83/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.09.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

83
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. marca 2022,
ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 78e zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a v období do konca štvrťroka, v ktorom bude ukončená krízová situácia, najneskôr do konca rozpočtového roka 2022, sa ustanovenia štvrtej časti štvrtej hlavy zákona uplatňujú s odchýlkami ustanovenými v § 2.
§ 2
(1)
Povinnosť ustanovená v § 78d ods. 17 zákona sa na účel posúdenia splnenia podmienky pre vyplatenie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona (ďalej len „finančný príspevok“) na nasledujúci štvrťrok podľa § 78d ods. 3 písm. c) zákona uplatňuje v rozsahu, ktorý zodpovedá 90 % zo sumy pomernej časti finančného príspevku vyplateného na príslušný štvrťrok pripadajúcej na počet miest v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“), ktoré sú za príslušný štvrťrok neobsadenými miestami v zariadení podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona, ak
a)
prijímateľ finančného príspevku na rozpočtový rok 2022 (ďalej len „prijímateľ finančného príspevku“) ohlási výskyt a šírenie ochorenia COVID-19 v zariadení Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako subjektu hospodárskej mobilizácie vykonávajúcemu organizáciu sociálneho zabezpečenia,1) a to spôsobom určeným ministerstvom,
b)
nárast počtu neobsadených miest v zariadení podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona v príslušnom štvrťroku oproti bezprostredne predchádzajúcemu štvrťroku bez výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení podľa písmena a), súvisí s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 v zariadení podľa písmena a),
c)
počet neobsadených miest v zariadení podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona k poslednému dňu príslušného štvrťroka nepresiahne 10 % z počtu miest v zariadení zapísaného v registri sociálnych služieb a
d)
prijímateľ finančného príspevku doručí ministerstvu s dokladmi, ktoré doručuje podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok 2022, na účel posúdenia splnenia podmienky podľa § 78d ods. 3 písm. c) zákona pre vyplatenie finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok, osobitne údaj o počte neobsadených miest v zariadení podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona za príslušný štvrťrok a štvrťrok podľa písmena b) a o výške vrátených finančných prostriedkov za neobsadené miesta za príslušný štvrťrok.
(2)
Ak sa v príslušnom štvrťroku rozpočtového roka 2022 deň, v ktorom je ukončená krízová situácia, nezhoduje s posledným dňom príslušného štvrťroka, za ktorý sa posudzuje uplatňovanie povinnosti ustanovenej v § 78d ods. 17 zákona na účel posúdenia splnenia podmienky podľa § 78d ods. 3 písm. c) zákona pre vyplatenie finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok, uplatňovanie povinnosti ustanovenej v § 78d ods. 17 zákona sa posudzuje od prvého dňa bezprostredne nasledujúceho po dni, v ktorom je ukončená krízová situácia, do posledného dňa príslušného štvrťroka podľa § 78d ods. 17 zákona s odchýlkou ustanovenou v odseku 1.
§ 2a
V čase krízovej situácie a v období do konca rozpočtového roka 2023 sa posudzovanie splnenia podmienok na poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2023 podľa § 78c ods. 2 zákona uplatňuje s odchýlkami ustanovenými v § 2b.
§ 2b
(1)
Podmienka doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2023 v lehote podľa § 78b ods. 2 zákona sa považuje za splnenú, aj ak
a)
poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, vzniklo po 31. auguste 2022 oprávnenie poskytovať sociálnu službu v tomto zariadení na základe žiadosti o zápis do registra sociálnych služieb, podanej príslušnému vyššiemu územnému celku do 31. októbra 2022, a nejde o právneho nástupcu poskytovateľa sociálnej služby v tomto zariadení,
b)
odpis žiadosti o zápis do registra sociálnych služieb podľa písmena a), bez príloh k tejto žiadosti, je doručený ministerstvu najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa podania tejto žiadosti príslušnému vyššiemu územnému celku a
c)
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku je doručená ministerstvu podľa § 78b ods. 1 zákona najneskôr do 31. decembra 2022.
(2)
Podmienka doručenia písomnej žiadosti podľa § 83 ods. 8 alebo 9 zákona sa považuje za splnenú, ak žiadosť podľa § 83 ods. 8 alebo 9 zákona bola poskytovateľom sociálnej služby v zariadení podľa odseku 1 písm. a) doručená do 31. decembra 2022.
(3)
Lehota na vydanie vyjadrenia podľa § 83 ods. 8 alebo 9 zákona je 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti podľa odseku 2.
(4)
Ku dňu podania žiadosti podľa odseku 1 písm. c) sa
a)
posudzuje splnenie podmienok na poskytnutie finančného príspevku pre zariadenie podľa odseku 1 písm. a),
b)
zisťuje počet prijímateľov sociálnej služby v štruktúre podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, podľa § 78a ods. 6 zákona.
(5)
Ak ide o žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 1, na zmeškanie lehoty podľa odseku 1 písm. c) sa § 78c ods. 7 zákona nepoužije.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/2021 Z. z.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
Eduard Heger v. r.
1)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19.