68/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

68
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 4. marca 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Pedagogická dokumentácia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(1)
Pedagogickú dokumentáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v špeciálnej škole, špeciálnej triede, škole pre žiakov s intelektovým nadaním, triede pre žiakov s intelektovým nadaním alebo v školskej integrácii, tvorí návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý obsahuje
a)
správu z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
b)
individuálny vzdelávací program dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak sa podľa neho vzdeláva.
(2)
Pedagogickú dokumentáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v materskej škole, základnej škole alebo v strednej škole v triede spoločne s ostatnými deťmi alebo žiakmi, tvorí správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.“.
2.
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak nie je súčasťou návrhu na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.“.
3.
V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „dokumentácia“ vkladajú slová „a ďalšia dokumentácia“.
4.
V § 6 ods. 2 písm. b) a c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o základnú umeleckú školu, lehota uloženia je 10 rokov po ukončení štúdia,“.
5.
V § 6 ods. 2 písm. l) sa slová „s trvalou dokumentárnou hodnotou s lehotou 20“ nahrádzajú slovami „bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5“.
6.
V § 6 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak nie je súčasťou návrhu na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou 5 rokov po ukončení štúdia,“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).
7.
§ 8 sa vypúšťa.
8.
V prílohe sa tretia časť dopĺňa riadkom 1.2, ktorý znie:

1.2 správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak nie je súčasťou návrhu na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami JSL

“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2022.
Branislav Gröhling v. r.