereri), netopier vodný (Myotis daubentoni), netopier ostrouchý/netopier Blythov/netopier východný (Myotis blythi), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier sťahovavý (Miniopterus schreibersii), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), raniak obrovský/netopier veľký/raniak veľký (Nyctalus lasiopterus), podkovár južný (Rhinolophus euryale), podkovár malý/podkovár krpatý (Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký/podkovár štíhlokrídly (Rhinolophus ferrumequinum), mačka divá (Felis silvestris), * medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), * vlk dravý (Canis lupus), vydra riečna (Lutra lutra).
Biotopy druhov živočíchov národného významu: modráčik horcový (Maculinea alcon), koník pestrý (Arcyptera fusca), mlok bodkovaný (Triturus vulgaris), mlok horský (Triturus alpestris).
Biotopy druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany Chráneného vtáčieho územia Muránska planina – Stolica: bocian čierny (Ciconia nigra), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), tesár čierny (Dryocopus martius), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), muchárik malý (Ficedula parva), orol skalný (Aquila chrysaetos), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), hlucháň hôrny (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), včelár lesný (Pernis apivorus), výr skalný (Bubo bubo), žlna sivá (Picus canus), žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus).
Abiotické javy: Formy svahovej modelácie, erózie, zvetrávania, štruktúrne a tektonické formy reliéfu – krajinársky významný hrebeň (Vysoký vrch, Kľak), Krasový a fluviokrasový reliéf – penovcové pramenisko (Slávča, Kačkava, Strieborné) a Hydrologické formy – pramene, prameniská.
Predmetom ochrany sú okrem biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu, biotopov druhov národného významu a abiotických javov aj významné krajinné prvky tvorené porastami starších lieskových krovín.

Poznámky:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.
Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.
Prioritný biotop a prioritný druh sú označené symbolom *.
Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť A k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 170/2021 Z. z.“). Biotopy národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť B k vyhláške č. 170/2021 Z. z. Druhy rastlín európskeho významu a druhy rastlín národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 4 k vyhláške č. 170/2021 Z. z. Druhy živočíchov európskeho významu a druhy živočíchov národného významu, aj biotopy druhov vtákov sú označené v súlade s prílohou č. 5 časť A k vyhláške č. 170/2021 Z. z.
Abiotické javy sú určené podľa Typizácie abiotických javov z Návrhu na prehodnotenie chránených území Slovenskej republiky (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 2007).
1)
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).
2)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 439/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica.