94/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

94
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. marca 2022,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné
vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „Srbskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky, Moldavskej republiky“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
Eduard Heger v. r.