60/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

60
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. marca 2022,
ktorým sa ustanovujú lety oslobodené od odplaty za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových služieb a lety oslobodené od odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 písm. c) zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Od odplaty za použitie verejného letiska prevádzkovaného osobou podľa osobitného predpisu1) a za poskytovanie letiskových služieb
a)
za pristátie lietadla je oslobodený
1.
let lietadla v policajných službách, ktoré je majetkom štátu v správe alebo užívaní Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) alebo let lietadla na základe zmluvy medzi ministerstvom vnútra a prevádzkovateľom lietadla, leteckým prevádzkovateľom alebo leteckým dopravcom (ďalej len „policajný let“),
2.
let lietadla vo vojenských službách, ktoré je majetkom štátu v správe alebo užívaní Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo aliančného a koaličného partnera alebo partnera vo vojenskej operácii v rámci bilaterálnej spolupráce uskutočňovanej podľa osobitného predpisu2) alebo let lietadla, ktorý je vykonávaný pre ozbrojené sily Slovenskej republiky alebo aliančného a koaličného partnera alebo partnera vo vojenskej operácii v rámci bilaterálnej spolupráce uskutočňovanej podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „vojenský let“),
3.
let vykonávaný výlučne na leteckú prepravu vládnuceho panovníka a členov jeho rodiny, ktorými sú manžel alebo manželka, partner považovaný za rovnocenného manželovi alebo partnerka považovaná za rovnocennú manželke, deti a rodičia počas oficiálnej pracovnej cesty alebo výlučne na leteckú prepravu hlavy štátu v súvislosti s výkonom funkcie hlavy štátu s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne3) (ďalej len „let hlavy štátu“),
4.
let vykonávaný výlučne na leteckú prepravu predsedu parlamentu v súvislosti s výkonom funkcie predsedu parlamentu alebo člena vlády v súvislosti s výkonom funkcie člena vlády s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne (ďalej len „vládny let“),
5.
let vykonávaný na účely pátrania po lietadlách a na záchranu ľudských životov4) s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne (ďalej len „pátrací a záchranný let“),
b)
za parkovanie lietadla je oslobodený
1.
policajný let,
2.
let hlavy štátu,
3.
vládny let,
4.
pátrací a záchranný let,
c)
za použitie letiska cestujúcim je oslobodený
1.
policajný let,
2.
let hlavy štátu,
3.
vládny let,
4.
pátrací a záchranný let.
§ 2
Od odplaty za poskytovanie letových prevádzkových služieb v traťovej zóne spoplatňovania je okrem letov oslobodených podľa § 7 písm. a) a b) zákona oslobodený
a)
policajný let,
b)
pozorovací let5) s udeleným súhlasom príslušného ústavného orgánu Slovenskej republiky6) (ďalej len „pozorovací let“),
c)
let lietadla vo vojenských službách, ktoré je majetkom Spojených štátov amerických alebo majetkom Kanady na účel plnenia služobných povinností7) s udeleným súhlasom príslušného ústavného orgánu Slovenskej republiky6) (ďalej len „let Spojených štátov amerických alebo Kanady“),
d)
let bezpilotného lietadla,8) ktoré je majetkom Organizácie Severoatlantickej zmluvy vykonávajúce činnosti systému pozemného pozorovania Organizácie Severoatlantickej zmluvy s udeleným súhlasom príslušného ústavného orgánu Slovenskej republiky.6)
§ 3
Od odplaty za poskytovanie letových prevádzkových služieb v terminálnej zóne spoplatňovania je oslobodený
a)
policajný let,
b)
pozorovací let,
c)
let Spojených štátov amerických alebo Kanady,
d)
let hlavy štátu,
e)
vládny let,
f)
pátrací a záchranný let,
g)
let lietadla s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou do 2 000 kg vrátane.
§ 4
Let na leteckú prepravu záchrannej jednotky, odborníkov alebo nákladu na humanitárne účely ako pomoc pre Ukrajinu s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne a let lietadla na evakuáciu9) osôb z miesta ohrozenia zdravia alebo života na území Ukrajiny na bezpečné miesto v Slovenskej republike alebo cez územie Slovenskej republiky na bezpečné miesto v cudzom štáte s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne sú odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie podľa osobitného predpisu10) z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky oslobodené od odplát podľa § 1 až 3. O ukončení oslobodenia letov podľa prvej vety rozhodne vláda Slovenskej republiky uznesením.
§ 5
Týmto nariadením vlády nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o štátnej pomoci.11)
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
1)
§ 1 zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
2)
§ 11 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 477/2019 Z. z.
3)
Čl. 2 bod 79 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.
4)
§ 17 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
5)
Zmluva o otvorenom nebi (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 374/2002 Z. z.).
7)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.) v znení dodatkového protokolu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 325/1997 Z. z.) a ďalšieho dodatkového protokolu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 370/2001 Z. z.).
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
8)
Čl. 3 bod 30 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 08. 2018) v platnom znení.
9)
§ 3 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).