62/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

62
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. marca 2022,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Za zraniteľné oblasti podľa § 34 vodného zákona sa ustanovujú pozemky alebo ich časti v obciach,1) ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 a ich poľnohospodárske využitie je upravené podmienkami a obmedzeniami podľa § 35 vodného zákona a osobitného predpisu.2)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2) § 10b a 10c zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.“.
2.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú názvy obcí s príslušným číselným kódom: „508454, 557315, 511463, 511480, 511757, 511773, 511790, 511994, 514756, 525677, 515523, 526304, 557757, 514969, 515019, 515540, 516198, 516538, 517097, 517330, 529346, 529401, 529397, 504874, 598119, 598151, 599875, 598127, 598194, 599972, 598216, 598208, 599883, 598224, 598682, 599018, 599824, 599816, 599913, 522368, 522651, 528463, 522694, 522872, 523208, 523372, 525553, 560022, 514748, 526070, 526312, 522333, 522350, 523160, 543331, 528447, 543748, 543896, 501301, 581097, 500941, 543063, 500925, 519138, 519251, 519430, 519723, 520331, 520403, 520454, 526428, 543292, 524361, 524395, 524638, 525316, 527840, 527866, 527998, 527505, 527688, 528030, 528081, 544086, 529176, 506001, 506184, 506346, 506427, 580449, 543004, 543055, 505803, 503746, 581399, 507342, 504211, 504238, 504572, 504653, 556114, 504882, 504271, 517895, 510271, 510467, 510564, 510611, 510726, 510262, 512168, 512206, 509728, 510025, 510033, 510050, 510246, 507300, 512559, 517801 a 558168.“.
4.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) Príloha vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z, ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2022, okrem bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Eduard Heger v. r.