86/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2022 do 31.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

86
ZÁKON
z 23. marca 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 64/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 11 ods. 2 sa slová „podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c); ak ide zákazku s nízkou hodnotou, splnenie podmienok podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c) sa nevyžaduje“ nahrádzajú slovami „na použitie priameho rokovacieho konania z dôvodu mimoriadnej udalosti, alebo z naliehavého dôvodu spôsobeného krízou; ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, splnenie podmienok pre použitie priameho rokovacieho konania sa nevyžaduje“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2 a 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.