9/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

9
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. januára 2022,
ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 392/2020 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Percento výdavkov určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022 je uvedené v prílohe.
(2)
Percento výdavkov uvedené v prílohe predstavuje percentuálne vyjadrenie podielu výdavkov na typ zdravotnej starostlivosti k celkovým skutočným výdavkom zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť určeným v rozpočte na rok 2022; prípustná odchýlka pre každý typ zdravotnej starostlivosti je 5 % z celkovej sumy skutočných výdavkov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť v roku 2022.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Lengvarský v. r.
Príloha
k vyhláške č. 9/2022 Z. z.
Percento výdavkov určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022


Typ zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Lieky a dietetické potraviny 21,77 % 21,77 % 21,77 %
Zdravotnícke pomôcky 3,40 % 3,40 % 3,40 %
Ústavná zdravotná starostlivosť 31,86 % 31,86 % 31,86 %
Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť 7,36 % 7,36 % 7,36 %
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 9,72 % 9,72 % 9,72 %
Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť 18,96 % 18,96 % 18,96 %
Ambulantná pohotovostná služba 0,39 % 0,39 % 0,39 %
Záchranná zdravotná služba 2,97 % 2,97 % 2,97 %
Kúpeľná starostlivosť 0,83 % 0,83 % 0,83 %
Dopravná zdravotná služba 0,70 % 0,70 % 0,70 %
Vrtuľníková a letecká záchranná zdravotná služba 0,28 % 0,28 % 0,28 %
Iná zdravotná starostlivosť 1,75 % 1,75 % 1,75 %
Celkom 100,00 % 100,00 % 100,00 %