113/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.03.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

113
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. marca 2023,
o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Je v záujme Slovenskej republiky udeliť v roku 2024 národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov (ďalej len „národné vízum“) štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú občanmi Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipínskej republiky, Gruzínska, Indickej republiky, Indonézskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky, Nepálskej federatívnej demokratickej republiky, Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbeckej republiky uvedeným v zozname podľa § 2 ods. 2 a ktorí budú zamestnaní v zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní
a)
8331001 – vodič autobusu, spolu v počte najviac 2 000 národných víz,
b)
8332006 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava) a 8332007 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 5 000 národných víz.
(2)
Národné vízum možno udeliť na výkon zamestnania podľa odseku 1 u zamestnávateľa,
a)
ktorý je dopravcom1) usadeným na území Slovenskej republiky najmenej desať rokov,
b)
ktorý v období desiatich rokov pred predložením návrhu zoznamu podľa § 2 ods. 1 nemal personálne alebo majetkové prepojenie na fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, alebo personálne alebo majetkové prepojenie na právnickú osobu usadenú mimo územia Slovenskej republiky,
c)
ktorý nie je v konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii,
d)
ktorý má ku dňu predloženia návrhu zoznamu podľa § 2 ods. 1 splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu a má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
e)
ktorému nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred predložením návrhu zoznamu podľa § 2 ods. 1.
(3)
Národné vízum je možné udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nemá v čase podania žiadosti o udelenie národného víza udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov alebo nemá podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov.
(4)
Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok.
(5)
Národné vízum nie je možné udeliť opätovne.
(6)
Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.
§ 2
(1)
Zamestnávateľ predkladá návrh zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky elektronicky prostredníctvom ústredného portálu.2)
(2)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky po preverení splnenia podmienok podľa § 1 ods. 2 predkladá zoznam štátnych príslušníkov tretej krajiny, s ktorým vyjadruje súhlas, Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Zoznam podľa odseku 2 obsahuje tieto údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
druh a číslo platného cestovného dokladu,
d)
číslo vodičského oprávnenia, na základe ktorého je oprávnený vykonávať zamestnanie podľa § 1 ods. 1,
e)
kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum udelené, a názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude vykonávať zamestnanie,
f)
identifikácia zastupiteľského úradu alebo oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, na ktorom bude podaná žiadosť o udelenie národného víza.
§ 3
Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu na účely § 17 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov je pracovná zmluva a príslušné oprávnenie viesť motorové vozidlo.
§ 4
Národné vízum obsahuje kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktorého výkon sa národné vízum udeľuje, a názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.
§ 5
Za neplnenie účelu, na ktorý bolo národné vízum udelené, sa na účely § 17 ods. 8 písm. c) zákona o pobyte cudzincov považuje
a)
porušenie zákazu podľa § 1 ods. 6,
b)
podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania k inému zamestnávateľovi, ako k tomu, u ktorého štátny príslušník tretej krajiny vykonáva zamestnanie na základe udeleného národného víza.
§ 6
Zamestnávateľ môže štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené národné vízum, zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. ag) tretieho bodu zákona o službách zamestnanosti.
§ 7
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2022 Z. z.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
1)
§ 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.