84/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

84
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. marca 2022,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2020 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2020 Z. z. sa mení takto:
§ 4 znie:
㤠4
V čase mimoriadnej situácie a najneskôr do konca rozpočtového roka 2022 sa finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 zákona poskytuje neverejnému poskytovateľovi pobytovej formy sociálnej služby v zariadení v plnej výške aj vtedy, ak sa táto sociálna služba neposkytuje z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, ak
a)
tento dôvod neprítomnosti súvisí s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 v tomto zariadení a
b)
prejaví sa v preukázateľnom náraste počtu dní neprítomnosti prijímateľov sociálnej služby alebo neobsadených miest, ktorý súvisí s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 v tomto zariadení.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
Eduard Heger v. r.