64/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

64
ZÁKON
zo 16. februára 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 12 sa vypúšťajú slová „odseku 5 písm. c),“.
2.
V § 1 ods. 13 písm. x) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v chovných a rehabilitačných staniciach,25ea) a na zabezpečovanie starostlivosti o nájdené hendikepované chránené živočíchy,25eb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25ea a 25eb znejú:
25ea) § 45 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
25eb) § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 506/2013 Z. z.“.
3.
V § 1 sa odsek 13 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa)
kosenie trávnych porastov, mulčovanie, odstraňovanie náletových drevín, odstraňovanie inváznych a nepôvodných druhov alebo pasenie a s tým bezprostredne súvisiace činnosti, ak ide o služby poskytované na účely starostlivosti o chránené územie.25g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25g znie:
25g) § 17 ods. 1 a § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 13 ods. 2 písm. o) sa slová „profilu verejného obstarávateľa“ nahrádzajú slovami „profilu verejného obstarávateľa a obstarávateľa“ a slová „povinností verejného obstarávateľa“ sa nahrádzajú slovami „povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa“.
5.
V § 13 ods. 10 sa za slová „verejné obstarávanie“ vkladajú slová „postupom podľa § 109 až 111“.
6.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
7.
V § 14 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa slovo „účinnú“.
8.
V § 64 ods. 1 písm. b) sa čiarka za slovami „koncesnej zmluvy“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo po zrušení verejného obstarávania“.
9.
V § 66 ods. 8 sa vypúšťa písmeno m).
10.
V § 109 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zápis do zoznamu hospodárskych subjektov“.
11.
V § 110 ods. 1 písm. b) sa za slová „uchádzači a záujemcovia“ vkladajú slová „zapísaní v zozname hospodárskych subjektov“.
12.
V § 115 ods. 3 sa slová „§ 111a alebo 112 až 114“ nahrádzajú slovami „§ 111a, § 112 až 114 a § 117 ods. 6“.
13.
V § 117 ods. 4 sa za slová „d) až h)“ vkladá čiarka a slová „§ 115 ods. 3 a 4“.
14.
V § 169 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
15.
V § 169 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
16.
V § 172 ods. 5 sa za slová „ktorým boli námietky“ vkladajú slová „v celom rozsahu“.
17.
V § 173 ods. 1 písm. a) sa slová „po doručení kompletnej dokumentácie“ nahrádzajú slovami „po uplynutí tejto lehoty“, v písmene b) sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“ a vypúšťa sa písmeno c).
18.
V § 174 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „alebo ak ide o podnet podľa § 169 ods. 2“.
19.
V § 175 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a úrad nepostupoval podľa odseku 2“.
20.
V § 175 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
21.
V § 175 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorým sa kontrolovanému neukladá povinnosť, nie je preskúmateľné súdom.“.
22.
V § 177 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak predmetom rozhodnutia podľa prvej vety je preskúmanie postupu zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov74aa) v programovom období 2014 – 2020 predseda úradu toto rozhodnutie preskúma na základe podnetu riadiaceho orgánu,74a) orgánu auditu74b) alebo certifikačného orgánu.74c)“.
23.
V § 177 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o rozhodnutie, ktorého predmetom je preskúmanie postupu zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov74aa) v programovom období 2014 – 2020 predseda úradu nemôže takéto rozhodnutie zmeniť po uplynutí piatich rokov odo dňa jeho právoplatnosti.“.
24.
V § 177 ods. 6 posledná veta znie: „Rozhodnutie predsedu úradu o preskúmaní rozhodnutia nie je preskúmateľné súdom okrem rozhodnutia, ktorým sa ukladá povinnosť.“.
25.
V § 180 ods. 2 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „§ 181 ods. 7“.
26.
V § 182 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 117 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 117 ods. 10“.
27.
V § 184b ods. 7 sa za slová „každú z činností podľa“ vkladajú slová „odseku 2 písm.“.
28.
§ 185 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na konanie o správnych žalobách podľa tohto zákona je kauzálne príslušný Krajský súd v Trnave.“.
29.
V § 187h ods. 7 písm. d) a ods. 10 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 9 a 10“.
30.
V § 187h ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pre rozhodnutia, vydané v konaní podľa § 169 ods. 2 a 3, ktorých predmetom je preskúmanie postupu zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov74aa) v programovom období 2014 – 2020“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74aa znie:
74aa) § 2 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z.“.
31.
V § 187h odsek 18 znie:
„(18)
Ak v odseku 19 nie je ustanovené inak, konanie, v ktorom rozhoduje rada a v ktorom nebolo vydané rozhodnutie do 30. marca 2022, dokončí rada podľa § 187i; konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022.“.
32.
V § 187h ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Ak rada z dôvodov podľa § 187i ods. 25 zanikne, v ďalšom konaní podľa prvej vety, v ktorom by inak rozhodovala rada, rozhoduje predseda úradu, a to postupom podľa § 187i, ak sa rozhodnutie súdu podľa prvej vety týka rozhodnutia rady o odvolaní, alebo postupom podľa § 177 v znení účinnom od 31. marca 2022, ak sa rozhodnutie súdu podľa prvej vety týka rozhodnutia rady vydaného v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.“.
33.
V § 187i ods. 1 sa za slová „zníženú o 50 %“ vkladajú slová „a okrem rozhodnutia vydaného v konaní podľa § 169 ods. 2 a 3, ktorého predmetom je preskúmanie postupu zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov74aa) v programovom období 2014 – 2020“.
34.
V § 187i ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Na postup pri rokovaní a rozhodovaní sa použijú ustanovenia § 146 ods. 3 až 8 v znení účinnom do 30. marca 2021.“.
35.
V § 187i ods. 14 sa v poslednej vete slovo „rozklade“ nahrádza slovom „odvolaní“.
36.
V § 187i ods. 22 sa za slová „preskúmateľné súdom“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí ak ide o rozhodnutie rady o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorým sa kontrolovanému neukladá povinnosť“.
37.
V § 187i ods. 25 sa za slová „zložení Rady úradu“ vkladá čiarka a slová „funkčnom období členov Rady úradu“.
38.
V § 187l odsek 3 znie:
„(3)
Verejný obstarávateľ nie je povinný používať elektronickú platformu vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. januára 2023, ak na úkony, ktoré majú byť vykonané prostredníctvom elektronickej platformy, použije elektronický prostriedok podľa § 20.“.
39.
V § 187l ods. 4 a 5 sa slová „117 ods. 9“ nahrádzajú slovami „117 ods. 10“.
40.
Za § 187n sa vkladá § 187o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠187o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Ak úrad v konaní začatom podľa § 169 ods. 2 v znení účinnom predo dňom účinnosti tohto zákona nevydá rozhodnutie predo dňom účinnosti tohto zákona, konanie zastaví. Úrad postupuje podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak súd právoplatným rozsudkom zruší rozhodnutie úradu vydané v konaní začatom podľa § 169 ods. 2 v znení účinnom predo dňom účinnosti tohto zákona a vec vráti na ďalšie konanie. Ak rada v konaní, ktorého predmetom je rozhodnutie vydané v konaní začatom podľa § 169 ods. 2 v znení účinnom predo dňom účinnosti tohto zákona nevydá rozhodnutie predo dňom účinnosti tohto zákona, zmení preskúmavané rozhodnutie tak, že konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného zastaví; to neplatí, ak ide o konanie podľa § 179a v znení účinnom predo dňom účinnosti tohto zákona. Rada postupuje podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak súd právoplatným rozsudkom zruší rozhodnutie rady podľa predchádzajúcej vety a vec vráti na ďalšie konanie; ustanovenie § 187h ods. 20 tým nie je dotknuté.
(2)
Verejné obstarávanie, ktorého sa týka zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy podľa odseku 1, úrad z vlastného podnetu preskúma v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy. Oznámenie o začatí konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy podľa predchádzajúcej vety úrad odošle kontrolovanému do 15 dní od uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ukončenia súťaže návrhov, zadania zákazky na základe rámcovej dohody alebo ukončenia postupu inovatívneho partnerstva.
(3)
Proti rozhodnutiu úradu vydanému od účinnosti tohto zákona v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorého predmetom je postup zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov74aa) v programovom období 2014 – 2020, nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie úradu vydané od účinnosti tohto zákona v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorým sa kontrolovanému neukladá povinnosť, nie je preskúmateľné súdom. Rozhodnutie rady vydané od účinnosti tohto zákona, ktorého predmetom je rozhodnutie úradu vydané v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorým sa kontrolovanému neukladá povinnosť, nie je preskúmateľné súdom.“.
Čl. II
Zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
1.
V čl. I sa vypúšťajú body 172, 173, 189, 200 a 205.
2.
V čl. I bode 231 v § 185 sa vypúšťa odsek 3.
3.
V čl. I bode 232 v § 187h ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.
4.
Článok IX sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 202/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 39/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 101 a 102 znejú:
101) Napríklad § 169 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.
102) § 175 a § 177 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 41 sa vypúšťa odsek 11.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 13, 16, 19, 21 až 27, 29 až 39, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. marca 2022, a čl. I bodu 28, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.