107/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

107
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 22. marca 2023,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e), i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným obdobím 6. regulačné obdobie od 1. januára 2023,
b)
regulačným rokom kalendárny rok,
c)
rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,
d)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
e)
rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
f)
jednotkou množstva elektriny 1 MWh.
Všeobecné ustanovenia o cenovej regulácii dodávky elektriny
§ 2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na
a)
dodávku elektriny zraniteľným odberateľom elektriny, ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu,1)
b)
dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie.
§ 3
Spôsob vykonania cenovej regulácie
Cenová regulácia podľa § 2 sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.
§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, ktorými sú
a)
náklady na obstaranie elektriny pri dodávke elektriny zraniteľným odberateľom vrátane nákladov na vyrovnanie odchýlky zraniteľným odberateľom pri dodávke elektriny zraniteľným odberateľom v primeranej výške,
b)
náklady na obstaranie elektriny pri dodávke elektriny odberateľom v režime dodávky poslednej inštancie vrátane nákladov na vyrovnanie odchýlky odberateľom elektriny pri dodávke elektriny dodávateľom poslednej inštancie v primeranej výške,
c)
náklady na nákup energií, tovarov a služieb súvisiacich s výkonom regulovaných činností v primeranej výške,
d)
osobné náklady2) a priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o výšku aritmetického priemeru zverejnených hodnôt ukazovateľa „Index nominálnej mzdy“ za obdobie od 3.Q roku t-2 po 2.Q roku t-1 zverejnených vo verejnej databáze Štatistického úradu Slovenskej republiky DATAcube (http://datacube.statistics.sk/) v priečinku „Demografia a sociálne štatistiky“ v sekcii/Náklady práce/Podniková štatistika/Štvrťročné údaje v tabuľke „Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR [pr0204qs]“,
e)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,3)
f)
rovnomerné odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti zohľadňujúc dobu technickej životnosti majetku,
g)
časti splátok za finančný prenájom hmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti podľa zmlúv o finančnom prenájme najviac vo výške odpisov podľa písmena f),
h)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku od tretích osôb, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť podľa zmlúv o finančnom prenájme najviac vo výške odpisov podľa písmena f),
i)
náklady na opravu a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v primeranej výške okrem nákladov vynaložených na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,4)
j)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky5) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť.
(2)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú
a)
sankcie,
b)
náklady súvisiace s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,6)
d)
odmeny členov štatutárneho orgánu a iných orgánov regulovaného subjektu podľa § 1 písm. c) zákona (ďalej len „regulovaný subjekt“) za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárneho orgánu a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,
f)
príspevky na životné poistenie, príspevky na účelové sporenie zamestnanca a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie7) platené zamestnávateľom okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 1 písm. e),
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú v § 76 a 76a Zákonníka práce,
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený v § 152 Zákonníka práce,
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,8)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,9)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,10)
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,11)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,12)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich zariadení a rekreačných zariadení a iných zariadení, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou,
t)
náklady vynaložené na obstaranie materiálu, služieb a na činnosti nesúvisiace s výkonom regulovanej činnosti,
u)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace zariadenia a rekreačné zariadenia,
v)
štipendiá poskytnuté žiakom stredných škôl a študentom,13)
w)
odpis nedobytnej pohľadávky,
x)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,14)
y)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,15)
z)
tvorba opravných položiek,
aa)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
ab)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ac)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ad)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ae)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,
af)
spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)
ag)
náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené kontrolou úradu na základe overovania primeranosti vynaložených nákladov, ktorá je zabezpečovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,17)
ah)
straty z obchodov s finančnými derivátmi a komoditnými derivátmi,
ai)
náklady na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku protiprávneho konania regulovaného subjektu,
aj)
vyplatené kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,18)
ak)
ďalšie náklady neuvedené v odseku 1.
§ 5
(1)
Peňažné hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta. Mesačná platba za jedno odberné miesto sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.
(2)
Ceny podľa tejto vyhlášky sú bez dane z pridanej hodnoty.
(3)
Pri zmene ceny sa ustanovenia o spôsobe výpočtu ceny použijú primerane podľa zodpovedajúceho roku regulačného obdobia, v ktorom nastala zmena ceny.
(4)
Ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.
Cenová regulácia dodávky elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti a postup a podmienky uplatňovania cien
§ 6
(1)
Cenová regulácia podľa § 6 a § 7 sa vzťahuje na dodávateľa elektriny, ktorý dodáva elektrinu zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti v roku t.
(2)
Súčasťou návrhu ceny sú
a)
ceny a sadzby za dodávku elektriny vrátane ich štruktúry na rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti vrátane podmienok ich pridelenia a podmienok uplatnenia cien a sadzieb,
b)
údaje potrebné na preverenie cien na rok t, t-1 a za rok t-2, najmä predpokladaný a skutočný objem dodávky elektriny, počet odberných miest v členení podľa jednotlivých sadzieb,
c)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
d)
výpočty a údaje vzťahujúce sa k výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti podľa § 7,
e)
podklady podľa prílohy č. 1,
f)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)
Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky, pričom podklady podľa odseku 2 písm. a), b), d) a e) sa predkladajú vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.
(4)
Za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti sa pre jednotlivé odberné miesta uplatní najviac deväť sadzieb, a to
a)
DD1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,
b)
DD2 je jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,
c)
DD3 je dvojpásmová sadzba, pričom nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny a blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje,
d)
DD4 je dvojpásmová sadzba, pričom nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma; sadzba DD4 sa môže použiť aj pre odberné miesto s nabíjacou stanicou elektrických vozidiel,
e)
DD5 je dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, pričom nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma; sadzba DD5 sa môže použiť aj pre odberné miesto s nabíjacou stanicou elektrických vozidiel,
f)
DD6 je dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo, pričom nízke pásmo sa poskytuje minimálne 22 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma; sadzba DD6 sa môže použiť aj pre odberné miesto s nabíjacou stanicou elektrických vozidiel,
g)
DD7 je dvojpásmová sadzba, pričom nízke pásmo sa poskytuje celoročne od piatka 15:00 hodiny do pondelka 6:00 hodiny a blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje,
h)
DD8 je dvojpásmová sadzba, pričom nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov,
i)
DD9 je viacpásmová sadzba pre odberné miesto s nainštalovaným inteligentným meracím systémom.
(5)
Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti v jednotlivých zložkách sadzieb sú maximálnymi cenami. Viacpásmová sadzba je zložená z mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt podľa § 7 ods. 8 a z ceny elektriny. Ceny elektriny pri viacpásmovej sadzbe pre odberné miesto s nainštalovaným inteligentným meracím systémom sa dodávateľom elektriny navrhujú tak, aby vážený priemer cien za elektrinu v jednotlivých pásmach na jednotku množstva elektriny neprekročil vo vyúčtovaní za dodávku elektriny maximálnu cenu za dodávku elektriny vypočítanú ako súčet maximálnej ceny elektriny podľa § 7 ods. 1 a najvyššej miery primeraného zisku podľa § 7 ods. 6.
§ 7
(1)
Maximálna cena za elektrinu CEt na účely dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti na jednotku množstva elektriny na rok t sa vypočíta podľa vzorca

C
E
t
=
C
E
P
X
E
,
t
×
1
+
k
t
100
+
O
t
kde
a)
CEPXE,t je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, v časti EEX – PXE Slovakian Power Futures, produktu Baseload, Year, Settlement Price Cal-X v eurách na jednotku množstva elektriny
1.
na rok 2024 za obdobie od 1. apríla roku t-1 do 30. septembra roku t-1,
2.
na ďalšie roky regulačného obdobia za obdobie od 1. októbra roku t-2 do 30. septembra roku t-1, pričom X je t+1 pre každý deň tohto obdobia v roku t-2 okrem posledných dvoch dní roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze, a X je t pre každý deň tohto obdobia v roku t-1 a posledné dva dni roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze,
b)
kt je koeficient na rok t v percentách zohľadňujúci diagram dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti v rozsahu najviac 10 %,
c)
Ot sú určené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnostiach v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t vo výške najviac 5,21.
(2)
Jednopásmové sadzby podľa § 6 ods. 4 sú zložené z
a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt podľa odseku 8,
b)
ceny za elektrinu CEDi v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CEDi = KJPDi × CEt + PZt ,

kde

1. KJPDi je koeficient ceny jednopásmového odberu elektriny určený podľa odseku 4,
2.
CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,
3.
PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny určený podľa
odseku 6, ktorý je možné zahrnúť do ceny,
4.
i je číselný znak jednopásmovej sadzby.
(3)
Dvojpásmové sadzby podľa § 6 ods. 4 sú zložené z
a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt podľa odseku 8,
b)
ceny za elektrinu CEVTDi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej vo vysokom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CEVTDi = KVTDi × CEt + PZt ,
kde

1. KVTDi je koeficient ceny odberu elektriny vo vysokom pásme určený podľa odseku 4,
2. CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,
3.
PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny určený podľa
odseku 6, ktorý je možné zahrnúť do ceny,
4.
i je číselný znak dvojpásmovej sadzby,
c)
ceny za elektrinu CENTDi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej v nízkom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CENTDi = KNTDi × CEt + PZt ,
kde
1. KNTDi je koeficient ceny odberu elektriny v nízkom pásme určený podľa odseku 4,
2.
CEt je cena elektriny určená podľa odseku 1,
3.
PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny určený podľa
odseku 6, ktorý je možné zahrnúť do ceny,
4.
i je číselný znak dvojpásmovej sadzby.
(4)
Koeficienty ceny jednopásmového odberu elektriny KJPDi, koeficienty ceny odberu elektriny vo vysokom pásme KVTDi a koeficienty ceny odberu elektriny v nízkom pásme KNTDi sa uvedú v návrhu ceny regulovaného subjektu tak, aby vážený priemer cien elektriny bez primeraného zisku PZt všetkých sadzieb bol najviac vo výške rovnajúcej sa CEt podľa odseku 1, pričom pre koeficienty KVTDi a KNTDi platí, že hodnota koeficientu KVTDi je vyššia o viac ako 20 % v porovnaní s hodnotou koeficientu KNTDi.
(5)
K sadzbám za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti sa dodávateľom elektriny pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose a cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti pripojené, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému.
(6)
Na určenie najvyššej miery primeraného zisku pri dodávke elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, ktorý je možné zahrnúť do ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, sa použije nižšia z hodnôt 3 eurá/MWh alebo
8 % z ceny elektriny CEt určenej podľa odseku 1.
(7)
Ak sa preukáže neočakávaný výrazný nárast zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, ktorým dodáva elektrinu dodávateľ elektriny, v poslednom štvrťroku roku t-1, v cenovom konaní o dodávke elektriny na rok t sa primeraným spôsobom zohľadní rozdiel nákladov na nákup elektriny prislúchajúcich k cene CEPXE,t podľa odseku 1 a preukázanými nákladmi vynaloženými dodávateľom elektriny na nákup elektriny na zabezpečenie dodávky elektriny pre nových zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti.
(8)
Náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac NDOt, ktoré možno zahrnúť do sadzieb za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti sa vypočítajú podľa vzorca

N
D
O
t
=
N
D
O
t
-
1
×
(
1
+
J
P
I
n
-
X
100
)
kde
a)
NDOt-1 sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do sadzieb za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti v roku t-1, pričom určená výška NDOt-1 na rok 2024 je najviac 1,50 eura na jedno odberné miesto a mesiac,
b)
JPIn je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „Jadrová inflácia“ za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich predloženiu návrhu ceny uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky – http://datacube.statistics.sk v priečinku „Makroekonomické štatistiky“ v sekcii „Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík“ v časti „Indexy spotrebiteľských cien (inflácia)“ v časti „Jadrová a čistá inflácia“ v priečinku „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách – mesačne [sp0008ms]“,
c)
X je faktor efektivity ustanovený pre celé regulačné obdobie vo výške 2 %; ak je hodnota rozdielu JPIn a X nižšia ako 0, na účely výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom v domácnosti na rok t sa hodnota rozdielu JPIn a X rovná 0.
Cenová regulácia dodávky elektriny zraniteľným odberateľom okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti a postup a podmienky uplatňovania cien
§ 8
(1)
Cenová regulácia podľa § 8 a § 9 sa vzťahuje na dodávateľa elektriny, ktorý dodáva elektrinu zraniteľným odberateľom elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti v roku t.
(2)
Súčasťou návrhu ceny sú
a)
ceny a sadzby za dodávku elektriny vrátane ich štruktúry na rok t, ktoré sa budú uplatňovať pre zraniteľných odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti vrátane podmienok ich pridelenia a podmienok uplatnenia cien a sadzieb,
b)
údaje potrebné na preverenie cien na rok t, t-1 a za rok t-2, najmä predpokladaný a skutočný objem dodávky elektriny zraniteľným odberateľom elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, počet odberných miest v členení podľa jednotlivých sadzieb,
c)
plán investícií a plán odpisov za regulovanú činnosť v rokoch t, t+1 a t+2,
d)
výpočty a údaje podľa § 9 týkajúce sa dodávky elektriny zraniteľným odberateľom elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti,
e)
podklady podľa prílohy č. 2
f)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)
Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky, pričom podklady podľa odseku 2 písm. a), b), d) a e) sa predkladajú vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.
(4)
V návrhu ceny pre zraniteľných odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti sa uvedú osobitne skupiny zraniteľných odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti v členení podľa § 2 písm. k) tretieho, piateho a ôsmeho bodu zákona.
(5)
Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti v jednotlivých zložkách sadzieb sú maximálnymi cenami. Viacpásmová sadzba je zložená z mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt podľa § 9 ods. 8 a z ceny elektriny. Ceny elektriny pri viacpásmovej sadzbe pre odberné miesto s nainštalovaným inteligentným meracím systémom sa dodávateľom elektriny navrhujú tak, aby vážený priemer cien za elektrinu v jednotlivých pásmach na jednotku množstva elektriny neprekročil vo vyúčtovaní za dodávku elektriny maximálnu cenu za dodávku elektriny vypočítanú ako súčet maximálnej ceny elektriny podľa § 9 ods. 1 a najvyššej miery primeraného zisku podľa § 9 ods. 5.
(6)
Pri dodávke elektriny zraniteľným odberateľom elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti sa dodávateľom elektriny pre jednotlivé odberné miesta uplatní vhodná sadzba, ktorá zodpovedá charakteru odberu daného odberného miesta, zohľadňujúca účel odberu elektriny zraniteľnými odberateľmi elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti a je v súlade s distribučnými sadzbami uplatňovanými prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je dané odberné miesto pripojené.
§ 9
(1)
Maximálna cena za elektrinu CEMDt na účely dodávky elektriny zraniteľným odberateľom elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti na jednotku množstva elektriny na rok t sa vypočíta podľa vzorca

C
E
M
D
t
=
C
E
P
X
E
,
t
×
1
+
k
t
100
+
O
t
kde
a)
CEPXE,t je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, v časti EEX – PXE Slovakian Power Futures, produktu Baseload, Year Settlement Price Cal-X v eurách na jednotku množstva elektriny
1.
na rok 2024 za obdobie od 1. apríla roku t-1 do 30. septembra roku t-1,
2.
na ďalšie roky regulačného obdobia za obdobie od 1. októbra roku t-2 do 30. septembra roku t-1, pričom X je t+1 pre každý deň tohto obdobia v roku t-2 okrem posledných dvoch dní roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze, a X je t pre každý deň tohto obdobia v roku t-1 a posledné dva dni roku t-2, v ktorých sa obchoduje na burze,
b)
kt je koeficient na rok t v percentách zohľadňujúci diagram dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti v rozsahu najviac 10 %,
c)
Ot sú určené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny zraniteľným odberateľom elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t vo výške najviac 5,21.
(2)
Jednopásmové sadzby podľa § 8 ods. 5 sú zložené z
a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDMDt podľa odseku 8,
b)
ceny za elektrinu CEMDi v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CEMDi = KJPMDi × CEMDt + PZt ,

kde
1. KJPMDi je koeficient ceny jednopásmového odberu elektriny určený podľa odseku 4,
2.
CEMDt je cena elektriny určená podľa odseku 1,
3.
PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny dodanej zraniteľnému odberateľovi elektriny okrem zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti určený podľa odseku 5,
4.
i je číselný znak jednopásmovej sadzby.
(3)
Dvojpásmové sadzby podľa § 8 ods. 5 sú zložené z
a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDMDt podľa odseku 8,
b)
ceny za elektrinu CEVTMDi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej vo vysokom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CEVTMDi = KVTMDi × CEMDt + PZt ,

kde

1.KVTMDi je koeficient ceny odberu elektriny vo vysokom pásme určený podľa odseku 4,
2.
CEMDt je cena elektriny určená podľa odseku 1,
3.
PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny dodanej zraniteľnému odberateľovi elektriny okrem zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti určený podľa odseku 5,
4.
i je číselný znak dvojpásmovej sadzby,
c)
ceny za elektrinu CENTMDi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej v nízkom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CENTMDi = KNTMDi × CEMDt + PZt ,

kde

1. KNTMDi je koeficient ceny odberu elektriny v nízkom pásme určený podľa odseku 4,
2.
CEMDt je cena elektriny určená podľa odseku 1,
3.
PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny dodanej zraniteľnému odberateľovi elektriny okrem zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti určený podľa odseku 5,
4.
i je číselný znak dvojpásmovej sadzby.
(4)
Koeficienty ceny jednopásmového odberu elektriny KJPMDi, koeficienty ceny odberu elektriny vo vysokom pásme KVTMDi a koeficienty ceny odberu elektriny v nízkom pásme KNTMDi sa určia v návrhu ceny regulovaného subjektu tak, aby vážený priemer cien elektriny bez primeraného zisku PZt všetkých sadzieb bol najviac vo výške rovnajúcej sa CEMDt podľa odseku 1, pričom pre koeficienty KVTMDi a KNTMDi platí, že hodnota koeficientu KVTMDi je vyššia o viac ako 20 % v porovnaní s hodnotou koeficientu KNTMDi.
(5)
Na určenie najvyššej miery primeraného zisku pri dodávke elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, ktorý je možné zahrnúť do ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, sa použije nižšia z hodnôt 8 eur/MWh alebo 16 % z ceny elektriny CEMDt určenej podľa odseku 1.
(6)
K sadzbám za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti sa dodávateľom elektriny pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose a cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto zraniteľného odberateľa elektriny okrem zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti pripojené, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému.
(7)
Ak sa preukáže neočakávaný výrazný nárast zraniteľných odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, ktorým dodáva elektrinu dodávateľ elektriny, v poslednom štvrťroku roku t-1, v cenovom konaní o dodávke elektriny na rok t sa primeraným spôsobom zohľadní rozdiel nákladov na nákup elektriny prislúchajúcich k cene CEPXE,t podľa odseku 1 a preukázanými nákladmi vynaloženými dodávateľom elektriny na nákup elektriny na zabezpečenie dodávky elektriny pre nových zraniteľných odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti.
(8)
Náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac NDMDt, ktoré možno zahrnúť do sadzieb za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti sa vypočítajú podľa vzorca

N
D
M
D
t
=
N
D
M
D
t
-
1
×
(
1
+
J
P
I
n
-
X
100
)
kde
a)
NDMDt-1 sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do sadzieb za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti v roku t-1, pričom určená výška NDMDt-1 na rok 2024 je najviac 1,50 eura na jedno odberné miesto a mesiac,
b)
JPIn je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „Jadrová inflácia“ za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich predloženiu návrhu ceny uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky – http://datacube.statistics.sk v priečinku „Makroekonomické štatistiky“ v sekcii „Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík“ v časti „Indexy spotrebiteľských cien (inflácia)“ v časti „Jadrová a čistá inflácia“ v priečinku „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách – mesačne [sp0008ms]“,
c)
X je faktor efektivity ustanovený pre celé regulačné obdobie vo výške 2 %; ak je hodnota rozdielu JPIn a X nižšia ako 0, na účely výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti na rok t sa hodnota rozdielu JPIn a X rovná 0.
Cenová regulácia dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie a postup a podmienky uplatňovania cien
§ 10
(1)
Cenová regulácia dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa vzťahuje na dodávku elektriny uskutočnenú dodávateľom poslednej inštancie podľa osobitného predpisu19) do odberných miest koncových odberateľov elektriny.
(2)
Súčasťou návrhu ceny sú
a)
návrh sadzieb za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie vrátane ich štruktúry, ktoré sa budú uplatňovať pre odberateľov elektriny vrátane podmienok ich pridelenia a podmienok uplatnenia cien,
b)
výpočty a údaje podľa § 11 týkajúce sa dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,
c)
ďalšie podklady potrebné na správne posúdenie návrhu ceny.
(3)
Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky, pričom podklady podľa odseku 2 písm. a) a b) sa predkladajú vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.
§ 11
(1)
Maximálna cena za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách na jednotku množstva elektriny CEDPIm,t sa vypočíta podľa vzorca

C
E
D
P
I
m
,
t
=
C
E
P
X
E
m
,
t
×
1
+
k
1
t
+
k
2
t
100
kde
a)
CEPXEm,t je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, v časti EEX – PXE Slovakian Power Futures, produktu Baseload, Month, Settlement Price Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny na tri po sebe nasledujúce mesiace, pričom prvým mesiacom je mesiac, v ktorom sa začne dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie, v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie kalendárneho mesiaca predchádzajúceho prvému dňu dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie,
b)
k1t je koeficient na rok t v percentách zohľadňujúci diagram dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie pre odberateľov elektriny podľa osobitného predpisu20) v rozsahu najviac 10 %,
c)
k2t je koeficient na rok t v percentách zohľadňujúci obmedzenia rizika súvisiaceho s dodávkou poslednej inštancie, ktorého výška je v rozsahu najviac 15 %.
(2)
V cenovom rozhodnutí pre dodávateľa poslednej inštancie sa určí cena za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie alebo spôsob jej výpočtu a podmienky uplatnenia ceny na rok t. Ceny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie v jednotlivých zložkách sadzieb sú maximálnymi cenami. Sadzby za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa dodávateľom poslednej inštancie ustanovia podľa cenového rozhodnutia pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov elektriny okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti.
(3)
Sadzba za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie je zložená z
a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDPIt podľa odseku 6,
b)
maximálnej ceny za elektrinu CEDPIt v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CEDPIt = CEDPIm,t + Ot + PZt ,

kde
1. CEDPIm,t je cena elektriny určená podľa odseku 1,
2.
Ot sú určené náklady na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny dodávateľom poslednej inštancie v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t vo výške najviac 5,21,
3.
PZt je primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorý je možné zahrnúť do ceny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie, maximálne 10 % z ceny elektriny určenej spôsobom podľa odseku 1, najviac však 5 eur/MWh pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti a 14 % z ceny elektriny určenej spôsobom podľa odseku 1, najviac však 8 eur/MWh pre odberateľov elektriny mimo domácnosti okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti.
(4)
K sadzbám podľa odseku 3 sa dodávateľom elektriny poslednej inštancie pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose elektriny, straty elektriny pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené.
(5)
Ak je pre zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti uplatňovaná cena elektriny za dodávku elektriny pri dodávke poslednej inštancie vyššia od maximálnej ceny elektriny pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti podľa cenníka dodávateľa elektriny, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, najviac o 30 %, dodávateľ poslednej inštancie túto cenu za dodávku poslednej inštancie uplatní pre zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti v celom rozsahu. Ak cena elektriny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie je vyššia od maximálnej ceny elektriny pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti podľa cenníka dodávateľa, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, o viac ako 30 %, dodávateľ poslednej inštancie uplatní pre zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti cenu elektriny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie vo výške podľa predchádzajúcej vety, pričom vzniknuté náklady spojené so zabezpečením dodávky elektriny počas dodávky poslednej inštancie pre zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti v rozsahu neuplatnenom pre zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti si príslušný dodávateľ poslednej inštancie uplatní v konaní o cenovej regulácii. Ak zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie zostane v bilančnej skupine dodávateľa poslednej inštancie, zraniteľnému odberateľovi elektriny v domácnosti sa dodávateľom poslednej inštancie vráti 50 % z rozdielu medzi skutočne uplatnenou cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke elektriny platnou po skončení dodávky poslednej inštancie. Vzniknuté náklady za rok t-2 zodpovedajúce vráteniu 50 % rozdielu medzi skutočne uplatnenou cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke elektriny platnou po skončení dodávky poslednej inštancie spojené so zabezpečovaním dodávky elektriny v režime dodávky poslednej inštancie pre odberateľa elektriny v domácnosti sa príslušným dodávateľom poslednej inštancie uplatňujú v konaní o cenovej regulácii.
(6)
Náklady na dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie na jedno odberné miesto za mesiac NDPIt, ktoré možno zahrnúť do sadzieb za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa vypočítajú podľa vzorca

N
D
P
I
t
=
N
D
P
I
t
-
1
×
(
1
+
J
P
I
n
-
X
100
)
kde
a)
NDPIt-1 sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do sadzieb za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie v roku t-1, pričom určená výška NDPIt-1 na rok 2024 je najviac 1,50 eura na jedno odberné miesto a mesiac,
b)
JPIn je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich prvému dňu dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky – http://datacube.statistics.sk v priečinku „Makroekonomické štatistiky“ v sekcii „Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík“ v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,
c)
X je faktor efektivity ustanovený pre celé regulačné obdobie vo výške 2 %; ak je hodnota rozdielu JPIn a X nižšia ako 0, na účely výpočtu maximálnej ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok t sa hodnota rozdielu JPIn a X rovná 0.
§ 12
Ak správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny vyhlási, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení len zraniteľnými odberateľmi elektriny v domácnosti, dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov v domácnosti; rovnako sa postupuje aj v bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú telekomunikačné zariadenia poskytovateľov elektronických komunikačných služieb poskytujúcich služby výlučne pre užívateľov bytového domu alebo technologické zariadenia na výrobu tepla.
§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)
Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2024.
(2)
Na posúdenie návrhu ceny na rok 2023 sa použije vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa § 31 až 37 a prílohy č. 6, 7 a 7a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z., vyhlášky č. 178/2019 Z. z., vyhlášky č. 309/2019 Z. z., vyhlášky č. 300/2021 Z. z., vyhlášky č. 326/2021 Z. z., vyhlášky č. 477/2021 Z. z., vyhlášky č. 88/2022 Z. z. a vyhlášky č. 233/2022 Z. z.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2023 okrem § 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Andrej Juris v. r.
1)
§ 17b ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z.
2)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
6)
§ 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2021 Z. z.
11)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad § 94a až 97a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 149 a149a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).
16)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
18)
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.
19)
§ 18 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 18 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.