93/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2022 do 30.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

93
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. marca 2022
o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti sociálnych vecí a rodiny na úseku
a)
štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, a to
1.
príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (ďalej len „príspevok na starostlivosť o dieťa“),
2.
príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa,
b)
pomoci v hmotnej núdzi.
(2)
Na účely tohto nariadenia vlády sa osobou s osobitnou ochranou rozumie fyzická osoba,
a)
ktorej sa v súvislosti s krízovou situáciou poskytuje dočasné útočisko,
b)
ktorá v súvislosti s krízovou situáciou je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu a poskytovanie dočasného útočiska podľa písmena a) jej zaniklo z dôvodu žiadosti o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany,
c)
ktorá získala prechodný pobyt a z tohto dôvodu jej zaniklo poskytovanie dočasného útočiska podľa písmena a).
Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok
§ 2
Podmienka trvalého pobytu alebo prechodného pobytu1) oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky a podmienka trvalého pobytu alebo prechodného pobytu1) dieťaťa na území Slovenskej republiky na nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu2) sa považuje za splnenú, ak
a)
oprávnená osoba je osoba s osobitnou ochranou,
b)
dieťa je osoba s osobitnou ochranou.
§ 3
(1)
Nárok na jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti podľa osobitného predpisu3) má aj dieťa,
a)
ktoré je osoba s osobitnou ochranou,
b)
ktoré je zverené do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia4) a
c)
ktorého náhradný rodič sa začal o neho osobne starať.
(2)
Náhradný rodič podľa odseku 1 je fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia.
§ 4
Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti podľa osobitného predpisu5) má aj nezaopatrené dieťa, ktoré je osobou s osobitnou ochranou a ktoré bolo zverené do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia,4) a plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré je osobou s osobitnou ochranou a ktoré bolo do dosiahnutia plnoletosti zverené do náhradnej starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia,4) ak
a)
nemá príjem podľa osobitného predpisu6) alebo
b)
má príjem podľa osobitného predpisu,6) ktorý je nižší ako suma opakovaného príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.7)
§ 5
(1)
Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa osobitného predpisu8) má aj fyzická osoba,
a)
ktorej bolo rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia zverené do starostlivosti dieťa, ktoré je osoba s osobitnou ochranou,
b)
ktorá sa začala osobne starať o toto zverené dieťa a
c)
ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt1) na území Slovenskej republiky.
(2)
Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 1 nevzniká, ak
a)
náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o zverené dieťa nárok na materské podľa osobitného predpisu9) alebo nárok na dávku nemocenského poistenia, alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine,
b)
náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča sa pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu10) alebo dávka toho istého druhu v cudzine, alebo
c)
dieťa zverené rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia je jeho príbuzným v priamom rade.11)
§ 6
Opatrenia na úseku pomoci v hmotnej núdzi
Na účely pomoci v hmotnej núdzi sa za rodiča maloletého dieťaťa, ktoré požiadalo o dočasné útočisko alebo je osobou s osobitnou ochranou, považuje fyzická osoba, ktorá bola na základe rozhodnutia súdu ustanovená za opatrovníka tomuto dieťaťu.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
1)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov.
5)
§ 5 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 5 ods. 4 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 5 ods. 3 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 6 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v o sociálnom poistení znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.