67/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2022 do 31.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

67
ZÁKON
zo 17. februára 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z. a zákona č. 2/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 8 tretej vete sa slová „vo viacerých špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár“ nahrádzajú slovami „v špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a zubný lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár a zubný lekár“.
2.
V § 7 ods. 9 tretej vete sa vypúšťajú slová „okrem zdravotníckeho povolania lekár a zubný lekár“.
3.
V § 27 ods. 1 písm. t), ods. 6 a 9 a § 79 ods. 1 písm. bh) sa slová „zdravotnícky asistent“ nahrádzajú slovami „praktická sestra – asistent“.
4.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3“.
5.
V § 27 ods. 8 sa slovo „desať“ nahrádza slovom „šesť“.
6.
V § 30a ods. 1 sa vypúšťajú slová „v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19“.
7.
V § 30a odsek 6 znie:
„(6)
Stáž podľa odseku 1, ktorá začala po skončení krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, možno vykonávať najviac 18 mesiacov bez prerušenia, len u jedného poskytovateľa a bez možnosti jej opakovania.“.
8.
§ 30a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Stáž podľa odseku 1, ktorá začala počas trvania krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, možno vykonávať najdlhšie do 180 dní odo dňa skončenia krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.“.
9.
V § 31 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „ovládanie štátneho jazyka“)“.
10.
V § 33 odseky 3 až 7 znejú:
„(3)
Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných špecializačných študijných programoch. Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných certifikačných študijných programoch.
(4)
Účasť na špecializačnom štúdiu a certifikačnej príprave sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie.28ab)
(5)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní (§ 27) a diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore okrem prípadov ustanovených podľa odseku 8.
(6)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní (§ 27) a
a)
certifikátom na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej len „certifikát“) alebo
b)
diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore a certifikátom.
(7)
Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj odbornou zdravotníckou praxou (ďalej len „odborná prax“) v prípadoch ustanovených podľa odseku 8. Odborná prax je vykonávanie odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností zdravotníckym pracovníkom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa sa vypúšťa.
11.
V § 33 ods. 10 sa slová „na území bývalého Československa“ nahrádzajú slovami „v Československej socialistickej republike, Česko-slovenskej federatívnej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike“.
12.
Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý znie:
㤠34b
Ovládanie štátneho jazyka
(1)
Ovládanie štátneho jazyka cudzinec preukazuje dokladom o
a)
úspešnom vykonaní maturitnej skúšky alebo štátnej jazykovej skúšky zo štátneho jazyka alebo z českého jazyka,
b)
úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky podľa osobitného predpisu,28ac)
c)
odbornej spôsobilosti podľa § 33 ods. 2 v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v štátnom jazyku alebo
d)
ovládaní štátneho jazyka vydaným ministerstvom zdravotníctva.
(2)
Žiadosť o overenie ovládania štátneho jazyka podáva cudzinec ministerstvu zdravotníctva. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, korešpondenčnú adresu, emailovú adresu alebo telefónne číslo a podpis cudzinca. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 cudzinec doloží kópiu
a)
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa § 35 ods. 1 alebo
b)
dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 ods. 2 v príslušnom študijnom programe uskutočnenom v inom ako v štátnom jazyku.
(4)
Ak žiadosť nemá náležitosti podľa odsekov 2 a 3, ministerstvo zdravotníctva vyzve cudzinca, aby najneskôr v deň konania overenia ovládania štátneho jazyka doplnil chýbajúce doklady.
(5)
Overenie ovládania štátneho jazyka vykonáva ministerstvo zdravotníctva podľa osobitného predpisu24e) najmenej dvakrát ročne.
(6)
Termín overenia ovládania štátneho jazyka ministerstvo zdravotníctva oznámi cudzincovi najneskôr 10 dní pred overením ovládania štátneho jazyka.
(7)
Ak sa cudzinec nezúčastní overenia ovládania štátneho jazyka v termíne podľa odseku 6, konanie o overení ovládania štátneho jazyka ministerstvo zdravotníctva zastaví.
(8)
Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o ovládaní štátneho jazyka do 30 kalendárnych dní odo dňa overenia ovládania štátneho jazyka uvedeného v oznámení podľa odseku 6.
(9)
Ak cudzinec v overení ovládania štátneho jazyka nevyhovel, môže overenie opakovať v termíne určenom ministerstvom zdravotníctva. Cudzinec podľa prvej vety môže opakovane podať žiadosť podľa odseku 2, doklady podľa odseku 3 nepredkladá.
(10)
Podrobnosti o priebehu overenia ovládania štátneho jazyka a hodnotení ovládania štátneho jazyka ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28ac znie:
28ac) § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 37 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní (§ 35 ods. 1) alebo kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti získaného v Slovenskej republike, v Československej socialistickej republike, Česko-slovenskej federatívnej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,“.
14.
V § 37 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „osvedčenú“.
15.
V § 37 ods. 2 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem dokladov uvedených v prílohe č. 3.“.
16.
V § 37 ods. 9 prvá veta znie: „Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladu o špecializácii podľa § 36 ods. 1 písm. b) až e) do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1; ak ide o uznanie dokladu o špecializácii podľa § 36 ods. 1 písm. a), ministerstvo zdravotníctva rozhodne do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1.“.
17.
V § 37a odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo zdravotníctva uzná certifikát, ktorý získal žiadateľ v členskom štáte alebo treťom štáte, ak po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou uskutočňujúcou príslušný akreditovaný certifikačný študijný program zistí, že je rovnocenný s certifikátom vydávaným na území Slovenskej republiky v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti (§ 39 ods. 3).“.
18.
V § 37a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže požiadať o preskúmanie obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave alebo inú vzdelávaciu ustanovizeň uskutočňujúcu príslušný akreditovaný certifikačný študijný program; záver preskúmania zašle vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o preskúmanie.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
19.
V § 37a ods. 4 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „dvoch“ a číslo „2“ sa nahrádza číslom „3“.
20.
V § 37b ods. 2 sa vypúšťajú slová „vrátane používania označenia „terapeut“ alebo iného zameniteľného označenia a jeho skratky samostatne alebo v slovnom spojení využívajúcom toto označenie“.
21.
V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú druhá a tretia veta.
22.
V § 39 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 11, ktoré znejú:
„(5)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii (§ 40), zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti. Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy obsahuje najmä
a)
úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka podľa § 33 ods. 1 a 8,
b)
čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,
c)
úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka podľa § 33 ods. 5, ak takú získal,
d)
kópiu dokladu, na základe ktorého zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až d),
e)
názov špecializačného odboru alebo názov certifikovanej pracovnej činnosti.
(6)
Špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava začína dňom zaradenia zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy.
(7)
Ak v odsekoch 8 a 9 nie je ustanovené inak, zdravotnícky pracovník, ktorý je v pracovnom pomere60ac) alebo obdobnom pracovnom vzťahu, môže po uplynutí skúšobnej doby31aa) požiadať zamestnávateľa o podanie žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy. Zamestnávateľ po vzájomnej dohode so zdravotníckym pracovníkom podá žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy vzdelávacej ustanovizni najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zdravotníckeho pracovníka.
(8)
Zdravotnícky pracovník, ktorý je držiteľom licencie (§ 68), držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (§ 11) alebo držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,31ab) môže požiadať samosprávny kraj31ac) o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy; samosprávny kraj31ac) podá žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy vzdelávacej ustanovizni najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zdravotníckeho pracovníka.
(9)
Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch určených na riadenie a organizáciu zdravotníctva a do sústavného vzdelávania (§ 40) podáva vzdelávacej ustanovizni zdravotnícky pracovník.
(10)
Zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, predkladá so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podľa odsekov 6 až 8 aj rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní (§ 35).
(11)
Pri zaraďovaní do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy sa jednotlivé zdravotnícke povolania (§ 27 ods. 1 a 2) nemôžu zamieňať a jednotlivé špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti sú pri zaraďovaní do špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy vzájomne nezastupiteľné.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 12.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31aa až 31ac znejú:
31aa) § 45 Zákonníka práce.
31ab) § 6 až 11 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31ac) § 46 ods. 1 písm. p) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 67/2022 Z. z.
§ 135 ods. 1 písm. l) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 67/2022 Z. z.“.
23.
V § 39b ods. 2 sa slová „Ak v § 102ai ods. 6 nie je ustanovené inak, účelovo“ nahrádzajú slovom „Účelovo“ a za slovo „zdravotníctva“ sa vkladajú slová „prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne“.
24.
V § 39b ods. 3 úvodnej vete sa slová „aj vzdelávacej ustanovizni“ nahrádzajú slovami „vzdelávacej ustanovizni aj“.
25.
V § 39b ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „šesťmesačnú“.
26.
V § 39b ods. 5 sa vypúšťajú slová „zamestnávateľ rezidenta a“.
27.
V § 39b ods. 6 písm. c), § 80a ods. 2, § 80aa ods. 3, § 80ab ods. 3 a 4, § 80ac ods. 3 a 4, § 80 ad ods. 3, § 80ae ods. 3, § 80af ods. 3, § 80ag ods. 2, § 80ai ods. 3, § 80aj ods. 2, § 80am ods. 2, § 80ap ods. 2, § 80as ods. 3, § 80at ods. 3, § 80au ods. 3, § 80av ods. 2, § 80aw ods. 3 a § 92a ods. 2 písm. b) sa slová „§ 33 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 5“.
28.
V § 39b ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru; dátum zaradenia zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia sa považuje za začiatok rezidentského štúdia.“.
29.
V § 39b ods. 10 druhá veta znie: „Vzdelávacia ustanovizeň je povinná uskutočniť špecializačnú skúšku najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia písomnej prihlášky rezidenta na vykonanie špecializačnej skúšky, uskutočniť opravnú špecializačnú skúšku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania špecializačnej skúšky v riadnom termíne a uskutočniť ďalšiu opravnú špecializačnú skúšku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania opravnej špecializačnej skúšky.“.
30.
V § 39b ods. 12 sa za slová „rodičovskej dovolenky“ vkladá čiarka a slová „alebo skončenia pracovného pomeru v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa“ sa nahrádzajú slovami „iných okolností hodných osobitného zreteľa alebo skončenia pracovného pomeru v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa“.
31.
V § 39b ods. 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „do šiestich mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky požiadať o vydanie povolenia v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium a“.
32.
V § 39b ods. 13 písm. c) sa nad slovom „čas“ vypúšťa odkaz „31h)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31h sa vypúšťa.
33.
V § 39b odsek 19 znie:
„(19)
Ak sa rezident neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa odseku 9 písm. a), ministerstvo zdravotníctva mu uloží pokutu do výšky 500 eur. Ak rezident úspešne neukončil rezidentské štúdium špecializačnou skúškou najneskôr v druhom opravnom termíne, je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 eur za každý začatý rok rezidentského štúdia.“.
34.
§ 39b sa dopĺňa odsekmi 26 a 27, ktoré znejú:
„(26)
Vzdelávacia ustanovizeň je povinná do desiatich dní od vykonania špecializačnej skúšky rezidentom zaslať samosprávnemu kraju označenému v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) zoznam absolventov rezidentského štúdia.
(27)
Zoznam podľa odseku 26 obsahuje meno a priezvisko rezidenta, dátum vykonania špecializačnej skúšky, názov špecializačného odboru a kontaktné údaje, ktorými sú telefónne číslo, emailová adresa alebo kontaktná adresa.“.
35.
V § 40 ods. 6 prvá veta znie: „Ak študijný program zahŕňa aj získanie príslušných praktických zručností u poskytovateľa alebo v inej inštitúcii, podmienkou akreditácie je aj predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom alebo s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností; ak príslušné praktické zručnosti možno získať iba u poskytovateľa, podmienkou akreditácie je predloženie dohody s poskytovateľom.“.
36.
V § 40 odsek 8 znie:
„(8)
K žiadosti podľa odseku 7 vzdelávacia ustanovizeň pripojí doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok podľa odsekov 3 a 5; ak sa bude študijný program uskutočňovať aj u poskytovateľa alebo v inej inštitúcii, aj dohodu vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom alebo inou inštitúciou podľa odseku 6.“.
37.
V § 40 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 26 sa označujú ako odseky 9 až 25.
38.
V § 40 odsek 9 znie:
„(9)
Žiadosť o akreditáciu každého študijného programu, kurzu prvej pomoci a kurzu inštruktora prvej pomoci podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú žiadosť.“.
39.
V § 40 ods. 10 sa slová „150 dní“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.
40.
V § 40 ods. 12 písm. b) sa slová „dátum, miesto a štát narodenia na účely ich systematického spracúvania vzdelávacou ustanovizňou a na účely ich poskytovania komore príslušnej na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 12) a národnému centru“ nahrádzajú slovami „emailová adresa, telefónne číslo, dátum, miesto a štát narodenia na účely ich systematického spracúvania vzdelávacou ustanovizňou; vzdelávacia ustanovizeň údaje zo zoznamov poskytuje národnému centru, okrem emailovej adresy a telefónneho čísla“.
41.
V § 40 ods. 12 písmeno e) znie:
„e)
viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov a zoznam vydaných potvrdení (§ 41 ods. 1) podľa dátumu ich vydania,“.
42.
V § 40 ods. 12 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až n) sa označujú ako písmená g) až m).
43.
V § 40 ods. 12 písm. g) sa vypúšťajú slová „a osvedčenia podľa § 41 ods. 2“.
44.
V § 40 ods. 12 písm. h) sa číslo „17“ nahrádza číslom „16“.
45.
V § 40 ods. 12 písm. i) sa číslo „19“ nahrádza číslom „18“.
46.
V § 40 ods. 12 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iných inštitúcií, v ktorých prebieha praktická časť vzdelávania, pre príslušné študijné programy,“.
47.
V § 40 ods. 12 písmeno k) znie:
„k)
zverejniť na svojom webovom sídle dátumy uskutočnenia špecializačnej skúšky v príslušnom špecializačnom odbore pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár na nasledujúci kalendárny rok; vzdelávacia ustanovizeň je povinná uskutočniť v kalendárnom roku špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár najmenej v štyroch termínoch, a to prvú v termíne január až marec, druhú v termíne apríl až jún, tretiu v termíne júl až september a štvrtú v termíne október až december.“.
48.
V § 40 ods. 12 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
umožniť zdravotníckemu pracovníkovi uskutočniť opravnú špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár v najbližšom termíne podľa písmena k) od prihlásenia sa na opravnú špecializačnú skúšku najviac dvakrát a najneskôr do dvoch rokov od neúspešného absolvovania špecializačnej skúšky v riadnom termíne,“.
Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená m) a n).
49.
V § 40 ods. 13 sa slová „podľa odseku 13 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 12 písm. c)“ a slová „90 dní“ sa nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.
50.
V § 40 ods. 14 druhá veta znie: „Takéto zmeny údajov vyznačí ministerstvo zdravotníctva v osvedčení o akreditácii.“.
51.
V § 40 ods. 16 písm. c) sa slová „odsekoch 13 a 16“ nahrádzajú slovami „odseku 12 písm. a) až c)“.
52.
V § 40 odsek 17 znie:
„(17)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva zrušilo osvedčenie o akreditácii podľa odseku 16 písm. b) a c), môže podať novú žiadosť o akreditáciu najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo osvedčenie o akreditácii zrušené.“.
53.
V § 40 odsek 20 znie:
„(20)
Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, uverejňuje a aktualizuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle; zoznam obsahuje sídlo, názov a kód fakulty vzdelávacej ustanovizne, ktorá akreditovaný program uskutočňuje, obchodné meno alebo názov vzdelávacej ustanovizne, právnu formu, sídlo vzdelávacej ustanovizne, identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne, kód a názov akreditovaného špecializačného študijného programu, kód a názov akreditovaného certifikačného študijného programu, názov akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania, kód a názov zdravotníckeho povolania, pre ktoré je určený akreditovaný špecializačný študijný program, akreditovaný certifikačný program alebo akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania, akreditovaný kurz prvej pomoci a cieľová skupina, akreditovaný kurz inštruktora prvej pomoci a cieľová skupina, dátum vzniku platnosti osvedčenia o akreditácii, dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii a každú zmenu týchto údajov. Údaje zo zoznamu podľa prvej vety okrem údajov týkajúcich sa akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania, údajov týkajúcich sa akreditovaného kurzu prvej pomoci a údajov týkajúcich sa akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci poskytuje ministerstvo zdravotníctva elektronicky národnému centru.33ab)“.
54.
V § 40 sa vypúšťa odsek 22.
Doterajšie odseky 23 až 25 sa označujú ako odseky 22 až 24.
55.
Nadpis § 41 znie: „Vydávanie diplomov o špecializácii, certifikátov a potvrdení“.
56.
V § 41 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
57.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Vzory diplomov o špecializácii a certifikátov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
58.
V § 41 ods. 3 a 5 sa vypúšťajú slová „a odseku 2“.
59.
V § 41a ods. 2 sa slová „ktorí sú aj špecialisti z iných vzdelávacích ustanovizní“ nahrádzajú slovami „v ktorej sú zastúpení špecialisti zo všetkých vzdelávacích ustanovizní“.
60.
V § 41a sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
61.
V § 47b ods. 1 sa slová „zdravotníckych asistentov“ nahrádzajú slovami „praktické sestry – asistentov“.
62.
V § 47b ods. 2, § 62 ods. 6 a § 80ap ods. 1 a 2 sa slová „zdravotníckeho asistenta“ nahrádzajú slovami „praktickej sestry – asistenta“.
63.
V § 47f ods. 2 sa vypúšťajú slová „ktorá spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3 a“, za slovami „bezúhonná (§ 38)“ sa vypúšťa čiarka a slovo „ak“ sa nahrádza slovom „a“.
64.
V § 47g ods. 2 sa za slovom „psychológa“ vypúšťa čiarka a slová „spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3“.
65.
V § 62 ods. 11 sa za slovom „psychológa“ vypúšťa čiarka a slová „ak spĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 3“.
67.
V § 80aa ods. 2, § 80ab ods. 2, § 80ac ods. 2, § 80 ad ods. 2, § 80 ae ods. 2, § 80af ods. 2, § 80ai ods. 2, § 80ak ods. 2, § 80al ods. 2, § 80ar ods. 2, § 80as ods. 2, § 80at ods. 2,
§ 80au ods. 2, § 80aw ods. 2 a § 92a ods. 2 písm. c) sa slová „§ 33 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 6“.
68.
V § 81 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 40 ods. 13 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 12 a 15“.
69.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60c znie:
60c) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
71.
V § 82 ods. 6 písm. a) a b) sa slová „§ 40 ods. 25“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 23“.
72.
V § 82 ods. 6 písm. d) sa slová „13 a 16“ nahrádzajú slovami „12 písm. d) až l) a ods. 15“.
74.
V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
do 500 eur vzdelávacej ustanovizni, ak poruší povinnosť podľa § 39b ods. 26.“.
81.
V § 102al ods. 7 sa slová „§ 40 ods. 20“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 19“ a slová „§ 40 ods. 11“ sa nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 10“.
82.
V § 102an ods. 5 sa slová „§ 40 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 12“.
83.
Za § 102ap sa vkladá § 102aq, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102aq
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2022
(1)
Zdravotnícky asistent, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. marca 2022, sa považuje za praktickú sestru – asistenta podľa tohto zákona v znení účinnom od 15. marca 2022.
(2)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „praktická sestra“ alebo „zdravotnícky asistent“, rozumie sa tým „praktická sestra – asistent“.
84.
Príloha č. 1 sa dopĺňa šestnástym bodom až osemnástym bodom, ktoré znejú:
„16.
Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/608 zo 16. januára 2019, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 104, 15. 4. 2019).
17.
Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/548 z 23. januára 2020, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 131, 24. 4. 2020).
18.
Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2183 z 25. augusta 2021, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 444, 10. 12. 2021).“.
85.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:
86.
V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľka č. 3 znie:
87.
V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľka č. 1 znie:
88.
V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľka č. 2 znie:
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z. a zákona č. 2/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
podáva žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy.53e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53e znie:
53e) § 39 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 67/2022 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z. a zákona č. 532/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 135 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
podáva žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy.93a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:
93a) § 39 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 67/2022 Z. z.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2022 okrem čl. I bodov 66 a 70, čl. III a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022, a čl. I bodov 73, 75 až 80, ktoré nadobúdajú účinnosť
30. júna 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.