114/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

114
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. marca 2023,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 482/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 14/2023 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 17 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32 až 37 sa vypúšťajú.
2.
V § 26 ods. 1, ods. 4 písm. a) a b) a ods. 5 sa slová „30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie“ nahrádzajú slovami „31. mája 2023“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2023.
Eduard Heger v. r.