95/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

95
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. marca 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 379/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 244/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) a nadpise § 49 sa slová „praktická sestra“ nahrádzajú slovami „praktická sestra – asistent“.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa prílohy č. 1 v zdravotníckych povolaniach logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.“.
3.
V § 2 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
4.
V § 2 ods. 4 sa slová „optometrista a nutričný terapeut“ nahrádzajú slovami „optometrista, nutričný terapeut a liečebný pedagóg“.
5.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) výkonom funkcie hlavného hygienika Slovenskej republiky15a) (ďalej len „hlavný hygienik“) vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
verejné zdravotníctvo,
2.
pracovné lekárstvo,
3.
epidemiológia,
4.
hygiena detí a mládeže,
5.
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,
6.
podpora zdravia a výchova k zdraviu,
7.
služby zdravia pri práci,
8.
hygiena výživy,
9.
hygiena životného prostredia a zdravia alebo
10.
radiačná ochrana,
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a
d)
najmenej desaťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 5 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
6.
V § 4 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) výkonom funkcie vedúceho hygienika rezortu15b) a regionálneho hygienika15c) vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
verejné zdravotníctvo,
2.
pracovné lekárstvo,
3.
epidemiológia,
4.
hygiena detí a mládeže,
5.
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,
6.
podpora zdravia a výchova k zdraviu,
7.
služby zdravia pri práci,
8.
hygiena výživy,
9.
hygiena životného prostredia a zdravia alebo
10.
radiačná ochrana a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej päťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
(8)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) okrem výkonu funkcie hlavného hygienika, vedúceho hygienika rezortu15b) a regionálneho hygienika15c) vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1 a
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej päťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15b a 15c znejú:
15b) § 3 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15c) § 6 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.
7.
V § 5 ods. 6 písm. c) sa slovo „desaťročná“ nahrádza slovom „päťročná“.
8.
V § 15 ods. 1 sa za slová „starostlivosti o ženu“ pripájajú tieto slová: „a novorodenca“.
9.
V § 21 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a vrátane výkonu odborných pracovných činností pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva.“.
10.
V § 21 ods. 3 sa za slová „§ 20 ods. 2“ vkladajú slová „alebo podľa § 78a ods. 1“.
11.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) výkonom funkcie vedúceho hygienika rezortu15b) a regionálneho hygienika15c) vykonáva okrem lekára, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7, aj verejný zdravotník, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) alebo § 78a ods. 1 písm. a), c) alebo d),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti G a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti G alebo najmenej päťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.“.
12.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) okrem výkonu funkcie hlavného hygienika, vedúceho hygienika rezortu15b) a regionálneho hygienika15c) vykonáva okrem lekára, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 8, aj verejný zdravotník, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) alebo § 78a ods. 1 písm. a), c) alebo d) a
b)
najmenej päťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.“.
13.
V § 49 ods. 1 sa slová „zdravotnícky asistent“ nahrádzajú slovami „praktická sestra“.
14.
V nadpise § 50 sa slová „praktickej sestry“ nahrádzajú slovami „praktickej sestry – asistenta“.
15.
V § 50 ods. 1 až 3 sa slová „Praktická sestra“ nahrádzajú slovami „Praktická sestra – asistent“.
16.
V § 51 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu16aa) sanitár na strednej zdravotníckej škole“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
16aa) § 12 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 53 ods. 1, § 56 ods. 1, § 59 ods. 1 a § 62 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a prípravou na výkon práce v zdravotníctve“.
18.
V § 54 ods. 1, § 57 ods. 1, § 60 ods. 1 a § 63 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a prípravy na výkon práce v zdravotníctve“.
19.
V § 56 ods. 1 a prílohe č. 1 časti X sa za slovami „v magisterskom študijnom programe“ vypúšťa slovo „psychológia“.
20.
V § 62 ods. 2 sa slová „v špecializačnom odbore klinická fyzika“ nahrádzajú slovami „v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti R“.
21.
§ 63 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Ak v odsekoch 4 a 5 nie je ustanovené inak, riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v oblasti radiačnej ochrany vykonáva fyzik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 62 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore radiačná ochrana a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti O.
(4)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v oblasti radiačnej ochrany vykonáva aj fyzik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 62 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti O a
c)
najmenej päťročnú odbornú prax.
(5)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v oblasti radiačnej ochrany vykonáva aj fyzik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 62 ods. 1 a
b)
najmenej desaťročnú odbornú prax.
(6)
Riadenie a organizáciu v zariadeniach klinickej fyziky a zariadeniach zobrazovacích metód zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vykonáva fyzik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 62 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická fyzika a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti O alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
22.
V § 64 úvodná veta znie: „Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti9) a v zariadeniach klinickej fyziky, zariadeniach zobrazovacích metód zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa vyžaduje“.
23.
V § 65 odsek 1 znie:
„(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 časti AA.“.
24.
V § 66 odsek 1 znie:
„(1)
Laboratórny diagnostik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania, a vzdelávaciu, výchovnú a výskumnú činnosť. Laboratórny diagnostik sa podieľa na výbere a realizácii vhodných metód pre analýzu ľudských biologických vzoriek, riadení kvality laboratórnych vyšetrení biologického materiálu a vyhodnocovaní kvalitatívnych ukazovateľov na účel validácie výsledkov a vykonáva analýzy ľudského biologického materiálu na vedecko-výskumné účely.“.
25.
V § 66 odsek 4 znie:
„(4)
Riadenie a organizáciu laboratória zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a laboratória pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vykonáva laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti S písm. a) alebo b) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P.“.
26.
§ 66 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:
„(5)
Riadenie a organizáciu laboratória zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vykonáva aj laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P a
c)
najmenej desaťročnú odbornú prax.
(6)
Riadenie a organizáciu laboratória pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vykonáva aj laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P a
c)
najmenej päťročnú odbornú prax.
(7)
Riadenie a organizáciu laboratória zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a laboratória pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vykonáva aj laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1 a
b)
najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
(8)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v oblasti radiačnej ochrany vykonáva aj laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti S písm. b) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P.
(9)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v oblasti radiačnej ochrany vykonáva aj laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1 a
b)
desaťročnú odbornú prax.“.
27.
V § 67 ods. 1 úvodná veta znie: „Ak v odseku 2 nie je ustanovené inak na výkon činnosti odborného zástupcu8) v laboratóriu lekárskej genetiky, v laboratóriu klinickej imunológie a alergológie, v laboratóriu klinickej biochémie, v laboratóriu patológie a súdneho lekárstva, v laboratóriu klinickej mikrobiológie, v laboratóriu laboratórnej medicíny, v laboratóriu hematológie, zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a v tkanivovom zariadení sa vyžaduje“.
28.
V § 67 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v laboratóriu lekárskej genetiky, laboratóriu klinickej imunológie a alergológie, laboratóriu klinickej biochémie, laboratóriu patológie a súdneho lekárstva, laboratóriu klinickej mikrobiológie, laboratóriu laboratórnej medicíny, laboratóriu hematológie, zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a tkanivovom zariadení sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1 a
b)
najmenej desaťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
29.
V § 67 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
30.
V § 68 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
31.
V § 69 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Teoretická časť špecializačného štúdia sa môže uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
32.
V § 69a odsek 4 znie:
„(4)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii16b) (ďalej len „vzdelávacia ustanovizeň“), zaradí zubného lekára do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 3 časti B a vydá diplom o špecializácii len zubnému lekárovi s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností získanou podľa § 6 ods. 1.“.
33.
§ 69a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Vzdelávacia ustanovizeň zaradí lekára do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 3 časti A a vydá diplom o špecializácii len lekárovi s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností získanou podľa § 3 ods. 1.“.
34.
§ 70 znie:
㤠70
(1)
Vzdelávacia ustanovizeň môže na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka zmeniť špecializačný odbor, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený, na iný špecializačný odbor. Zdravotnícky pracovník k žiadosti pripojí písomný súhlas toho, kto podal žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám. Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmenil zamestnávateľa, k žiadosti pripojí písomný súhlas nového zamestnávateľa, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám. Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia sa môže uskutočniť najviac dvakrát.
(2)
Vzdelávacia ustanovizeň pri prvej zmene špecializačného odboru podľa odseku 1 zhodnotí obsah a rozsah špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, do ktorého bol zdravotnícky pracovník zaradený, a určí obsah a rozsah špecializovaných vedomostí a zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi obsahom a rozsahom špecializačného štúdia v špecializačných študijných programoch26) príslušných špecializačných odborov, medzi ktorými sa zmena špecializačného odboru uskutočnila, a ktoré má zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť. Pri druhej zmene špecializačného odboru podľa odseku 1 vzdelávacia ustanovizeň zhodnotí obsah a rozsah špecializačného štúdia v príslušných špecializačných odboroch, do ktorých bol zdravotnícky pracovník zaradený, a určí obsah a rozsah špecializovaných vedomostí a zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi obsahom a rozsahom špecializačného štúdia v špecializačných študijných programoch26) príslušných špecializačných odborov, medzi ktorými sa zmeny uskutočnili, a ktoré má zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť.
(3)
Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore, prijímajúca vzdelávacia ustanovizeň započíta zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore a určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom;6) pri zmene vzdelávacej ustanovizne z cudziny na Slovensko sa použije postup podľa prvej časti vety. Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore, ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako.
(4)
Špecializačné štúdium zdravotníckeho pracovníka vzdelávacia ustanovizeň preruší z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky28) alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa; v prípade iných dôvodov hodných osobitného zreteľa sumárne najviac v dĺžke štyri roky.
(5)
Zo špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň zdravotníckeho pracovníka vyradí, ak si neplní povinnosti vyplývajúce zo študijného plánu akreditovaného špecializačného študijného programu6) alebo študijného poriadku vzdelávacej ustanovizne alebo ak o vyradenie požiada zdravotnícky pracovník.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 25 sa vypúšťajú.
35.
V § 71 odsek 2 znie:
„(2)
Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie prerušenia z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky28) alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa odseku 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.
36.
§ 71 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6)
Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia, môže požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v Slovenskej republike pred zaradením do špecializačného štúdia pod vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie, potvrdený pečiatkou a podpisom vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia.
(7)
Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia, môže požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v cudzine. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov a odbornej praxe je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie vystavený kompetentným orgánom príslušného štátu, v ktorom sa zdravotné výkony absolvovali; doklad sa predloží spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
(8)
Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia započíta zdravotníckemu pracovníkovi, zdravotné výkony a odbornú prax podľa odseku 6 alebo 7, ak obsahom a rozsahom zodpovedajú akreditovanému špecializačnému študijnému programu v špecializačnom odbore, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený.
(9)
Do špecializačného štúdia môže vzdelávacia ustanovizeň započítať aj zdravotné výkony, ktoré zdravotnícky pracovník vykonal v rámci odbornej praxe pri vykonávaní špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, ak obsahom a rozsahom zodpovedajú akreditovanému špecializačnému študijnému programu v špecializačnom odbore, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený. Započítaním zdravotných výkonov podľa prvej vety sa dĺžka špecializačného štúdia neskracuje.“.
37.
§ 73 vrátane nadpisu znie:
㤠73
Certifikačná príprava
(1)
Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe6) sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností. Certifikačná príprava môže byť súčasťou špecializačného štúdia, ak to ustanovuje minimálny štandard pre príslušný špecializačný študijný program.26) Ak je certifikačná príprava súčasťou špecializačného štúdia, zdravotnícky pracovník získa aj odbornú spôsobilosť na výkon príslušných certifikovaných pracovných činností. Počas certifikačnej prípravy môže zdravotnícky pracovník vykonávať certifikované pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(2)
Ak zdravotnícky pracovník počas certifikačnej prípravy zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v certifikačnej príprave v tej istej certifikovanej pracovnej činnosti, prijímajúca vzdelávacia ustanovizeň započíta zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah absolvovanej certifikačnej prípravy v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah certifikačnej prípravy v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným certifikačným študijným programom.6)
(3)
Certifikačnú prípravu zdravotníckeho pracovníka vzdelávacia ustanovizeň preruší z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky28) alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa; v prípade iných dôvodov hodných osobitného zreteľa sumárne najviac v dĺžke dva roky.
(4)
Z certifikačnej prípravy vzdelávacia ustanovizeň zdravotníckeho pracovníka vyradí, ak si neplní povinnosti vyplývajúce zo študijného plánu akreditovaného certifikačného študijného programu6) alebo študijného poriadku vzdelávacej ustanovizne alebo ak o vyradenie požiada zdravotnícky pracovník.
(5)
Do certifikačnej prípravy sa nezapočítava obdobie prerušenia z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky28) alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa odseku 3.“.
38.
§ 74 sa vypúšťa.
39.
V § 76 ods. 1 sa slová „ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“.
40.
V § 76 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Do indexu sa zaznamenáva najmä
a)
zaradenie do špecializačného štúdia a zaradenie do certifikačnej prípravy,
b)
zmena špecializačného odboru,
c)
priebeh špecializačného štúdia a priebeh certifikačnej prípravy,
d)
zmena vzdelávacej ustanovizne počas špecializačného štúdia a zmena vzdelávacej ustanovizne počas certifikačnej prípravy,
e)
prerušenie špecializačného štúdia a prerušenie certifikačnej prípravy,
f)
vyradenie zo špecializačného štúdia a vyradenie z certifikačnej prípravy,
g)
ukončenie špecializačného štúdia a ukončenie certifikačnej prípravy,
h)
obnovenie vedomostí a zručností zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností pri prerušení alebo nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania.35)
(4)
Záznamy do indexu vykonáva
a)
vzdelávacia ustanovizeň, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. a), b), d), e), f) a g),
b)
školiteľ, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. c),
c)
poverený zdravotnícky pracovník, ak ide o záznam podľa odseku 3 písm. h).“.
41.
Za § 83e sa vkladá § 83f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠83f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní praktická sestra – asistent sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.
(2)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ktorú získala sestra podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení, priznaná verejnému zdravotníkovi podľa § 83c ods. 12, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore epidemiológia podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie, priznaná verejnému zdravotníkovi so špecializáciou hygiena výživy podľa § 83c ods. 13, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena výživy podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie, priznaná verejnému zdravotníkovi so špecializáciou hygiena životného prostredia a zdravia podľa § 83c ods. 13, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia podľa tohto nariadenia vlády.
(7)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podpora zdravia, priznaná verejnému zdravotníkovi so špecializáciou hygiena detí a mládeže podľa § 83c ods. 14, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena detí a mládeže podľa tohto nariadenia vlády.
(8)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podpora zdravia, priznaná verejnému zdravotníkovi so špecializáciou výchova k zdraviu podľa § 83c ods. 14, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podpora zdravia a výchova k zdraviu podľa tohto nariadenia vlády.
(9)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy vo verejnom zdravotníctve podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy vo verejnom zdravotníctve podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy vo verejnom zdravotníctve podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej biochémii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia vlády.
(13)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii podľa tohto nariadenia vlády.
(14)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia vlády.
(15)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v histopatológii podľa tohto nariadenia vlády.
(16)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii podľa tohto nariadenia vlády.
(17)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii podľa tohto nariadenia vlády.
(18)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v hematológii a transfúziológii podľa tohto nariadenia vlády.
(19)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v genetike, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v lekárskej genetike podľa tohto nariadenia vlády.
(20)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia vlády.
(21)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej mikrobiológii podľa tohto nariadenia vlády.
(22)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii podľa tohto nariadenia vlády.
(23)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v patológii a súdnom lekárstve podľa tohto nariadenia vlády.
(24)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v pracovnom lekárstve a toxikológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v pracovnom lekárstve a toxikológii podľa tohto nariadenia vlády.
(25)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti súdne lekárstvo, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore súdne lekárstvo podľa tohto nariadenia vlády.
(26)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore výchova k zdraviu, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, predpisov účinných do 31. decembra 2004, predpisov účinných do 31. mája 2006, predpisov účinných do 30. júna 2010 alebo predpisov účinných do 31. augusta 2018 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podpora zdravia a výchova k zdraviu podľa tohto nariadenia vlády.“.
42.
V prílohe č. 1 nadpise časti T a v prílohe č. 3 nadpise časti M sa slová „PRAKTICKÁ SESTRA“ nahrádzajú slovami „PRAKTICKÁ SESTRA – ASISTENT“.
43.
V prílohe č. 1 časti T sa slová „zdravotnícky asistent“ nahrádzajú slovami „praktická sestra“.
44.
V prílohe č. 1 časti AA sa za slovo „chémia“ vkladá čiarka a slová „alebo v kombinácii dvoch z týchto študijných odborov“ sa nahrádzajú slovami „v študijnom odbore potravinárstvo alebo v kombinácii dvoch z týchto študijných odborov, alebo v študijnom odbore veterinárske lekárstvo“.
45.
V nadpise prílohy č. 2 sa slová „OPTOMETRISTA A NUTRIČNÝ TERAPEUT“ nahrádzajú slovami „OPTOMETRISTA, NUTRIČNÝ TERAPEUT A LIEČEBNÝ PEDAGÓG“.
46.
V prílohe č. 2 časti F písm. b) bode 1.3.2 sa slová „funkčná diagnostika lokomočného systému“ nahrádzajú slovami „diagnostika funkčných porúch a lokomočného systému“.
47.
V prílohe č. 2 časti F písm. b) bode 1.3.6 sa slovo „masáže“ nahrádza slovami „lymfomasáž, reflexná masáž“.
48.
V prílohe č. 2 časti F písm. c) treťom bode sa za slovo „odboroch“ vkladá čiarka a slová „indikáciách, kontraindikáciách“.
49.
V prílohe č. 2 časť G vrátane nadpisu znie:
„G.
VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK
a)
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo trvá v dennej forme štúdia tri roky. Štúdium zahŕňa povinnú súvislú odbornú prax v rozsahu najmenej štyri týždne na pracovisku verejného zdravotníctva.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
teoretická výučba
1.1
medicínske predmety
1.1.1
patologická anatómia,
1.1.2
patologická fyziológia,
1.1.3
základy jednotlivých medicínskych odborov,
1.1.4
biofyzika,
1.1.5
biochémia,
1.1.6
mikrobiológia,
1.2
humanitné predmety
1.2.1
psychológia a profesijná komunikácia,
1.2.2
základy etiky,
1.2.3
právo a legislatíva v zdravotníctve,
1.2.4
demografia,
1.2.5
sociológia zdravia,
1.3
špecifické predmety pre verejné zdravotníctvo
1.3.1
základy verejného zdravotníctva,
1.3.2
základné princípy epidemiológie,
1.3.3
hygiena výživy,
1.3.4
hygiena detí a mládeže,
1.3.5
hygiena práce,
1.3.6
hygiena životného prostredia,
1.3.7
hygiena žiarenia,
1.3.8
základy zdravotnej politiky,
1.3.9
zdravotnícka štatistika,
1.3.10
princípy ochrany zdravia a štátny zdravotný dozor,
1.3.11
objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia,
1.3.12
výchova k zdraviu,
2.
praktická výučba pod odborným dohľadom
2.1
pracoviská mikrobiológie,
2.2
pracoviská epidemiológie,
2.3
pracoviská preventívneho pracovného lekárstva,
2.4
pracoviská poradní zdravia,
2.5
vybrané pracoviská zdravotníckych zariadení,
2.6
exkurzie do podnikov,
2.7
hygienické laboratóriá zamerané na hygienu životného prostredia, exkurzie do hydrometeorologických ústavov, čistiarní odpadových vôd, skládok tuhého komunálneho odpadu a podobne,
2.8
úrady verejného zdravotníctva.
c)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1.
z vied, na ktorých sú založené činnosti verejného zdravotníka, najmä z epidemiológie,
2.
z jednotlivých hygienických disciplín,
3.
z profesijnej etiky, komunikácie a príslušných právnych predpisov a
4.
praktické skúsenosti získané na úradoch verejného zdravotníctva a pod odborným dohľadom verejných zdravotníkov a ostatných zdravotníckych pracovníkov v oblasti verejného zdravotníctva.“.
50.
V prílohe č. 2 časti J písm. b) bode 1.3.7 sa slová „ochrana pred ionizujúcim žiarením“ nahrádzajú slovami „radiačná ochrana“.
51.
V prílohe č. 2 časť N vrátane nadpisu znie:
„N.
NUTRIČNÝ TERAPEUT
a)
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa v študijnom odbore zdravotnícke vedy trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 4 500 hodín výučby, z ktorej praktická výučba predstavuje najmenej 1 700 hodín, uskutočňuje sa v odborných učebniach, na oddeleniach liečebnej výživy a stravovania, pracoviskách ambulantnej zdravotnej starostlivosti a pracoviskách ústavnej zdravotnej starostlivosti, v kúpeľných zariadeniach, poradniach zdravia zameraných na riešenie nadváhy a obezity, v predškolských a školských stravovacích zariadeniach a zariadeniach spoločného stravovania. Štúdium zahŕňa aj súvislú klinickú prax v rozsahu najmenej štyroch týždňov na oddeleniach liečebnej výživy a stravovania.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
teoretická výučba
1.1
medicínske predmety
1.1.1
anatómia a fyziológia,
1.1.2
patológia a patologická fyziológia,
1.1.3
farmakológia,
1.1.4
chirurgia,
1.1.5
mikrobiológia,
1.1.6
onkológia,
1.1.7
pediatria,
1.1.8
preventívne lekárstvo,
1.1.9
prvá pomoc,
1.1.10
vnútorné lekárstvo,
1.1.11
gynekológia a pôrodníctvo, neurológia, psychiatria, geriatria, klinická imunológia a alergológia a iné klinické odbory,
1.2
humanitné predmety
1.2.1
organizácia zdravotníctva,
1.2.2
pedagogika a výchova k zdraviu,
1.2.3
profesijná komunikácia,
1.2.4
profesijná etika,
1.2.5
zdravotnícke právo,
1.2.6
sociológia,
1.2.7
všeobecná a vývojová psychológia,
1.2.8
základy výskumu,
1.2.9
informačné systémy v zdravotníctve,
1.2.10
cudzí jazyk,
1.2.11
latinský jazyk,
1.3
špecifické predmety fyziologickej a klinickej výživy
1.3.1
chémia a potravinárska chémia,
1.3.2
biochémia a metabolizmus,
1.3.3
ekonomika stravovacej prevádzky,
1.3.4
epidemiológia výživy,
1.3.5
fyziologická výživa,
1.3.6
hygiena potravín a výživy,
1.3.7
nutričná propedeutika,
1.3.8
nutričné poradenstvo,
1.3.9
klinická výživa,
1.3.10
dietetika,
1.3.11
náuka o požívatinách,
1.3.12
technológia prípravy pokrmov,
1.3.13
toxikológia a liečivé rastliny,
2.
praktická výučba a odborná klinická výučba pod odborným dohľadom
2.1
nutričná terapia v klinických odboroch vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, onkológia, geriatria, pediatria a gynekológia a pôrodníctvo,
2.2
nutričná terapia na oddeleniach liečebnej výživy a stravovania a v kúpeľných zariadeniach,
2.3
odborná prax v zariadeniach spoločného stravovania a poradniach zdravia.
c)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti a zručnosti
1.
z vied, na ktorých je založená fyziologická výživa a dietetika vrátane dostatočného pochopenia fyziologického pomeru živín a jeho úprav a zmien pri jednotlivých ochoreniach,
2.
zo zásad fyziologickej výživy, odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo jednotlivých vekových skupín, dietetiky, dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe v zariadení spoločného stravovania a hygienicko-epidemiologického režimu vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz,
3.
z určovania technologických postupov a kontroly pri príprave stravy podľa zásad správnej výrobnej praxe, zostavovania stravovacích plánov pre jednotlivé diéty v zdravotníckom zariadení, zo zabezpečovania starostlivosti o nutričný stav pacienta vrátane pacientov so závažnými poruchami výživy a metabolizmu,
4.
z výchovy a vzdelávania jednotlivcov a rodín v oblasti fyziologickej výživy a liečebnej výživy pri akútnych ochoreniach a chronických ochoreniach,
5.
z ekonomiky a všeobecne záväzných právnych predpisov v zdravotníctve.
d)
Praktická časť výučby sa uskutočňuje pod dohľadom vysokoškolských učiteľov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní nutričný terapeut s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa v študijnom odbore zdravotnícke vedy a v zdravotníckom povolaní lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, v špecializačnom odbore gastroenterológia, v špecializačnom odbore nefrológia, v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia, v špecializačnom odbore onkológia, v špecializačnom odbore neurológia, v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore endokrinológia, v špecializačnom odbore chirurgia, v špecializačnom odbore geriatria alebo v špecializačnom odbore pediatria.“.
52.
Príloha č. 2 sa dopĺňa časťou O, ktorá znie:
„O.
LIEČEBNÝ PEDAGÓG
a)
Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe liečebná pedagogika v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika v trvaní najmenej tri roky zahŕňa najmenej 1 200 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, na ktoré nadväzuje vysokoškolské vzdelávanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe liečebná pedagogika v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika v trvaní najmenej dva roky, ktoré zahŕňa najmenej 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby. Súhrnne celé štúdium zahŕňa najmenej 1 700 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania v bakalárskom študijnom programe:
1.
teoretická výučba
1.1
liečebná pedagogika, liečebnopedagogická diagnostika, včasná intervencia, školská liečebná pedagogika, terapia hrou, ergoterapia, arteterapia, pohybová terapia, biblioterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, rodinná terapia,
1.2
pedagogické a sociálne odbory – teória výchovy, inkluzívna pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, náhradná výchova, poruchy učenia, logopédia, afaziológia, pedagogika viacnásobne postihnutých, metodológia výskumu, sociálna patológia, sociálna práca, sociálna a pracovná integrácia,
1.3
medicínske odbory – zdravie a jeho poruchy, psychiatria, pedopsychiatria, neurológia, poruchy správania, poruchy vývinu, špecifické a pervazívne vývinové poruchy,
1.4
psychologické odbory – všeobecná psychológia, vývinová psychológia, psychológia osobnosti, psychoterapia,
2.
praktická výučba
Študent získava schopnosť sebareflexie, schopnosť komunikovať, počúvať a reflektovať, robiť problémovú diagnostiku, zbierať anamnestické údaje, ponúknuť možnosti pomoci, priebežne hodnotiť intervenciu, spolupracovať s adresátom pomoci a osobami zúčastnenými na starostlivosti na želanej zmene v rámci sociálno-psychologických výcvikov, seminárov k terapeutickým disciplínam a súvislej a priebežnej praxe a v rámci bakalárskej práce.
c)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania v magisterskom študijnom programe:
1.
teoretická výučba
1.1
klinická liečebná pedagogika, liečebno-pedagogická gerontológia, krízová intervencia, psychosociálna rehabilitácia, rodinná terapia a poradenstvo, sprevádzanie, afaziológia, augmentatívna a alternatívna komunikácia, tri výberové terapeutické disciplíny (terapia hrou, muzikoterapia, arteterapia, psychomotorická terapia, činnostná ergoterapia, dramatoterapia, biblioterapia), senzorická integrácia,
1.2
v psychologických predmetoch – klinická psychológia, psychoterapia, forenzná psychológia, neuropsychológia,
1.3
v medicínskych odboroch – výživa a správanie, paliatívna starostlivosť, závislosti od psychoaktívnych látok, legislatívne podmienky poskytovania liečebno-pedagogickej starostlivosti v zdravotníctve,
2.
praktická výučba – študent získava v rámci súvislej praxe a priebežnej praxe
1.1
základné spôsobilosti pre prácu s pacientom – vedenie záznamov a dokumentácie,
1.2
schopnosť vypracovať návrh liečebno-pedagogickej intervencie pre jednotlivca i skupinu v danom veku a situácii, jej realizovanie a vyhodnotenie,
1.3
identifikovať zdravotné riziká a ohrozenia a predchádzať im,
1.4
uplatňovať interdisciplinárne poznatky, spolupracovať s inými odborníkmi a porozumieť údajom od iných odborníkov,
1.5
realizovať preventívnu, poradenskú a konzultačnú činnosť,
1.6
plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, starať sa o psychohygienu,
1.7
podporovať ciele zdravotníckeho alebo sociálneho zariadenia.
d)
Praktická výučba sa uskutočňuje najmä pod dohľadom liečebných pedagógov s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností a v spolupráci s ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi, napríklad lekármi a psychológmi.“.
53.
V prílohe č. 3 časti A sa písmeno d) dopĺňa bodmi 35 až 39, ktoré znejú:
„35.
hygiena výživy
36.
hygiena životného prostredia
37.
podpora zdravia a výchova k zdraviu
38.
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
39.
radiačná ochrana“.
54.
V prílohe č. 3 časti A sa písmeno e) dopĺňa bodom 30, ktorý znie:
„30.
neurointervenčná liečba bolesti“.
55.
V prílohe č. 3 časti B písmeno b) znie:
„b)
1. akupunktúra
2.
čeľustná ortopédia“.
56.
V prílohe č. 3 časť D vrátane nadpisu znie:
„D.
SESTRA
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden a pol roka
1.
anestéziológia a intenzívna starostlivosť
2.
inštrumentovanie v operačnej sále
3.
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
4.
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
5.
ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
6.
perfuziológia
b)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok
1.
ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
2.
ošetrovateľská starostlivosť v komunite
3.
ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
4.
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
c)
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo
revízne ošetrovateľstvo
d)
certifikované pracovné činnosti
1.
audiometria
2.
endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
3.
funkčné vyšetrovacie metódy
4.
invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy
5.
klasifikačný systém v zdravotníctve
6.
kontinuálne renálne eliminačné metódy
7.
ortoptika a pleoptika
8.
ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
9.
ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany
10.
ošetrovateľská starostlivosť o pacienta napojeného na extrakorporálnu membránovú oxygenáciu
11.
psychoterapia
12.
sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
13.
vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike“.
57.
V prílohe č. 3 časť G vrátane nadpisu znie:
„G.
VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo alebo získaní vzdelania podľa § 78a ods. 1 písm. a), c) alebo d)
1.
epidemiológia
2.
hygiena detí a mládeže
3.
hygiena výživy
4.
hygiena životného prostredia a zdravia
5.
podpora zdravia a výchova k zdraviu
6.
radiačná ochrana
7.
zdravie pri práci
8.
zdravotnícka informatika a bioštatistika
b)
certifikované pracovné činnosti
1.
hodnotenie dopadov na zdravie
2.
klasifikačný systém v zdravotníctve
3.
kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta
4.
zabezpečenie kvality dekontaminácie nemocničného prostredia“.
58.
V prílohe č. 3 časti H písmená a) až c) znejú:
„a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy
1.
laboratórna medicína
2.
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
3.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
4.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
5.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
6.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
7.
laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve
8.
laboratórne a diagnostické metódy vo verejnom zdravotníctve
b)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy
1.
laboratórne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
2.
laboratórne vyšetrovacie metódy v histopatológii
3.
laboratórne vyšetrovacie metódy v imunológii a alergológii
4.
laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
5.
laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
6.
laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej genetike
7.
laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
c)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky laborant
1.
laboratórne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
2.
laboratórne vyšetrovacie metódy v histopatológii
3.
laboratórne vyšetrovacie metódy v imunológii a alergológii
4.
laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
5.
laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
6.
laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej genetike
7.
laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
8.
laboratórne vyšetrovacie metódy vo verejnom zdravotníctve“.
59.
V prílohe č. 3 časť O vrátane nadpisu znie:
„O.
LOGOPÉD
a)
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky
klinická logopédia
b)
certifikované pracovné činnosti
1.
afaziológia
2.
orofaryngeálna dysfágia u dospelých a detská dysfágia
3.
psychoterapia
4.
včasná intervencia s prvkami Bobath konceptu“.
60.
V prílohe č. 3 časti P písmeno b) znie:
„b)
certifikovaná pracovná činnosť po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)
dopravná psychológia“.
61.
V prílohe č. 3 sa časť P dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
certifikované pracovné činnosti
1.
látkové a nelátkové závislosti
2.
psychoterapia“.
62.
V prílohe č. 3. časti Q písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
psychoterapia“.
Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.
63.
V prílohe č. 3 časti R a S vrátane nadpisu znejú:
„R.
FYZIK
a)
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia päť rokov
klinická fyzika
b)
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok
radiačná ochrana
S.
LABORATÓRNY DIAGNOSTIK
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky
1.
laboratórna medicína
2.
laboratórna diagnostika v hematológii a transfúziológii
3.
laboratórna diagnostika v lekárskej genetike
4.
laboratórna diagnostika v klinickej biochémii
5.
laboratórna diagnostika v klinickej mikrobiológii
6.
laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii
7.
laboratórna diagnostika v patológii a súdnom lekárstve
8.
laboratórna diagnostika v pracovnom lekárstve a toxikológii
b)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky
1.
laboratórna diagnostika vo verejnom zdravotníctve
2.
laboratórne metódy v radiačnej ochrane
3.
príprava rádiofarmák
c)
certifikované pracovné činnosti po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a) alebo b)
1.
klasifikačný systém v zdravotníctve
2.
špeciálne metódy v tkanivovom bankovaní
3.
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov“.
64.
V prílohe č. 4 časti G sa na konci úvodnej vety pripájajú tieto slová: „alebo získaní vzdelania podľa § 78a ods. 1 písm. a), c) alebo d)“.
65.
V prílohe č. 4 sa časť G dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
zdravotnícky manažment a financovanie“.
66.
V prílohe č. 4 časti O sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia“.
Doterajšie body 1 a 2 sa označujú ako body 2 a 3.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
Eduard Heger v. r.