62/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2022 do 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

62
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. marca 2022,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Za zraniteľné oblasti podľa § 34 vodného zákona sa ustanovujú pozemky alebo ich časti v obciach,1) ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 a ich poľnohospodárske využitie je upravené podmienkami a obmedzeniami podľa § 35 vodného zákona a osobitného predpisu.2)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2) § 10b a 10c zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.“.
2.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú názvy obcí s príslušným číselným kódom: „508454, 557315, 511463, 511480, 511757, 511773, 511790, 511994, 514756, 525677, 515523, 526304, 557757, 514969, 515019, 515540, 516198, 516538, 517097, 517330, 529346, 529401, 529397, 504874, 598119, 598151, 599875, 598127, 598194, 599972, 598216, 598208, 599883, 598224, 598682, 599018, 599824, 599816, 599913, 522368, 522651, 528463, 522694, 522872, 523208, 523372, 525553, 560022, 514748, 526070, 526312, 522333, 522350, 523160, 543331, 528447, 543748, 543896, 501301, 581097, 500941, 543063, 500925, 519138, 519251, 519430, 519723, 520331, 520403, 520454, 526428, 543292, 524361, 524395, 524638, 525316, 527840, 527866, 527998, 527505, 527688, 528030, 528081, 544086, 529176, 506001, 506184, 506346, 506427, 580449, 543004, 543055, 505803, 503746, 581399, 507342, 504211, 504238, 504572, 504653, 556114, 504882, 504271, 517895, 510271, 510467, 510564, 510611, 510726, 510262, 512168, 512206, 509728, 510025, 510033, 510050, 510246, 507300, 512559, 517801 a 558168.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2022, okrem bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Eduard Heger v. r.