77/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

77
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. marca 2022,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín
na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 90/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 109/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 350/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 1 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„8.
Ak po preverení dodržania požiadaviek podľa odsekov 4 a 6 stále existuje pochybnosť, ktorá sa týka odrodovej pravosti osiva, možno na preverenie odrodovej pravosti osiva použiť medzinárodne uznanú a reprodukovateľnú biochemickú techniku alebo molekulárnu techniku v súlade s platnými medzinárodnými normami.“.
2.
Príloha č. 5 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/971 zo 16. júna 2021, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh, príloha I k smernici Rady 66/402/EHS týkajúcej sa obchodovania s osivom obilnín, príloha I k smernici Rady 2002/54/ES o obchodovaní s osivom repy, príloha I k smernici Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín a príloha I k smernici Rady 2002/57/ES o uvádzaní osiva olejnín a priadnych rastlín na trh, pokiaľ ide o používanie biochemických a molekulárnych techník (Ú. v. EÚ L 214, 17. 6. 2021).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.
Eduard Heger v. r.