74/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

74
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. marca 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 129/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 351/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2022
Kontrolný ústav každoročne do 28. februára oznamuje9a) Komisii a ostatným členským štátom množstvo osiva hybridov pšenice letnej (Triticum aestivum subsp. aestivum), pšenice špaldovej (Triticum aestivum subsp. spelta) a pšenice tvrdej (Triticum turgidum subsp. durum) podľa prílohy č. 1 ods. 8 a prílohy č. 2 ods. 1 časti C vyrobeného za predchádzajúci kalendárny rok, súlad poľných prehliadok s príslušnými požiadavkami na toto osivo, percentuálny podiel dávok tohto osiva, ktoré boli zamietnuté z dôvodu nedostatočných parametrov kvality, výsledky následnej úradnej kontroly a všetky skutočnosti, ktoré odôvodňujú toto zamietnutie. Táto oznamovacia povinnosť sa uplatňuje do 28. februára 2030.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) § 4 písm. p) zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.“.
2.
V prílohe č. 1 ods. 5 úvodná veta znie:
„Množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva hybridov ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), ryže siatej (Oryza sativa) a samoopelivého tritikale (xTriticosecale) a množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva hybridov jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), pšenice letnej (Triticum aestivum subsp. aestivum), pšenice špaldovej (Triticum aestivum subsp. spelta), pšenice tvrdej (Triticum turgidum subsp. durum) pomocou inej techniky ako cytoplazmatickej samčej sterility musí spĺňať tieto požiadavky:“.
3.
V prílohe č. 1 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Množiteľský porast na výrobu základného a certifikovaného osiva hybridov pšenice letnej (Triticum aestivum subsp. aestivum), pšenice špaldovej (Triticum aestivum subsp. spelta) a pšenice tvrdej (Triticum turgidum subsp. durum) pomocou techniky cytoplazmatickej samčej sterility musí
a)
spĺňať požiadavku na vzdialenosť od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie tak, aby minimálna vzdialenosť množiteľského porastu na výrobu základného osiva v prípade cytoplazmatickej samčej sterility materského komponentu bola 300 m a minimálna vzdialenosť množiteľského porastu na výrobu certifikovaného osiva bola 25 m,
b)
mať dostatočnú odrodovú pravosť a čistotu, pokiaľ ide o charakteristiky komponentov:
1.
percentuálny podiel rastlín, pri ktorých je zrejmé, že nepatria k typu, nesmie prekročiť:
1.1
ak ide o množiteľský porast na výrobu základného osiva, 0,1 % pri udržujúcej a obnovujúcej línii a 0,3 % pri cytoplazmatickej samčej sterilite materského komponentu,
1.2
ak ide o množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva, 0,3 % pri obnovujúcej línii, 0,6 % pri cytoplazmatickej samčej sterilite materského komponentu a 1 %, ak v prípade cytoplazmatickej samčej sterility materský komponent je jediným hybridom,
2.
úroveň samčej sterility materského komponentu musí byť v prípade množiteľského porastu na výrobu
2.1
základného osiva najmenej 99,7 %,
2.2
certifikovaného osiva najmenej 99 %,
3.
splnenie požiadaviek v prvom bode a druhom bode sa preskúma vegetačnou skúškou pri následnej úradnej kontrole,
c)
certifikované osivo sa môže vyrobiť v zmiešanom pestovaní materského komponentu so samčou sterilitou a otcovského komponentu, ktorý obnovuje fertilitu.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
4.
Príloha č. 1 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak po preverení dodržania požiadaviek podľa odsekov 3 a 10 stále existuje pochybnosť, ktorá sa týka odrodovej pravosti osiva, možno na preverenie odrodovej pravosti osiva použiť medzinárodne uznanú a reprodukovateľnú biochemickú techniku alebo molekulárnu techniku v súlade s platnými medzinárodnými normami.“.
5.
V prílohe č. 2 ods. 1 časť C znie:
„C.
Hybridy ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), pšenice letnej (Triticum aestivum subsp. aestivum), pšenice špaldovej (Triticum aestivum subsp. spelta), pšenice tvrdej (Triticum turgidum subsp. durum) a samoopelivého tritikale (xTriticosecale)
Najnižšia odrodová čistota osiva kategórie certifikované osivo je 90 %.
V prípade osiva jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), pšenice letnej (Triticum aestivum subsp. aestivum), pšenice špaldovej (Triticum aestivum subsp. spelta), pšenice tvrdej (Triticum turgidum subsp. durum) vyrobeného pomocou cytoplazmatickej samčej sterility odrodová čistota musí byť najmenej 85 %. Nečistoty iné ako obnovovač nesmú presiahnuť 2 %.
Najnižšia odrodová čistota sa musí preskúmať pri následnej úradnej kontrole uskutočnenej na primeranom podiele vzoriek.“.
6.
V prílohe č. 2 ods. 1 časti E úvodná veta znie:
„E.
Hybridy raže siatej (Secale cereale), hybridy jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), pšenice letnej (Triticum aestivum subsp. aestivum), pšenice špaldovej (Triticum aestivum subsp. spelta), pšenice tvrdej (Triticum turgidum subsp. durum) vyrobené pomocou techniky cytoplazmatickej samčej sterility“.
7.
V prílohe č. 3 tabuľke treťom riadku sa slová „ovos siaty“ nahrádzajú slovami „ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty“.
8.
Príloha č. 4 sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/2171 zo 7. decembra 2021, ktorou sa mení smernica Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o hmotnosť dávok osiva a vzoriek z druhu Avena nuda (Ú. v. EÚ L 438, 8. 12. 2021).“.
9.
Príloha č. 4 sa dopĺňa dvanástym bodom a trinástym bodom, ktoré znejú:
„12.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/971 zo 16. júna 2021, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh, príloha I k smernici Rady 66/402/EHS týkajúcej sa obchodovania s osivom obilnín, príloha I k smernici Rady 2002/54/ES o obchodovaní s osivom repy, príloha I k smernici Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín a príloha I k smernici Rady 2002/57/ES o uvádzaní osiva olejnín a priadnych rastlín na trh, pokiaľ ide o používanie biochemických a molekulárnych techník (Ú. v. EÚ L 214, 17. 6. 2021).
13.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/1927 z 5. novembra 2021, ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o požiadavky na osivá hybridov pšenice vyprodukovaných pomocou cytoplazmatickej samčej sterility (Ú. v. EÚ L 393, 8. 11. 2021).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I prvého bodu až šiesteho bodu a deviateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022.
Eduard Heger v. r.