69/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

69
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. marca 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora“).“.
2.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Podpora formou úveru sa môže poskytnúť po
a)
zabezpečení splácania istiny úveru a príslušenstva úveru zábezpekou schválenou Environmentálnym fondom a
b)
splnení zmluvných podmienok určených Environmentálnym fondom.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Podporu formou dotácie a podporu formou úveru možno poskytnúť žiadateľovi, ak
a)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa osobitného predpisu,1)
c)
má splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu2) a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu,3)
d)
predložil prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatej štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,4)
e)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,5)
f)
preukázal splnenie ďalších povinností vymedzených v špecifikácii podľa § 4 ods. 5 zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5 znejú:
1) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení.
2) § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
3) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
5) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2022
Žiadosti o podporu, vrátane náležitostí príloh žiadostí o podporu, podané podľa špecifikácií a výziev zverejnených Environmentálnym fondom do 15. marca 2022, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 15. marca 2022.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 sa vypúšťajú.
5.
§ 4 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2022.
Ján Budaj v. r.