61/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

61
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. marca 2022,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o interoperabilite autorádií a koncových zariadení určených na príjem digitálneho
televízneho signálu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:
§ 1
(1)
Autorádio integrované v novom vozidle kategórie M, ktoré je uvedené na trh na účely predaja alebo prenájmu, musí byť schopné prijímať a reprodukovať rozhlasové programové služby poskytované prostredníctvom rozhlasového analógového pozemského vysielania aj rozhlasového digitálneho pozemského vysielania.
(2)
Prijímače, ktoré sú v súlade s harmonizovanými normami, na ktoré sú v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené odkazy, alebo ich časťami, sa považujú za prijímače, ktoré sú v súlade s požiadavkou prijímať a reprodukovať rozhlasové programové služby poskytované prostredníctvom rozhlasového analógového pozemského vysielania aj rozhlasového digitálneho pozemského vysielania, na ktorú sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.
§ 2
Koncové zariadenie pre spotrebiteľa určené na príjem digitálnych televíznych signálov pozemského vysielania,1) káblového vysielania alebo družicového vysielania, predávané, prenajímané alebo inak dostupné na trhu, ktoré je schopné dekódovať digitálne televízne signály televíznych programových služieb,2) musí
a)
umožniť dekódovanie týchto signálov v súlade so spoločným európskym kódovacím algoritmom, ktorý spravuje Európsky inštitút pre normalizáciu v telekomunikáciách,
b)
zobrazovať signály vysielania, ktoré sú voľne šírené, ak je koncové zariadenie predmetom nájmu, za podmienky dodržiavania zmluvy o nájme.
§ 3
Každý digitálny televízny prijímač s integrovanou obrazovkou s viditeľnou uhlopriečkou väčšou než 30 cm môže byť uvedený na trh na účely predaja alebo prenájmu, iba ak je vybavený aspoň jednou zásuvkou s otvoreným rozhraním, a to buď normalizovanou, alebo zodpovedajúcou norme prijatej uznanou európskou normalizačnou organizáciou, alebo zodpovedajúcou špecifikácii bežne využívanej v priemysle,3) umožňujúcim jednoduché pripojenie periférnych zariadení a schopným preniesť všetky relevantné prvky digitálneho televízneho signálu, vrátane informácií týkajúcich sa interaktívnych služieb a služieb s podmieneným prístupom.
Záverečné ustanovenia
§ 4
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 26/2005 Z. z. o technických požiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímačov a digitálnych televíznych prijímačov.
§ 6
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2022.
Eduard Heger v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 61/2022 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17. 12. 2018).
1)
Napríklad TNI 36 7554 Technická špecifikácia prijímačov DVBT/-T2 určených na slovenský trh (36 7554), STN EN 303 340 Prijímače digitálneho pozemného televízneho vysielania. Harmonizovaná norma pre prístup k rádiovému spektru (87 3340).
2)
§ 3 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad STN EN 50049-1 Požiadavky na prepojenie domácich a podobných elektronických zariadení. Časť 1: Konektor na prepojenie TV prijímača a periférnych zariadení (36 7517).