72/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

72
ZÁKON
zo 16. februára 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 250/2010 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa slová „podľa osobitného predpisu3)“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím súdu Slovenskej republiky o osvojení3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) § 97 až 109 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 42 až 57, § 67 a 71 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) § 77 až 87 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 7 ods. 1 písm. g) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.
6.
V § 7 ods. 1 písm. h) časť vety za bodkočiarkou znie: „to neplatí pre žiadateľa podľa odseku 2 písm. b), i) a j), odsekov 4 až 7 a pre žiadateľa, ktorý
1.
v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,
2.
je alebo bol štátnym občanom Českej republiky,
3.
má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
4.
je starší ako 65 rokov alebo
5.
úspešne vykonal maturitnú skúšku zo slovenského jazyka, štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka alebo štátnu skúšku na vysokej škole v rámci študijného programu uskutočňovaného v slovenskom jazyku, ak od vykonania takejto maturitnej skúšky, štátnej jazykovej skúšky alebo štátnej skúšky ku dňu podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky neuplynulo viac ako desať rokov,“.
7.
V § 7 ods. 1 písm. i) sa na konci bodka nahrádza slovom „a“.
8.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.“.
9.
V § 7 ods. 2 písm. g) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
10.
V § 7 ods. 2 písmená i) a j) znejú:
„i)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 písm. a) alebo
j)
nebol štátnym občanom Slovenskej republiky a aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky.“.
11.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,12) možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak
a)
má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo
b)
má na území Slovenskej republiky povolený pobyt a významne sa zaslúžil o prínos pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej.“.
12.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a) sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022, ak žiadateľ nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predložil doklady v listinnej podobe preukazujúce tieto skutočnosti; podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa žiadateľ na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval.
(8)
Pri posudzovaní splnenia podmienky pobytu na území Slovenskej republiky podľa odsekov 1 až 3 sa prihliada na to, či sa žiadateľ počas doby tohto pobytu na území Slovenskej republiky skutočne zdržiaval a na dôvody jeho neprítomnosti na území Slovenskej republiky.“.
13.
V § 8 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta a štvrtá veta, ktoré znejú: „Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 písm. b) posudzuje ministerstvo po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predkladá ju ministrovi, ktorý o nej rozhoduje v súlade s podmienkami uvedenými v tomto zákone. Proti rozhodnutiu ministra o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa druhej vety a tretej vety nemožno podať rozklad.“.
14.
V § 8 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
podrobný štruktúrovaný životopis s uvedením najmä osobných údajov podľa odseku 2 písm. a) a b), údajov o vzdelaní, pracovnej činnosti, inej zárobkovej činnosti, jazykových znalostiach, osobitných schopnostiach, záujmoch, s uvedením dátumu a podpisu žiadateľa,
b)
platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa v čelnom pohľade (ďalej len „aktuálna podoba tváre žiadateľa“),“.
15.
V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
doklady podľa § 7 ods. 1 písm. h) piateho bodu, ktoré nahrádzajú preukázanie ovládania slovenského jazyka.“.
16.
V § 8 ods. 4 prvá veta znie: „Žiadateľ pri podaní samostatnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky vyplní aj dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky (ďalej len „dotazník žiadateľa“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.“.
17.
V § 8 ods. 5 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vzdelaniu žiadateľa a veku žiadateľa.“ a na konci sa pripája táto veta: „U maloletého dieťaťa sa ovládanie slovenského jazyka overuje spravidla za prítomnosti zákonného zástupcu, poručníka alebo opatrovníka.“.
18.
V § 8 ods. 9 sa za slová „Policajného zboru“ vkladajú slová „a od obce pobytu žiadateľa“.
19.
V § 8 sa vypúšťa odsek 12.
20.
V § 8a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom určí lehotu na ich predloženie a žiadateľa poučí o následkoch ich nepredloženia.“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Počas plynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety je konanie prerušené. Ak žiadateľ nepredloží doklady v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví.“.
21.
V § 8a ods. 5 sa slová „§ 7 ods. 2 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 2 až 7“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) § 35, § 41 ods. 5, § 49, § 55, § 60, § 68 a 72 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 8a ods. 10 štvrtá veta znie: „Sľub neskladajú deti mladšie ako 14 rokov a osoby, ktorým to ich zdravotný stav neumožňuje.“.
24.
V § 8b ods. 1 písm. a) sa za slovo „pozmenené“ vkladá čiarka a tieto slová: „alebo závažné skutočnosti uvedené v nich alebo v dotazníku žiadateľa sú nepravdivé“.
25.
V § 9 ods. 3 písm. b) a ods. 6 písm. f) sa za slová „colnému úradu,“ vkladá slovo „obci,“.
26.
V § 9 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa,“.
27.
V § 9 odseky 17 a 18 znejú:
„(17)
K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva, alebo ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady preukazujúce, že nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa predchádzajúcej vety, najmä rodný list, sobášny list a právoplatné rozhodnutie o osvojení dieťaťa.
(18)
K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde ani vtedy, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov; podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa štátny občan Slovenskej republiky na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval. Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a dĺžku pobytu v štáte nadobudnutia občianstva ku dňu jeho nadobudnutia; ministerstvo si vyžiada aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na preukázanie pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území cudzieho štátu. Ak sa po prijatí oznámenia podľa predchádzajúcej vety preukáže, že podmienka pobytu podľa prvej vety nie je splnená, ministerstvo zašle tomu, kto oznámil nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) a o vykonaní záznamu o jeho strate v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky.“.
28.
V § 9 ods. 19 sa za slovo „skutočnosť“ vkladá slovo „písomne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva“.
29.
V § 9 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Okresný úrad v sídle kraja, ktorý prijal oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky, zašle tomu, kto stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky podľa odseku 16, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky a o vykonaní záznamu o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky.“.
30.
V § 9a ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
platným potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.“.
31.
V § 9a odsek 3 znie:
„(3)
Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 2.“.
32.
V § 9a ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa; vo výnimočnom prípade, ktorý je povinný žiadateľ podrobne písomne odôvodniť formou čestného vyhlásenia pripojeného k žiadosti, možno predložiť k žiadosti neplatný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa alebo iný platný doklad obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa, alebo potvrdenie príslušného orgánu o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti nie staršie ako 30 dní, pravosť ktorého overí okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky, ktorý prijíma žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky dožiadaním na orgán, ktorý potvrdenie o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti vydal, a v prípade pochybnosti o totožnosti žiadateľa orgán, ktorý prijíma žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, požiada o zistenie totožnosti žiadateľa útvar Policajného zboru alebo policajný orgán príslušného štátu, v ktorom bola žiadosť podaná, alebo vyzve žiadateľa na predloženie osvedčenia o tom, že je nažive, vydaného notárom podľa osobitného zákona,“.
33.
V § 9a odsek 8 znie:
„(8)
Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo na základe predložených dokladov nemožno štátne občianstvo Slovenskej republiky zistiť alebo nemožno jednoznačne identifikovať osobu žiadateľa a žiadateľ na výzvu okresného úradu v sídle kraja nedoplnil potrebné doklady v určenej lehote, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť. Ak bola žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zamietnutá z dôvodu, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja oznámi túto skutočnosť subjektom uvedeným v § 9 ods. 14 a zaznamená ju do registra obyvateľov Slovenskej republiky.“.
34.
V § 9a sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.
35.
V § 9a ods. 11 sa slová „podľa odseku 11“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 10 okresnému úradu v sídle kraja, ktorý neplatné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydal,“.
36.
V § 9a ods. 12 prvej vete sa slová „jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti“ nahrádzajú slovami „uvedenému v žiadosti, v ktorom nastala udalosť v minulosti“ a na konci sa pripája táto veta: „Na vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa primerane použijú ustanovenia odsekov 3 až 6 a 8 až 11.“.
37.
V § 9b odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
nevráti listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva podľa § 8b ods. 3,
b)
nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva podľa § 9a ods. 10,
c)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 17 až 19 alebo § 18.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta vo výške 3 300 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 330 eur.“.
38.
V § 9b ods. 3 sa slovo „Obvodný“ nahrádza slovom „Okresný“.
39.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
13b) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
40.
§ 13 znie:
㤠13
Žiadateľ je povinný na základe písomnej výzvy ministerstva, okresného úradu v sídle kraja, diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky sa osobne v určenom čase dostaviť na orgán, ktorý ho predvolal, a poskytnúť požadované informácie a doklady na účel konania o jeho žiadosti.“.
41.
§ 15 znie:
㤠15
(1)
Na postup podľa tretej časti tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.
(2)
Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe, ak nie je možné využiť údaje v informačných systémoch podľa osobitného predpisu.12aa)
(3)
Žiadateľ môže byť v konaní podľa tohto zákona zastúpený len advokátom, mimovládnou organizáciou, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom, alebo fyzickou osobou na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Zastúpenie nie je prípustné pri podaní žiadosti podľa § 8 ods. 1 a § 9 ods. 4 a pri prevzatí listiny podľa § 8a ods. 10 a § 9 ods. 11.
(4)
Spis vedený o žiadateľovi podľa tohto zákona obsahuje v listinnej podobe všetky doklady a skutočnosti oznámené na základe tohto zákona aj po ukončení konania a počas celej doby uloženia spisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
42.
§ 16 znie:
㤠16
Miestna príslušnosť podľa tohto zákona sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky. Ak osoba nemala pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný podľa § 8, § 9 a 9a Okresný úrad Bratislava. U maloletého dieťaťa sa spravuje miestna príslušnosť podľa pobytu jeho zákonného zástupcu, poručníka alebo opatrovníka, ktorý podáva žiadosť za toto maloleté dieťa. Žiadosť podľa § 9a možno podať na ktoromkoľvek okresnom úrade v sídle kraja, ktorý o nej rozhodne. Príslušným orgánom na podanie vyhlásenia o voľbe štátneho občianstva bývalého československého štátneho občana podľa osobitného zákona je Okresný úrad Bratislava.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa.
43.
V § 16a ods. 1 prvej vete sa za slová „podľa § 16“ vkladajú slová „alebo plní povinnosť podľa § 9 ods. 17 až 19“.
44.
V § 16a ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo“.
45.
V § 16a ods. 2 tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo je pozbavený spôsobilosti na právne úkony,“.
46.
§ 18 znie:
㤠18
Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo okresnému úradu v sídle kraja každú zmenu osobných údajov, osobného stavu, skutočností uvedených v dotazníku žiadateľa a v dokladoch predložených k žiadosti podľa § 8 ods. 3, § 8a ods. 1, § 9 ods. 6 a § 9a ods. 4.“.
47.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Obec, ktorá vedie matriku, oznamuje ministerstvu údaje o osvojení dieťaťa na účely § 6 do desiatich dní, odkedy sa o osvojení takého dieťaťa dozvedela.“.
48.
§ 19 znie:
㤠19
(1)
Ministerstvo vedie Ústrednú evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky, evidenciu podaných žiadostí, evidenciu zamietnutých žiadostí a evidenciu zastavených konaní podľa tohto zákona. Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja zaznamenávajú do príslušnej evidencie údaje na základe svojej príslušnosti na konanie podľa tohto zákona. Ministerstvo zaznamenáva do Ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky aj nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky osvojením podľa § 6 a voľbou podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Okresný úrad v sídle kraja zaznamenáva do Ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky aj stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva podľa § 9 ods. 16 a podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja spracúvajú v evidenciách vedených podľa tohto zákona osobné údaje osôb v rozsahu údajov uvedených v žiadostiach a dokladoch podľa § 8, § 8a, § 9, § 9a a 18a. Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja vydávajú výpisy z evidencií vedených podľa tohto zákona na základe písomnej žiadosti orgánu verejnej moci alebo fyzickej osoby, ktorej sa informácia vo výpise týka.
(3)
Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja zapisujú do príslušnej evidencie vedenej podľa tohto zákona žiadosť alebo záznam podľa § 8, § 9 a 9a spolu so zoznamom predložených dokladov najneskôr do desiatich pracovných dní od podania žiadosti alebo od doručenia žiadosti alebo oznámenia ministerstvu alebo okresnému úradu v sídle kraja.
(4)
Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja získavajú a využívajú údaje z registra obyvateľov Slovenskej republiky a s ním súvisiacich informačných systémov verejnej správy výlučne na zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku štátneho občianstva.“.
49.
Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
50.
Zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.