120/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2023 do 14.04.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

120
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. apríla 2023,
ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením vlády sa ustanovujú pravidlá pri poskytovaní priamych podpôr1) Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „podpora“) týkajúce sa
a)
žiadosti o podporu (ďalej len „žiadosť“), spôsobu a lehoty na jej predloženie, jej zmeny, doplnenia alebo späťvzatia,
b)
zníženia podpory,
c)
prevodu podniku.
§ 2
Integrovaný administratívny a kontrolný systém
Spracovanie žiadosti sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.2)
§ 3
Žiadosť
(1)
Žiadosť predkladá žiadateľ prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“) od termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája kalendárneho roka, ak § 6 neustanovuje inak. Údaje podľa osobitného predpisu3) v žiadosti vyplní platobná agentúra vopred.
(2)
Žiadosť, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,4) obsahuje
a)
údaje o žiadateľovi,5)
b)
vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky na poskytnutie podpory,
c)
údaje potrebné na uplatnenie výberových kritérií,6)
d)
údaje potrebné na podávanie správ o ukazovateľoch výstupu a výsledkov,7)
e)
vyhlásenie o pravdivosti predkladaných údajov.
(3)
Údaje o žiadateľovi podľa osobitného predpisu8) musia zodpovedať stavu k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom je predložená žiadosť (ďalej len „rok predloženia žiadosti“).
(4)
Žiadateľ spolu so žiadosťou predkladá prílohy, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1, ak v prílohe č. 1 tabuľke č. 2 nie je uvedené inak.
(5)
Žiadosť môže byť spoločná pre viac podpôr.9)
(6)
Ak ide o podporu na zvieratá podľa osobitných predpisov,10) uplatňuje sa automatický systém žiadostí.11)
(7)
Žiadateľ je povinný v žiadosti identifikovať každú plochu podľa osobitného predpisu,12) ak jej jednotlivá súvislá výmera v diele pôdneho bloku13) v členení podľa osobitného predpisu14) dosahuje aspoň 0,01 ha.
(8)
Ak nejde o zmenu alebo čiastočné späťvzatie žiadosti podľa § 4 alebo o doplnenie žiadosti podľa § 5, opakovaným predložením žiadosti do 31. mája sa konanie o skôr predloženej žiadosti zastaví.15)
(9)
Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje prílohy, ktoré majú byť predložené spolu so žiadosťou podľa odseku 4.
§ 4
Zmena alebo späťvzatie žiadosti
(1)
Žiadateľ môže podľa osobitného predpisu16) žiadosť zmeniť, úplne vziať späť alebo čiastočne vziať späť, ak ide o podporu
a)
podliehajúcu systému monitorovania plôch,17) do 15. októbra roku predloženia žiadosti,
b)
na zvieratá podľa osobitného predpisu,18) do 30. septembra roku predloženia žiadosti; vo vzťahu k podmienkam na poskytnutie podpory, týkajúcich sa identifikácie a registrácie zvierat, do 31. mája roku predloženia žiadosti,
c)
na zvieratá podľa
1.
osobitného predpisu,19) do 15. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku predloženia žiadosti,
2.
osobitného predpisu,20) do 7 dní po skončení obdobia podľa osobitného predpisu;21) žiadosť možno stiahnuť najneskôr do 5. mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku predloženia žiadosti,
3.
osobitného predpisu,22) do 5. mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku predloženia žiadosti,
d)
inú ako v písmenách a) až c), do 30. septembra roku predloženia žiadosti.
(2)
Náhrada zvierat podľa osobitného predpisu23) sa posudzuje podľa odseku 1 písm. c); zviera uvedené v žiadosti, ktoré nie je nahradené a ktorého držiteľom už nie je žiadateľ, sa považuje za späťvzaté nahlásením zmeny do centrálneho registra hospodárskych zvierat24) v lehote podľa osobitného predpisu.25)
(3)
Zmenou alebo čiastočným späťvzatím žiadosti sa takto upravená žiadosť považuje za žiadosť predloženú v termíne podľa § 3 ods. 1.
(4)
Na postup pri zmene alebo čiastočnom späťvzatí žiadosti sa primerane vzťahuje § 3.
§ 5
Doplnenie žiadosti
(1)
Žiadateľ môže do 31. mája roku predloženia žiadosti žiadosť doplniť o
a)
plochu podľa osobitného predpisu,26)
b)
druh podpory.
(2)
Na postup pri doplnení žiadosti sa primerane vzťahuje § 3.
(3)
Ak má doplnenie žiadosti vplyv na už predložené prílohy k žiadosti, tieto prílohy sa môžu zmeniť alebo dodatočne predložiť do 31. mája roku predloženia žiadosti.
(4)
Doplnením žiadosti sa doplnená žiadosť považuje za žiadosť predloženú podľa § 3 ods. 1.
§ 6
Oneskorené predloženie žiadosti
(1)
Ak žiadateľ predloží úplnú žiadosť po termíne podľa § 3 ods. 1, najneskôr do 31. mája kalendárneho roka, suma podpory sa zníži o 1 % za každý aj začatý pracovný deň omeškania.
(2)
Na žiadosť predloženú po 31. máji kalendárneho roka sa neprihliada.
(3)
Ak žiadateľ predloží prílohu, nevyhnutnú na posúdenie splnenia podmienok na poskytnutie podpory, po termíne podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2, suma podpory sa zníži o 1 %. Podpora sa neposkytne, ak žiadateľ prílohu nepredloží ani v lehote určenej vo výzve platobnej agentúry.
(4)
Ak ide o viazanú podporu27) a príloha podľa odseku 3 sa nevzťahuje na všetky druhy podľa osobitného predpisu28) v rámci predloženej žiadosti, odsek 3 druhá veta sa neuplatní a plocha, na ktorú sa nepredložená príloha vzťahuje, nie je určenou plochou.
§ 7
Neposkytnutie podpory
Podpora sa neposkytne, ak nie sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov;29) zníženie podpory podľa § 9 až 26 sa neuplatní. Ak neprojektové opatrenia zahŕňajú viacero operácií,30) postup podľa prvej vety sa uplatní pre každú operáciu osobitne.
§ 8
Určenie plochy
(1)
Ak sa kontrolou zistí, že výmera plochy, ktorá spĺňa podmienky na poskytnutie príslušného druhu podpory (ďalej len „určená plocha“), je väčšia ako výmera nahlásenej plochy, na výpočet podpory sa použije výmera nahlásenej plochy.
(2)
Ak ide o podporu na neprojektové opatrenia a výmera nahlásenej plochy je väčšia ako výmera plochy zaradenej do neprojektového opatrenia, za nahlásenú plochu sa považuje výmera plochy zaradenej do neprojektového opatrenia.
§ 9
Nenahlásenie všetkých plôch
Ak z dôvodu porušenia povinnosti podľa § 3 ods. 7 rozdiel medzi celkovou výmerou plochy podľa osobitného predpisu12) a výmerou nahlásenej plochy presiahne 3 % výmery nahlásenej plochy, celková suma podpory na plochu sa v danom kalendárnom roku zníži o 3 %.
§ 10
Zníženie za nadhodnotenie plochy
(1)
Ak výmera nahlásenej plochy presahuje výmeru určenej plochy, podpora sa poskytne na výmeru určenej plochy.
(2)
Ak rozdiel výmery nahlásenej plochy a určenej plochy presiahne 20 % určenej plochy alebo 12 ha, podpora sa poskytne na výmeru určenej plochy zníženej o 1,5 násobok rozdielu ich výmery.
(3)
Ak zníženie podľa odseku 2 presiahne výmeru určenej plochy, podpora sa neposkytne a suma zníženia vypočítaná podľa odseku 2, ktorá presahuje sumu zodpovedajúcu výmere určenej plochy sa uloží ako dodatočné zníženie podpory; dodatočné zníženie nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výmery nahlásenej plochy a určenej plochy.
(4)
Ak dodatočné zníženie podpory podľa odseku 3 nie je možné v plnej miere započítať v rámci predloženej žiadosti o druh podpory, ktorého sa zníženie týka alebo v rámci žiadosti o ten istý druh podpory predloženej počas troch nasledujúcich kalendárnych rokov, nevyrovnaný zostatok sa zruší.
(5)
Postup podľa odsekov 1 až 3 sa vykonáva na úrovni podpory na plochu s rovnakou jednotkovou sumou podpory.31)
(6)
Postup podľa odsekov 1 až 5 sa neuplatní na celofarmovú eko-schému.32)
§ 11
Zníženie pri nadhodnotení zvierat
(1)
Ak nahlásené zviera nespĺňa podmienky podpory podľa osobitného predpisu33) (ďalej len „neoprávnené zviera“), vypočíta sa podiel počtu neoprávnených zvierat k nahláseným zvieratám, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu33) (ďalej len „určené zviera“) ako percento zaokrúhlené na celé číslo smerom nadol. Ak sú všetky zvieratá neoprávnené, podpora sa neposkytne; ak počet neoprávnených zvierat presahuje tri, uloží sa dodatočné zníženie podpory vo výške 1,5 násobku sumy zodpovedajúcej počtu neoprávnených zvierat.
(2)
Ak ide o ovce, kozy, hydinu alebo ošípané, vypočíta sa podiel počtu dobytčích jednotiek za neoprávnené zvieratá k počtu dobytčích jednotiek za oprávnené zvieratá ako percento zaokrúhlené na celé číslo smerom nadol. Ak sú všetky zvieratá neoprávnené, podpora sa neposkytne; ak počet dobytčích jednotiek za neoprávnené zvieratá presahuje tri, uloží sa dodatočné zníženie podpory vo výške 1,5 násobku sumy zodpovedajúcej počtu dobytčích jednotiek za neoprávnené zvieratá.
(3)
Ak počet neoprávnených zvierat nepresahuje tri a výpočet podľa odseku 1 je najmenej 51 %, podpora sa zníži o polovicu vypočítaného percenta podľa odseku 1.
(4)
Ak ide o ovce, kozy, hydinu alebo ošípané, počet dobytčích jednotiek za neoprávnené zvieratá nepresahuje tri dobytčie jednotky a výpočet podľa odseku 2 je najmenej 51 %, podpora sa zníži o polovicu vypočítaného percenta podľa odseku 2.
(5)
Ak počet neoprávnených zvierat je väčší ako tri a výpočet podľa odseku 1 je
a)
menší ako 20 %, podpora sa zníži o vypočítané percento podľa odseku 1,
b)
20 % a viac, podpora sa zníži o 1,5 násobok vypočítaného percenta podľa odseku 1.
(6)
Ak ide o ovce, kozy, hydinu alebo ošípané, počet dobytčích jednotiek za neoprávnené zvieratá je väčší ako tri dobytčie jednotky a výpočet podľa odseku 2 je
a)
menší ako 20 %, podpora sa zníži o vypočítané percento podľa odseku 2,
b)
20 % a viac, podpora sa zníži o 1,5 násobok vypočítaného percenta podľa odseku 2.
(7)
Ak zníženie podpory podľa odseku 5 písm. b) alebo odseku 6 písm. b) presiahne sumu podpory vypočítanej na základe počtu určených zvierat, podpora sa neposkytne a suma zníženia podpory podľa odseku 5 písm. b) alebo odseku 6 písm. b) presahujúca sumu podpory vypočítanej na základe počtu určených zvierat sa uloží ako dodatočné zníženie podpory.
(8)
Ak dodatočné zníženie podpory podľa odseku 1, odseku 2 alebo odseku 7 nie je možné v plnej miere započítať v rámci predloženej žiadosti o druh podpory, ktorého sa zníženie týka alebo v rámci žiadosti o ten istý druh podpory predloženej počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, nevyrovnaný zostatok sa zruší.
(9)
Postup podľa odsekov 1 až 7 sa vykoná na úrovni podpory na zvieratá s rovnakou jednotkovou sumou podpory.31)
§ 12
Všeobecné zásady zníženia pri celofarmovej eko-schéme
(1)
Základom na uplatnenie zníženia podľa § 13 až 21 je určená plocha pre základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti.34)
(2)
Podpora formou celofarmovej eko-schémy32) sa poskytne na výmeru plochy podľa odseku 1, ktorá je znížená postupom podľa § 13 až 21; tým nie je dotknuté zníženie podpory podľa § 22.
(3)
Plnenie postupov podľa osobitného predpisu35) sa posudzuje podľa nahlásenej plochy.
§ 13
Zníženie pri porušení postupu zlepšenie štruktúry ornej pôdy
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o 1,5 násobok výmery plochy, na ktorej žiadateľ nevykoná činnosti, ktoré má vykonať podľa osobitného predpisu.36)
§ 14
Zníženie pri porušení postupu pri neproduktívnej ploche
(1)
Určenie výmery neproduktívnej plochy37) sa vykoná na základe plochy podľa § 12 ods. 1, pričom sa zohľadnia váhové faktory.38)
(2)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o päťnásobok výmery plochy, na ktorej žiadateľ
a)
nevyčlení neproduktívnu plochu, ak ju má vyčleniť podľa osobitného predpisu,39)
b)
používa hnojivá a prípravky na ochranu rastlín v rozpore s osobitným predpisom,40) alebo
c)
vykonáva agrotechnické operácie v rozpore s osobitným predpisom.41)
§ 15
Zníženie pri porušení postupu dodržanie najväčšej výmery ornej pôdy
(1)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o súhrnnú výmeru vypočítanú ako rozdiel výmery každej súvislej poľnohospodárskej plochy ornej pôdy žiadateľa v jednom diele pôdneho bloku a najväčšej výmery ornej pôdy podľa osobitného predpisu.42)
(2)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o nahlásenú výmeru biopásu,43) ak žiadateľ
a)
nedodrží šírku biopásu podľa osobitného predpisu;44) ak biopás nedosahuje šírku najmenej 50 % šírky biopásu podľa osobitného predpisu,44) táto plocha sa nepovažuje za biopás,
b)
nedodrží výmeru biopásu podľa osobitného predpisu,45)
c)
nezaloží biopás do termínu podľa osobitného predpisu;46) pri založení biopásu po 31. máji sa plocha nepovažuje za biopás,
d)
biopás nevytvorí zmesou podľa osobitného predpisu;47) táto plocha sa nepovažuje za biopás,
e)
biopás neobhospodaruje podľa osobitného predpisu,48)
f)
pokosí biopás viac ako dvakrát za rok,
g)
pokosí biopás pred 23. júnom,
h)
nedodrží medzi prvým a druhým kosením biopásu odstup dva mesiace,
i)
neodstráni z biopásu pokosenú hmotu do 14 dní po kosení,
j)
používa hnojivá a prípravky na ochranu rastlín v rozpore s osobitným predpisom,49) alebo
k)
na ploche biopásu tvoreného pôdou ležiacou úhorom podľa osobitného predpisu50) vykonáva agrotechnické operácie v rozpore s osobitným predpisom;41) táto plocha sa nepovažuje za biopás.
(3)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o výmeru plochy biopásu tvoreného pôdou ležiacou úhorom podľa osobitného predpisu,50) ktorá presahuje výmeru biopásov tvorených pôdou ležiacou úhorom podľa osobitného predpisu.50)
(4)
Zníženia podľa odseku 2 vo vzťahu k jednému biopásu sa nekumulujú.
(5)
Ak žiadateľ na výzvu platobnej agentúry nepredloží vo vzťahu k zavlažovanej ploche dôkazy o funkčnom pevne zabudovanom zavlažovacom zariadení alebo funkčnom mobilnom zavlažovacom zariadení, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu.51)
§ 16
Zníženie pri porušení postupu zatrávnenia ornej pôdy v chránenom území
(1)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o päťnásobok výmery
a)
plochy, na ktorej žiadateľ nezabezpečí zatrávnenie ornej pôdy, ktoré má vykonať podľa osobitného predpisu,52)
b)
zatrávnenej plochy ornej pôdy, ktorá nie je tvorená zmesou podľa osobitného predpisu,52)
c)
zatrávnenej plochy ornej pôdy, na ktorej žiadateľ neuskutoční agrotechnickú operáciu podľa osobitného predpisu,53)
d)
zatrávnenej plochy ornej pôdy, na ktorej žiadateľ nedodrží priemerné zaťaženie podľa osobitného predpisu.53)
(2)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o 1 % výmery plochy podľa osobitného predpisu52) za každý aj začatý deň omeškania, ak žiadateľ predloží evidenciu pasenia po termíne podľa prílohy č. 1.
(3)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o výmeru plochy podľa osobitného predpisu,52) ak žiadateľ nepredloží platobnej agentúre evidenciu pasenia ani v lehote určenej vo výzve platobnej agentúry.
§ 17
Zníženie pri porušení postupu na ploche vysiatej zmesami pre opeľovače
(1)
Výmera plochy vysiatej zmesami pre opeľovače54) zohľadní výmeru neproduktívnej plochy po uplatnení váhových faktorov.38)
(2)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o päťnásobok výmery plochy, na ktorej žiadateľ
a)
nezabezpečí plochu vysiatu zmesami pre opeľovače podľa osobitného predpisu,55)
b)
nedodrží zloženie zmesi pre opeľovače podľa osobitného predpisu,56)
c)
nezaloží plochu vysiatu zmesami pre opeľovače do termínu podľa osobitného predpisu;57) plocha založená po 31. máji sa nepovažuje za plochu vysiatu zmesami pre opeľovače,
d)
vykoná agrotechnické operácie v rozpore s osobitným predpisom,58) alebo
e)
používa hnojivá a prípravky na ochranu rastlín v rozpore s osobitným predpisom.59)
(3)
Zníženia podľa odseku 2 sa vo vzťahu k jednej ploche vysiatej zmesami pre opeľovače nekumulujú.
§ 18
Zníženie pri porušení postupu obhospodarovania trvalého trávneho porastu kosením
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o dvojnásobok výmery plochy,
a)
ktorú žiadateľ nevyčlení podľa osobitného predpisu60) alebo
b)
na ktorej žiadateľ nevykoná činnosti podľa osobitného predpisu.61)
§ 19
Zníženie pri porušení postupu obhospodarovania trvalého trávneho porastu pasením
(1)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o dvojnásobok výmery plochy,
a)
ktorú žiadateľ nevyčlení podľa osobitného predpisu62) alebo
b)
na ktorej žiadateľ nevykoná činnosti podľa osobitného predpisu.63)
(2)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o 1 % výmery plochy podľa osobitného predpisu62) za každý aj začatý deň omeškania, ak žiadateľ predloží evidenciu pasenia po termíne podľa prílohy č. 1.
(3)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o výmeru plochy podľa osobitného predpisu,62) ak žiadateľ nepredloží platobnej agentúre evidenciu pasenia ani v lehote určenej vo výzve platobnej agentúry.
§ 20
Zníženie pri porušení postupu celoročného zeleného krytu medziradia vinice, ovocného sadu alebo chmeľnice
(1)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o 10 % výmery vinice, ovocného sadu alebo chmeľnice, v ktorej žiadateľ nevykoná činnosti podľa osobitného predpisu,64) ak nie je celoročný zelený kryt v najviac dvoch medziradiach.
(2)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o 50 % výmery vinice, ovocného sadu alebo chmeľnice, v ktorej žiadateľ nevykoná činnosti podľa osobitného predpisu,64) ak nie je celoročný zelený kryt vo viac ako dvoch medziradiach, najviac však v 50 % medziradí.
(3)
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o výmeru vinice, ovocného sadu alebo chmeľnice, v ktorých žiadateľ nevykoná činnosti podľa osobitného predpisu,64) ak nie je celoročný zelený kryt vo viac ako 50 % medziradí.
(4)
Medziradie s celoročným zeleným krytom, pri ktorého údržbe žiadateľ použije prípravky na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu,65) sa považuje za medziradie, v ktorom nie je celoročný zelený kryt.
§ 21
Zníženie pri porušení postupu obhospodarovania rýchlorastúcich drevín
Plocha podľa § 12 ods. 1 sa zníži o dvojnásobok výmery plochy pokrytej rýchlorastúcimi drevinami,66) ak žiadateľ nezabezpečí činnosti podľa osobitného predpisu.67)
§ 22
Zníženie za nadhodnotenie plochy pri celofarmovej eko-schéme
(1)
Ak rozdiel výmery plochy podľa § 12 ods. 1 a plochy podľa § 12 ods. 2 presiahne 20 % výmery plochy podľa § 12 ods. 2 alebo 12 ha, podpora sa poskytne na výmeru plochy podľa § 12 ods. 2 zníženej o 1,5 násobok rozdielu ich výmery.
(2)
Ak zníženie podľa odseku 1 presiahne výmeru plochy podľa § 12 ods. 2, podpora sa neposkytne a suma zníženia vypočítaná podľa odseku 1, ktorá presahuje sumu zodpovedajúcu výmere plochy podľa § 12 ods. 2 sa uloží ako dodatočné zníženie podpory; dodatočné zníženie nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výmery plochy podľa § 12 ods. 1 a plochy podľa § 12 ods. 2.
(3)
Ak dodatočné zníženie podpory podľa odseku 2 nie je možné v plnej miere započítať v rámci predloženej žiadosti o celofarmovú eko-schému alebo v rámci žiadosti o celofarmovú eko-schému predloženej počas troch nasledujúcich kalendárnych rokov, nevyrovnaný zostatok sa zruší.
§ 23
Zníženie pri porušení podmienok podpory na zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu
Podpora na zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu (ďalej len „podpora pastevného chovu“) vybranej kategórie zvierat s rovnakou jednotkovou sumou podpory68) sa
a)
zníži o 1 %, najviac do sumy podpory pastevného chovu vybranej kategórie zvierat, za každý deň, v ktorom žiadateľ nezabezpečí pasenie v trvaní podľa osobitného predpisu,69) a to najviac na 10 dní,
b)
zníži o 1,5 %, najviac do sumy podpory pastevného chovu vybranej kategórie zvierat, za každý deň, v ktorom žiadateľ nezabezpečí pasenie v trvaní podľa osobitného predpisu,69) a to viac ako 10 dní a menej ako 50 dní,
c)
zníži o 1 % za každý aj začatý deň omeškania, ak žiadateľ predloží platobnej agentúre evidenciu pasenia po termíne podľa prílohy č. 1,
d)
neposkytne, ak žiadateľ nezabezpečí pasenie v trvaní podľa osobitného predpisu69) viac ako 50 dní,
e)
neposkytne, ak žiadateľ nepredloží platobnej agentúre evidenciu pasenia ani v dodatočnej lehote určenej vo výzve platobnej agentúry.
§ 24
Umelo vytvorené podmienky
(1)
Ak žiadateľ umelo vytvorí podmienky na poskytnutie podpory, podpora sa mu v rozsahu umelo vytvorených podmienok neposkytne70) a následne sa uplatní zníženie podpory v sume 1,5 násobku toho, čo môže žiadateľ umelo vytvorenými podmienkami získať, ak odsek 2 alebo odsek 3 neustanovujú inak.
(2)
Ak žiadateľ na účely obchádzania podmienok podľa osobitného predpisu71) prevedie právo užívania72) k ploche na inú osobu, žiadateľovi sa podpora podľa osobitného predpisu34) zníži o sumu, za ktorú žiadateľ prevedie právo užívania k ploche, a suma takto zníženej podpory sa následne zníži o 20 %.
(3)
Ak žiadateľ na účely obchádzania podmienok podľa osobitného predpisu73) prevedie právo užívania72) k ploche zaradenej do oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami presahujúcej 2 ha na inú osobu, žiadateľovi sa podpora podľa osobitného predpisu74) zníži o sumu, za ktorú žiadateľ prevedie právo užívania k ploche s plnou jednotkovou sumou podpory.75)
(4)
Ak sumu vypočítanú podľa odsekov 1 až 3 nie je možné v plnej miere započítať v rámci predloženej žiadosti alebo v rámci žiadosti predloženej počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to z akéhokoľvek druhu podpory, nevyrovnaný zostatok sa zruší.
§ 25
Zníženie v súvislosti s kondicionalitou
(1)
Pri nedbanlivostnom nedodržaní požiadaviek alebo noriem kondicionality sa podpora zníži podľa osobitného predpisu76) na základe kritérií podľa osobitného predpisu.77)
(2)
Vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa oznámia číselné vyjadrenia hodnôt pre jednotlivé kritériá a určenie percentuálneho zníženia.
(3)
Ak rovnaké nedbanlivostné nedodržanie požiadaviek alebo noriem kondicionality trvá alebo sa opakovane vyskytne raz počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov a žiadateľ je o tejto skutočnosti informovaný, suma zníženia v kalendárnom roku, v ktorom sa vykonala kontrola, je
a)
5 %, ak sa podľa odseku 1 uplatnilo zníženie v sume 1 % ,
b)
10 %, ak sa podľa odseku 1 uplatnilo zníženie v sume 3 %,
c)
15 %, ak sa podľa odseku 1 uplatnilo zníženie v sume 5 %.
(4)
Ďalšie opakované nedodržanie požiadaviek alebo noriem kondicionality podľa odseku 3 bez odôvodnenia na strane žiadateľa sa považuje za úmyselné.
(5)
Pri úmyselnom nedodržaní požiadaviek alebo noriem kondicionality sa podpora zníži podľa osobitného predpisu.78)
(6)
Ak rovnaké úmyselné nedodržanie požiadaviek alebo noriem kondicionality pretrváva alebo sa opakovane vyskytne raz počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, naposledy udelené percentuálne zníženie pri úmyselnom nedodržaní požiadaviek alebo noriem kondicionality sa v kalendárnom roku, v ktorom sa vykonala kontrola, zdvojnásobí.
(7)
Ak sa kontrolou zistí nedodržanie požiadaviek alebo noriem kondicionality za predchádzajúce kalendárne roky, suma zníženia sa započíta z jednotlivých druhov podpôr podľa ich poradia uvedeného v osobitnom predpise.79) Ak zo sumy zníženia zostane neuplatnená suma, zostatok sa od žiadateľa vymôže ako nezrovnalosť podľa osobitných predpisov.80)
§ 26
Poradie znížení
(1)
Zníženie podpory sa uplatní v tomto poradí:
a)
zníženie podľa § 24,
b)
zníženie podľa § 10 a 11; za základ na uplatnenie zníženia sa použije suma podpory znížená podľa písmena a),
c)
zníženie podľa § 12 až 23 a podľa osobitného predpisu;81) za základ na uplatnenie zníženia sa použije suma podpory znížená podľa písmen a) a b),
d)
zníženie podľa § 6 ods. 1 a 3; za základ na uplatnenie zníženia sa použije suma podpory znížená podľa písmen a) až c),
e)
zníženie podľa § 9; za základ na uplatnenie zníženia sa použije suma podpory znížená podľa písmen a) až d).
(2)
Suma podpory znížená podľa odseku 1 sa použije ako základ
a)
stropovania a zníženia podpory podľa osobitného predpisu,71)
b)
uplatnenia miery úprav.82)
(3)
Suma podpory znížená podľa odsekov 1 a 2 sa použije ako základ na uplatnenie zníženia podľa § 25.
§ 27
Vyššia moc a mimoriadne okolnosti
(1)
Pri výskyte prípadu vyššej moci a mimoriadnych okolností83) sa postupuje podľa osobitného predpisu.84)
(2)
Prípad vyššej moci a mimoriadnych okolností spolu s dôkazom o ich výskyte oznámi žiadateľ prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle platobnej agentúry do 15 pracovných dní odo dňa, keď je schopný tak urobiť.
§ 28
Prevod podniku
(1)
Ak dôjde k prevodu práva užívania72) k celej výmere poľnohospodárskej plochy podniku85) žiadateľa a prevodu vlastníckeho práva alebo držby ku všetkým zvieratám podniku žiadateľa v rozsahu predloženej žiadosti z doterajšieho žiadateľa na inú osobu (ďalej len „nadobúdateľ podniku“) v období od predloženia žiadosti do 15. novembra roku predloženia žiadosti, prevádzajúcemu sa podpora neposkytne.
(2)
Podpora podľa odseku 1 sa poskytne nadobúdateľovi podniku, ak
a)
je v zmluve o prevode podniku dohodnuté, že práva a povinnosti prevádzajúceho podľa odseku 1, ktoré mu vznikli predložením žiadosti, prechádzajú na nadobúdateľa podniku,
b)
nadobúdateľ podniku predloží platobnej agentúre kópiu zmluvy o prevode podniku do 15 dní od jej účinnosti,
c)
nadobúdateľ podniku spĺňa podmienky na poskytnutie podpory a
d)
osobitný predpis86) neustanovuje inak.
(3)
Ak dôjde k prevodu podniku podľa odseku 1 po 15. novembri roku predloženia žiadosti, podpora sa poskytne prevádzajúcemu alebo nadobúdateľovi podniku podľa toho, ako je dohodnuté v zmluve o prevode podniku a
a)
ten, komu sa má podpora poskytnúť, predloží platobnej agentúre kópiu zmluvy o prevode podniku do 15 dní od jej účinnosti a spĺňa podmienky na poskytnutie podpory, a
b)
ak osobitný predpis86) neustanovuje inak.
§ 29
Spoločné ustanovenia
(1)
Žiadateľ sa pred predložením žiadosti zaregistruje v informačnom systéme platobnej agentúry podľa osobitného predpisu.87)
(2)
Ak je žiadateľ vlastníkom nahlásenej plochy, povinnosť predkladať elektronickú evidenciu podľa osobitného predpisu88) sa na neho vzťahuje primerane.
§ 30
Prechodné ustanovenia
(1)
Žiadateľ predkladá v roku predloženia žiadosti 2023 elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 druhého bodu do 31. júla 2023.
(2)
Zníženie za oneskorené predloženie žiadosti podľa § 6 ods. 1 sa v roku 2023 neuplatní.
(3)
Suma zníženia vypočítaná podľa § 15 ods. 1 a 2 sa v rokoch predloženia žiadosti 2023 a 2024 zníži o 50 %.
(4)
Pri žiadosti predloženej v rokoch 2023 a 2024 sa § 22 ods. 1 a 2 neuplatní.
(5)
Zníženie podľa § 22 ods. 1 a 2, ktoré presahuje
a)
20 % sumy podpory formou celofarmovej eko-schémy, sa pri žiadosti predloženej v roku 2025 uplatní ako 20 % sumy podpory formou celofarmovej eko-schémy,
b)
25 % sumy podpory formou celofarmovej eko-schémy, sa pri žiadosti predloženej v roku 2026 uplatní ako 25 % sumy podpory formou celofarmovej eko-schémy.
§ 31
Transpozičné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 32
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2023.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 120/2023 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 120/2023 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/648 z 15. februára 2022 (Ú. v. EÚ L 119, 21. 4. 2022),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2023/370 z 13. decembra 2022 (Ú. v. EÚ L 51, 20. 2. 2023).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/127 zo 7. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1172 zo 4. mája 2022 (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1408 zo 16. júna 2022 (Ú. v. EÚ L 216, 19. 8. 2022).
3.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).
4.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1173 z 31. mája 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022).
5.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1475 zo 6. septembra 2022, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o hodnotenie strategických plánov SPP a poskytovanie informácií na účely monitorovania a hodnotenia (Ú. v. EÚ L 232, 7. 9. 2022).
1)
§ 3 písm. c) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.
2)
§ 17 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 69 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
4)
Čl. 6, 8 a 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1173 z 31. mája 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022).
§ 2 ods. 3 až 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
5)
Čl. 44 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).
§ 17 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 411/2022 Z. z.
6)
Čl. 9 ods. 3 a čl. 10 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1475 zo 6. septembra 2022, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o hodnotenie strategických plánov SPP a poskytovanie informácií na účely monitorovania a hodnotenia (Ú. v. EÚ L 232, 7. 9. 2022).
7)
Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
8)
Čl. 44 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/128.
9)
Čl. 3 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1173.
11)
Čl. 65 ods. 4 písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.
12)
§ 4 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
13)
§ 3 písm. h) zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 411/2022 Z. z.
14)
§ 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionalitu.
16)
Čl. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1173.
17)
Čl. 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1173.
18)
§ 24 a 25 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
19)
§ 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
20)
§ 14 až 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
21)
§ 14 ods. 3, § 15 ods. 3 a § 16 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
22)
§ 17 až 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
24)
§ 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
25)
Napríklad § 7 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení vyhlášky č. 105/2017 Z. z.
26)
§ 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
27)
§ 23, 28 a 29 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
29)
§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z.
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
§ 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
30)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
31)
§ 30 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
§ 53 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
32)
§ 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
33)
§ 22 ods. 5, § 24 a 25 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
§ 10 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
34)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
35)
§ 10 až 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
36)
§ 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
37)
§ 11 ods. 1 písm. b) a § 12 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
38)
Príloha č. 2 časť B tabuľka č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z.
39)
§ 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
40)
§ 14 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
41)
§ 14 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
42)
§ 11 ods. 1 písm. c) a § 12 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
43)
§ 15 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
44)
§ 15 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
45)
§ 15 ods. 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
46)
§ 15 ods. 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
47)
§ 15 ods. 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
48)
§ 15 ods. 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
49)
§ 15 ods. 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
50)
§ 15 ods. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
51)
§ 15 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
52)
§ 16 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
53)
§ 16 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
54)
§ 17 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
55)
§ 17 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
56)
§ 17 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
57)
§ 17 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
58)
§ 17 ods. 3 písm. c) a ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
59)
§ 17 ods. 3 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
60)
61)
§ 18 ods. 1 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
62)
§ 10 písm. b) druhý bod, § 11 ods. 2 a § 12 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
63)
§ 19 ods. 1 až 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
64)
§ 20 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
65)
§ 20 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
66)
§ 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z.
67)
§ 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
68)
§ 30 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
69)
§ 22 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
70)
Čl. 62 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.
71)
§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
72)
Napríklad § 10 ods. 4 a § 12a ods. 8 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
73)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
74)
§ 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
75)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
§ 53 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
76)
Čl. 9 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1172 zo 4. mája 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a uplatňovanie a výpočet správnych sankcií v súvislosti s kondicionalitou (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022).
77)
Čl. 85 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.
78)
Čl. 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/1172.
79)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
80)
Čl. 30 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/128.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
81)
§ 52 ods. 1 až 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
82)
Čl. 17 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.
83)
Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.
84)
Čl. 59 ods. 5 písm. a) a posledná veta, čl. 84 ods. 2 písm. c) bod i. a čl. 88 ods. 2 písm. b) bod i. nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.
85)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
86)
§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.
87)
§ 16 a 17 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
88)
§ 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 504/2003 Z. z. v znení zákona č. 257/2022 Z. z.