73/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

73
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
zo 14. marca 2022,
ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 158b ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 395/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Dotazník predkladaný žiadateľom ako súčasť žiadosti o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní musí obsahovať informáciu o
a)
procese verejného obstarávania,
b)
dostupnosti a prevádzkovaní elektronického prostriedku,
c)
riešení odstávok a odstraňovania porúch,
d)
zabezpečení dokumentácie k elektronickému prostriedku,
e)
identifikácii a autentifikácii,
f)
integrácii elektronického prostriedku,
g)
použití kvalifikovaného elektronického podpisu,
h)
spôsobe zaznamenania úkonov v rámci elektronického prostriedku,
i)
zálohovaní,
j)
riadení pristupujúcej osoby do elektronického prostriedku,
k)
spôsobe zachovania dôvernosti údajov.
§ 2
Informácia podľa § 1 písm. a) musí obsahovať
a)
postup vo verejnom obstarávaní, ktorý elektronický prostriedok podporuje,
b)
úkon vo verejnom obstarávaní, ktorý elektronický prostriedok podporuje,
c)
údaj, či sú súťažné podklady a iná dokumentácia vo verejnom obstarávaní sprístupnené neobmedzene a bez potreby prihlásenia sa do elektronického prostriedku,
d)
údaj, či je používanie elektronického prostriedku pre hospodárske subjekty na účasť vo verejnom obstarávaní bezplatné,
e)
údaj, či elektronický prostriedok umožňuje použitie elektronickej aukcie,
f)
názov a verziu elektronickej aukcie, ak elektronický prostriedok umožňuje použitie elektronickej aukcie.
§ 3
Informácia podľa § 1 písm. b) musí obsahovať
a)
údaj, či je postačujúce na pripojenie k elektronickému prostriedku použitie dostupných informačných a komunikačných technológií,
b)
odporúčané technické vybavenie potrebné na pripojenie k elektronickému prostriedku,
c)
najdlhšia odozva elektronického prostriedku v sekundách,
d)
prevádzková doba elektronického prostriedku a jeho garantovaná dostupnosť vyjadrená v percentách,
e)
dostupnosť elektronického prostriedku pre iné zariadenia, ako je osobný počítač,
f)
údaj, či používateľské rozhranie elektronického prostriedku spĺňa štandardy W3C na validitu kódu podľa osobitného predpisu,1)
g)
podporovaný webový prehliadač,
h)
údaj, či je vykonané testovanie zaťaženia elektronického prostriedku, penetračné testy alebo etický hacking,
i)
najväčší počet súčasne prihlásených používateľov,
j)
údaj, či je elektronický prostriedok dostupný v inom jazyku ako slovenskom,
k)
údaj, či je elektronický prostriedok prispôsobený potrebám zrakovo postihnutých osôb,
l)
údaj, či elektronický prostriedok spĺňa štandardy prístupnosti podľa osobitného predpisu.1)
§ 4
Informácia podľa § 1 písm. c) musí obsahovať údaj,
a)
s akým časovým odstupom sú používateľom vopred oznamované plánované technické odstávky,
b)
akým spôsobom sú používatelia informovaní o technických odstávkach a poruchách,
c)
ako je zabezpečené nahlasovanie porúch,
d)
či má elektronický prostriedok zriadené kontaktné miesto pomoci používateľom (Helpdesk),
e)
či existuje k elektronickému prostriedku evidencia porúch a výpadkov, ktoré sa týkajú
1.
infraštruktúry a jednotlivých komponentov,
2.
výpadkov nahlásených externými používateľmi,
f)
o reakčnom čase pri výpadku,
g)
či je pri výpadku zabezpečená redundancia.
§ 5
Informácia podľa § 1 písm. d) musí obsahovať údaj,
a)
či je vypracovaná používateľská príručka k elektronickému prostriedku, ktorá je bezodplatne a neobmedzene dostupná bez prihlásenia na webovom sídle prevádzkovateľa elektronického prostriedku,
b)
v akých jazykoch je používateľská príručka vypracovaná,
c)
či existuje k elektronickému prostriedku aj administrátorská dokumentácia alebo prevádzková dokumentácia podľa osobitného predpisu,2)
d)
či sú príručky a dokumentácia k elektronickému prostriedku aktualizované podľa vykonaných zmien v elektronickom prostriedku.
§ 6
Informácia podľa § 1 písm. e) musí obsahovať údaj,
a)
či elektronický prostriedok umožňuje pre fyzické osoby, právnické osoby alebo fyzické osoby zastupujúce právnické osoby prihlásenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona,
b)
akým spôsobom je zabezpečená kvalita doručovania prihlasovacích údajov hospodárskych subjektov podľa osobitného predpisu,3)
c)
akým spôsobom je v elektronickom prostriedku identifikovaná a autentifikovaná fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba zastupujúca právnickú osobu.
§ 7
Informácia podľa § 1 písm. f) musí obsahovať
a)
dátum nasadenia funkcionality podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona do prevádzky,
b)
dátum nasadenia elektronického prostriedku do prevádzky,
c)
údaj, či je prevádzkovateľ elektronického prostriedku z dôvodu nasadenia funkcionality podľa písmena a) integračným partnerom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.
§ 8
Informácia podľa § 1 písm. g) musí obsahovať údaj, či je
a)
potrebné v elektronickom prostriedku použiť na predloženie ponúk a žiadostí iný elektronický podpis ako kvalifikovaný elektronický podpis podľa § 20 ods. 14 zákona,
b)
možné sa autentifikovať v elektronickom prostriedku, ak sa uplatňuje iný elektronický podpis podľa písmena a).
§ 9
Informácia podľa § 1 písm. h) musí obsahovať,
a)
ako je v elektronickom prostriedku zabezpečený úplný, presný a neodstrániteľný spôsob zaznamenávania úkonov,
b)
aké úkony elektronický prostriedok zaznamenáva,
c)
údaj, či elektronický prostriedok automaticky generuje protokol zo zaznamenávania úkonov,
d)
ako je riadený prístup k zaznamenávaným úkonom.
§ 10
Informácia podľa § 1 písm. i) musí obsahovať
a)
priebeh zálohovania dát v rámci elektronického prostriedku,
b)
dokedy je prevádzkovateľ elektronického prostriedku schopný obnoviť stratené dáta,
c)
lehota a formát uloženia dokumentov k verejnému obstarávaniu,
d)
údaj, či je zabezpečený prístup k uloženým dokumentom pre kontrolné orgány.
§ 11
Informácia podľa § 1 písm. j) musí obsahovať,
a)
aké roly alebo používateľské skupiny existujú v elektronickom prostriedku,
b)
údaj, či sú oddelené jednotlivé roly a používateľské skupiny,
c)
k akým dokumentom a úkonom má kontrolný orgán vytvorený prístup.
§ 12
Informácia podľa § 1 písm. k) musí obsahovať
a)
hašovaciu funkciu, ktorá je použitá na vytvorenie digitálneho odtlačku, ktorý sa vytvára k predloženej ponuke, žiadosti o účasť alebo návrhu digitálneho odtlačku,
b)
údaj, či sa uskutočňuje šifrovanie ponuky na strane klienta alebo servera,
c)
údaj, či sa uskutočňuje komunikácia klient-server prostredníctvom protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) s chráneným prenosom dát cez kryptografický protokol Transport Layer Security,
d)
subjekt, ktorý vydal certifikát k protokolu podľa písmena c),
e)
platnosť certifikátu podľa písmena d),
f)
údaj, či certifikát zodpovedá všetkým doménovým menám, ktoré webové sídlo elektronického prostriedku používa.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. marca 2022.
Miroslav Hlivák v. r.
1)
§ 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.
2)
§ 2 ods. 3 písm. a) vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.